dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska
ORCID 0000-0001-8245-9023
Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne (tytuł rozprawy doktorskiej „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”).
Jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2011 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, gdzie orzeka w wydziale cywilnym.
Jest także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Publikacje (2016–2018)
1. Test sześciu warunków unijnego standardu pojęcia „sądu” a polski wymiar sprawiedliwości: rozważania na kanwie wyroku TSUE z 27.2.2018 r. w sprawie C-64/16 Associaęao Sindical dos Juízes Portugueses*, „Iustitia” 2018, nr 2, s. 61–76.
2. Między prokuratorem a organizacjami pozarządowymi: udział podmiotów innych niż materialnie uprawnione (uwagi de lege lata i de lege ferenda) [w:] Podmioty w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2018, s. 177–210.
3. Judicial independence as part of the “court of law” concept versus the Law on the organisation of common courts amended in 2015–2018, [w:] Judicial management versus independence of judiciary, Warszawa 2018, s. 83–115.
4. Czy nieuzupełnienie braku formalnego pozwu z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. skutkuje zwrotem pozwu?, „Polski Proces Cywilny” 2017, nr 2, s. 267–275.
5. Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji [w:] Mediacja: teoria, normy, praktyka, współautor: Radosław Flejszar, Warszawa 2017, s. 125–162.
6. Jurysdykcja krajowa w sprawach rozpoznawalnych w trybie nieprocesowym w świetle wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej [w:] Ius est a iustitia appellatum: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, Warszawa 2017, s. 609–622.
7. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zebrania Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych, Wrocław, 19.09.2015 r. „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 2, s. 184–185.
8. Ograniczenia dopuszczalności dowodów nielegalnych w postępowaniu cywilnym: granica czy fundament dążenia do prawdy w postępowaniu cywilnym?, Katarzyna Gajda-Roszczynialska, „Polski Proces Cywilny” 2016, nr 3, s. 393–406.
9. Naczelna Rada Sądownicza w Hiszpanii a projekty zmian Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce, „Iustitia” 2016, nr 4, s. 198–203.
10. Kilka uwag o dopuszczalności dowodów nielegalnych na tle prawnoporównawczym w polskim postępowaniu cywilnym [w:] Sine ira et studio: Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016, s. 70–100.