profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny czasopism „Państwo i Prawo” oraz „Anti-Discrimination Law Review”, członek komitetu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor około 200 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.