doktor habilitowany; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Od 1.10.2010 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, w tym współautor komentarzy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa.