doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Administracji i Nauk Prawnych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; były urzędnik służby cywilnej; zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Przeglądu Prawa Publicznego”. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym (w obszarze organizacji i kontroli oraz odpowiedzialności administracji publicznej). Redaktor i współautor (wraz z prof. Pawłem Chmielnickim) publikacji Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie (Warszawa 2011); współautor podręczników (pod red. Leszka Bieleckiego i Piotra Ruczkowskiego): Prawo administracyjne. Część ogólna i Postępowanie administracyjne. Autor wielu publikacji z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, m.in. monografii Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1960 (Warszawa 2013).