Archiwum

Najważniejsze wydarzenia, konferencje i konkursy, których organizatorem lub patronem są czasopisma Wolters Kluwer oraz polecane przez redakcję artykuły z najnowszych numerów poszczególnych czasopism.

 • Hubert Izdebski

  prof. dr hab. Hubert Izdebski 
  nr ORCID: 0000-0002-3390-4167
  Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 31 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)

  Publikacje 2016-2018

  Książki:
  Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, wspólnie z M. Derczem i T. Rekiem, Warszawa: Wolters Kluwer 2016
  System prawa administracyjnego, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, t. 13, C.H. Beck, Warszawa 2016 - koordynator tomu: Wprowadzenie, Problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Kryteria wyodrębnienia, Etyka urzędnicza a etyka służby publicznej, Etyka urzędnicza a etyka służb społecznych, Etyka urzędnicza a etyka administracji publicznej, Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, Kodeksy etyczne na przykładzie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Problemy etyczne sprawowania funkcji w samorządzie zawodowym, Etyka doradców podatkowych, w:, s. 1-10, 15-20, 29-31, 31-34, 34-38, 59-61, 207-212, 470-476, 549-553
  Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 4 [zm.], Warszawa: Wolters Kluwer 2017, ss. 402
  Ile jest nauki w nauce?, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, ss. 261
  Ustawa o własności lokali. Komentarz, red. nauk. I współautorstwo z T. Barańskim i K. Bulińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 480
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, wspólnie z J.M. Zielińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 699
  Opracowania w dziełach zbiorowych:
  Wydział Prawa po roku 1945, w: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, red. G. Bałtruszajtys, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 241-328
  Hans Kelsen a współczesność prawoznawstwa, w: Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, red. A. Bosiacki, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 23-45
  Prawo do miasta, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 163-194
  Ditto w jęz. ang. The right to the city, w: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 159-188
  Zasada proporcjonalności a ograniczanie praw człowieka, w: Konstytucja w państwie demokratycznym, red. K. Urbaniak, S.Patyra i M. Sadowski, Poznań: Wyd. Nauka i Innowacja 2017, s. 289-308
  Zarządzanie miastem – tradycje i wyzwania przyszłości, w: Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju, red. A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz i F. Nalikowski, Włocławek: Wyd. PWST 2017, s. 17-26
  Szczególny charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego, w: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, red. H. Izdebski, E. Mreńca i P.B. Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 87-95
  Orzekanie na podstawie akt sprawy a przeprowadzanie dowodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w: K. Antolak-Szymanski i in., Dowody w postępowaniach sądowych, red. T. Gardocka i D. Jagiełło, Warszawa: CH Beck 2018, s. 109-123
  Reformy samorządu terytorialnego oraz centrum administracyjnego i gospodarczego rządu po 1989 roku, w: Administracja państwowa i samorząd w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, red. E. Mreńca, P.B. Zientarski i B. Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu 2018, s. 171-184
  Administracja, zarząd, zarządzanie – jako przedmiot badań nauk prawnych, w: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, red. D. Makiłła, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 2018, s. 321-332.
  Artykuły w czasopismach naukowych:
  Konstytucjonalizm-legicentryzm-ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” R. 71: 2016 z. 6, s. 5-24
  Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny”” 2016 nr 7-8, s. 52-64
  City Planning versus Metropolitan Planning. Historical Experience on the Example of Warsaw, “Studia Iuridica” nr 63: 2016, s. 151-160
  Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3778, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, 2016 [właśc. 2017], s. 31-44
  Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych i niektóre związane z nią aktualne problemy prawne, „Themis Polska nova” 2017 nr 1, s. 5-18
  Sądy administracyjne a podział władz, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” R. 13: 2017 nr 1, s. 9-17 [tekst wykładu wygłoszonego na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów NSA]
  Prawo do miasta – perspektywa prawnika, „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 12, s. 6-18
  Prawo do samorządu – prawo obywateli i prawo mieszkańców, „Samorząd Terytorialny” 2018 nr 10, s. 5-16
  Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa, „Państwo i Prawo” 2018 nr 11, s. 3-19.

  Czytaj więcej
 • Justyna Przedańska

  dr Justyna Przedańska
  nr ORCID: 0000-0002-3558-3969
  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”. W latach 2014–2018 redaktor tematyczny kwartalnika „Wrocławskie Studia Sądowe”.

  Czytaj więcej
 • Igor Zachariasz

  dr hab. Igor Zachariasz 
  nr ORCID:0000-0003-2138-1853
  Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokat, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa.
  W latach 1998-2019 pracował w Biurze Unii Metropolii Polskich, był m.in.: członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009-2011), stypendystą Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1994) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997).

  Publikacje z lat 2016-2019

  I. Książki i komentarze

  1) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 253.

  II. Artykuły i rozdziały w książkach

  1) I. Zachariasz, Prawo do miasta jako publiczne prawo podmiotowe [w:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 187-206.

  2) I. Zachariasz, The Right to the city as a public subjective right [w:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 179-196.

  3) I. Zachariasz, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia teoretyczne [w:] H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, str. 48-58.

  4) I. Zachariasz, Przyszłość prawa - prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności [w:] B. Hołyst (red.), Przyszłość prawa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017, str. 77-90.

  5) I. Zachariasz, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa [w:] A. Bosiacki (red.), Normatywizm Hansla Kelsena a współczesna nauka prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., str. 115-135.

  6) I. Zachariasz, Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa [w:] A. Mednis (red.), Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji; księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Tom II, Presscom Wrocław 2016, str. 179-186.

  III. Artykuły w czasopismach naukowych

  1) I. Zachariasz, Prawo do samorządu terytorialnego - prawo wspólnot samorządowych, Samorząd Terytorialny nr 10 z 2018 r., str. 17-30.

  2) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. W odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny, Forum Prawnicze nr 1 (39) z 2017 r., str. 80-89.

  3) I. Zachariasz, Węzłowe konstrukcje prawne procesu planistycznego i budowlanego w rozwiązaniach projektu ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany (wersja z 30 września 2016 r.), Przegląd Legislacyjny nr 1(99) z 2017 r., str. 9-22.

  4) I. Zachariasz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w gminach - kierunki zmian prawnych według Unii Metropolii Polskich, Kontrola Państwowa, Numer specjalny 2 z 2016 r., str. 124-128.

  IV. Raporty, ekspertyzy, opinie, referaty konferencyjne, inne

  1) I. Zachariasz, Przeznaczenie obszarów pod funkcje mieszkaniowe i usługi społeczne w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [w:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Osiedleńczych, Warszawa 2016, str. 7-14 (referat konferencyjny).

  2) I. Zachariasz, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [w:] Studium gminy na nowo. Zmiany w prawie od 2016 r., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2016, str. 7-14 (referat konferencyjny).

  3) I. Zachariasz, Deregulacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego - diagnoza i założenia [w:] Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, str. 103-128 (opinia).

  Czytaj więcej
 • Justyna Przedańska

  dr Justyna Przedańska
  ORCID No. 0000-0002-3558-3969
  PhD degree holder in legal sciences, assistant professor at the Department of Public Administration System of the Institute of Administrative Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw; graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Wroclaw and the Faculty of Social Sciences of the University of Wroclaw.
  Deputy editor-in-chief and secretary of the editorial board of the quarterly „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” (2009–2014 managing editor and secretary of the editorial board); secretary of the editorial board of the monthly „Samorząd Terytorialny” (2009-2014 managing editor); in 2010–2014 managing editor of the monthly „Finanse Komunalne”. In the years 2014–2018 subject editor of the quarterly „Wrocławskie Studia Sądowe”.
  As of 2010 employed at the Institute of Administrative Sciences at the Faculty of Law, Administration and Economics of the University of Wroclaw; in the years 2011–2013, assistant professor at the University of Lower Silesia; in the years 2008–2014, lecturer at the WSB University in Wroclaw. Member of the NoN scientific group - Science about Science; scholarship holder of the Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; board member of the “Drzazga” Aid, Development and Education Foundation; author of scientific publications in the field of administration science, administrative theory and law, and philosophy of law; in the years 2008–2018, author of the permanent section "Przegląd Piśmiennictwa" in the monthly "Samorząd Terytorialny ".
  Publications from 2016–2019
  2019
  J. Przedańska, Influence of the European Funds Officer on the effectiveness of spending EU funds, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 2019, nr 11, s. 2–7, 10.33226/0137-5490.2019.11.1
  J. Przedańska, M. Szwast, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego – w stronę upodmiotowienia samorządu terytorialnego, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2019, nr 4, s. 165–178, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rpeis/article/view/20508
  J. Przedańska, R. Suwaj, Wprowadzenie modelu reformatoryjnego w ogólnym postępowaniu administracyjnym: uwagi na tle orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych, Samorząd Terytorialny, 2019, nr 6, s. 9–23
  J. Przedańska [in:] D. Sześciło, J. Przedańska, M. Szwast, B. Wilk, J. Jakubek-Lalik, P. Kłucińska, P. Jakubowski, Demokracja samorządna [w:] Polska samorządów: silna demokracja, skuteczne państwo, red. D. Sześciło, Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego 2019, s. 116–172, ISBN 978-83-65882-68-4, http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy operacyjne/Masz Glos/Polska samorzadow.pdf#page=116
  J. Przedańska, co-authored by A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Meissner Hochschulschriften” 2019, nr 8, s. 97–110
  J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city. From concept to implementation, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2019 (in print)
  2018
  J. Przedańska, Collaboration of territorial self-government units with private entities using the example of public-private partnership [in:] Local government: tasks, organization, functioning, red. M. Bujňáková, E. Ura, Elżbieta Feret, S. Pieprzny, Košice 2018, s. 162–172
  J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Smart city projects: mechanizmy implementacji idei inteligentnego miasta, „Samorząd Terytorialny” 2018, nr 11, s. 5–15
  2017
  J. Przedańska, Równość w wolności – między komunitaryzmem a liberalizmem [in:] Wolność w prawie administracyjnym. VII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, ed. J. Zimmermann, Warszawa 2017, s. 31–54
  J. Przedańska, Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma współpracy administracji publicznej z otoczeniem, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2017, nr 111, s. 143–158
  J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, The agency theory approach to the public procurement system, „Wroclaw Review of Law, Administration and Economics” 2017, nr 1, s. 154–165, 10.1515/wrlae-2015-0059
  J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 1–2, s. 181–183
  J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 6, s. 93–94
  J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 10, s. 92–93
  J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 11, s. 92–94
  J. Przedańska, współautorstwo A. Chrisidu-Budnik, Relacja agencji w systemie zamówień publicznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2017, nr 497, s. 207–222, 10.15611/pn.2017.497.14
  2016
  J. Przedańska, Ab ovo: czyli o koncepcji państwa prawa [in:] Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, ed. J. Korczak, Wrocław 2016, s. 393–407, http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79804
  J. Przedańska, Przegląd piśmiennictwa, „Samorząd Terytorialny” 2016, nr 7–8, s. 188–189
  J. Przedańska, Przewartościowanie wartości nowego zarządzania publicznego [in:] Antywartości w prawie administracyjnym. VI Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów, ed. A. Błaś, Warszawa s. 130–145

  Czytaj więcej
 • Hubert Izdebski

  prof. dr hab. Hubert Izdebski
  ORCID: 0000-0002-3390-4167
  Professor at SWPS University of Social Sciences and Humanities, director of the Institute of Law; retired professor at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration; lectured at universities in Lille II, Poitiers, Geneva and Paris I; member of the Central Commission for Degrees and Titles (2003-2016) and its secretary (2011-2016), associate member of the Polish Academy of Sciences (as of 2016), fellow of the Warsaw Scientific Society; solicitor, legal advisor; author (or co-author) of – among others – 31 books on public law and its theoretical and historical foundations; as of 1989 incessantly involved in legislative work in the field of public administration, higher education and scientific degrees; decorated among others with the Honorary Badge of Merit for Local Government (2015)
  Publications 2016-2018
  Books:
  Ustawa o zdrowiu publicznym. Komentarz, in cooperation with M. Dercz i T. Rek, Warszawa: Wolters Kluwer 2016
  System prawa administracyjnego, ed. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, vol. 13, C.H. Beck, Warszawa 2016 – coordinator of the volume: Wprowadzenie, Problem wyodrębnienia etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Kryteria wyodrębnienia, Etyka urzędnicza a etyka służby publicznej, Etyka urzędnicza a etyka służb społecznych, Etyka urzędnicza a etyka administracji publicznej, Etyka urzędnicza a zasada rzetelności i sprawności działania instytucji publicznych w demokratycznym państwie prawnym, Kodeksy etyczne na przykładzie zasad etyki korpusu służby cywilnej, Problemy etyczne sprawowania funkcji w samorządzie zawodowym, Etyka doradców podatkowych, in:, s. 1-10, 15-20, 29-31, 31-34, 34-38, 59-61, 207-212, 470-476, 549-553
  Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw, wyd. 4 [zm.], Warszawa: Wolters Kluwer 2017, ss. 402
  Ile jest nauki w nauce?, Warszawa: Wolters Kluwer 2018, ss. 261
  Ustawa o własności lokali. Komentarz, scientific editor & co-author with T. Barański i K. Buliński, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 480
  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Komentarz, in cooperation with J.M. Zielińskim, Warszawa: Wolters Kluwer 2019, ss. 699
  Studies within composite works:
  Wydział Prawa po roku 1945, in: Zarys dziejów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ed. G. Bałtruszajtys, Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 241-328
  Hans Kelsen a współczesność prawoznawstwa, in: Normatywizm Hansa Kelsena a współczesna nauka prawa, ed. A. Bosiacki, Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 23-45
  Prawo do miasta, in: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 163-194
  Ditto in Eng. The right to the city, in: B. Biga, H. Izdebski, J. Hausner, M. Kudłacz, K. Obłój, W. Paprocki, P. Sztompka i M. Zmyślony, Open Eyes Book 2, Kraków: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej 2017, s. 159-188
  Zasada proporcjonalności a ograniczanie praw człowieka, in: Konstytucja w państwie demokratycznym, ed. K. Urbaniak, S.Patyra i M. Sadowski, Poznań: Wyd. Nauka i Innowacja 2017, s. 289-308
  Zarządzanie miastem – tradycje i wyzwania przyszłości, in: Miasta przyszłości. W poszukiwaniu nowego paradygmatu zarzadzania i rozwoju, ed. A. Lutrzykowski, R. Musiałkiewicz i F. Nalikowski, Włocławek: Wyd. PWST 2017, s. 17-26
  Szczególny charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa miejscowego, in: Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, ed. H. Izdebski, E. Mreńca i P.B. Zientarski, Warszawa: Kancelaria Senatu, s. 87-95
  Orzekanie na podstawie akt sprawy a przeprowadzanie dowodów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, in: K. Antolak-Szymanski i in., Dowody w postępowaniach sądowych, ed. T. Gardocka i D. Jagiełło, Warszawa: CH Beck 2018, s. 109-123
  Reformy samorządu terytorialnego oraz centrum administracyjnego i gospodarczego rządu po 1989 roku, in: Administracja państwowa i samorząd w ujęciu historyczno-prawnym. Wybrane zagadnienia, ed. E. Mreńca, P.B. Zientarski i B. Czwojdrak, Warszawa: Kancelaria Senatu 2018, s. 171-184
  Administracja, zarząd, zarządzanie – jako przedmiot badań nauk prawnych, in: Z historii ustroju i konstytucjonalizmu Polski. Księga jubileuszowa dedykowana w osiemdziesiątą rocznicę Urodzin Profesora Mariana Kallasa, ed. D. Makiłła, Warszawa: Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 2018, s. 321-332.
  Articles in scientific journals:
  Konstytucjonalizm-legicentryzm-ustawowy nihilizm prawny. O powołaniu naszych czasów do nauki konstytucji, „Państwo i Prawo” R. 71: 2016 z. 6, s. 5-24
  Zmiany w zasadniczym podziale terytorialnym państwa. Wybrane aspekty prawne, „Samorząd Terytorialny”” 2016 nr 7-8, s. 52-64
  City Planning versus Metropolitan Planning. Historical Experience on the Example of Warsaw, “Studia Iuridica” nr 63: 2016, s. 151-160
  Totalitaryzm i terminy pokrewne w naukach społecznych oraz w polskim języku prawnym i prawniczym, „Acta Universitatis Wratislaviensis” nr 3778, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 38, nr 4, 2016 [właśc. 2017], s. 31-44
  Ustawa z dnia 13 lipca 1939 r. o znoszeniu ordynacji rodowych i niektóre związane z nią aktualne problemy prawne, „Themis Polska nova” 2017 nr 1, s. 5-18
  Sądy administracyjne a podział władz, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” R. 13: 2017 nr 1, s. 9-17 [paper delivered at the General Assembly of Judges of the Supreme Administrative Court]
  Prawo do miasta – perspektywa prawnika, „Samorząd Terytorialny” 2017 nr 12, s. 6-18
  Prawo do samorządu – prawo obywateli i prawo mieszkańców, „Samorząd Terytorialny” 2018 nr 10, s. 5-16
  Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa, „Państwo i Prawo” 2018 nr 11, s. 3-19.

  Czytaj więcej
 • Igor Zachariasz

  dr hab. Igor Zachariasz
  nr ORCID:0000-0003-2138-1853
  Postdoctoral degree holder in legal sciences, professor at the Cracow University of Economics, solicitor, member of the Association of Polish City Planners. Author of numerous publications on administrative law, science of administration and theory of law.
  In the years 1998-2019 he was employed by the Polish Metropolises Union Office; acted as, among others, a member of the Programme Council of the Property Law Clinic of the Helsinki Foundation for Human Rights (2009-2011), as well as a scholarship holder of the Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000). He completed an internship with the Ministry of Environment, Conservation and Spatial Order of Brandenburg (1993). He graduated from the Faculty of Journalism and Political Sciences (1994) and the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw (1997).
  Publications 2016-2019
  I. Books and commentaries
  1) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. Studium o dychotomicznym podziale prawa na prawo publiczne i prawo prywatne, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 253.
  II. Articles & chapters in books
  1) I. Zachariasz, Prawo do miasta jako publiczne prawo podmiotowe [in:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 187-206.
  2) I. Zachariasz, The Right to the city as a public subjective right [in:] Open Eyes Book 3, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2018, str. 179-196.
  3) I. Zachariasz, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego - wybrane zagadnienia teoretyczne [in:] H. Izdebski, E. Mreńca, P. B. Zientarski, Akty prawa miejscowego stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kancelaria Senatu, Warszawa 2018, str. 48-58.
  4) I. Zachariasz, Przyszłość prawa - prawo przyszłości w perspektywie kantowskiej idei wolności [in:] B. Hołyst (red.), Przyszłość prawa, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa 2017, str. 77-90.
  5) I. Zachariasz, Normatywizm Hansa Kelsena jako konwencja poznania prawa [in:] A. Bosiacki (ed.), Normatywizm Hansla Kelsena a współczesna nauka prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2017 r., str. 115-135.
  6) I. Zachariasz, Przepisy administracyjne a akty administracyjne w systemie źródeł prawa [in:] A. Mednis (ed.), Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji; księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, vol. II, Presscom Wrocław 2016, str. 179-186.
  III. Articles in scientific journals
  1) I. Zachariasz, Prawo do samorządu terytorialnego - prawo wspólnot samorządowych, Samorząd Terytorialny nr 10 z 2018 r., str. 17-30.
  2) I. Zachariasz, Prawo w ujęciu strukturalnym. W odpowiedzi Rafałowi Szczepaniakowi na tekst recenzyjny, Forum Prawnicze nr 1 (39) z 2017 r., str. 80-89.
  3) I. Zachariasz, Węzłowe konstrukcje prawne procesu planistycznego i budowlanego w rozwiązaniach projektu ustawy - Kodeks urbanistyczno-budowlany (variant of September 30th,2016), Przegląd Legislacyjny nr 1(99) z 2017 r., str. 9-22.
  4) I. Zachariasz, Planowanie i zagospodarowanie przestrzeni w gminach - kierunki zmian prawnych według Unii Metropolii Polskich, Kontrola Państwowa, Numer specjalny 2 z 2016 r., str. 124-128.
  IV. Reports, expert evaluation, opinions, conference papers, other
  1) I. Zachariasz, Przeznaczenie obszarów pod funkcje mieszkaniowe i usługi społeczne w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy [in:] Rozwój budownictwa mieszkaniowego i usług społecznych w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie - Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Komisja Unii Metropolii Polskich ds. Osiedleńczych, Warszawa 2016, str. 7-14 (conference paper).
  2) I. Zachariasz, Nowe wymogi ustawowe dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin [in:] Studium gminy na nowo. Zmiany w prawie od 2016 r., Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Warszawie, Warszawa 2016, str. 7-14 (conference paper).
  3) I. Zachariasz, Deregulacja prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego - diagnoza i założenia [in:] Przestrzeń dobrem publicznym - potrzeba nowych rozwiązań w gospodarowaniu przestrzenią, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2016, str. 103-128 (opinion).

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.