Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Tadeusz Ereciński

  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  ORCID 0000-0002-8409-7887
  Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  W latach 1963–1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.
  Po studiach na Wydziale Prawa od 1 października 1968 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i w 1972 r. zdał egzamin sędziowski.

  W roku 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. „Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych” (za którą dostał II nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa”), a następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.
  W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie postępowania cywilnego za pracę pt. „Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym” (nagrodzoną I nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa”) i powołany został na stanowisko docenta. W latach 1987–1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
  W roku akademickim 1984–1985 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung, odbył także liczne krótsze staże naukowe we Francji, Holandii i Niemczech. 
  Od 1997 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985–1990 wykładał również postępowanie cywilne i prawo międzynarodowe prywatne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
  W roku 1990 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przeszedł na emeryturę w 2016 r., lecz nadal prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji. Jest członkiem rektorskiej komisji ds. awansowania na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Warszawskim. 
  Od 1990 r. był członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, od 1997 r. wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a od 2011 r. do grudnia 2016 r. przewodniczącym tej Komisji.
  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 października 1990 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Cywilnej.
  Dnia 21 listopada 1996 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Cywilnej. Stanowisko to zajmował do czasu przejścia w stan spoczynku we wrześniu 2016 r. 
  Od 1997 r. był ekspertem Rady Europy, a od 2002 do 2009 r. z ramienia Polski, członkiem Komisji ds. Sprawności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 1999–2007 r. 
  Od 1991 r. pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Sądowy”. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym „Systemu Prawa Procesowego Cywilnego”.
  Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, w tym International Association for Procedural Law. Aktywnie uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach naukowych. 
  Dorobek naukowy prof. Tadeusza Erecińskiego obejmuje ponad 200 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa polubownego i socjologii prawa, w tym: 7 książek, ponad 100 rozpraw i artykułów, części prac zbiorowych (kilkanaście w językach obcych), liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wielotomowy Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego (liczne kolejne wydania, poczynając od 1997 r.).

  Wykaz publikacji za lata 2016–2018 

  1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, II, t. III – Postępowanie rozpoznawcze, t. IV – Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016 oraz t. VI Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017, autor komentarza do wielu artykułów oraz redaktor naukowy całości.
  2. Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym [w:] Prawo prywatne i arbitrażowe. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, red. J. Poczobut, A. W. Wiśniewski, Warszawa 2016.
  3. Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
  4. Współczesne funkcje Sądu Najwyższego [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
  5. O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego, Studia Iuridica, t. 75, Warszawa 2018.
  6. Concluding remarks [w:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, ed. D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2018.
  7. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, współautor K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 2.
  8. Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017.

   

  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński

  ORCID 0000-0002-8409-7887

  Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

  W latach 1963–1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.

  Po studiach na Wydziale Prawa od 1 października 1968 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i w 1972 r. zdał egzamin sędziowski.

  W roku 1974 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy nt. „Sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych” (za którą dostał II nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa”), a następnie został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego.

  W 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie postępowania cywilnego za pracę pt. „Prawo obce w sądowym postępowaniu cywilnym” (nagrodzoną I nagrodą w konkursie „Państwa i Prawa”) i powołany został na stanowisko docenta. W latach 1987–1990 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

  W roku akademickim 1984–1985 był stypendystą Alexander von Humboldt Stiftung, odbył także liczne krótsze staże naukowe we Francji, Holandii i Niemczech.

  Od 1997 r. pełnił funkcję kierownika Zakładu, a następnie Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1985–1990 wykładał również postępowanie cywilne i prawo międzynarodowe prywatne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.

  W roku 1990 został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Warszawskim, a w 1991 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych. Od 1997 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego. Przeszedł na emeryturę w 2016 r., lecz nadal prowadzi zajęcia na Wydziale Prawa i Administracji. Jest członkiem rektorskiej komisji ds. awansowania na stanowiska profesorskie w Uniwersytecie Warszawskim.

  Od 1990 r. był członkiem Komisji ds. Reformy Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, od 1997 r. wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, a od 2011 r. do grudnia 2016 r. przewodniczącym tej Komisji.

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 31 października 1990 r. został powołany do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Cywilnej.

  Dnia 21 listopada 1996 r. został powołany na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, kierującego pracami Izby Cywilnej. Stanowisko to zajmował do czasu przejścia w stan spoczynku we wrześniu 2016 r.

  Od 1997 r. był ekspertem Rady Europy, a od 2002 do 2009 r. z ramienia Polski, członkiem Komisji ds. Sprawności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ – European Commission for the Efficiency of Justice). Członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w latach 1999–2007 r.

  Od 1991 r. pełni funkcję redaktora naczelnego miesięcznika „Przegląd Sądowy”. Od 2012 r. jest redaktorem naczelnym „Systemu Prawa Procesowego Cywilnego”.

  Jest członkiem licznych krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, w tym International Association for Procedural Law. Aktywnie uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach naukowych.

  Dorobek naukowy prof. Tadeusza Erecińskiego obejmuje ponad 200 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa polubownego i socjologii prawa, w tym: 7 książek, ponad 100 rozpraw i artykułów, części prac zbiorowych (kilkanaście w językach obcych), liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego oraz wielotomowy Komentarz do Kodeksu Postępowania Cywilnego (liczne kolejne wydania, poczynając od 1997 r.).

  Wykaz publikacji za lata 2016–2018

  1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, II, t. III – Postępowanie rozpoznawcze, t. IV – Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016 oraz t. VI Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017, autor komentarza do wielu artykułów oraz redaktor naukowy całości.

  2. Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym [w:] Prawo prywatne i arbitrażowe. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, red. J. Poczobut, A. W. Wiśniewski, Warszawa 2016.

  3. Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.

  4. Współczesne funkcje Sądu Najwyższego [w:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.

  5. O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego, Studia Iuridica, t. 75, Warszawa 2018.

  6. Concluding remarks [w:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, ed.D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2018.

  7. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, współautor K. Weitz, „Przegląd Sądowy” 2019, nr 2.

  8. Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego [w:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017.

  Czytaj więcej
 • Leszek Garlicki

  prof. dr hab. Lech Leszek Garlicki
  ORCID 0000-0002-6590-2158

  Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor h.c. Uniwersytetu Gdanskiego (2017); wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (2010–2018).
  W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

  Visiting professor na wielu uniwersytetach zagranicznych, w tym: Paris I (Sorbonne), Paul Cezanne (Aix-en-Provence), New York University, Yale University, University of Chicago, Washington University in Saint Louis, Tel Aviv University i Hong Kong University.
  Autor bądź redaktor kilkuset publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw człowieka, m.in. Komentarza do Konstytucji RP z 1997 r. oraz Komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

  Publikacje 2016-2019:
  1. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 (wyd. 3), 2017 (wyd. 4), 2018 (wyd. 5).
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom I.
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom II.
  4. Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Warszawa 2016.
  5. Poland: Human rights between constitutional and international law [in:] The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, ed. by I. Ziemele and J. Motoc, Cambridge University Press 2016, p. 305-329, współautor: Ireneusz Kondak.
  6. Conclusion [in:] Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism, ed. F. Fabbrini and V. Jackson, Edward Elgar Publishing 2016, p. 323-336.
  7. Granice niezawisłości: Podporządkowanie sędziego “konstytucji i ustawie” [w:] Granice niezalezności sądów i niezawisłości sędziów, red. G. Borkowski, Warszawa-Toruń 2016, s. 101–111 (wersja angielska, tamże s. 101-113).
  8. Niekonstytucyjność. Formy – skutki – procedury, „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 3–20.
  9. Sądy a Konstytucja RP, „Przegląd Sądowy” 2016, nr 7–8, s. 7–25.
  10. Pologne (Chroniques), Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle, t. XXXIII (2017), s. 915–922.
  11. Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 7–24.
  12. Przegląd orzecznictwa TK za 2016 rok, „Przegląd Sądowy” 2017, nr 7–8, s. 176–196.
  13. The Al-Dulimi Judgment (One Step Forward or Two Steps Backwards?) [w:] New Developments in Constitutional Law (Festschrift Sajo), Eleven International Publishing 2017, s. 119–130.
  14. Standardy demokratyczne Rady Europy a Konstytucja RP [w:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 414–436.
  15. Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa SN w Indiach) [w:] Aktualne problemy konstytucji, Legnica 2017, s. 139–149.
  16. The European Court of Human Rights and the Canadian Case-Law [w:] Canada and the World, ed. by R. Albert and D. Cameron, Cambridge Univ. Press 2018, s. 348–368.
  17. Gerichte und Verfassung, “Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift” 2018, nr 3–4, s. 25–28.
  18. Niezależność władzy sądowniczej (Kilka uwag na tle wyroku ETPCz Baka p. Węgrom) [w:] Demokracja –teoria prawa – sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 659–668.
  19. Sądy – po zmianach, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XL (2018), s. 579–592.
  20. Dożywotnie więzienie a EKPCz (Kilka uwag o dialogu między sądami) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2018, s. 23–31.
  21. Europejski nakaz aresztowania – dialogu ciąg dalszy [w:] Potentia non est nisi da bonum, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A, Kustra-Rogatka, Toruń 2018, s. 241–261.
  22. The Polish Crisis [w:] Judicial Power, red. Ch. Landfried, Cambridge University Press 2019, s. 141–162.

  Visiting Professorships (w latach 2012-2016):
  1. Tel Aviv University (listopad-grudzien 2012)
  2. Hong Kong University (wiosna 2013 i wiosna 2015)
  3. New York University (jesień 2013)
  4. Yale University (wiosna 2014 i jesień 2015)
  5. University of Chicago (jesień 2016)

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Gersdorf

  prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
  ORCID 0000-0001-7856-4613

  Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.
  W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w Sądzie Najwyższym.

  Postanowieniem Prezydenta RP z 15 lipca 2008 r. została powołana do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego. Orzeka w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.
  W latach 2014–2020 była Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.
  Działalność naukową na Uniwersytecie Warszawskim prowadzi od chwili ukończenia studiów prawniczych w 1975 r. Od tegoż roku jest zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji, aktualnie na stanowisku profesora tej uczelni. W grudniu 1981 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zawarcie umowy o pracę” (Warszawa 1985), za którą otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W marcu 2003 r. na Wydziale Prawa i Administracji UW przyjęto kolokwium habilitacyjne Małgorzaty Gersdorf i jednogłośnie Rada Wydziału nadała jej stopień doktora habilitowanego. Podstawę wszczęcia przewodu habilitacyjnego stanowiła monografia pt. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy (Warszawa 2002). Tytuł doktora habilitowanego został zatwierdzony w czerwcu 2003 r. Praca profesorska poświęcona została Prawu zatrudnienia (Warszawa 2013). W marcu 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
  Na Uniwersytecie Warszawskim pełniła liczne honory: od 1 stycznia 1992 r. do 31 sierpnia 1993 r. była vice-dyrektorem Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 1 września 1993 r. przez dwie kadencje pełniła funkcję prodziekana tego Wydziału; w latach 2000–2012 była członkiem Komisji senackich UW (w tym przewodnicząca Komisji Prawno-Statutowej); w latach 2008–2009 była kierownikiem Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa i Administracji UW; od 2006 r. do chwili obecnej jest kierownikiem Pracowni Pozapracowniczych Stosunków Zatrudnienia na tym Wydziale; w latach 2005–2008 pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Warszawskiego; od września 2008 r. do 2012 r. była senatorem Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącą Komisji Prawno-Statutowej Senatu. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji UW.
  Sprawowała również wiele funkcji publicznych: w latach 1989–1991 była członkiem Społecznej Komisji Pojednawczej, powołanej przez Ministra Pracy ustawą z dnia 24 maja 1989 r. o przywróceniu praw pracowniczych osobom pozbawionym zatrudnienia za działalność związkową, samorządową, przekonania polityczne i religijne; w latach 1990–1992 była doradcą Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa-Książka-Ruch”; w latach 1992–1996 – doradcą Prezydenta Konfederacji Pracodawców Polskich d/s prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także uczestniczyła w kolejnych Konferencjach Ogólnych Międzynarodowej Organizacji Pracy z ramienia KPP; w latach 1992–1996 była członkiem delegacji polskiej na Konferencję Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) w Genewie; od 1996 r. członek Komisji Kwalifikacyjnej do Służby Cywilnej, powołanej przez Prezesa Rady Ministrów na 5 letnią kadencję; w latach 2003–2005 była członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
  Była członkiem NSZZ „Solidarność” od momentu powstania związku w 1980 r. do objęcia funkcji prorektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r.
  Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” i członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, natomiast od marca 1997 r. do 2003 r. była redaktorem naczelnym „Przeglądu Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych”.
  W dorobku naukowym ma ponad 200 publikacji dotyczących różnorodnych zagadnień indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, w tym: 7 monografii naukowych oraz kilka komentarzy. Jest też autorką kilkudziesięciu prac popularnonaukowych i esejów prawniczych.

  Ważniejsze publikacje książkowe (oprócz opublikowanej rozprawy doktorskiej oraz prac: habilitacyjnej i profesorskiej):
  1. Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie prawo spółdzielcze, Warszawa 1988 (współautor).
  2. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993.
  3. Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych, Warszawa 1995.
  4. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2001.
  5. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika, Warszawa 2002.
  6. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008 (współautor).
  7. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2011 (redaktor i współautor).
  8. Komentarz do Kodeksu Pracy, wielokrotnie nowelizowany (współautor).
  9. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012 (redaktor i współautor).
  10. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, dwa wydania (współautor).

  Publikacje (2015–2019)
  1. Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Lublin 2015, Studia Iuridica Lulinensia Vol. XXIV, s. 45–59.
  2. Artykuł: Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy. Księga Jubileuszowa dedykowana Michałowi Seweryńskiemu Przyszłość prawa pracy. Liber amicorum. W piędziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 2015, s. 291–297.
  3. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasie transformacji gospodarczej i kryzysu, na Konferencję Wydziałową na temat: Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2016, s. 135–155.
  4. Księga Ludwika Florka, Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia, Warszawa 2016, s. 113–125.
  5. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy, Warszawa 2016, s. 101–111 (współautor).
  6. System Prawa Pracy, t. II, Indywidualne prawo pracy, część ogólna, red. nauk. G. Goździewicz, red. naczelny K. Baran, Charakterystyka rodzajów umów o pracę, rozdz. 8.2, Warszaw 2017, s. 301–317.
  7. Wynagrodzenie minimalne wykonawców umów cywilnoprawnych, (współautor) Księga jubileuszowa G. Goździewicza, Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Toruń 2017, s. 133–141.
  8. Jaka przyszłość :jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017/6/2–6.
  9. Sąd Najwyższy dawniej i dziś, tekst wykładu wygłoszony na Wydziale Prawa UAM, 28 lutego 2017 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, kwartał drugi, s. 25–31.
  10. Rola zażalenia w odwoławczym postępowaniu „regulacyjnym”, Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 587–595 (współautor).

  Wystąpienia konferencyjne od 2015 r.
  1. Konferencja Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa, 18 styczeń 2016 – referat.
  2. Wystąpienia na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich dnia 3 września 2016 r.
  3. Wystąpienie na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”, Mszczonów, 1 kwietnia 2017, „Przyszłość sądownictwa”.
  4. Zjazd Katedr Toruń, maj 2017 r., referat „Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych”.
  5. Kongres Prawników Polskich, maj 2017 r., Katowice, „Wyzwania dla sądownictwa”, referat.
  6. Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowo Wschodniej, 4–7 czerwca 2017 r., Budapeszt wystąpienie: „Usuwanie zaległości i opóźnień oraz zarządzanie tokiem postępowania”.
  7. Moc wiążąca orzeczeń sądu – Konferencja międzynarodowa, 16–21 czerwca 2017 r., Brno, Republika Czeska.
  8. Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”, Warszawa, 23 czerwca 2017, referat wprowadzający.
  9. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, Łódź, 18 kwietnia 2018 r, referat „Problem oceny kwalifikacji umów cywilnoprawnych w orzecznictwie SN.
  10. Wykład w Karlsruhe, 20 lipca 2018 r., na konferencji poświęconej pamięci Reinholdowi Frank, organizowanej przez Burmistrza Miasta Karlsruhe i niemiecki Trybunał Federalny, niemiecki Sąd Najwyższy pt. „Polskie państwo prawne: stracone szanse?”.
  11. Konferencja ogólnopolska w Poznaniu na temat: „Nauka i … w służbie człowiekowi”, 15 listopad 2018 r., wykład „Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

  Czytaj więcej
 • Jacek Gudowski

  Jacek Gudowski
  sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej
  przewodniczący Wydziału III Problemowego

  Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył w latach 1967–1971.
  W latach 1971–1973 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
  W latach 1973–1980 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego w Bochni. Następnie był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie (1980–1987), gdzie przewodniczył wydziałowi cywilnemu, oraz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (1987–1990), w którym pełnił funkcję wizytatora ds. cywilnych.

  W 1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, w której od 2000 r. jest przewodniczącym wydziału problemowego.
  W 1980 r. odbył i ukończył Podyplomowe Studium Wymiaru Sprawiedliwości w dziedzinie prawa cywilnego.
  Od początku pracy zawodowej zajmował się prawem cywilnym, a specjalizował w prawie cywilnym procesowym. Epizodycznie zajmował się także orzekaniem w sprawach z zakresu prawa pracy. W centrum jego zainteresowań pozostaje prawo ustroju sądów.
  W jego dorobku jako sędziego sprawozdawcy jest ponad 150 uchwał Sądu Najwyższego, w tym wiele podejmowanych w składach powiększonych, oraz liczne orzeczenia tezowane, publikowane w zbiorze urzędowym.
  W swoim dorobku ma około 60 publikacji, w tym współudział, także jako redaktor naukowy, w komentarzach do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
  Należy do grona współredaktorów „Systemu prawa procesowego cywilnego”, będąc współautorem oraz redaktorem naukowym tomu dotyczącego środków zaskarżenia, który ukazał się jako pierwszy. Jest także autorem zbiorów orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa rodzinnego.

  Działalność naukowa, edukacyjna i redakcyjna:
  Regularnie uczestniczy w zjazdach katedr i zakładów postępowania cywilnego, ostatnio w 2017 r. jako jeden z głównych referentów na zjeździe zorganizowanym przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.
  Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, rad programowych kwartalników „Polski Proces Cywilny” oraz „Iustitia”, a także członkiem rady naukowej LEX (Wolters Kluwer Polska).
  Od 1998 r. jest wiceprzewodniczącym i przewodniczącym kolegium redakcyjnego zbiorów urzędowych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna”.
  Od 2002 r. wydaje i redaguje biuletyn Sądu Najwyższego „Izba Cywilna”.
  W latach 1987–1990 wydawał i redagował „Krakowski Przegląd Sądowy”, biuletyn Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.
  Od 1995 r. jest recenzentem artykułów zgłaszanych do publikacji w „Przeglądzie Sądowym”.
  W ostatnim ćwierćwieczu brał udział w licznych szkoleniach sędziów sądów powszechnych, a sporadycznie także notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

  Inna działalność:
  W latach 1990–1994 oraz 1998–2002 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
  W latach 1997–1998 współtworzył koncepcję oraz szczegółowy projekt systemu informatycznego Sądu Najwyższego „Supremus”, obejmującego, oprócz obsługi biurowości, także bazy orzecznictwa.
  W latach 2002–2007 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego w Uniwersytecie Warszawskim.
  W latach 2009–2010 był członkiem rady programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
  Od 2007 r., od chwili powstania, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.
  W latach 2003–2007 oraz 2011–2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zajmując się głównie projektami z dziedziny prawa procesowego; jego autorstwa jest m.in. koncepcja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

  Publikacje (2016–2018):
  1. J. Gudowski w rozmowie z K. Sobczakiem, Państwo prawa to niezależne sądy, Warszawa 2017.
  2. Jacek Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2018.
  3. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 1 i 2, Warszawa 2019.
  4. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2018.
  5. H. Pietrzkowski, J. Gudowski, J. Ciszewski, K. Weitz, M. Jędrzejewska, P. Grzegorczyk, T. Ereciński (redaktor naukowy), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1–6, Warszawa 2016.
  6. T. Bielska-Sobkowicz, G. Bieniek, H. Ciepła, J. Gudowski (redaktor naukowy), M. Sychowicz, R. Trzaskowski, G.W. Bieniek, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Kodeks cywilnego. Komentarz, tom 3, Zobowiązania, Część ogólna, Warszawa 2018.
  7. Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski (red. nauk.), Krystian Markiewicz, H. Pietrzkowski, M. Romańska, K. Weitz, T. Wiśniewski, T. Zembrzuski, System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia, Warszawa 2013.
  8. J. Gudowski, Wystąpienie podczas obchodów 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, dnia 28 września 2017 r., „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2017/4, s. 76–81
  9. J. Gudowski, Pożegnanie SSN Stanisława Dąbrowskiego, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2014/1, s. 33–35.
  10. J. Gudowski, Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 7.
  11. J. Gudowski, Uzasadnienie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015, s. 239.
  12. J. Gudowski, Niezawisłość a związanie sędziego oceną prawną sądu wyższej instancji, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 433.
  13. J. Gudowski, Laserunkowość postępowania cywilnego [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 119.
  14. J. Gudowski, Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 177.
  15. J. Gudowski, Towarzystwo sporu – przypadek współuczestnictwa specjalnego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, nr 75, s. 69.
  16. J. Gudowski, Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym (in ampliore contextu), przyjęty do druku w materiałach zjazdu katedr i zakładów postępowania cywilnego zorganizowanego przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych – Prusim 2017.

  Oprócz przytoczonych publikacji w okresie ostatnich trzech lat ukazały się także kolejne wydania komentarzy do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz pierwsze dwa tomy zbiorów orzecznictwa i piśmiennictwa z lat 1842–2018 dotyczące kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.

  Czytaj więcej
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  Studia Prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku. Od 1949 r. jest związana z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1952–1954 odbyła aplikację adwokacką. Do 1965 r., kiedy to zabroniono łączenia praktyki z pracą naukową, wykonywała zawód adwokata.

  W 1959 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 1967 r. doktora habilitowanego. W 1975 r. uzyskała tytuł profesora nadzwyczajnego, a od 1987 r. jest profesorem zwyczajnym. Od 1973 do 1978 r. była prodziekanem Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1981–1984 i 1993–1996 była dziekanem Wydziału Prawa UŁ. W latach 1983–1997 była kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego UŁ.
  Od 1976 r. przez trzy dekady była profesorem Faculté Internationale de Droit Comparé (Międzynarodowego Wydziału Prawa Porównawczego) w Strasburgu, gdzie kształciła prawników z całego świata.
  W 2002 r. otrzymała tytuł doktora honoris causa M. Schumana w Strasburgu.
  Jest członkiem Société de Législation Comparée w Paryżu. Od 1992 r. jest także członkiem Academie Internationale de Droit Comparé w Hadze, w latach 1998–2002 była Sekretarzem Generalnym Sekcji Polskiej Association Henri Capitans des Amis de la Culture Juridique Française.
  Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 1997–2006.
  Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa porównawczego.

  Czytaj więcej
 • Marta Romańska

  dr hab. Marta Romańska, profesor Uniwersytet Jagielloński
  ORCID 0000-0002-5439-475X
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego

  W okresie od 1 października 1984 r. do 1 czerwca 1989 r. odbyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka na tle ogólnych zasad alimentacji”, przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej.
  Dnia 15 czerwca 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez Naczelny Sąd Administracyjny”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Wosia i 19 czerwca 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych”.

  Od 1 lutego 1989 r. była zatrudniona najpierw w charakterze asystenta stażysty, następnie asystenta, od 1 października 2001 r. na stanowisku adiunkta w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ, a od 1 listopada 2014 r. profesora nadzwyczajnego UJ.
  W okresie od 1989 r. do 1991 r. odbywała aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie. Po egzaminie sędziowskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym, 25 listopada 1991 r. została minowana asesorem w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Podgórza w Krakowie. Dnia 14 czerwca 1993 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, a 17 października 1996 r. – na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Krakowie. Orzekała w sprawach cywilnych, pełniła też funkcję wizytatora. Dnia 5 czerwca 2003 r. uzyskała powołanie na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Krakowie, a 25 sierpnia 2010 r. na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, gdzie ciągle orzeka.
  W pracy naukowej zajmuje się równolegle zagadnieniami z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i z zakresu procedury cywilnej, w tym w szczególności problemami egzekucji administracyjnej i sądowej.
  Była nagrodzana Nagrodą Zespołową I stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012, Nagrodą Zespołowa II stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2016/2017, a także Nagrodą Zespołową III stopnia Rektora UJ za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018.

  Publikacje (2016–2018)
  1. M. Romańska, Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela, red. H. Kaflak-Januszko, D. Fal, Warszawa 2016, s. 99–111 (1,1 ark.).
  2. M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, komentarz do: art. 6-44, 58 § 4 (uwagi 21-32), 123-131, 172, 285a-285l, 288-301 (arkuszy 12,8+0,84+2,9+0,2+1,6+2,08 łącznie – 20,42).
  3. M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
  4. M. Romańska, Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?, „Problemy Postępowania Egzekucyjnego” 2016, nr 7, s. 7–28.
  5. M. Romańska, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 163-195.
  6. M. Romańska, Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 472–495.
  7. M. Romańska, Hipoteka przymusowa ustanawiana w celu zabezpieczenia należności publicznoprawnych - aktualne problemy [w:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, Radom 2017, s. 191–207.
  8. M. Romańska, Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Ius est a iustitia appellatum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 695–720.
  9. M. Romańska, Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1061–1073.
  10. M. Romańska, komentarz do § 192–202 [w:] M. Romańska (red.), W. Brazewicz, J. Ćwik-Bielińska, K. Gonera, W. Łukowski, M. Romańska, P. Rogoziński, M. Siwek, E. Stryczyńska, M. Uliasz, D. Trautman, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Warszawa 2017.
  11. M. Romańska [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
  12. M. Romańska, Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej [w:] X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Monografia, red. M. Stręciwilk, M. Rakowska, Warszawa 2017.
  13. M. Romańska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r., I OSK 493/14, OSP 2017, nr 2, poz. 9.
  14. M. Romańska, Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania – charakter świadczenia i jego wysokość w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich [w:] Przewlekłość postępowania sądowego, red. O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz, Warszawa 2018.
  15. M. Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym, T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seria Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej 2018, s. 13–33.
  16. M. Romańska, Problem ciężaru dowodu w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2018, s. 61–68.
  17. M. Romańska, Przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej w procedurze sądowoadministracyjnej [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego, Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018, s. 243–256.
  18. M. Romańska, Administracyjne postępowanie uproszczone – ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7 kwietnia 2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018, s. 257–265.
  19. M. Romańska, O efektywności zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na nieruchomościach – uwagi na temat sposobu wykonania wyroku TK z 25.10.2016 r., SK 71/13, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 517–530.
  20. M. Romańska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2017 r., I OPS 3/17, OSP 2018, nr 4, poz. 41.
  21. M. Romańska, Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UL w Lublinie.
  22. M. Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UMK w Toruniu.
  23. M. Romańska, Równość stron cywilnego stosunku prawnego i mechanizmy jej przywracania, tekst oddany do druku, jako efekt badań zrealizowanych w ramach uzyskanych na ten cel środków.
  24. Recenzje dla czasopism: „Przegląd Sądowy”, „Casus”, „Samorząd Terytorialny”, „Finanse Publiczne”, „Krytyka Prawa”.

  Inna działalność w latach 2016–2018
  Doktoraty – promotor:
  1. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, w specjalności – postępowanie administracyjne, obrona 19 czerwca 2017 r.
  2. Magdalena Mazurek-Redmerska, Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, w specjalności – postępowanie cywilne, obrona 16 października 2017 r.
  3. Urszula Fronczek, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w specjalności – postępowanie administracyjne, obrona 18 czerwca 2018 r.

  Recenzje w przewodach habilitacyjnych:
  Doktora Macieja Mulińskiego, na podstawie monografii „Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Wydawnictwo Currenda 2017, s. 424 (bez bibliografii) oraz jego innej – mającej miejsce po otrzymaniu stopnia doktora – aktywności naukowej, opracowana w związku z zarządzeniem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z 6 lutego 2018 r., złożona 30 kwietnia 2018 r.
  Recenzje w przewodach doktorskich:
  Rozprawy doktorskiej pani magistra Macieja Ptaka, pt. „Granice i zasady orzekania sądów administracyjnych w sprawach skarg na decyzje administracyjne” (s. 570), opracowanej pod kierunkiem dr hab. Marcina Kamińskiego, prof. UJ, opracowana w związku z powołaniem uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 stycznia 2016 r. na recenzentkę w przewodzie doktorskim Macieja Ptaka

  Udział w komisji habilitacyjnej:
  Doktor Joanny Lemańskiej 20 czerwca 2017 r., jako członek, na mocy decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z 8 listopada 2016 r.

  Referaty, wystąpienia i wykłady na konferencjach i szkoleniach (nieobjętych zakresem pensum na Uniwersytecie Jagiellońskim):
  2016
  1. Szkolenie dla notariuszy organizowany przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, 30 stycznia 2016 r., Warszawa, wykład – Problematyka użytkowania wieczystego, zabudowy na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, obciążania użytkowania wieczystego.
  2. Konferencja zorganizowana przez Pierwszego Prezesa SN, 26 lutego 2016 r., Warszawa – Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, głos w dyskusji (SN RP, Studia i Analizy. Materiały Naukowe, t. III, 2016).
  3. Konferencja notariuszy z Okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, 19 maja 2016 r., Warszawa, wykład - Podziały nieruchomości oraz ich dostęp do dróg publicznych.
  4. Szkolenie sędziów Sądu Apelacyjnego w Warszawie, 31 maja i 1 czerwca 2016 r., Toruń, wykłady – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN. Problematyka gruntów warszawskich.
  5. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 6–8 czerwca 2016 r., cykl wykładów – Umowa o roboty budowlane.
  6. Szkolenie dla notariuszy organizowany przez Stowarzyszenie Notariuszy RP, 16 września 2016 r., Warszawa, wykład – Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
  7. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 6-8 października 2016 r., cykl wykładów – Umowa o roboty budowlane.
  8. Szkolenie sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie; Bukowina Tatrzańska, 6 listopada 2016 r., wykład – Aktualne problemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
  9. Szkolenie sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie, 21 listopada 2016 r., Warszawa wykłady – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN.

  2017
  1. Konferencja organizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny, prezentacja Raportu Zespołu Eksperckiego z prac w latach 2012–1016. Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa 23 stycznia 2017 r., głos w dyskusji.
  2. Konferencja organizowana przez Naczelny Sąd Administracyjny Izbę Finansową, Warszawa 20 i 21 marca 2017 r., Związek prawa cywilnego i prawa podatkowego, głos w dyskusji.
  3. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 27–29 marca oraz 29–31 maja 2017 r., cykl wykładów pt. Roszczenia odszkodowawcze w związku z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.
  4. Konferencja notariuszy z Okręgu Izby Notarialnej w Warszawie, 29 kwietnia 2017 r., Warszawa, wykład pt. Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
  5. Ogólnopolska konferencja naukowa UMK – Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń 11 maja 2017 r., referat oraz prowadzenie sesji.
  6. Międzynarodowa Konferencja – Przewlekłość postępowania sądowego (Ministerstwo Sprawiedliwości, Uniwersytet SWPS, Sąd Najwyższy, NSA, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury), Warszawa 23 czerwca 2017 r., referat pt. Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym.
  7. Problematyka roszczeń mających źródło w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy, wykłady na szkoleniu dla prokuratorów organizowanym przez Prokuraturę Krajową, 19 września 2017 r., Warszawa.
  8. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego, pt. Nadużycie prawa procesowego, Poznań 21–24 września 2017 r., udział w dyskusji.
  9. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Warszawa 22–24 listopada 2017 r., cykl wykładów pt. Umowa o roboty budowlane
  10. Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej, 5 grudnia 2017 r. Warszawa, referat Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej

  2018
  1. Szkolenie dla sędziów organizowane przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury; Lublin 4–6 kwietnia oraz 24–26 września 2018 r., cykl wykładów pt. Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  2. Wschodnie Forum Zamówień Publicznych – edycja 2018, pt. Procedura Zamówień Publicznych, Lublin UMCS 16 kwietnia 2018 r., referat pt. Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  3. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, Wydawnictwo C.H. Beck, Katedra Postępowania Cywilnego WPiA UŚ, Międzynarodowa konferencja pt. Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa 23 kwietnia 2018 r.
  4. Ogólnopolska konferencja naukowa UMK – Formy działania administracji w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Toruń 10 maja 2018 r., referat oraz prowadzenie sesji
  5. X Kolokwium Jagiellońskie – O sposobach i skutkach zabezpieczania roszczeń w postępowaniu cywilnym, Kraków 18 maja 2018 r., referat pt. Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
  6. Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych – Prawo konkurencji i zamówienia publiczne – dwie strony tego samego medalu, Warszawa, 12 czerwca 2018 r., udział w panelu dyskusyjnym
  7. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, pt. Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa 25-27 czerwca 2018 r., udział w dyskusji
  8. II Galicyjskie Seminarium Postępowania Administracyjnego „Milczenie administracji”, Rzeszów, 12–14 września 2018 r., referat Środki prawne w postępowaniu administracyjnym kończącym się przez milczące załatwienie sprawy – wybrane problemy konstrukcyjne
  9. Szkolenie dla sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu, wykład Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej i reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w takich postępowaniach, Wrocław 2 października 2018 r.
  10. XII Seminarium Naukowe Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego UJ, Unitarny charakter państwa a samorząd terytorialny, Kraków 11–12 października 2018 r., udział w dyskusji
  11. Szkolenie sędziów z okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądu Apelacyjnego w Krakowie; Bukowina Tatrzańska, 12–13 listopada 2018 r., wykład – Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym
  12. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego – aktualne wyzwania, Łódź, 21 listopada 2018 r.

  Inne:
  1. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 19 lutego 2015 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2013 r.
  2. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 24 lutego 2016 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2014 r.
  3. Udział w sądzie konkursowym w konkursie „Przeglądu Sądowego” rozstrzygniętym 21 lutego 2018 r. na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości wydaną w 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Zoll

  prof. dr hab. Andrzej Zoll
  Jest emerytowanym profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego oraz profesorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie
  Autor około 180 publikacji naukowych, komentarzy, monografii oraz artykułów. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Do podstawowych zainteresowań prawniczych profesora należą: aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, problematyka winy oraz kary, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Zabłocki

  Stanisław Zabłocki
  w latach 1980–1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, przewodniczący komisji szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku.
  W latach: 1996–2001 przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, 2001–2015 przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a w latach 2016–2020 Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej.
  W latach: 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, 2004–2006 oraz 2008–2015 członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

  Autor 10 książek (w tym współredaktor i współautor wznawianych pozycji: kilkutomowego Komentarza do kodeksu postępowania karnego (3 wydania), Elementów metodyki pracy sędziego w sprawach karnych (2 wydania) i Wzorów pism procesowych w sprawach karnych (3 wydania) oraz ponad 230 artykułów, glos, przeglądów orzecznictwa, recenzji i innego typu prac z zakresu prawa karnego i postępowania karnego. Autor referatów na ogólnopolskie konferencje naukowe oraz opinii eksperckich dla Sejmu i Senatu RP.
  W 2018 r. laureat Złotego paragrafu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii najlepszy sędzia.
  Główne pola zainteresowań badawczych: postępowanie odwoławcze i problematyka nadzwyczajnych środków zaskarżenia, rzetelny proces karny w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
  Od 1991 r. członek kolegiów redakcyjnych miesięczników „Przegląd Sądowy” i „Palestra”, od 2001 r. członek kolegium redakcyjnego Orzecznictwa Izby Karnej Sądu Najwyższego, od 2013 r. członek rady programowej kwartalnika „Iustitia”.

  Publikacje (2015–2018)
  1. Spór o kierunek i zakres zmian postępowania przygotowawczego (współautorstwo P. Wiliński) [w:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Piotrowi Kruszyńskiemu, Warszawa 2015, s. 507–527.
  2. Refleksje sędziego – „Reflexionen des Richters” – wypowiedź w dyskusji na międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez UJ w dniach 22–23 maja 2014 r., zamieszczona z książce Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym – „Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, Warszawa 2015, s. 409–416.
  3. Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, stanowiący pokłosie panelu odbytego podczas III Krakowskiego Forum Prawniczego w dniu 6 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 2, s. 83–111.
  4. Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością – ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013 – 2015 [w:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 416–436.
  5. Wyzwania dla kontroli kasacyjnej w związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze karnej nowelami z września 2013 r. oraz z lutego 2015 r., „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, tom II, Warszawa 2015, s. 15–42. W tym samym numerze tego czasopisma – dwie dłuższe wypowiedzi w dyskusji podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Sądzie Najwyższym w dniu 4 marca 2015 r. „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” – s. 67–70 oraz 95–97.
  6. Sprzeciw ma znaczenie: co rzeczywiście może, a czego nie może pokrzywdzony (współautorstwo P. Wiliński), „Dziennik Gazeta Prawna” z 4–6.09.2015 r., nr 172(4065).
  7. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji w procesie karnym (współautorstwo P. Wiliński), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 49–63.
  8. Kontradyktoryjność w rękach apelacji, „Na Wokandzie” 2015, nr 4 (26), s. 42–43.
  9. Wywiad z red. Małgorzatą Kryszkiewicz przed Kongresem Prawników Polskich, zatytułowany Jest w nas jeszcze wiele siły, zamieszczony w „Prawniku” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” z 9 maja 2017 r., nr 88 (4487).
  10. Wywiad z red. Patrykiem Słowikiem, po ukazaniu się projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, zatytułowany Póki tu jestem, będę robić swoje, zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 19 lipca 2017 r., nr 138 (4537).
  11. Dłuższa wypowiedź dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat planowanej instytucji tzw. skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych, zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 147 (4546).
  12. Wystąpienie na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie, Warszawa 18–19 kwietnia 2016 r.” [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017, s. 20–23.
  13. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom I – art. 1–166; Wprowadzenie do tego dzieła – s. 17–19, Warszawa 2017.
  14. Wspomnienie – esej, zatytułowane Piękno przeciwieństw, w księdze pamiątkowej prof. Mirosława Wyrzykowskiego Dosyć o książkach. Ludzie ważni, Warszawa 2018, s. 189–190.
  15. Liczby nie kłamią, czyli mój bilans zamknięcia, „Rzeczpospolita” z dnia 5 października 2018 r., nr 232 (11172).
  15. Dłuższa wypowiedź w ankiecie „Dziennika Gazety Prawnej” na temat: Procesy karne stulecia, dotycząca tzw. pierwszego procesu brzeskiego [w:] Przepis na Polskę. Państwo i prawo 1918–2018, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 5–7 października 2018 r., nr 194 (4844).
  16. Pożegnalna mowa wygłoszona podczas pogrzebu nestora polskiej adwokatury Czesława Jaworskiego, „Palestra” 2018, nr 10, s. 133.
  17. Wolno mi mówić, dopóki mówię o prawie, „Rzeczpospolita” z 30 października 2018 r., nr 253 (11193).
  18. Na stulecie adwokatury [w:] 100 lat odrodzonej adwokatury polskiej 1918–2018, red. S. Kłys, Warszawa 2018, s. 22–25; także w języku angielskim For the Centenary of the Polish Bar, tamże, s. 26–29.
  19. Z otwartą przyłbicą także w mediach społecznościowych, „Rzeczpospolita” z dnia 27 listopada 2018 r., nr 276 (11216).
  20. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom II – art. 167–296, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Krzysztof Pietrzykowski

  prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  ORCID 0000-0001-6295-1344
  Afiliacja naukowa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego

  Jest sędzią Sądu Najwyższego od 2005 r.
  Studia ukończył w 1976 r. obroną pracy magisterskiej pt. „Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa”, której promotorem był dr Jan Rezler.
  W 1981 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych po obronie rozprawy pt. „Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Jakubowski), natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni”.

  Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1999 r.
  Pełnił wiele funkcji publicznych: dyrektora Biura Orzecznictwa (Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, 1991–2005), członka Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1997, 1999–2006), wiceprzewodniczącego Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998–2002), członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (2006–2010), eksperta Sejmu i Senatu, zwłaszcza w sprawach dotyczących prawa spółdzielczego i mieszkaniowego (1989–2015), doradcy Komisji Likwidacyjnej RSW „Prasa – Książka – Ruch” (1990–1991).
  W latach 1983–1990 był adiunktem w Spółdzielczym Instytucie Badawczym.
  Od 2005 r. jest sędzią Sądu Najwyższego orzekającym w Izbie Cywilnej.
  Pełnione funkcje na Uniwersytecie Warszawskim to: kierownik Katedry Prawa Cywilnego, kierownik Katedry Prawa Handlowego, członek Komisji Rewizyjnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek senackiej Komisji Statutowej.
  Profesor Krzysztof Pietrzykowski jest także członkiem stowarzyszenia przyjaciół francuskiej kultury prawnej Henri Capitant (L’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).

  Publikacje naukowe (2012–2018):
  1. System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 4, red. E. Gniewek, Warszawa 2012, Rozdział VI. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, s. 269–458.
  2. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, s. 772–842 (komentarz do art. 48–54).
  3. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, ss. 457.
  4. Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; art. 1, 5–7, 82–88, 232–243, 405–414.
  5. Kodeks cywilny. Komentarz red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; art. 659–692, 860–875).
  6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018 (współautorstwo oraz redakcja; wprowadzenie, art. 1–22, 281, 361, 511–515, 617, 619–86, 1123–1128).
  7. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa (ustawa – Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych) [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 100–115.
  8. Status prawny piwnicy w spółdzielni mieszkaniowej [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 606–616.
  9. Sądowa zmiana płci w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Studia Iuridica, tom 55. Wina i kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, Warszawa 2012, s. 125–134.
  10. Spółdzielcze prawo mieszkaniowe – dawniej i obecnie [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 525–539.
  11. Prawa spółdzielni mieszkaniowych do gruntów [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 261–273.
  12. Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 352–361.
  13. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2015; t. II, Warszawa 2015 (współautorstwo oraz redakcja).
  14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015 (współautorstwo oraz redakcja).
  15. Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane), [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 399–417.
  16. Charakter prawny uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, tom XXXVI, s. 307–325.
  17. Charakter prawny uznania ojcostwa [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 1050–1065.
  18. Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 351–363.
  19. Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 916–929.
  20. Organy kadłubowe spółek kapitałowych i spółdzielni w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 533–544.
  21. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane) [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 35–52.
  22. Teoria wykładni prawa cywilnego według Eugeniusza Waśkowskiego [w:] Między prawem cywilnym materialnym a procesowym. Между гражданским материальным и процессуальным правом, „Studia Iuridica”, tom 70, Warszawa 2017, s. 179–190.
  23. Niezgodne z ustawą postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 249–258.
  Łączna liczba publikacji (uwzględniająca kolejne wydania książek): 188.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Ereciński

  prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
  ORCID 0000-0002-8409-7887
  Affiliation: Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw
  In the years 1963–1971 studied at the University of Warsaw, obtaining in 1968 a master's degree in law, and in 1971 a master's degree in sociology.
  Upon graduation, as of October 1st, 1968, employed as an assistant at the Civil Procedure Department at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. He completed an extra-tenure judge training at the Voivodeship Court for the capital city of Warsaw and in 1972 passed the judicial exam.
  In 1974, obtained a PhD in legal sciences on the basis of the dissertation "Vindication of Claims in Legal Proceedings under Compulsory Automotive Insurance” (for which he obtained the second prize in the "Państwo i Prawo” competition), and afterwards employed as an assistant professor at the Institute of Civil Law at the University of Warsaw.
  In 1981, obtained a postdoctoral degree in civil proceedings for the dissertation entitled "Foreign Law in Civil Judicial Proceedings" (awarded the first prize in the "Państwo i Prawo" competition), and was appointed university reader. In 1987–1990 filled the role of deputy dean at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.
  In the 1984–1985 academic year, he was a scholarship holder of Alexander von Humboldt Stiftung and completed numerous shorter scientific internships in France, Germany and the Netherlands.
  As of 1997, acted as Head of the Department of Civil Proceedings at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In the years 1985–1990, lectured in civil proceedings and private international law at the Catholic University of Lublin.
  In 1990 he was appointed associate professor at the University of Warsaw, and in 1991 awarded the academic title of professor of legal sciences. As of 1997, has served as professor of the University of Warsaw. He retired in 2016, but continues to give lectures at the Faculty of Law and Administration. Member of the Provost’s Commission for Promotion to Professorship at the University of Warsaw.
  As of 1990, member of the Civil Law Reform Commission of the Minister of Justice, as of 1997, Vice-Chairman of the Civil Law Codification Commission, and from 2011 until December 2016 – the Chairman of this Commission.
  By order of the President of the Republic of Poland of October 31st, 1990, appointed to exercise the function of judge of the Supreme Court. He adjudicates in the Civil Chamber.
  On November 21st, 1996, appointed the President of the Supreme Court in charge of the proceedings of the Civil Chamber. He held the post until retirement in September 2016.
  As of 1997, expert of the European Council, and from 2002 until 2009, on behalf of Poland, member of CEPEJ - European Commission for the Efficiency of Justice. Member of the Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences in the years 1999–2007.
  As of 1991 he has acted as editor-in-chief of the ”Przegląd Sądowy” monthly, while as of 2012 - editor-in-chief of " System Prawa Procesowego Cywilnego ".
  Member of numerous national and international scientific associations, including the International Association for Procedural Law. He has actively participated in a large number of conventions and scientific conferences.
  Prof. Tadeusz Ereciński’s academic achievement spans over 200 publications in the field of civil proceedings, organization and distribution of justice, arbitration and sociology of law, including: 7 books, over 100 theses and articles, excerpts of joint publications (several in foreign languages), numerous glosses on the rulings of the Supreme Court, as well as the multi-volume “Commentary on the Code of Civil Procedure” (numerous subsequent editions, as of 1997).

  List of publications for 2016-2018

  1. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, II, t. III – Postępowanie rozpoznawcze, t. IV – Postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2016 oraz t. VI Międzynarodowe postępowanie cywilne. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2017, autor komentarza do wielu artykułów oraz redaktor naukowy całości.
  2. Niemożność stwierdzenia treści właściwego prawa w postępowaniu sądowym i arbitrażowym [in:] Prawo prywatne i arbitrażowe. Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, red. J. Poczobut, A. W. Wiśniewski, Warszawa 2016.
  3. Co zmienić w regulacji skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016.
  4. Współczesne funkcje Sądu Najwyższego [in:] Minikomentarz dla maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M. Zubik, Warszawa 2017.
  5. O kilku problemach działalności arbitrażu w Polsce [in:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego, Studia Iuridica, t. 75, Warszawa 2018.
  6. Concluding remarks [in:] Judicial Management Versus Independence of Judiciary, ed. D. Szumiło-Kulczycka, K. Gajda-Roszczynialska, Warszawa 2018.
  7. Skarga nadzwyczajna w sprawach cywilnych, współautor K. Weitz, „Judicial Review” 2019, nr 2.
  8. Sądy gospodarcze w obliczu spodziewanych zmian Kodeksu Postępowania Cywilnego [in:] Honeste Procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017.

  Czytaj więcej
 • Leszek Garlicki

  prof. dr hab. Lech Leszek Garlicki
  ORCID 0000-0002-6590-2158
  Professor with a postdoctoral degree in legal sciences, retired professor of the University of Warsaw; honoris causa doctorate of the University of Gdansk (2017); Vice-President of the International Association of Constitutional Law (2010-2018).
  In the years 1993–2001 - judge of the Constitutional Tribunal; in the years 2002–2012 - judge of the European Court of Human Rights.
  Visiting professor at numerous foreign universities, including: Paris I (Sorbonne), Paul Cezanne (Aix-en-Provence), New York University, Yale University, University of Chicago, Washington University in Saint Louis, Tel Aviv University and Hong Kong University.
  Author or editor of several hundred publications on constitutional law, constitutional judiciary and protection of human rights, including Commentary on the Polish Constitution of 1997 and Commentary on the European Convention on Human Rights.

  List of publications for 2016-2018

  1. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2016 (wyd. 3), 2017 (wyd. 4), 2018 (wyd. 5).
  2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. 2, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom I.
  3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, wyd. II, red. L. Garlicki i M. Zubik, Warszawa 2016, tom II.
  4. Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. L. Garlicki, M. Derlatka, M. Wiącek, Warszawa 2016.
  5. Poland: Human rights between constitutional and international law [in:] The Impact of the ECHR on Democratic Change in Central and Eastern Europe. Judicial Perspectives, ed. by I. Ziemele and J. Motoc, Cambridge University Press 2016, p. 305-329, współautor: Ireneusz Kondak.
  6. Conclusion [in:] Constitutionalism across borders in the struggle against terrorism, ed. F. Fabbrini and V. Jackson, Edward Elgar Publishing 2016, p. 323-336.
  7. Granice niezawisłości: Podporządkowanie sędziego “konstytucji i ustawie” [in:] Granice niezalezności sądów i niezawisłości sędziów, red. G. Borkowski, Warszawa-Toruń 2016, s. 101–111 (wersja angielska, tamże s. 101-113).
  8. Niekonstytucyjność. Formy – skutki – procedury, „Państwo i Prawo” 2016, nr 9, s. 3–20.
  9. Sądy a Konstytucja RP, „Judicial Review” 2016, nr 7–8, s. 7–25.
  10. Pologne (Chroniques), Annuaire Internationale de Justice Constitutionnelle, t. XXXIII (2017), s. 915–922.
  11. Trybunał Konstytucyjny jako współtwórca polskiej kultury prawnej, „Przegląd Konstytucyjny” 2017, nr 1, s. 7–24.
  12. Przegląd orzecznictwa TK za 2016 rok, „Judicial Review” 2017, nr 7–8, s. 176–196.
  13. The Al-Dulimi Judgment (One Step Forward or Two Steps Backwards?) [in:] New Developments in Constitutional Law (Festschrift Sajo), Eleven International Publishing 2017, s. 119–130.
  14. Standardy demokratyczne Rady Europy a Konstytucja RP [in:] Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2017, s. 414–436.
  15. Niezależność sądownictwa – powoływanie sędziów – nadrzędność konstytucji (kilka uwag nad ewolucją orzecznictwa SN w Indiach) [in:] Aktualne problemy konstytucji, Legnica 2017, s. 139–149.
  16. The European Court of Human Rights and the Canadian Case-Law [in:] Canada and the World, ed. by R. Albert and D. Cameron, Cambridge Univ. Press 2018, s. 348–368.
  17. Gerichte und Verfassung, “Deutsch-Polnische Juristenzeitschrift” 2018, nr 3–4, s. 25–28.
  18. Niezależność władzy sądowniczej (Kilka uwag na tle wyroku ETPCz Baka p. Węgrom) [in:] Demokracja –teoria prawa – sądownictwo konstytucyjne, Białystok 2018, s. 659–668.
  19. Sądy – po zmianach, Gdańskie Studia Prawnicze, t. XL (2018), s. 579–592.
  20. Dożywotnie więzienie a EKPCz (Kilka uwag o dialogu między sądami) [in:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Warszawa 2018, s. 23–31.
  21. Europejski nakaz aresztowania – dialogu ciąg dalszy [in:] Potentia non est nisi da bonum, red. M. Serowaniec, A. Bień-Kacała, A, Kustra-Rogatka, Toruń 2018, s. 241–261.
  22. The Polish Crisis [in:] Judicial Power, red. Ch. Landfried, Cambridge University Press 2019, s. 141–162.

  Visiting Professorships (in the years 2012-2016)

  1. Tel Aviv University (November – December 2012)
  2. Hong Kong University (Spring 2013 & Spring 2015)
  3. New York University (Autumn 2013)
  4. Yale University (Spring 2014 & Autumn 2015)
  5. University of Chicago (Autumn 2016)

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Gersdorf

  prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
  ORCID 0000-0001-7856-4613
  She graduated with honours in 1975 from the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Her master thesis on the effectiveness of enforcement of maintenance claims written under the guidance of prof. dr. hab. W. Czachórski was published by the publishing house of the University of Warsaw in a collective study on family law (1976). In 1979, successfully completed her judge training with the ”very good” result. In 1986, passed the legal adviser exam with the “very good” result as well.
  In the years 1991–2004 she was a member of the Studies and Analysis Office of the Supreme Court (formerly the Jurisprudence Office), and afterwards until 2005 – legal adviser at the Supreme Court.
  By order of the President of the Republic of Poland of July 15th, 2008, appointed to exercise the function of judge of the Supreme Court. She adjudicates at the Chamber of Labour, Social Security and Public Affairs.
  In the years 2014–2020 she was the First President of the Supreme Court.
  She has conducted extensive scientific research at the University of Warsaw since graduation in 1975. Since that year she has also been employed by the Faculty of Law and Administration, currently as a professor of this university. In December 1981, defended her PhD dissertation entitled "Conclusion of a Contract of Employment" (Warsaw 1985), for which she obtained the award of the Minister of Science and Higher Education. In March 2003, Małgorzata Gersdorf's postdoctoral colloquium was approved by the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw and the Faculty Council unanimously awarded her a postdoctoral degree. The basis for the initiation of the habilitation process was constituted by the monograph entitled “Employer's Insolvency in Labour Law” (Warsaw 2002). The title of habilitated doctor was conferred in June 2003. The professorial dissertation was dedicated to ”Employment Law” (Warsaw 2013). In March 2015 awarded the title of professor of legal sciences.
  At the University of Warsaw, she has held numerous honours: from January 1st, 1992 until August 31st, 1993, acted as Vice-Director of the Institute of Legal and Administrative Sciences at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; as of September 1st, 1993, served as Associate Dean of this Faculty for two consecutive terms; in the years 2000–2012, member of Senate Committees of the University of Warsaw (including Chairperson of the Legal and Statutory Committee); in the years 2008–2009 performed the function of Head of Labour Law and Social Insurance Study at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw; as of 2006 has headed the Section of Non-Contractual Employment Relationships at this Faculty; in the years 2005–2008 filled the role of Vice-Provost of the University of Warsaw; from September 2008 until 2012 exercised the function of Senator at the University of Warsaw, as well as Chairperson of the Legal and Statutory Senate Committee. Currently, she acts as Head of the Department of Labour Law at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw.
  Małgorzta Gersdorf has also held numerous public functions: in the years 1989–1991, member of the Social Conciliation Commission, appointed by the Minister of Labour by the Act of May 24th, 1989, on the restoration of employee rights for persons deprived of employment for trade union activity, local authority activity, political and religious beliefs; in the years 1990–1992, performed the function of adviser to the Liquidation Commission of RSW "Prasa-Książka-Ruch"; in the years 1992–1996 - adviser to the President of the Confederation of Polish Employers on labour law and social security, as well as a participant in subsequent General Conferences of the International Labour Organization on behalf of the CPP; in the years 1992–1996, member of the Polish delegation to the International Labour Organization (ILO) Conference in Geneva; as of 1996, member of the Civil Service Qualification Committee, appointed by the Prime Minister for a 5-year term; in the years 2003–2005, member of the Legislative Council of the Prime Minister.
  A member of NSZZ "Solidarność" from the establishment of the union in 1980 until being appointed the Vice-Provost of the University of Warsaw in 2005.
  Deputy editor-in-chief of the journal “Praca i Ubezpieczenie Społeczne” and a member of the editorial board of “Przegląd Sądowy”, from March 1997 until 2003 editor-in-chief of “Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych”.
  Małgorzata Gersdorf’s academic achievement spans over 200 publications on various issues of individual and collective labour law and social security, including seven scientific monographs and several commentaries. Author of several dozen popular science works and legal essays.

  Major publications (apart from the published doctoral dissertation, as well as postdoctoral and professorial theses):

  1. Spółdzielczy stosunek pracy w ustawie prawo spółdzielcze, Warszawa 1988 (co-author).
  2. Umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, Warszawa 1993.
  3. Zlecenie i agencja w nowych uregulowaniach prawnych, Warszawa 1995.
  4. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Komentarz, Warszawa 2001.
  5. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jako instytucja ochrony roszczeń pracownika, Warszawa 2002.
  6. Komentarz do ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Warszawa 2008 (co-author).
  7. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy, Warszawa 2011 (editor & co-author).
  8. Komentarz do Kodeksu Pracy, amended multiple times (co-author).
  9. Społeczne ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe. Komentarz, Warszawa 2012 (editor & co-author).
  10. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach, two editions (co-author).

  Publications (2015–2019)

  1. Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Lublin 2015, Studia Iuridica Lulinensia Vol. XXIV, s. 45–59.
  2. Article: Od proletariatu do prekariatu, czyli o kierunku rozwoju prawa pracy. Księga Jubileuszowa dedykowana Michałowi Seweryńskiemu Przyszłość prawa pracy. Liber amicorum. W piędziesięciolecie pracy naukowej, Warszawa 2015, s. 291–297.
  3. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasie transformacji gospodarczej i kryzysu, na Konferencję Wydziałową na temat: Rola orzecznictwa w systemie prawa, red. T. Giaro, Warszawa 2016, s. 135–155.
  4. Księga Ludwika Florka, Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia, Warszawa 2016, s. 113–125.
  5. Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy, Warszawa 2016, s. 101–111 (co-author).
  6. System Prawa Pracy, t. II, Indywidualne prawo pracy, część ogólna, red. nauk. G. Goździewicz, red. naczelny K. Baran, Charakterystyka rodzajów umów o pracę, rozdz. 8.2, Warszaw 2017, s. 301–317.
  7. Wynagrodzenie minimalne wykonawców umów cywilnoprawnych, (współautor) Księga jubileuszowa G. Goździewicza, Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, Toruń 2017, s. 133–141.
  8. Jaka przyszłość :jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2017/6/2–6.
  9. Sąd Najwyższy dawniej i dziś, tekst wykładu wygłoszony na Wydziale Prawa UAM, 28 lutego 2017 r., „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, kwartał drugi, s. 25–31.
  10. Rola zażalenia w odwoławczym postępowaniu „regulacyjnym”, Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku, Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, Warszawa 2017, s. 587–595 (co-author).

  Conferential speeches as of 2015

  1. Konferencja Krajowej Rady Sądownictwa, Warszawa, 18 styczeń 2016 – referat.
  2. Wystąpienia na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich dnia 3 września 2016 r.
  3. Wystąpienie na Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów „Iustitia”, Mszczonów, 1 kwietnia 2017, „Przyszłość sądownictwa”.
  4. Zjazd Katedr Toruń, maj 2017 r., referat „Jaka przyszłość: jeden kodeks zatrudnienia, czy prawo zatrudnienia złożone z wielu aktów prawnych”.
  5. Kongres Prawników Polskich, maj 2017 r., Katowice, „Wyzwania dla sądownictwa”, referat.
  6. Konferencja Prezesów Sądów Najwyższych Europy Środkowo Wschodniej, 4–7 czerwca 2017 r., Budapeszt wystąpienie: „Usuwanie zaległości i opóźnień oraz zarządzanie tokiem postępowania”.
  7. Moc wiążąca orzeczeń sądu – Konferencja międzynarodowa, 16–21 czerwca 2017 r., Brno, Republika Czeska.
  8. Międzynarodowa Konferencja „Przewlekłość postępowania sądowego”, Warszawa, 23 czerwca 2017, referat wprowadzający.
  9. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Nietypowe stosunki zatrudnienia”, Łódź, 18 kwietnia 2018 r, referat „Problem oceny kwalifikacji umów cywilnoprawnych w orzecznictwie SN.
  10. Wykład w Karlsruhe, 20 lipca 2018 r., na konferencji poświęconej pamięci Reinholdowi Frank, organizowanej przez Burmistrza Miasta Karlsruhe i niemiecki Trybunał Federalny, niemiecki Sąd Najwyższy pt. „Polskie państwo prawne: stracone szanse?”.
  11. Konferencja ogólnopolska w Poznaniu na temat: „Nauka i … w służbie człowiekowi”, 15 listopad 2018 r., wykład „Ustalenie istnienia stosunku pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego”.

  Czytaj więcej
 • Jacek Gudowski

  Jacek Gudowski
  judge of the Civil Chamber of the Supreme Court
  chairperson of the IIIrd Problem Department
  studied law at the Jagiellonian University in the years 1967–1971
  In the years 1971–1973, completed a full-time judge training in the judicial circuit of the Voivodeship Court in Cracow, ended with a judicial exam.
  In the years 1973–1980, exercised the function of associate judge and then judge at the Bochnia Regional Court. Afterwards, acted as judge of the Voivodeship Court in Tarnow (1980–1987), where he presided over the Civil Department, and the Voivodeship Court in Cracow (1987–1990), in which he served as civil inspector.
  In 1990, appointed judge of the Civil Chamber of the Supreme Court, chairing its Problem Department since 2000.
  In 1980, completed Postgraduate Studies in Distribution of Justice in the field of civil law.
  From the very beginning of his professional career, Mr. Gudowski has dealt with civil law and specialized in civil procedural law. Episodically, he also adjudicated in labour law matters. The law on the structure of the law courts remains in the centre of his professional interests.
  As a judge rapporteur, his acquis spans over 150 resolutions of the Supreme Court, including many taken in enlarged formations, and numerous thesis rulings published in the official collection.
  His academic achievement spans about 60 publications, including cooperation, also as a science editor, in commentaries on the Civil Code, Code of Civil Procedure, Law on the Organization of Common Law Courts and the Act on the National Council of the Judiciary.
  He belongs to the group of co-editors of "System prawa procesowego cywilnego", being a co-author and science editor of the volume on appeals, which was published first. Mr. Gudowski is also the author of numerous collections of case-law and literature in the field of substantive and procedural civil law and family law.
  Scientific, educational and editorial activities:
  He regularly participates in conventions of faculties, departments and civil proceedings institutes, most recently in 2017 as one of the main speakers at the congress organized by the Civil Procedure Department of the Adam Mickiewicz University in Poznan and the Civil Processualism Scientific Society.
  Mr. Gudowski is a member of the editorial board of “Przegląd Sądowy”, the programme councils of the quarterlies "Polski Proces Cywilny" and "Iustitia", as well as a member of the scientific board of LEX (Wolters Kluwer Polska).
  As of 1998 he has performed the function of vice-chairman and chairman of the editorial board of the official collections of "Jurisprudence of the Supreme Court - Civil Chamber".
  As of 2002 Mr. Gudowski has been publishing and editing the Supreme Court's bulletin "Civil Chamber".
  In the years 1987–1990 he published and edited the “Cracow Court Review”, a bulletin of the Voivodeship Court in Cracow.
  As of 1995, Mr. Gudowski has been reviewing articles submitted for publication in "Przegląd Sądowy".
  In the last 25 years, he has participated in numerous training sessions for common court judges, and occasionally also for notaries, solicitors and legal advisers.

  Other activity:

  In the years 1990–1994 and 1998–2002, member of the National Council of the Judiciary.
  In the years 1997–1998, co-created the general concept and detailed design of “Supremus” – the IT system of the Supreme Court, including not only office services, but also case-law databases.
  In the years 2002–2007, member of the Scientific Council at the Institute of Civil Law of the University of Warsaw.
  In the years 2009–2010, member of the programme board of the National School of Judiciary and Prosecutor's Office.
  As of 2007, since its inception, member of the Civil Processualism Scientific Society.
  In the years 2003–2007 and 2011–2015, member of the Civil Law Codification Commission, dealing mainly with projects in the field of procedural law; among others, the concept of the application for a declaration of unlawfulness of a final judgement is of his authorship.

  Publications (2016-2018):

  1. J. Gudowski w rozmowie z K. Sobczakiem, Państwo prawa to niezależne sądy, Warszawa 2017.
  2. Jacek Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2018.
  3. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 1 i 2, Warszawa 2019.
  4. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2018.
  5. H. Pietrzkowski, J. Gudowski, J. Ciszewski, K. Weitz, M. Jędrzejewska, P. Grzegorczyk, T. Ereciński (redaktor naukowy), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1–6, Warszawa 2016.
  6. T. Bielska-Sobkowicz, G. Bieniek, H. Ciepła, J. Gudowski (redaktor naukowy), M. Sychowicz, R. Trzaskowski, G.W. Bieniek, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Kodeks cywilnego. Komentarz, tom 3, Zobowiązania, Część ogólna, Warszawa 2018.
  7. Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski (red. nauk.), Krystian Markiewicz, H. Pietrzkowski, M. Romańska, K. Weitz, T. Wiśniewski, T. Zembrzuski, System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia, Warszawa 2013.
  8. J. Gudowski, Wystąpienie podczas obchodów 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, dnia 28 września 2017 r., „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2017/4, s. 76–81
  9. J. Gudowski, Pożegnanie SSN Stanisława Dąbrowskiego, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2014/1, s. 33–35.
  10. J. Gudowski, Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 7.
  11. J. Gudowski, Uzasadnienie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015, s. 239.
  12. J. Gudowski, Niezawisłość a związanie sędziego oceną prawną sądu wyższej instancji, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 433.
  13. J. Gudowski, Laserunkowość postępowania cywilnego [in:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 119.
  14. J. Gudowski, Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy [in:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 177.
  15. J. Gudowski, Towarzystwo sporu – przypadek współuczestnictwa specjalnego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym [in:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, nr 75, s. 69.
  16. J. Gudowski, Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym (in ampliore contextu), przyjęty do druku w materiałach zjazdu katedr i zakładów postępowania cywilnego zorganizowanego przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych – Prusim 2017.

  In addition to the publications cited, in the last three years subsequent editions of commentaries to the Civil Code and the Code of Civil Procedure were also published, as well as the first two volumes of collections of case law and literature from 1842–2018 regarding the Civil Code or closely related to its provisions.

  Czytaj więcej
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
  Ms. Lewaszkiewicz-Petrykowska studied Law at the Jagiellonian University and graduated in 1949. As of 1949, associated with the University of Lodz. In the years 1952–1954 she completed solicitor’s training. Until 1965, when it was forbidden to combine work with scientific research, Ms. Lewaszkiewicz-Petrykowska had followed the profession of solicitor.
  In 1959, obtained a PhD degree in legal sciences and in 1967 – a post-doctoral degree. In 1975, obtained the title of associate professor and in 1987 – a professor. In the years 1973-1978, filled the role of associate dean at the Faculty of Law of the University of Lodz. In the years 1981–1984 and 1993–1996, exercised the function of dean at the Faculty of Law of the University of Lodz. In the years 1983–1997, headed the Department of Civil Law of the University of Lodz.
  As of 1976, for three decades acted as professor at the Faculté Internationale de Droit Comparé (International Faculty of Comparative Law) in Strasbourg, where she educated lawyers from around the world.
  In 2002, obtained a honorary degree of M. Schuman in Strasbourg.
  A member of Société de Législation Comparée in Paris. As of 1992, member of Academie Internationale de Droit Comparé in Hague, in the years 1998–2002, performed the function of Secretary General of the Polish Section of Association Henri Capitans des Amis de la Culture Juridique Française.
  Judge at the Constitutional Tribunal in the years 1997–2006.
  Author of numerous scientific publications in the field of civil law and comparative law.

  Czytaj więcej
 • Marta Romańska

  dr hab. Marta Romańska, professor at the Jagiellonian University
  ORCID 0000-0002-5439-475X
  Scientific affiliation: Jagiellonian University, Faculty of Law and Administration, Department of Administrative Procedure
  In the period from October 1st, 1984 until June 1st, 1989, studied law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University and defended her master's thesis entitled "Parents' Child Maintenance Obligation Against the Background of General Alimony Obligation Rules", written at the Civil Law Department of the Jagiellonian University under the supervision of prof. dr hab. Janina Preussner-Zamorska.
  On June 15th, 2000, successfully defended her PhD dissertation entitled "The Scope of Administrative Control by the Supreme Administrative Court", written under the scientific guidance of prof. dr hab. Tadeusz Woś and on June 19th, 2000, obtained a PhD degree in legal sciences. In 2010, obtained a post-doctoral degree on the basis of the dissertation "Effectiveness of Administrative Court Rulings".
  As of February 1st, 1989, she was first employed as an assistant trainee, then assistant, and as of October 1st, 2001, as an assistant professor at the Department of Administrative Proceedings of the Jagiellonian University, and of November 1st, 2014 – an associate professor of the Jagiellonian University.
  In the years 1989 – 1991 completed judge training at the Voivodeship Court in Cracow. After her judicial exam passed with the “very good” result, on November 25th, 1991, appointed associate judge at the Regional Court for Cracow Podgorze in Cracow. On June 14th, 1993, appointed judge at the Regional Court for Cracow Podgorze in Cracow, and on October 17th, 1996 - judge at the Voivodeship Court in Cracow. She adjudicated in civil matters and also served as an inspector. On June 5th, 2003, appointed judge at the Court of Appeal in Cracow, and on August 25th, 2010 –judge at the Civil Chamber of the Supreme Court, where she still adjudicates today.
  In her scientific research, she successfully combines a variety of administrative, judiciary-administrative and civil matters, in particular the issues of administrative and judicial enforcement.
  Awarded the Collegiate Award of the Ist degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the academic year 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2011/2012, the Collegiate Award of the IInd degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the 2016/2017 academic year, as well as the Collegiate Award of the IIIrd degree of the Jagiellonian University Provost for outstanding achievements in scientific research on the occasion of the inauguration of the 2017/2018 academic year.

  Publications (2016-2018)

  1. M. Romańska, Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela, red. H. Kaflak-Januszko, D. Fal, Warszawa 2016, s. 99–111 (1,1 ark.).
  2. M. Romańska, H. Knysiak-Sudyka, T. Woś, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, red. T. Woś, Warszawa 2016, komentarz do: art. 6-44, 58 § 4 (uwagi 21-32), 123-131, 172, 285a-285l, 288-301 (arkuszy 12,8+0,84+2,9+0,2+1,6+2,08 łącznie – 20,42).
  3. M. Romańska, O. Leśniak, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, Warszawa 2016.
  4. M. Romańska, Czy komornikowi można przypisać status podatnika podatku od towarów i usług w związku z pobieraniem opłat za czynności egzekucyjne?, „Problemy Postępowania Egzekucyjnego” 2016, nr 7, s. 7–28.
  5. M. Romańska, Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i sprawność systemu środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 163-195.
  6. M. Romańska, Zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Sine Ira et Studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz, Warszawa 2016, s. 472–495.
  7. M. Romańska, Hipoteka przymusowa ustanawiana w celu zabezpieczenia należności publicznoprawnych - aktualne problemy [w:] Administracyjne postępowanie egzekucyjne. Na 50-lecie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, Radom 2017, s. 191–207.
  8. M. Romańska, Znoszenie egzekucji. Wybrane problemy na styku prawa materialnego i procesowego [w:] Ius est a iustitia appellatum, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 695–720.
  9. M. Romańska, Stan cywilny czy tożsamość jako dobro osobiste [w:] Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017, s. 1061–1073.
  10. M. Romańska, komentarz do § 192–202 [w:] M. Romańska (red.), W. Brazewicz, J. Ćwik-Bielińska, K. Gonera, W. Łukowski, M. Romańska, P. Rogoziński, M. Siwek, E. Stryczyńska, M. Uliasz, D. Trautman, Regulamin urzędowania sądów powszechnych, Warszawa 2017.
  11. M. Romańska [w:] Postępowanie sądowoadministracyjne, red. T. Woś, Warszawa 2017.
  12. M. Romańska, Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej [w:] X-lecie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej. Monografia, red. M. Stręciwilk, M. Rakowska, Warszawa 2017.
  13. M. Romańska, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 listopada 2015 r., I OSK 493/14, OSP 2017, nr 2, poz. 9.
  14. M. Romańska, Odpowiednia kwota pieniężna przyznawana w związku ze stwierdzeniem przewlekłości postępowania – charakter świadczenia i jego wysokość w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sądów polskich [w:] Przewlekłość postępowania sądowego, red. O.M. Piaskowska, P.F. Piesiewicz, Warszawa 2018.
  15. M. Romańska, System środków zaskarżenia w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym - ocena w świetle zasady ich efektywności i niekonkurencyjności [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym, T. Jędrzejewski, M. Masternak, P. Rączka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Seria Studia z Zakresu Egzekucji Administracyjnej 2018, s. 13–33.
  16. M. Romańska, Problem ciężaru dowodu w administracyjnym postępowaniu jurysdykcyjnym [w:] Ochrona praw jednostki w postępowaniu administracyjnym i podatkowym, red. S. Fundowicz, P. Możyłowski, T. Stanisławski, Radom 2018, s. 61–68.
  17. M. Romańska, Przepisy o odpowiedzialności odszkodowawczej za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej w procedurze sądowoadministracyjnej [w:] Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego, Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, red. Z. Kmieciak, W. Chróścielewski, Warszawa 2018, s. 243–256.
  18. M. Romańska, Administracyjne postępowanie uproszczone – ocena rozwiązań przyjętych w nowelizacji k.p.a. z 7 kwietnia 2017 r. i pewne propozycje de lege ferenda [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, red. J. Jagielski, D. Kijowski, M. Grzywacz, Warszawa 2018, s. 257–265.
  19. M. Romańska, O efektywności zabezpieczenia roszczeń pieniężnych na nieruchomościach – uwagi na temat sposobu wykonania wyroku TK z 25.10.2016 r., SK 71/13, [w:] Ars in vita. Ars in iure. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Jankowskiemu, Warszawa 2018, s. 517–530.
  20. M. Romańska, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.10.2017 r., I OPS 3/17, OSP 2018, nr 4, poz. 41.
  21. M. Romańska, Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UL w Lublinie.
  22. M. Romańska, Formy działania administracji w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – problem adekwatności pojęć stosowanych przez ustawodawcę do charakteru określanych nimi działań uregulowanych w tej ustawie, tekst przyjęty do druku, wydawnictwo UMK w Toruniu.
  23. M. Romańska, Równość stron cywilnego stosunku prawnego i mechanizmy jej przywracania, tekst oddany do druku, jako efekt badań zrealizowanych w ramach uzyskanych na ten cel środków.
  24. Reviews for journals: „Judicial Review”, "Casus", "Local Self-Government", "Public Finance", "Criticism of Law".

  Other activity in the years 2016–2018

  PhD dissertations – supervisor:
  1. Katarzyna Małysa-Ptak, Kontrola działalności administracji publicznej sprawowana przez sądy powszechne, w specjalności – postępowanie administracyjne, thesis defended on June 19th, 2017
  2. Magdalena Mazurek-Redmerska, Akt notarialny jako tytuł egzekucyjny, w specjalności – postępowanie cywilne, thesis defended on October 16th, 2017
  3. Urszula Fronczek, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem sądu administracyjnego, w specjalności – postępowanie administracyjne, thesis defended on June 18th, 2018

  Reviews of post-doctoral dissertations:

  Dr Maciej Muliński’s, on the basis of the monograph „Zasada nieobciążania ponad potrzebę strony biernej postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego”, Wydawnictwo Currenda 2017, s. 424 (without the reference list), as well as his other – following his PhD – scientific activity, written on the basis of the ordinance of the Central Commission for Degrees and Titles of February 6th, 2018, filed April 30th, 2018.

  Reviews of PhD dissertations:

  Maciej Ptak’s PhD dissertation, entitled . „Granice i zasady orzekania sądów administracyjnych w sprawach skarg na decyzje administracyjne” (s. 570), written under the supervision of dr hab. Marcin Kamiński, professor of Jagiellonian University, written on the basis of the appointment as a reviewer of Maciej Ptak’s PhD dissertation by the resolution of the Council of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University of January 18th, 2016

  Participation in the post-doctoral commission:

  Dr Joanna Lemańska’s, June 20th, 2017, as a member, by ordinance of the Central Commission for Degrees and Titles of November 8th, 2016.
  Papers, speeches and lectures at conferences and trainings (not covered by the pensum at the Jagiellonian University):
  2016
  1. Training dedicated to notaries organized by the Association of Notaries of the Republic of Poland, January 30th, 2016, Warszawa, lecture – Problematyka użytkowania wieczystego, zabudowy na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, obciążania użytkowania wieczystego.
  2. Conference organized by the First President of the Supreme Court, February 26th, 2016, Warszawa – Reprywatyzacja w orzecznictwie sądów, voice in the discussion (SN RP, Studia i Analizy. Materiały Naukowe, t. III, 2016).
  3. Conference of notaries from the District of the Notary Chamber in Warsaw, May 19th, 2016, Warszawa, lecture - Podziały nieruchomości oraz ich dostęp do dróg publicznych.
  4. Training dedicated to judges of the Court of Appeal in Warsaw, May 31st & June 1st, 2016, Toruń, lectures – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN. Problematyka gruntów warszawskich.
  5. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, June 6th – June 8th, 2016, series of lectures – Umowa o roboty budowlane.
  6. Training dedicated to notaries organized by the Association of Notaries of the Republic of Poland, September 16th, 2016, Warszawa, lecture – Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
  7. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, October 6th – October 8th, 2016, series of lectures – Umowa o roboty budowlane.
  8. Training dedicated to judges from the District of the District Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow; Bukowina Tatrzańska, November 6th , 2016, lecture – Aktualne problemy w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
  9. Training dedicated to judges of the District Court in Warsaw, November 21st, 2016, Warszawa, lectures – Umowa o roboty budowlane w orzecznictwie SN.
  2017
  1. Conference organized by the Supreme Administrative Court, presentation of the Expert Team Report on research done in the years 2012–1016 organized by the Supreme Administrative Court, Reforma prawa o postępowaniu administracyjnym, Warszawa, January 23rd, 2017, voice in discussion.
  2. Conference organized by the Financial Chamber of the Supreme Administrative Court, Warszawa, March 20th – March 21st, 2017, Związek prawa cywilnego i prawa podatkowego, voice in discussion.
  3. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, March 29th & May 29th – May 31st , 2017, series of workshops entitled Roszczenia odszkodowawcze w związku z nacjonalizacją i wywłaszczeniem.
  4. Conference of notaries from the District of the Notary Chamber in Warsaw, April 29th, 2017, Warszawa, lecture entitled Skutki zajęcia nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym sądowym i administracyjnym oraz jej sprzedaży w postępowaniu egzekucyjnym.
  5. NCU nationwide scientific conference – Ochrona praw jednostki w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Toruń, May 11th, 2017, speaker & chair.
  6. International Conference - Excessive length of court proceedings (Ministry of Justice, SWPS University, Supreme Court, NSA, National School of Judiciary and Prosecutor's Office), Warszawa, June 23rd, 2017, presentation entitled Odpowiednia kwota pieniężna w świetle orzecznictwa ETPCz i prawa polskiego a świadczenie odszkodowawcze w procesie cywilnym.
  7. Problematyka roszczeń mających źródło w dekrecie z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na terenie m.st. Warszawy, lectures at the training dedicated to prosecutors organized by the Public Prosecutor’s Office, September 19th, 2017, Warszawa.
  8. Congress of the Civil Procedure Departments, entitled Nadużycie prawa procesowego, Poznań, September 21st – September 24th 2017, voice in discussion.
  9. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Warszawa, November 22nd – November 24th, 2017, series of lectures entitled Umowa o roboty budowlane
  10. Jubilee conference on the occasion of the 10th anniversary of the National Board of Appeal, December 5th, 2017, Warszawa, presentation entitled Skarga do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w systemie środków zaskarżenia. Kontrola instancyjna orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej
  2018
  1. Training dedicated to judges organized by the National School of Judiciary and Prosecutor's Office; Lublin, April 4th – April 6th & September 24th – September 26th, 2018, series of lectures entitled Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
  2. Eastern Public Procurement Forum – 2018 edition entitled Public Procurement Procedure, Lublin UMCS, April 16th, 2018, presentation entitled Charakter czynności zamawiającego podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
  3. Association of Polish Judges Iustitia, C.H. Beck Publishing House, Department of Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia, International conference entiled Udział czynnika obywatelskiego w wymiarze sprawiedliwości, Warszawa, April 23rd, 2018
  4. NCU nationwide scientific conference – Formy działania administracji w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, Toruń, May 10th, 2018, speaker and chair
  5. X Jagiellonian Colloquium - On methods and effects of securing claims in civil proceedings, Cracow, May 18th, 2018, presentation entitled Udzielenie zabezpieczenia na majątku wspólnym małżonków
  6. International scientific conference organized by the Public Procurement Law Association - Competition law and public procurement - two sides of the same coin, Warsaw, June 12th, 2018, participation in a discussion panel
  7. Congress of the Departments of Administrative Law and Administrative Procedure, entitled Administrative law today and tomorrow, Warsaw, June 25th – June 27th, 2018, participation in the discussion
  8. II Galician Seminar of Administrative Proceedings "Silence of Administration", Rzeszów, September 12th – September 14th, 2018, paper entitled Środki prawne w postępowaniu administracyjnym kończącym się przez milczące załatwienie sprawy – wybrane problemy konstrukcyjne
  9. Training dedicated to judges from the district of the District Court in Sieradz, lecture Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną działaniem władzy publicznej i reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w takich postępowaniach, Wrocław, October 2nd, 2018.
  10. XII Scientific Seminar of the Department of Law of Local Self-Government of the Jagiellonian University, The Unitarian Character of the State and Local Self-Government, Cracow, October 11th – October 12th, 2018, participation in the discussion
  11. Training dedicated to judges from the District of the District Court in Cracow and the Court of Appeal in Cracow; Bukowina Tatrzańska, November 12th – November 13th, 2018, lecture - Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych oraz reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w obrocie cywilnym
  12. National Scientific Conference - Standards of modern administration and administrative law - current challenges, Łódź, November 21st, 2018.
  Other:
  1. Participation in the competition court in the "Judicial Review" competition, held on February 19th, 2015, for the most useful for judicial practice law book published in 2013.
  2. Participation in the competition court in the " Judicial Review" competition, held on February 24th, 2016 for the most-useful for judicial practice law book published in 2014.
  3. Participation in the competition court in the "Judicial Review" competition, held on February 21st, 2018 for the most useful for judicial practice law book published in 2016.

  Czytaj więcej
 • Krzysztof Pietrzykowski

  prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
  ORCID 0000-0001-6295-1344
  Scientific affiliation: University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, Department of Commercial Law
  A judge of the Supreme Court since 2005.
  He graduated in 1976 defending his master's thesis entitled "Action to Deny Motherhood," supervised by Dr. Jan Rezler.
  In 1981, obtained a PhD degree in legal sciences upon defending his PhD dissertation entitled "Marriage and Premises for its Validity in Private International Law" (supervisor: Prof. Jerzy Jakubowski), while a post-doctoral degree – in 1990 upon defending his post-doctoral dissertation entitled "Establishment and Termination of Membership in the Cooperative."
  Granted the academic title of professor in 1999.
  He has held a number of public functions, including: Director of the Jurisprudence Office (Office of Studies and Analysis of the Supreme Court, 1991–2005), member of the National Enfranchisement Commission (1991–1997, 1999–2006), Deputy Chairman of the Legislative Council of the Prime Minister (1998–2002), member of the Civil Law Codification Commission (2006–2010), expert of the Parliament and of the Senate, especially in matters of co-operative and housing law (1989–2015), adviser to the Liquidation Commission of RSW Prasa - Księga - Ruch (1990–1991).
  In the years 1983–1990 he exercised the function of assistant professor at the Cooperative Research Institute.
  As of 2005, a judge of the Civil Chamber of the Supreme Court.
  Functions performed at the University of Warsaw include: Head of the Department of Civil Law, Head of the Department of Commercial Law, member of the Audit Committee at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw, member of the Senate Statute Committee.
  Professor Krzysztof Pietrzykowski is also a member of the association of friends of the French legal culture Henri Capitant (L'Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française).

  Scientific publications (2012–2018):

  1. System Prawa Prywatnego. Prawo rzeczowe. Tom 4, red. E. Gniewek, Warszawa 2012, Rozdział VI. Prawa rzeczowe do lokali w spółdzielni mieszkaniowej, s. 269–458.
  2. Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Warszawa 2017, s. 772–842 (commentary to art. 48–54).
  3. Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2018, ss. 457.
  4. Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. I, Warszawa 2018 (co-author & editor; art. 1, 5–7, 82–88, 232–243, 405–414.
  5. Kodeks cywilny. Komentarz red. K. Pietrzykowski, t. II, Warszawa 2018 (co-author & editor; art. 659–692, 860–875).
  6. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, Warszawa 2018 (co-author & editor; introduction, art. 1–22, 281, 361, 511–515, 617, 619–86, 1123–1128).
  7. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa (ustawa – Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych) [w:] Instytucje prawa handlowego w przyszłym kodeksie cywilnym, Warszawa 2012, s. 100–115.
  8. Status prawny piwnicy w spółdzielni mieszkaniowej [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, Białystok 2012, s. 606–616.
  9. Sądowa zmiana płci w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Studia Iuridica, tom 55. Wina i kara. Księga pamięci Profesor Genowefy Rejman, Warszawa 2012, s. 125–134.
  10. Spółdzielcze prawo mieszkaniowe – dawniej i obecnie [w:] Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, Warszawa 2012, s. 525–539.
  11. Prawa spółdzielni mieszkaniowych do gruntów [w:] Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, Warszawa 2013, s. 261–273.
  12. Kilka uwag w kwestii związania walnego zgromadzenia spółdzielni jego uchwałą [w:] Oblicza prawa cywilnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Błeszyńskiemu, Warszawa 2013, s. 352–361.
  13. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 2015; t. II, Warszawa 2015 (co-author & editor).
  14. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2015 (co-author & editor).
  15. Stosunki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej z jej członkami (zagadnienia wybrane), [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, Warszawa 2016, s. 399–417.
  16. Charakter prawny uchwały zgromadzenia spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Problemy prawa prywatnego i publicznego w pierwszych dekadach XXI wieku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jerzemu Ciszewskiemu, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2016, tom XXXVI, s. 307–325.
  17. Charakter prawny uznania ojcostwa [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 1050–1065.
  18. Obowiązki majątkowe spółdzielni mieszkaniowej związane z wygaśnięciem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego [w:] Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, Warszawa 2017, s. 351–363.
  19. Sankcje wadliwych czynności prawnych kształtujących stan cywilny [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 916–929.
  20. Organy kadłubowe spółek kapitałowych i spółdzielni w orzecznictwie Sądu Najwyższego [w:] Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa 2017, s. 533–544.
  21. Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego (zagadnienia wybrane) [w:] Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2017, s. 35–52.
  22. Teoria wykładni prawa cywilnego według Eugeniusza Waśkowskiego [w:] Między prawem cywilnym materialnym a procesowym. Между гражданским материальным и процессуальным правом, „Studia Iuridica”, tom 70, Warszawa 2017, s. 179–190.
  23. Niezgodne z ustawą postanowienia statutu (umowy) spółki kapitałowej i spółdzielni [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej. W poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Warszawa 2018, s. 249–258.
  Total numer of publications (including new editions): 188.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Zabłocki

  Stanisław Zabłocki
  in the years 1980–1991 solicitor, member of the corporate authorities of the Warsaw Bar, chairman of the training committee of the District Bar Council, an outstanding solicitor in criminal law cases. As of 1991, judge of the Supreme Court, currently retired.
  In the years 1996–2001, Chairman of the 5th Cassation Division, 2001–2015 – Chairman of the 1st Legal Matters Division at the Criminal Chamber of the Supreme Court, and 2016–2020 – President of the Supreme Court, in charge of the Criminal Chamber.
  In the years 1991–2014, member of the National Electoral Commission, 2004–2006 and 2008–2015, member of subsequent Criminal Law Codification Commissions.
  Author of 10 books (including co-editing and co-authoring new editions of: a several-volume Commentary on the Code of Criminal Procedure (3 editions), Elements of Judge's Methodology in Criminal Cases (2 editions), Sample Pleadings in Criminal Cases (3 editions) and over 230 articles, glosses, case-law overviews, reviews and numerous other publications in the field of criminal law and criminal proceedings. Author of papers for nationwide scientific conferences and expert opinions for the Parliament and the Senate of the Republic of Poland.
  In 2018, laureate of the “Golden Paragraph” of ”Dziennik Gazeta Prawna” in the “Best Judge” category.
  Main fields of scientific research interest include: appeal proceedings and issues of extraordinary measures of challenge, fair & righteous criminal trial in the light of the case-law of the European Court of Human Rights.
  As of 1991, member of the editorial boards of the monthlies “Przegląd Sądowy” and “Palestra”, as of 2001, member of the editorial board of the Jurisprudence of the Criminal Chamber of the Supreme Court, and as of 2013, member of the programme board of the “Iustitia” quarterly.
  Publications (2015-2018)
  1. Spór o kierunek i zakres zmian postępowania przygotowawczego (współautorstwo P. Wiliński) [in:] Wokół gwarancji współczesnego procesu karnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Piotrowi Kruszyńskiemu, Warszawa 2015, s. 507–527.
  2. Refleksje sędziego – „Reflexionen des Richters” – voice in discussion at an international conference organized by the Jagiellonian University, May 22nd – May 23rd, 2014, published in the book entitled Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym – „Ausserprozessuale Beweiserhebung und ihre Verwertung im Strafprozess”, Warszawa 2015, s. 409–416.
  3. Artykuł 167 k.p.k. po jego nowelizacji – wstępne nakreślenie problemów, stanowiący pokłosie panelu odbytego podczas III Krakowskiego Forum Prawniczego w dniu 6 lutego 2015 r., „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2015, nr 2, s. 83–111.
  4. Między reformatoryjnością a kasatoryjnością, między apelacyjnością a rewizyjnością – ku jakiemu modelowi zmierza postępowanie odwoławcze po zmianach kodeksowych z lat 2013 – 2015 [in:] Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, red. P. Wiliński, Warszawa 2015, s. 416–436.
  5. Wyzwania dla kontroli kasacyjnej w związku ze zmianami wprowadzonymi w procedurze karnej nowelami z września 2013 r. oraz z lutego 2015 r., „Studia i Analizy Sądu Najwyższego. Materiały Naukowe”, tom II, Warszawa 2015, s. 15–42. In the same issue of this journal - two longer statements in the discussion stemming from a scientific conference held by the Supreme Court on March 4th, 2015. „Postępowanie odwoławcze, kasacyjne i wznowieniowe w nowym modelu procesu karnego” – s. 67–70 oraz 95–97.
  6. Sprzeciw ma znaczenie: co rzeczywiście może, a czego nie może pokrzywdzony (co-authored by P. Wiliński), „Dziennik Gazeta Prawna” z 4–6.09.2015 r., nr 172(4065).
  7. Uzupełnienie uzasadnienia wyroku sądu pierwszej instancji w procesie karnym (co-authored by P. Wiliński), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 49–63.
  8. Kontradyktoryjność w rękach apelacji, „Na Wokandzie” 2015, nr 4 (26), s. 42–43.
  9. Wywiad z red. Małgorzatą Kryszkiewicz przed Kongresem Prawników Polskich, zatytułowany Jest w nas jeszcze wiele siły, zamieszczony w „Prawniku” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” z 9 maja 2017 r., nr 88 (4487).
  10. Wywiad z red. Patrykiem Słowikiem, po ukazaniu się projektu nowej ustawy o Sądzie Najwyższym, zatytułowany Póki tu jestem, będę robić swoje, zamieszczony w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 19 lipca 2017 r., nr 138 (4537).
  11. Dłuższa wypowiedź dla „Dziennika Gazety Prawnej” na temat planowanej instytucji tzw. skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych, zamieszczona w „Dzienniku Gazecie Prawnej” z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 147 (4546).
  12. Wystąpienie na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Systemy ochrony praw człowieka: europejski i afrykańskie, Warszawa 18–19 kwietnia 2016 r.” [w:] J. Jaskiernia, K. Spryszak: Ochrona praw człowieka w wymiarze uniwersalnym. Aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka, Toruń 2017, s. 20–23.
  13. Redakcja naukowa (wraz z Ryszardem A. Stefańskim) Komentarza do Kodeksu postępowania karnego, tom I – art. 1–166; Wprowadzenie do tego dzieła – s. 17–19, Warszawa 2017.
  14. Wspomnienie – esej, zatytułowane Piękno przeciwieństw, w księdze pamiątkowej prof. Mirosława Wyrzykowskiego Dosyć o książkach. Ludzie ważni, Warszawa 2018, s. 189–190.
  15. Liczby nie kłamią, czyli mój bilans zamknięcia, „Rzeczpospolita” z dnia 5 października 2018 r., nr 232 (11172).
  15. Dłuższa wypowiedź w ankiecie „Dziennika Gazety Prawnej” na temat: Procesy karne stulecia, dotycząca tzw. pierwszego procesu brzeskiego [w:] Przepis na Polskę. Państwo i prawo 1918–2018, dodatek do „Dziennika Gazety Prawnej” z dnia 5–7 października 2018 r., nr 194 (4844).
  16. Pożegnalna mowa wygłoszona podczas pogrzebu nestora polskiej adwokatury Czesława Jaworskiego, „Palestra” 2018, nr 10, s. 133.
  17. Wolno mi mówić, dopóki mówię o prawie, „Rzeczpospolita” z 30 października 2018 r., nr 253 (11193).
  18. Na stulecie adwokatury [w:] 100 lat odrodzonej adwokatury polskiej 1918–2018, red. S. Kłys, Warszawa 2018, s. 22–25; also in English For the Centenary of the Polish Bar, tamże, s. 26–29.
  19. Z otwartą przyłbicą także w mediach społecznościowych, „Rzeczpospolita” z dnia 27 listopada 2018 r., nr 276 (11216).
  20. Science editor (alongside Ryszard A. Stefański) of Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, tom II – art. 167–296, Warszawa 2018.

  Czytaj więcej
 • Andrzej Zoll

  prof. dr hab. Andrzej Zoll
  Retired professor of criminal law at the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University, for many years Head of the Department of Criminal Law and professor of WSPiA University of Rzeszów.
  Author of about 180 scientific publications, commentaries, monographs and articles. One of the most outstanding specialists in the field of criminal law in Poland. Main legal interests include: axiological and constitutional foundations of criminal law, principles of criminal liability, issues of guilt and punishment, civil rights and freedoms, and human rights.
  Among a wide variety of functions exercised, the following need to be mentioned: Vice-President of the National Electoral Commission in the June 4th, 1989 elections, Judge (since 1989) and President of the Constitutional Tribunal (1993-1997), Chairman of the Legislative Council of the Prime Minister (1998 - 2000), Ombudsman (2000-2006) and Chairman of the National Electoral Commission (1990-1993), Chairman of the Criminal Law Codification Commission (since 2009), Vice-Chairman of the Commission for the Reform of Criminal Law, which developed the draft of criminal code of 1997. Active member of the Polish Academy of Learning, the Polish PEN-Club and the Academy of Sciences and Arts in Salzburg.
  Honoris causa doctorate of the universities in Mainz (1996), Vilnius (2004) and the Medical Academy in Wroclaw (2005). Honorary professor of the Jagiellonian University (2018). Awarded the A.v. Humboldt Prize for outstanding achievements in the development of criminal law and democracy (2003) and the Totus Award for spreading Christian culture in the field of law. In 1997, awarded the Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta, the Grand Cross of Merit with the Star of the Federal Republic of Germany, the Order of Merit with the Star on the Sash of the Republic of Austria, and the Order of the Grand Duke Gedymin of the Republic of Lithuania. In 2002, awarded St. Brother Albert’s medal for aiding the disabled.
  Selected publications:
  Bezradność: interdyscyplinarne studium zjawiska w kontekście zmiany społecznej i edukacyjnej (co-author), 2005
  Chrześcijanin w nowoczesnym państwie, 2006
  Europejskie obywatelstwo a problem tożsamości europejskiej, 2003
  Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa (co-author), 2007
  Kodeks karny. Komentarz (co-author & science editor), od 1998
  Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, 1973
  Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu, 1988
  Od dyktatury do demokracji i z powrotem. Autobiograficzna rozmowa o współczesnej Polsce (co-authored by Marek Bartosik), 2018
  Okoliczności wyłączające bezprawność czynu (zagadnienia ogólne), 1982
  Polskie prawo karne (co-author), 1995
  Polskie prawo karne. Część Ogólna (co-author), 2010
  Rzecznik Praw Obywatelskich – zadania konstytucyjno-prawne oraz funkcje publiczne w zakresie wspierania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, 2005
  System prawa karnego. T. IV cz. 1 (co-author)
  Zasady odpowiedzialności karnej, 1998
  Please find the complete list of publications on the website: https://www.law.uj.edu.pl/karne/index.php/prof-dr-hab-andrzej-zoll

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.