profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były wieloletni Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; Redaktor Naczelny „Systemu prawa procesowego cywilnego”, redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego”. Redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego”.