Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Tadeusz Ereciński

  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  ORCID 0000-0002-8409-7887
  Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  W latach 1963–1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.
  Po studiach na Wydziale Prawa od 1 października 1968 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i w 1972 r. zdał egzamin sędziowski.

  Czytaj więcej
 • Leszek Garlicki

  prof. dr hab. Lech Leszek Garlicki
  ORCID 0000-0002-6590-2158

  Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor h.c. Uniwersytetu Gdanskiego (2017); wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (2010–2018).
  W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Gersdorf

  prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
  ORCID 0000-0001-7856-4613

  Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.
  W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w Sądzie Najwyższym.

  Czytaj więcej
 • Jacek Gudowski

  Jacek Gudowski
  sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej
  przewodniczący Wydziału III Problemowego

  Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył w latach 1967–1971.
  W latach 1971–1973 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
  W latach 1973–1980 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego w Bochni. Następnie był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie (1980–1987), gdzie przewodniczył wydziałowi cywilnemu, oraz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (1987–1990), w którym pełnił funkcję wizytatora ds. cywilnych.

  Czytaj więcej
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  Studia Prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku. Od 1949 r. jest związana z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1952–1954 odbyła aplikację adwokacką. Do 1965 r., kiedy to zabroniono łączenia praktyki z pracą naukową, wykonywała zawód adwokata.

  Czytaj więcej
 • Marta Romańska

  dr hab. Marta Romańska, profesor Uniwersytet Jagielloński
  ORCID 0000-0002-5439-475X
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego

  W okresie od 1 października 1984 r. do 1 czerwca 1989 r. odbyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka na tle ogólnych zasad alimentacji”, przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej.
  Dnia 15 czerwca 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez Naczelny Sąd Administracyjny”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Wosia i 19 czerwca 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych”.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Zoll

  prof. dr hab. Andrzej Zoll
  Jest emerytowanym profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego oraz profesorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie
  Autor około 180 publikacji naukowych, komentarzy, monografii oraz artykułów. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Do podstawowych zainteresowań prawniczych profesora należą: aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, problematyka winy oraz kary, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Zabłocki

  Stanisław Zabłocki
  w latach 1980–1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, przewodniczący komisji szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku.
  W latach: 1996–2001 przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, 2001–2015 przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a w latach 2016–2020 Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej.
  W latach: 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, 2004–2006 oraz 2008–2015 członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

  Czytaj więcej
 • Krzysztof Pietrzykowski

  prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  ORCID 0000-0001-6295-1344
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego

  Jest sędzią Sądu Najwyższego od 2005 r.
  Studia ukończył w 1976 r. obroną pracy magisterskiej pt. „Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa”, której promotorem był dr Jan Rezler.
  W 1981 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych po obronie rozprawy pt. „Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Jakubowski), natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni”.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.