doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIZ), kierownik Katedry Teorii Prawa WSIZ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Publicznego. Autor ponad 160 publikacji z zakresu wiedzy o materialnych źródłach prawa, prawie administracyjnym i ekonomii instytucjonalnej. Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważa dokonanie w 2009 r. odkrycia polegającego na stwierdzeniu występowania klarownych, długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym. Do przeprowadzenia wzmiankowanych badań opracował oryginalną, interdyscyplinarną metodę badawczą, obejmującą zarówno elementy analizy eksperckiej (ewaluację danych badawczych), jak i modelowanie matematyczne uzyskanych wyników. Dzięki badaniom dr hab. Pawła Chmielnickiego społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia prawa okazały się źródłem regularności, których istnienie można wykazać metodami statystycznymi. Odkrycie to nie było poprzedzone żadnymi analogicznymi pracami badawczymi innych naukowców, ani w Polsce, ani w innym kraju. Stanowi pierwsze na świecie tego rodzaju ustalenie badawcze.