doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego), wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2014–2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.