dr hab. Jacek Barcik, Europejski nakaz ochrony (analiza krytyczna)
Celem artykułu jest przybliżenie genezy, celów i mechanizmów działania Europejskiego Nakazu Ochrony (ENO). Dokonana zostaje krytyczna analiza elementów konstrukcyjnych ENO prowadząca do fundamentalnego pytania o to, czy instrument ten rzeczywiście przyczyni się do realizacji zamierzonego celu, jakim jest ochrona ofiar przestępstw w wymiarze transgranicznym.  

prof. dr hab. Emil W. Pływaczewski, dr Szczęsny T. Szymański, Zasada legalizmu w praktyce wymiaru sprawiedliwości (wybrane zagadnienia procesu karnego)
Zasada legalizmu jest jedną z naczelnych zasad polskiego procesu karnego. Jednakże stosowanie jej w praktyce pociąga za sobą również szereg niekorzystnych efektów. Jest to szczególnie widoczne na gruncie stosowania przepisów karnych ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Stosowanie zasady legalizmu w stosunku do osób, które popełniły poważne przestępstwa narkotykowe powoduje konieczność ich ścigania również za drobne przestępstwa, pomimo tego, że nie to ma wpływu na wysokość wymierzonej im kary. Prowadzenie postępowań karnych o tego rodzaju przestępstwa powoduje rozproszenie wysiłku organów procesowych i prowadzi do przewlekłości postępowań. Rozwiązaniem tego problemu nie może być zastąpienie zasady legalizmu obcą dla polskiego procesu karnego zasadą oportunizmu. Dlatego autorzy proponują rozważenie wprowadzenia w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii wyjątku umożliwiającego odstąpienie od prowadzenia postępowania karnego o drobne przestępstwa w stosunku do osób, którym zarzucono przestępstwa narkotykowe o znacznym stopniu szkodliwości społecznej. Celem tego zabiegu byłoby szybsze i bardziej skuteczne karanie sprawców przestępstw o większym ciężarze gatunkowym.

prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, Polska w Radzie Europy (25 lat członkostwa)
Autor poddał analizie aktywność Rzeczpospolitej Polskiej w Radzie Europy (RE) w związku z 25. rocznicą członkostwa. Akcesja Polski do RE była możliwa po przeprowadzeniu wolnych wyborów parlamentarnych. Wybory parlamentarne 4.06.1989 r., choć miały historyczne znaczenie, nie były traktowane przez RE jako wolne w związku z ograniczeniami uzgodnionymi przy „okrągłym stole”. W okresie procedury akcesyjnej Polska wprowadziła wszystkie instytucje demokratyczne oczekiwane przez RE. Polska podpisała i ratyfikowała m.in. EKPC, której przepisy miały wpływ na interpretację Konstytucji. W 2016 r. Komisja Wenecka została zaangażowana do wyrażenia opinii w związku z kontrowersjami związanymi z konstytucyjnością ustaw o Trybunale Konstytucyjnym oraz o Policji. Może to stać się okazją dla społeczeństwa i elit politycznych do ponownego przemyślenia znaczenia członkostwa Polski w RE i konsekwencji jakie ono niesie w odniesieniu do demokracji, rządów prawa i ochrony praw człowieka.

dr Agnieszka Łukaszczuk, Służba cywilna po zmianach z 2015 r.
Artykuł jest krytyczną prezentacją instytucji służby cywilnej, działającej w sferze administracji rządowej, po ostatnich zmianach ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, dokonanej ustawą nowelizacyjną z 30.12.2015 r. Uwaga autorki koncentruje się na przepisach dotyczących wyższych stanowisk w służbie cywilnej, (głównie trybu ich obsadzania), a także struktury organizacyjnej służby cywilnej. Zdaniem autorki ostatnie zmiany w przepisach ustawy o służbie cywilnej są niezgodne z konstytucyjnymi zasadami ustroju służby cywilnej (art. 153 Konstytucji), w szczególności z zasadą profesjonalnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa.

dr Katarzyna Liżyńska, Obserwacja psychiatryczna oskarżonego w zakładzie leczniczym
Obserwacja psychiatryczna w zakładzie leczniczym jest w niektórych przypadkach niezbędna dla oceny stanu  poczytalności oskarżonego/podejrzanego w toku postępowania karnego. Niewątpliwie stanowi ona ograniczenie podstawowego prawa obywatela do wolności. Dlatego też ważne jest by ta metoda badawcza stosowana była jedynie w ostateczności i przy rzetelnej analizie ustawowych przesłanek zarówno pozytywnych, jak i negatywnych i podlegała kontroli sądu przez cały czas jej trwania. Tylko bowiem takie postępowanie stanowić będzie uzasadnioną ingerencję państwa w prawa jednostki.

mgr Marzena Andrzejewska, mgr Maciej Andrzejewski, Reforma procedury karnej 2013–2015 w wypowiedziach środowiska prawniczego (analiza statystyczna)
Celem opracowania jest przedstawienie wyników badań zawartości publikacji naukowych (czasopism i monografii) w latach 2012-2015 w zakresie oceny przez praktyków i teoretyków wielkiej reformy procedury karnej rozszerzającej zasadę kontradyktoryjności w postępowaniu sądowym. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż prawie co druga publikacja dotyczyła omawianej reformy, a środowisko prawnicze wypowiedziało się generalnie pozytywnie, co do kierunku zmian zaproponowanych przez ustawodawcę. Idea kontradyktoryjności najwięcej zwolenników zyskała wśród sędziów i radców prawnych oraz młodych adeptów prawa, najmniej zaś w gronie prokuratorów i adwokatów. Wyniki kwerendy przekonują, iż wycofanie wielkiej reformy procedury karnej, wprowadzonej przed 10 miesiącami, nie tylko marnotrawi koszty organizacyjnej i społecznej adaptacji, ale również nie uwzględnia ocen większości środowiska prawniczego i uderza w bezpieczeństwo prawne obywateli, co może rodzić słuszną obawę o naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego 

mgr Paweł Dutka, Definicja sprawy gospodarczej w ujęciu materialnym
Przedmiotem opracowania jest wykładnia logiczno-językowa i funkcjonalna sprawy gospodarczej. Do momentu zlikwidowania odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych w przepisach występowały dwie definicje sprawy gospodarczej. Jedna w akcie prawnym o charakterze stricte ustrojowym – w ustawie z 24.05.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, a druga (w zasadzie identyczna) w księdze pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego – regulującej postępowanie procesowe. Mogło to rodzić i rodziło wiele wątpliwości interpretacyjnych, choć moim zdaniem były one nieuzasadnione. Obecnie definicja taka występuje jedynie w tej pierwszej ustawie, ale rozbieżności w interpretacji pozostały. Artykuł niniejszy ma za cel uświadomienie, że przedstawiciele doktryny i orzecznictwa często popełniają przy interpretacji definicji ustawowej spawy gospodarczej błąd logiczno-językowy ekwiwokacji (stosują różne definicje tego samego pojęcia „sprawy” na różnych etapach rozumowania), a ponadto wskazanie, że właściwa wykładnia językowo-logiczna jest zasadniczo spójna z wynikami wykładni funkcjonalnej, celowościowej.

mgr Maciej Pach, Uwe Kischela summa komparatystyczna (artykuł recenzyjny)
Artykuł recenzyjny dotyczy poświęconej komparatystyce prawniczej książki prof. Uwe Kischela pt. Rechtsvergleichung, która ukazała się w Niemczech w 2015 r. Omówienie tej pracy obejmuje jej część pierwszą (teoretyczną), traktującą o podstawach komparatystyki prawniczej, oraz część drugą, charakteryzującą konteksty poszczególnych porządków prawnych świata. W ocenie recenzenta praca Uwe Kischela stanowi dzieło erudycyjne, kompleksowo prezentujące ważną dyscyplinę nauk prawnych, jaką jest komparatystyka prawnicza, co pozwala określić je mianem summy komparatystycznej. Poważną zaletą tej książki jest też jej przystępny język. Za drobne mankamenty należy uznać jedynie niektóre techniczne niedociągnięcia (np. mimo wykorzystania w książce, co znalazło odzwierciedlenie w przypisach, bogatej literatury przedmiotu, nie zamieszczono bibliografii). Jednak w żaden sposób nie umniejszają one zdecydowanie pozytywnej oceny ogólnej.