Komitet Redakcyjny i Wolters Kluwer SA ogłaszają LII Ogólnopolski Konkurs „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych.
Do konkursu dopuszczone będą prace doktorskie obronione w roku akademickim 2015/2016 oraz prace habilitacyjne autorów, którym stopnie naukowe zostały nadane w okresie od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r.
Komitet Redakcyjny zwraca się z  uprzejmą prośbą do Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych PAN, Rad Wydziałów Prawa i Administracji Uniwersytetów oraz Rad Wydziałów innych uczelni i instytutów o nadesłanie w terminie do 31.12.2016 r. tych prac, które – według ich oceny – szczególnie się wyróżniają. Prace powinny być nadesłane do Redakcji „Państwa i Prawa” w dwóch egzemplarzach wraz z opiniami recenzentów i odpisami dyplomów, a w stosunku do osób, którym nadano stopień doktora habilitowanego, z odpisem decyzji stwierdzającej nadanie stopnia.

Redakcja „Państwa i Prawa”
ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica)
00-330 Warszawa

Szczegółowe informacje o Konkursie tutaj.