profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej; redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego” (od 2010 r.); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2011 r.); w latach 2010–2014 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor około 150 publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, w tym w szczególności postępowania rozpoznawczego, środków zaskarżenia, sądownictwa polubownego, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego; członek International Association of Procedural Law oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.