profesor doktor habilitowany; sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) od 1990 r. (wcześniej – od 1969 r. – sędzia w sądownictwie powszechnym), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor wielu artykułów i monografii; współautor oraz redaktor kilku dzieł zbiorowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (m.in. Przebieg procesu cywilnego; Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym; komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego; System prawa Procesowego. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym; System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy).