Ontology and Law: A Neo-Institutionalist Perspective
Numer 3/2016 otwiera anglojęzyczny artykuł profesora Massimo La Torre, w którym autor wskazuje, że teoria prawa zasadniczo jest rozwijana z dwóch perspektyw: nakazowej i deskryptywnej.
Autor zaznacza, że metodologia obu podejść do prawa pozostawia niedosyt, na który próbuje odpowiedzieć podejście neoinstytucjonalne. Analiza tego podejścia w pracach N. MacCormicka oraz O. Weinbergera prowadzi go do stwierdzenia, że perspektywa neoinstytucjonalna, choć jest obiecująca, nie została jeszcze w wystarczający sposób rozwinięta.

Status nasciturusa w orzecznictwie organów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
W kolejnym artykule dr Paweł Łącki i dr Bartłomiej Wróblewski poddają analizie orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europesjkiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące statusu nasciturusa. Autorzy omawiają szeroki katalog spraw wnoszonych zarówno przez osoby domagające się ochrony praw tego podmiotu, jak i przez osoby, których interesy kolidowały z interesami nasciturusa, dotyczących między innymi szczegółowych zagadnień związanych z aborcją lub sztucznym zapłodnieniem in vitro. Na tym tle formułą tezę, że choć w sferze deklaratoryjnej ETPCz nie zajmuje wyraźnego stanowiska co do statusu prawnego nascitirusa, to rozstrzygnięcia poszczególnych spraw wskazują, że Trybunał nie dopuszcza możliwości uznania go za podmiot prawa do życia gwarantowany przez art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. 

Związki zawodowe w kościołach i innych związkach wyznaniowych
Na szczególną uwagę zasługuje również artykuł prof. Andrzeja Mariana Świątkowskiego, który omawia problematykę prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych pracowników kościołów i innych związków wyznaniowych. Autor analizuje tę kwestię z perspektywy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Karty Praw Podstawowych UE. Szeroko odnosi się do najnowszego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W konkluzji wskazuje na konieczność takiego uregulowania stosunków prawnych między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w taki sposób, aby nie ograniczać osobom duchownym i świeckim, realizującym statutowe cele i zadania organizacji wyznaniowych, prawa do swobodnego stowarzyszania się oraz przystępowania do związków zawodowych mających na celu ochronę ich interesów zawodowych, ekonomicznych i socjalnych.