doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.