Jacek Gudowski
sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej
przewodniczący Wydziału III Problemowego

Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył w latach 1967–1971.
W latach 1971–1973 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
W latach 1973–1980 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego w Bochni. Następnie był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie (1980–1987), gdzie przewodniczył wydziałowi cywilnemu, oraz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (1987–1990), w którym pełnił funkcję wizytatora ds. cywilnych.

W 1990 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, w której od 2000 r. jest przewodniczącym wydziału problemowego.
W 1980 r. odbył i ukończył Podyplomowe Studium Wymiaru Sprawiedliwości w dziedzinie prawa cywilnego.
Od początku pracy zawodowej zajmował się prawem cywilnym, a specjalizował w prawie cywilnym procesowym. Epizodycznie zajmował się także orzekaniem w sprawach z zakresu prawa pracy. W centrum jego zainteresowań pozostaje prawo ustroju sądów.
W jego dorobku jako sędziego sprawozdawcy jest ponad 150 uchwał Sądu Najwyższego, w tym wiele podejmowanych w składach powiększonych, oraz liczne orzeczenia tezowane, publikowane w zbiorze urzędowym.
W swoim dorobku ma około 60 publikacji, w tym współudział, także jako redaktor naukowy, w komentarzach do Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.
Należy do grona współredaktorów „Systemu prawa procesowego cywilnego”, będąc współautorem oraz redaktorem naukowym tomu dotyczącego środków zaskarżenia, który ukazał się jako pierwszy. Jest także autorem zbiorów orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa rodzinnego.

Działalność naukowa, edukacyjna i redakcyjna:
Regularnie uczestniczy w zjazdach katedr i zakładów postępowania cywilnego, ostatnio w 2017 r. jako jeden z głównych referentów na zjeździe zorganizowanym przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych.
Jest członkiem kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”, rad programowych kwartalników „Polski Proces Cywilny” oraz „Iustitia”, a także członkiem rady naukowej LEX (Wolters Kluwer Polska).
Od 1998 r. jest wiceprzewodniczącym i przewodniczącym kolegium redakcyjnego zbiorów urzędowych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna”.
Od 2002 r. wydaje i redaguje biuletyn Sądu Najwyższego „Izba Cywilna”.
W latach 1987–1990 wydawał i redagował „Krakowski Przegląd Sądowy”, biuletyn Sądu Wojewódzkiego w Krakowie.
Od 1995 r. jest recenzentem artykułów zgłaszanych do publikacji w „Przeglądzie Sądowym”.
W ostatnim ćwierćwieczu brał udział w licznych szkoleniach sędziów sądów powszechnych, a sporadycznie także notariuszy, adwokatów i radców prawnych.

Inna działalność:
W latach 1990–1994 oraz 1998–2002 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
W latach 1997–1998 współtworzył koncepcję oraz szczegółowy projekt systemu informatycznego Sądu Najwyższego „Supremus”, obejmującego, oprócz obsługi biurowości, także bazy orzecznictwa.
W latach 2002–2007 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Prawa Cywilnego w Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 2009–2010 był członkiem rady programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Od 2007 r., od chwili powstania, jest członkiem Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych.
W latach 2003–2007 oraz 2011–2015 był członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zajmując się głównie projektami z dziedziny prawa procesowego; jego autorstwa jest m.in. koncepcja skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

Publikacje (2016–2018):
1. J. Gudowski w rozmowie z K. Sobczakiem, Państwo prawa to niezależne sądy, Warszawa 2017.
2. Jacek Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2018.
3. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom III. Zobowiązania. Część 1 i 2, Warszawa 2019.
4. J. Gudowski, Kodeks cywilny. Orzecznictwo. Piśmiennictwo. Tom I. Część ogólna, Warszawa 2018.
5. H. Pietrzkowski, J. Gudowski, J. Ciszewski, K. Weitz, M. Jędrzejewska, P. Grzegorczyk, T. Ereciński (redaktor naukowy), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. 1–6, Warszawa 2016.
6. T. Bielska-Sobkowicz, G. Bieniek, H. Ciepła, J. Gudowski (redaktor naukowy), M. Sychowicz, R. Trzaskowski, G.W. Bieniek, T. Wiśniewski, Cz. Żuławska, Kodeks cywilnego. Komentarz, tom 3, Zobowiązania, Część ogólna, Warszawa 2018.
7. Tadeusz Ereciński, Paweł Grzegorczyk, Jacek Gudowski (red. nauk.), Krystian Markiewicz, H. Pietrzkowski, M. Romańska, K. Weitz, T. Wiśniewski, T. Zembrzuski, System Prawa Procesowego Cywilnego. Tom III. Środki zaskarżenia, Warszawa 2013.
8. J. Gudowski, Wystąpienie podczas obchodów 100-lecia odrodzonego sądownictwa polskiego w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa, dnia 28 września 2017 r., „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2017/4, s. 76–81
9. J. Gudowski, Pożegnanie SSN Stanisława Dąbrowskiego, „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa” 2014/1, s. 33–35.
10. J. Gudowski, Sąd Najwyższy. Pozycja ustrojowa, funkcje i zadania (spojrzenie sędziego cywilisty), „Przegląd Sądowy” 2015, nr 11–12, s. 7.
11. J. Gudowski, Uzasadnienie orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych [w:] Uzasadnienia decyzji stosowania prawa, red. I. Rzucidło-Grochowska, M. Grochowski, Warszawa 2015, s. 239.
12. J. Gudowski, Niezawisłość a związanie sędziego oceną prawną sądu wyższej instancji, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 433.
13. J. Gudowski, Laserunkowość postępowania cywilnego [w:] Honeste procedere. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Lubińskiemu, red. A. Laskowska-Hulisz, J. May, M. Mrówczyński, Warszawa 2017, s. 119.
14. J. Gudowski, Zasady prawne uchwalane przez Sąd Najwyższy [w:] Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. T. Ereciński, J. Gudowski, M. Pazdan, M. Tomalak, Warszawa 2017, s. 177.
15. J. Gudowski, Towarzystwo sporu – przypadek współuczestnictwa specjalnego w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym [w:] Z zagadnień prawa procesowego cywilnego. Zbiór rozpraw dedykowanych pamięci Profesor Marii Jędrzejewskiej, „Studia Iuridica” 2018, nr 75, s. 69.
16. J. Gudowski, Nadużycie prawa procesowego cywilnego w postępowaniu rozpoznawczym (in ampliore contextu), przyjęty do druku w materiałach zjazdu katedr i zakładów postępowania cywilnego zorganizowanego przez Zakład Postępowania Cywilnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych – Prusim 2017.

Oprócz przytoczonych publikacji w okresie ostatnich trzech lat ukazały się także kolejne wydania komentarzy do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego oraz pierwsze dwa tomy zbiorów orzecznictwa i piśmiennictwa z lat 1842–2018 dotyczące kodeksu cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami.