Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

  W XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zostały nagrodzone:

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 10/2017

  „Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i oddziaływania.

  Czytaj więcej
 • Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XV doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
  Zobacz szczegóły

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 9/2017

  Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 7-8/2017

  W wakacyjnym, czyli podwójnym, numerze „Samorządu Terytorialnego” polecamy Państwa uwadze następujące artykuły. Związek metropolitalny w województwie śląskim Bogdana Dolnickiego i Romana Marchaja omawiający założenia i istotę związku metropolitalnym w województwie śląskim, który wszedł w życie 7.04.2017 r. ustawą z 9.03.2017 r. Ewolucja sieci współpracy samorządów lokalnych na przykładzie związków międzygminnych Aleksandry Picej, w którym autorka stawia pytania, czy układy kooperacyjne ewoluują oraz jaki jest dominujący kierunek i wymiar ich przekształceń: rozszerzanie czy też zawężanie (dziedzinowe bądź przestrzenne) współpracy.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 6/2017

  Numer czerwcowy „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Janusza T. Hryniewicza pt. Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później, którego przedmiotem jest weryfikacja hipotezy o stabilności czynników lokalnego rozwoju gospodarczego w latach 1994–2014. Wskaźnikiem rozwoju gospodarczego gmin były dochody własne gmin per capita, a badaniu podlegały następujące czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego: mobilizacja społeczna, infrastruktura, kapitał zagraniczny, współpraca władz gminy z przedsiębiorcami, regiony historyczne, podział wieś–miasto oraz nierówności dochodów gminnych.

  Czytaj więcej
 • XIV edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta!

  Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zobacz tutaj

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 5/2017

  XIV edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta! Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2016 r., nadesłanych do XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska SA i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, jak również ogłoszenie o nowej, XV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, obronione w 2017 r. znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Samorządu Terytorialnego”, jak również na naszych stronach internetowych.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 4/2017

  Numer 4 z 2017 r. zawiera niezwykle ciekawe artykuły: Wybór narzędzi współpracy pozafinansowej jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi wspomagany macierzową analizą danych Marka Ćwiklickiego oraz Michała Kudłacza; Komunikacja społeczna w procesach multilevel governance na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukasza Damurskiego i Małgorzaty Polak;

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 3/2017

  W marcowym numerze „Samorządu Terytorialnego” szczególną uwagę chcemy zwrócić na dwa artykuły oraz glosę. Po pierwsze, tekst Marcina Bogdańskiego pt. Wybrane czynniki kształtujące bazę ekonomiczną małych i średnich miast w Polsce, w którym autor, dokonując przeglądu wybranych współczesnych procesów społeczno-gospodarczych, wskazuje te z nich, które ograniczają bazę ekonomiczną i potencjał badanych ośrodków miejskich. W opinii autora można zaobserwować kilka procesów, które w długim okresie będą stanowiły barierę ograniczającą rozwój małych i średnich miast, co w konsekwencji będzie prowadziło do spadku ich znaczenia w systemie społeczno-gospodarczym kraju.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 1-2/2017

  W podwójnym, styczniowo-lutowym, numerze „Samorządu Terytorialnego” uwagę Czytelnika pragniemy skupić przede wszystkim na artykule Piotra Zygadły pt. Zagadnienia prawne związane z dochodowością projektów unijnych w latach 1988–2020. Perspektywa samorządowa, który podejmuje problematykę dochodowości projektów realizowanych w ramach kolejnych okresów programowania polityki spójności. Zagadnienie to jest istotne dla każdego wnioskodawcy, beneficjenta i instytucji systemu wdrażania funduszy unijnych.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 12/2016

  Jak pisze w Słowie wstępnym Hubert Izdebski, redaktor naczelny „Samorządu Terytorialnego”: Ćwierćwiecze „Samorządu Terytorialnego” postanowiliśmy uczcić przede wszystkim kontynuacją stałego dążenia do umocnienia – w pewnym sensie już tradycyjnego – charakteru miesięcznika jako pisma naukowego i profesjonalnego, służącego jako platforma wymiany poglądów środowisk i osób zainteresowanych rozwojem samorządu.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 11/2016

  W listopadowym wydaniu „Samorządu Terytorialnego” każdy Czytelnik miesięcznika znajdzie tekst go interesujący.
  Numer otwiera artykuł Kacpra Siwka, w którym autor przedstawia obowiązujące w Polsce zasady równoważenia budżetu bieżącego jednostek samorządu terytorialnego, szczególną uwagę kierując na zagadnienie związane z efektywnością oraz przejrzystością przyjętych uregulowań prawnych. Iwona Sierpowska w tekście Prawo osób niepełnosprawnych do zasiłku stałego – zagadnienia problemowe w świetle orzecznictwa sądowego mierzy się przede wszystkim z kwestiami łączenia zasiłku stałego z pracą zarobkową, określenia początkowej daty okresu zasiłkowego oraz uznania ciągłości świadczenia w okresie oczekiwania na wydanie kolejnego orzeczenia w sprawie niepełnosprawności.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 10/2016

  „Samorząd Terytorialny” zogniskował swój numer 10 wokół treści związanych z kwestiami planistycznymi w samorządzie terytorialnym.
  Magdalena Małecka-Łyszczek przygotowała tekst poświęcony uwarunkowaniom zmian w postrzeganiu roli aktów planowania w samorządzie terytorialnym.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 9/2016

  Numer wrześniowy „Samorządu Terytorialnego” jest wyjątkowo bogaty oraz zróżnicowany, zawiera bowiem artykuły pt.: Odpowiedzialność gmin za szkody wyrządzone w związku z działalnością organizacji pozarządowych Rafała Szczepaniaka; Odpowiedzialność cywilna zarządcy drogi.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 7-8/2016

  „Samorząd Terytorialny” w numerze podwójnym (7–8/2016) po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom nie tylko samych Czytelników, ale także deklarowanych politycznie propozycji zmian mogących nastąpić w obrębie struktury samorządu terytorialnego. Tym razem przede wszystkim prezentujemy Państwu teksty poświęcone samorządowi województwa.
  I tak, Wiesław Kisiel przedstawia podstawy prawne organizacji samorządu województwa, a także propozycje de lege ferenda.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 6/2016

  W numerze 6 „Samorządu Terytorialnego znajdziemy osiem artykułów, recenzję oraz glosę.

  Agnieszka Modras, O spółce handlowej jako gminnej osobie prawnej de lege lata i de lege ferenda
  Autorka przeprowadza pogłębioną analizę oraz przedstawia własne stanowisko, zgodnie z którym za gminną osobą prawną można uznać wyłącznie spółkę, w której gmina – w sposób bezpośredni lub pośredni – posiada udziały lub akcje reprezentujące cały kapitał zakładowy.

  Czytaj więcej
 • XIV edycja Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XIV doroczny Konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie oraz szczególnie wyróżniające się prace magisterskie traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

  Czytaj więcej
 • I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy

  Miesięcznik "Samorząd Terytorialny" jest patronem medialnym I Krajowego Kongresu Forów Sekretarzy.

  Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fora Sekretarzy samorządów terytorialnych z całej Polski zapraszają na I Krajowy Kongres Forów Sekretarzy.

  Czytaj więcej
 • Samorząd Terytorialny 5/2016

  XIII edycja Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy rozstrzygnięta!
  Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej do oceny rozpraw doktorskich oraz prac magisterskich i licencjackich obronionych w 2015 r., nadesłanych do XIII edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy, organizowanego przez Wolters Kluwer i Redakcję „Samorządu Terytorialnego”, jak również ogłoszenie o nowej, XIV edycji Konkursu im. Prof. Michała Kuleszy na najlepsze rozprawy doktorskie oraz wybitne prace magisterskie obronione w 2015 r. znajdziecie Państwo w najnowszym numerze „Samorządu Terytorialnego”, jak również na naszych stronach internetowych.
  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.