jest kierownikiem WydziaƂu Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.