Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • VIII Edycja Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości

  Organizatorzy – Redakcja miesięcznika „Przegląd Sądowy” oraz Wolters Kluwer SA – serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w Konkursie przez zgłaszanie książek zasługujących – w Państwa opinii – na szczególne wyróżnienie.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 9/2016

  Barbara Nita-Światłowska, Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k.
  Artykuł 556 § 1 k.p.k. przewiduje, że w razie śmierci oskarżonego prawo do odszkodowania przysługuje temu, kto wskutek wykonania kary lub niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania utracił należne mu od uprawnionego z mocy ustawy utrzymanie lub stale dostarczane mu przez zmarłego utrzymanie, jeżeli względy słuszności przemawiają za przyznaniem odszkodowania. Barbara Nita-Światłowska w artykule Podmiotowy i przedmiotowy zakres roszczenia odszkodowawczego wynikającego z art. 556 § 1 k.p.k. przeprowadza szczegółową analizę tego przepisu.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 7-8/2016

  Sławomir Steinborn, Chwila ustania tymczasowego aresztowania zastosowanego warunkowo w trybie art. 257 § 2 k.p.k.
  Instytucja uregulowana w art. 257 § 2 k.p.k. najczęściej nazywana jest warunkowym tymczasowym aresztowaniem. Jej istota polega na zastosowaniu tymczasowego aresztowania z jednoczesnym zastrzeżeniem, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia w wyznaczonym terminie określonego poręczenia majątkowego.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 6/2016

  Adam Nita i Wojciech Morawski, Wykorzystywanie skargi pauliańskiej dla zabezpieczenia wykonania zobowiązania podatkowego – zagadnienia dyskusyjne
  Skarga pauliańska jest instrumentem prawnym wywodzącym się z prawa rzymskiego. Jej istotą jest ochrona wierzyciela przed nielojalnymi względem niego czynnościami prawnymi dłużnika, dokonanymi na korzyść osób trzecich.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 5/2016

  Ireneusz Wolwiak, Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 8203 § 1 k.p.c.
  Artykuł 8203 został wprowadzony do części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego w 2013 r. Przepis ten pozwala dłużnikowi na złożenie wniosku o zawieszenie prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego.

  Czytaj więcej
 • VIII edycja Konkursu „Przeglądu Sądowego”

  Wolters Kluwer SA oraz Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłaszają VIII edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wydaną w 2015 roku. 

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 4/2016

  Tomasz Szanciła, Premie pieniężne i podobne opłaty jako przedmiot czynu nieuczciwej konkurencji – uwagi polemiczne
  Pobieraniu tzw. opłat półkowych poświęcony jest artykuł Tomasza Szanciły, Premie pieniężne i podobne opłaty jako przedmiot czynu nieuczciwej konkurencji – uwagi polemiczne. Autor zauważa, że opłaty półkowe są jednym z najczęstszych przejawów nieuczciwej konkurencji. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ma zapobiegać pobieraniu przez podmioty prowadzące sklepy różnego rodzaju nienależnych opłat.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 3/2016

  Andrzej Szlęzak, Wyłączenie lub ograniczenie prawa potrącenia w praktyce kontraktowej i w orzecznictwie
  Klauzule wyłączające lub ograniczające potrącenie – dozwolone co do zasady poza obrotem konsumenckim – przybierają najróżniejsze formy. Powstaje w związku z tym pytanie, jaki jest ich charakter prawny, co się dzieje, gdy wbrew postanowieniu określonej treści któraś ze stron dokona jednak potrącenia. Temu zagadnieniu poświęcony jest artykuł Andrzeja Szlęzaka, Wyłączenie lub ograniczenie prawa potrącenia w praktyce kontraktowej i w orzecznictwie.

  Czytaj więcej
 • VII edycja Konkursu Wolters Kluwer i Przeglądu Sądowego rozstrzygnięta

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu VII edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki
  wymiaru sprawiedliwości w 2014 roku

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 2/2016

  Andrzej Marian Świątkowski, Roszczenie o dopuszczenie do pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  Dopuszczenie do pracy jako instytucja prawa pracy jest zdarzeniem faktycznym, którego skutki prawne tylko częściowo zostały uregulowane w przepisach prawa pracy. Przez judykaturę jest ono traktowane jako dorozumiana czynność prawna skutkująca nawiązaniem stosunku pracy.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 1/2016

  Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu procesowego – analiza trybu i zasad dochodzenia roszczeń
  Nowelizacja kodeksu postępowania karnego, dokonana na mocy ustawy z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła bardzo istotne zmiany w zakresie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia dla osób, które zostały niesłusznie skazane lub wobec których niesłusznie zastosowano środki przymusu procesowego.

  Czytaj więcej
 • Skład Sądu konkursowego VII edycji – 2015 r.

  Organizator Konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał Sąd konkursowy VII edycji w składzie:

  • Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego” (przewodniczący Sądu)
  • Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
  • Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego
  Czytaj więcej
 • Konkurs Przeglądu Sądowego - lista książek zgłoszonych do VII edycji

  W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do Konkursu następujące książki:

  1. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, Grzegorz Karaszewski, Anna Sylwestrzak, Sąsiedztwo nieruchomości. Komentarz.
  2. Mariusz Baran, Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe.
  3. Witold Borysiak, Małgorzata Manowska, Jacek Sadomski, Elżbieta Skowrońska-Bocian, Barbara Trębska, Ewa Trybulska-Skoczelas, Jacek Wierciński (red.), Robert Zegadło, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz.
  4. Leszek Bosek, Mikołaj Wild, Kontrola konstytucyjności prawa.
  5. Małgorzata Czarkowska, Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie.
  6. Anna Gadomska-Radel, Przesłuchanie dziecka jako ofiary i świadka przestępstwa w procesie karnym.
  7. Łukasz Goździaszek, Elektroniczne postępowanie upominawcze.
  8. Redakcja naukowa: Berenika Kaczmarek-Templin, Piotr Stec, Dariusz Szostek, Ustawa o prawach konsumenta. Kodeks cywilny (wyciąg) Komentarz.
  9. Iwona Karasek-Wojciechowicz, Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią.
  10. Zbigniew R. Kmiecik, Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego.
  11. Paweł Kornacki, Skarga na przewlekłość postępowania administracyjnego.
  12. Jacek Kosnoga, System środków dyscyplinujących uczestników postępowania karnego.
  13. Elżbieta Lemańska, Przedawnienie roszczeń związanych z wywłaszczaniem nieruchomości.
  14. Piotr Mostowik, Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym.
  15. Konrad Osajda, Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli.
  16. Andrzej Pokora, Odpowiedzialność majątkowa małżonków i przymusowe dochodzenie od nich roszczeń.
  17. Wojciech Sawczyn, Związanie kasacyjnym orzeczeniem NSA.
  18. Robert Suwaj, Sądowa ochrona przed bezczynnością administracji publicznej.
  19. Jarosław Turłukowski, Instytucja zapisu windykacyjnego w prawie polskim.
  20. Monika Wałachowska, Wynagrodzenie szkód deliktowych doznanych przez pośrednio poszkodowanych.

  Zgodnie z § 8 regulaminu Konkursu wynik zostanie ogłoszony do 28 lutego 2016 r.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 11-12/2015

  Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty)
  Sąd Najwyższy jest sądem o specjalnym statusie, sprawującym nadzór w zakresie orzekania nad sądami powszechnymi i szczególnymi (wojskowymi). Jacek Gudowski w artykule Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty) prowadzi rozważania o Sądzie Najwyższym – jego pozycji, funkcjach i zadaniach zarówno z perspektywy ustrojowej, jak i z perspektywy procesowej.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 10/2015

  Perspektywy wykorzystania sztucznej inteligencji w postępowaniu sądowym

  Komputery w procedurze sądowej odgrywają coraz większą rolę i mają szansę wpłynąć na poprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Kwestia wydawania orzeczeń sądowych przez system teleinformatyczny pojawia się w kontekście postępującej informatyzacji sądownictwa.

  Czytaj więcej
 • Przegląd Sądowy 9/2015

  Sędziowie nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu wykonywania swojej funkcji i wypłacanego im uposażenia. Zwolnienie wynagrodzeń sędziowskich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne służy realizacji założeń konstytucyjnych związanych z gwarancją nieusuwalności sędziów ze sprawowanych urzędów. Jednocześnie sędziowie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tytułu działalności zarobkowej wykonywanej poza służbą sędziowską, objętej systemem ubezpieczeń społecznych.
  Czytaj więcej
 • VII edycja Konkursu "Przeglądu Sądowego"

  Wolters Kluwer SA oraz Redakcja „Przeglądu Sądowego” ogłaszają VII edycję Konkursu na książkę prawniczą najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości, wydaną w 2014 roku.

  W VII edycji Konkursu będą brane pod uwagę publikacje wydane po raz pierwszy w 2014 roku.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.