Model stosowania prawa w znowelizowanej procedurze karnej – próba analizy teoretycznej
Numer 2/2016 otwiera artykuł dra Artura Kotowskiego, w którym autor przedstawia podstawowe koncepcje stosowania prawa wypracowane w teorii prawa oraz odnosi je do modelu postępowania karnego wprowadzonego nowelą, która weszła w życie w lipcu 2015 r. Autor przedstawia argumenty na rzecz przyjęcia, że omawiana nowela powinna być stosowana zgodnie z dyskursywnym modelem stosowania prawa.Prawne problemy odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu z 6.09.1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej
W kolejnym artykule mgr Maciej Nawrocki przedstawia skomplikowane zagadnienie odzyskania nieruchomości przejętych na podstawie dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Autor w interesujący sposób przedstawia orzecznictwo dotyczące tej problematyki. Wskazuje również na różnice między stanowiskami wyrażanymi przez sądy najwyższych instancji (SN i NSA) oraz Trybunał Konstytucyjny. Zaznacza, że mimo opracowania wielu projektów w Polsce nie przyjęto dotychczas kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej, która pozwoliłaby skutecznie rozwiązać problemy związane również ze zwrotem mienia przejętego na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie gier losowych a jej uzasadnione ograniczenia
Na szczególną uwagę zasługuje również artykuł prof. Roberta Stefanickiego, który omawia problematykę ograniczania możliwości prowadzenia gier hazardowych w świetle Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Karty Praw Podstawowych UE. Autor szeroko przedstawia orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w tej kwestii i wskazuje, że państwa członkowskie UE mają prawo wprowadzać ograniczenia swobody prowadzenia działalności hazardowej ze względu na istotny interes publiczny, jakim jest ochrona przed uzależnieniem od hazardu. Stosowane przez nie środki muszą jednak być wdrażane w sposób spójny i systematyczny oraz nie stanowić nadmiernej ingerencji w wolności gospodarcze.