2020

 • Dyrektor Szkoły 1/2020

  1 2020Nowy rok skłania do planowania zmian i podejmowania różnych, często bardzo ambitnych przedsięwzięć. Dotyczy to nie tylko nas osobiście, ale również naszej szkoły. Jednym ze sposobów ich realizacji może stać się szkolny budżet partycypacyjny. Jest to działanie podobne do budżetu obywatelskiego. Przedstawiciele społeczności szkolnej zgłaszają pomysły, a następnie wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej potrzebne. Taka współpraca uczniów, pracowników i rodziców na rzecz wspólnego dobra to doskonała metoda wzmacniania aktywności społecznej oraz budowania szkolnej demokracji i poczucia sprawczości.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 10/2020

  12 2018Epidemia koronawirusa niesie ze sobą wiele wyzwań logistycznych i organizacyjnych, ale również tych związanych z kwestiami przywódczymi i wychowawczymi. Szczególnego znaczenia nabiera wzajemne wsparcie oraz budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólnotę i zaufania do wiedzy, z której wynikają zalecenia profilaktyczne. Dlatego w Materiałach dla nauczycieli Tomasz Garstka omawia podstawowe zadania wychowawcze w dobie pandemii, a także przedstawia propozycje sposobów radzenia sobie z przejawami sceptycyzmu i oporu wobec zaleceń oraz procedur.
  Sprawy wychowawcze podejmują również autorzy Niezbędnika na temat edukacji globalnej, pokazując, w jaki sposób rozwijać u naszych podopiecznych takie kompetencje jak obywatelskość, myślenie krytyczne, kompleksowe rozwiązywanie problemów, rozumienie wielokulturowości. Przykłady działań oraz scenariusze zajęć mogą być inspiracją do przeprowadzenia z uczniami interesujących projektów.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 11/2020

  11 2020Przez ostatnie dekady wprowadzono szereg mechanizmów, które miały na celu poprawę pracy szkół, nadal jednak – jak zauważa dr Danuta Elsner – w wielu miejscach wieloletnia, szkolna „rewolucja jakości” nie przerodziła się w zmianę mentalną. Motywatorem do wzmożonych działań w tym zakresie może być fakt, że wysoka jakość kształcenia jest jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21.
  Podnoszeniu tej jakości mają służyć m.in. innowacje pedagogiczne. Dają one możliwość wprowadzenia nowatorskich rozwiązań programowych, metodycznych, organizacyjnych. Ważne jest jednak, by były planowane i wdrażane z zachowaniem wysokich standardów. Na temat tego, jak wspierać innowacyjne działania w szkole, w jaki sposób sprawdzać ich efektywność oraz jakie metody pracy są szczególnie przydatne w procesie kształtowania u uczniów kompetencji proinnowacyjnych, piszą autorzy listopadowego Niezbędnika.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 2/2020

  2 2020Dyrektor szkoły jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi i reagować, gdy nękania dopuszczają się jego podwładni. Dlatego bardzo ważne, by rozumiał naturę, przejawy i przyczyny mobbingu, znał różne narzędzia stosowane w jego profilaktyce i umiał podjąć odpowiednie kroki w przypadku wystąpienia. Tym właśnie tematom – ze względu na ich wagę – poświęciliśmy lutowy Niezbędnik.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 3/2020

  3 2020Dyrektorzy odgrywają różne role społeczne i zawodowe, nie zawsze w związku z pełnioną funkcją zarządczą. Są nie tylko pracodawcami, kierownikami jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego, lecz także uczestnikami życia środowiska lokalnego i edukacyjnego.
  Czy łączenie różnych ról pomaga, czy przeszkadza w pracy szkoły? Jak pracownicy, uczniowie, rodzice odbierają takie zaangażowanie w działania pozaszkolne? W jaki sposób reagują na nieobecność dyrektora? Czy podejmowanie dodatkowych zadań wpływa pozytywnie na rozwój kierowanej przez niego szkoły, organizację i efekty jej funkcjonowania? To kwestie, nad którymi dyrektorzy zastanawiają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy przychodzi kryzys, czują się przeciążeni obowiązkami, pojawiają się kłopoty zdrowotne, coś się nie udaje, inni zaczynają mieć pretensje.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 4/2020

  4 2020Projektowanie pracy na kolejny rok szkolny to proces, który trwa przez wiele miesięcy. Mamy już za sobą działania związane z opracowywaniem arkusza organizacyjnego. Czekając na jego zaopiniowanie przez związki zawodowe i nadzór pedagogiczny oraz zatwierdzenie przez organ prowadzący, możemy przygotować się do ruchu służbowego.
  Dlatego już teraz nasi prawnicy podpowiadają Państwu, jak skutecznie i zgodnie z prawem postępować przy wypowiadaniu umów nauczycielom oraz rekrutacji kandydatów do pracy. Krzysztof Lisowski omawia podstawy rozwiązania stosunku pracy, w tym również te dotyczące niezdolności do wykonywania obowiązków z powodu choroby. Monika Sewastianowicz w Materiałach dla nauczycieli przypomina podstawowe zasady ruchu kadrowego. Natomiast Barbara Tomaszewska wyjaśnia, jakie postępowanie pracodawcy w procesie rekrutacji może być uznane za faworyzowanie czy nepotyzm. Autorka analizuje pod tym kątem różne sytuacje, m.in. dotyczące nacisku zewnętrznego na dyrektora w sprawie zatrudnienia tej, a nie innej osoby, objaśnia też, kiedy przyjęcie do pracy członka swojej rodziny lub bliskiego znajomego może narazić na zarzut nepotyzmu.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 5/2020

  5 2020Ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa postawiły nas przed koniecznością całkowitego przeorganizowania swojego życia. Radzimy sobie z tym różnie. Narzekamy, obawiamy się o przyszłość, czasem mamy wszystkiego dość. Ale jest też w nas wola działania. Staramy się niwelować przeszkody i doskonalić swoje kompetencje. Wychodzimy z inicjatywami, odkrywamy nowe możliwości, coraz wyraźniej widzimy, jakich zmian potrzebujemy. Udzielamy wsparcia i korzystamy z pomocy innych – to nas wzmacnia i buduje poczucie wspólnoty. Relacje z tego, jak w pierwszych tygodniach zawieszenia zajęć w szkołach wyglądała praca dyrektorów i nauczycieli, jakie nastroje im towarzyszyły, gdy radzili sobie z wyzwaniami, przygotowali Małgorzata Nowak i Bogdan Bugdalski.
  Niezależnie, jak długo nasze szkoły pozostaną zamknięte, wykorzystanie technologii cyfrowych będzie zajmowało coraz więcej miejsca w edukacji. Dlatego nasi autorzy podpowiadają, jak prowadzić lekcje na odległość, przedstawiają opinie i wskazówki praktyków oraz opisują możliwości wynikające z łączenia pracy on-line i off-line, a do numeru dołączyliśmy bezpłatny dodatek „Nowe technologie”.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 6/2020

  6 2020Zmagania z pandemią koronawirusa i zapowiedź kryzysu gospodarczego spowodowały, że szczególnego znaczenia nabiera poczucie odpowiedzialności za życie i dobrostan nie tylko nasz, lecz także innych ludzi. Bardziej niż dotychczas doświadczamy, w jak dużym stopniu jesteśmy od siebie zależni, jak ważna jest wzajemna pomoc i podejmowanie działań mających na celu wspólne dobro.
  Sytuacja skłania do refleksji nad naszym podejściem do rozwijania u młodych ludzi sprawczości i poczucia solidarności społecznej. Czy wykorzystujemy pojawiające się możliwości? Jak dbamy o najbliższe otoczenie? Nawet jeśli budynek szkoły jest zamknięty, szkoła jako społeczność nadal istnieje. Rozmawiajmy z uczniami, pytajmy o ich nastroje i troski, zacieśniajmy relacje, dbajmy, by nikt nie poczuł się zapomniany, zostawiony samemu sobie. W czerwcowym Niezbędniku Anna Klimowicz i Jacek Królikowski zachęcają do zintensyfikowania działań mających na celu kształtowanie właśnie takich solidarnych postaw. Opisując istotę i przejawy wspólnotowości, autorzy podpowiadają, jak rozwijać ideę obywatelskości w praktyce edukacyjnej.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 7/2020

  7 2020Jednym z przejawów kierowniczego mistrzostwa jest zdolność przekucia zagrożeń w szanse. Takie możliwości pojawiają się szczególnie w momentach kryzysowych. Pandemia koronawirusa postawiła nas przed koniecznością sprostania sytuacji, na którą nie byliśmy przygotowani. Czego się nauczyliśmy? Co zdało egzamin, a co nie, i to zarówno pod kątem organizacyjnym, finansowym, jak i prawnym? Nasi autorzy próbują odpowiedzieć na te pytania. Mirosław Sielatycki ukazuje skutki pandemii w edukacji, poczynając od poziomu globalnego, a na jednostkowym kończąc. Małgorzata Nowak opisuje, jak dyrektorzy uporali się z równoczesną realizacją nauczania zdalnego i organizacją opieki oraz stacjonarnych konsultacji dla uczniów. Zaś Elżbieta Bolibok i Ewa Grodecka dzielą się nauczycielskim punktem widzenia, wyliczając wnioski z zaistniałej sytuacji, a także podpowiadając, jakie należałoby podjąć działania.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 8/2020

  12 2018Za szkołą pełną uczniów tęsknią wszyscy: dzieci, rodzice, nauczyciele. Pomimo wielu zalet edukacji zdalnej nic nie jest w stanie zastąpić bezpośrednich kontaktów, trudno bowiem budować relacje i tworzyć więzi na odległość.
  Czy 1 września uczniowie rozpoczną stacjonarną naukę? W sytuacji reżimu sanitarnego będzie to bardzo utrudnione, a nawet niemożliwe. Kompromisowym wyjściem jest nauczanie hybrydowe, czyli zajęcia realizowane w części zdalnie, w części stacjonarnie. Takie doświadczenie mają już za sobą nauczyciele klas I–III szkół podstawowych. Jak będzie, na razie nie wiadomo.
  Resort edukacji zapowiada otwarcie szkół, ale trzeba być gotowym na każdy scenariusz, bo być może przy przewidywanej drugiej fali epidemii konieczne będzie ich ponowne zamknięcie – jeśli nie w skali kraju, to w najbardziej niebezpiecznych regionach. Bogdan Bugdalski zapytał dyrektorów placówek oświatowych oraz przedstawicieli organów prowadzących, jak przygotowują się do nowego roku szkolnego i jakie rozwiązania biorą pod uwagę.

  Czytaj więcej
 • Dyrektor Szkoły 9/2020

  12 2018Nauczyciele, uczniowie i rodzice są pełni niepokoju, jak będzie wyglądała edukacja w najbliższych tygodniach. Wiele zależy zarówno od sytuacji epidemicznej, jak i dyrektorów, na barkach których spoczywa odpowiedzialność za sposób realizacji zadań edukacyjnych. Ważne są więc umiejętności szybkiego reagowania i radzenia sobie z pojawiającymi się problemami, a także kompetencje liderskie służące obniżeniu poziomu stresu społeczności szkolnej, dbaniu o bezpieczeństwo zdrowotne jej członków oraz dobre funkcjonowanie w zmieniających się warunkach.
  Te kwestie omawiają w swoich artykułach Małgorzata Nowak, prof. Jan Fazlagić i Bogdan Bugdalski. Ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo, że konieczny będzie przynajmniej częściowy powrót do edukacji zdalnej, autorzy przedstawiają również propozycje, jak sprostać wyzwaniom, które nauczanie on-line stawia przed kadrą kierowniczą i nauczycielami, oraz wnioski płynące z ostatnich doświadczeń.

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 01/2020

  PersonelPlus 1 2020 OKLADKA 1

  Nasze życie opiera się na doświadczeniach. Tak się zresztą najlepiej uczymy i poznajemy otaczający nas świat. Budujemy w ten sposób własny odbiór rzeczywistości. Zapewne z tego też względu na ten element zwrócono uwagę w biznesie – początkowo wychodząc z płaszczyzny klienta, a od jakiegoś czasu przenosząc tę perspektywę na grunt pracowniczy. Stąd też w bieżącym numerze sporo miejsca poświęcamy budowaniu pozytywnego doświadczenia kandydatów i pracowników (ang. candidate/employee experience, CX/EX). Obszar ten okazuje się szczególnie ważny w branżach, które doświadczają tzw. rynku pracownika, gdzie trwa walka o najlepszego kandydata i pracownika, o jego przyciągnięcie i zatrzymanie.

  O tym jednak, czym jest CX/EX, jak się za ten proces zabrać, jakich wyzwań się spodziewać, na czym się skupiać i dlaczego w ogóle warto podejmować działania w tym zakresie, przeczytają Państwo w dalszej części numeru. Ja natomiast opowiem o zasłyszanej ostatnio historii…

  Bohaterka – Dominika – od ośmiu lat współpracuje z firmą X. Przyjęta została do pracy na umowę-zlecenie. Zgodziła się, choć od początku zgłaszała, iż chciałaby pracować na etacie. Szef mówił jej, że po jakimś czasie forma zatrudnienia ulegnie zmianie. Pomimo zapewnień Dominika powoli przestała wierzyć, że tak się stanie. W końcu dostała propozycję przejścia na działalność gospodarczą, której nie przyjęła, potem zmienił się szef. Gdy dostała funkcję kierowniczą, znów wspomniała o etacie. Zbliżał się koniec roku, przełożony powiedział, że etaty planuje się w połowie roku, więc żeby Dominika wszystko sobie przemyślała i potwierdziła, czy ten etat chce. Będzie się on wiązał z koniecznością większej dyspozycyjności (Dominika pracowała z domu) i wypełniania nowych formalności. I rzeczywiście pracownica e-mailowo potwierdziła swą wolę, choć nie wierzyła, że jest to realne. Nie miała też odwagi pytać szefa o przebieg spraw. Pod koniec roku dostała zaproszenie na spotkanie. Okazało się, że od stycznia może przejść na umowę o pracę, ale będzie się to wiązało z niższym wynagrodzeniemnetto. W głowie kłębiło się wiele dylematów. Co zrobić? Jak nie zawieść szefa,który nie rzucił słów na wiatr, a jednocześnie zdecydować się na najlepszą dla siebie formę zatrudnienia?

  Jaką drogę wybierze Dominika? Czy będzie to dobry wybór? Jakie doświadczenia zebrała z tej kilkuletniej relacji? Pewnie rodzi się Państwu, jak i mnie, wiele pytań. Historia przedstawia tylko perspektywę bohaterki. Nie znamy tej drugiej.

  Ciekawa też jestem, jak Państwo budują doświadczenia swoich kandydatów i pracowników. Czym one dla Państwa są?

  Spis treści 01.2020:

  temat numeru

  8 Doświadczenie – początek wszystkiego

  Zanim zaczniemy pracę nad doświadczeniami naszych kandydatów i pracowników, warto zastanowić się, czym takie doświadczenia tak naprawdę są. Dlaczego inwestowanie w nie jest (z czysto biznesowego punktu widzenia) tak ważne? Rozumiejąc, jak powstają, możemy lepiej nimi zarządzać.

  12 Wyszukiwanie i pozyskiwanie talentów

  Talent sourcing zyskuje na znaczeniu. O wykwalifikowanych pracowników ubiega się wielu pracodawców, prześcigając się w skierowanej do nich ofercie. Ponieważ jednak większość z nich jest już związana z innym pracodawcą, tradycyjne ogłoszenia o pracę nie wystarczają już do realizacji celów rekrutacyjnych.

  18 Co stanowi siłę marki pracownika?

  Stopa bezrobocia potwierdza istnienie w naszym kraju rynku pracownika. A z punktu widzenia zespołów HR i rekruterów oznacza to, że coraz trudniej nie tylko utrzymać utalentowanych pracowników, lecz także zrekrutować do firmy nowych, wartościowych członków zespołu.

  22 Jak zadbać o klienta wewnętrznego?

  Cztery dekady temu w Skandynawii narodził się nowy kierunek marketingu – marketing doświadczeń, który przez wiele lat nie zdobył większego uznania. Przełom nastąpił dopiero w XXI w., kiedy walka o talenty stała się faktem.

  26 Pracownik to najlepszy PR-owiec

  Obecnie kadra menedżerska jest coraz bardziej świadoma tego, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na pozytywne postrzeganie jej firmy przez klientów jest customer experience. Aktualnie równie istotny jest employee experience, które staje się jednym z najważniejszych obszarów działania zespołów HR.

  29 Doświadczenie to nie welcome pack

  Parę lat temu ścigaliśmy się z moimi koleżankami i kolegami z innych firm na to, kto zrobi bardziej spektakularny welcome pack (z ang. pakiet powitalny) dla nowych pracowników. LinkedIn był po prostu zalany zdjęciami różnych gadżetów i wymyślnie udekorowanych biurek, a lajki i „achy i ochy” lały się strumieniami.

  32 Wszyscy jesteśmy kandydatami

  Jak pokazuje badanie eRecruiter, relacje firm z kandydatami mają bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe i wizerunek marki. Budowa candidate experience nigdy nie była tak ważnym celem dla biznesu jak dziś. Jakie wyzwania stawiają przed firmami kandydaci oraz jak radzą sobie z nimi pracodawcy?

  36 Zmierzyć niemierzalne

  Jeśli jest coś, co powinniśmy szczególnie zapamiętać z 2019 r., to fakt, że działania candidate experience i employee experience przestają być tylko pewną opcją, a stają się w wielu firmach integralną częścią strategii HR-owej.

  50 Proces, który zaczyna się od wejścia

  Przeżycia i odczucia pracownika związane z organizacją kształtują się przez cały czas trwania tej relacji. Dlatego tak ważne jest zbudowanie spójnej i zintegrowanej strategii zarządzania doświadczeniami pracowników.

  ludzie i wydarzenia

  56 Szczęście jako efekt uboczny zdrowej organizacji

  Szczęście w pracy – temat niezwykle ważny, choć czasem odległy, a jednocześnie bliski każdemu, bo przecież w pracy spędzamy większość naszego życia. Jak o to szczęście w pracy dbać, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i organizacyjnym, rozmawiali przedstawiciele różnych organizacji podczas jednej z konferencji „Lato HR”.

  raport

  66 Postaw na to, co ważne

  Jeśli podejmowane przez Ciebie działania employerbrandingowe nie są skuteczne, to najwyższy czas je zmienić. Skup się na tych obszarach, które są istotne, aczkolwiek czekają Cię zmiany trudne i długotrwałe. O czym mówię? O wartościach, które są kluczowym elementem kultury organizacji, a także marki pracodawcy.

  69 Uważność, docenianie, charyzma i energia

  Badania 4Results pokazują wyraźnie, że coraz trudniej zawalczyć o uwagę pracownika. Jak przemawiać do serca i rozumu uczestników organizowanych przez nas spotkań, aby w pełni zaangażowali się we wspólne działania?

  hrm

  74 Wcześniej nie znaczy lepiej

  W 2017 r. Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej zdecydowała się obniżyć wiek emerytalny, podczas gdy w innych państwach wdraża się zupełnie odwrotne rozwiązania.

  80 Boty w HR-ze

  Jesteśmy świadkami czwartej rewolucji przemysłowej, której charakterystyczną cechą jest gwałtowny rozwój technologii. Maszyny wygrywają z ludźmi w szachy, rozwożą towary w magazynach czy też podpowiadają, jak najszybciej dojedziemy do celu.

  84 Spór zbiorowy bez tajemnic

  Człowiek środka, negocjator, psycholog – kim tak naprawdę jest mediator? Jaką rolę odgrywa w sporze zbiorowym? Czy ma swoje miejsce w codziennym funkcjonowaniu firmy?

  edukacja i rozwój

  88 Liderzy w świecie cyfrowej transformacji

  Żyjemy w świecie VUCA. Dziś rynek pracy zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. Ponadto w każdej organizacji spotykają się ludzie należący nawet do czterech pokoleń, a przedstawicieli każdego z nich motywują do działania różne rzeczy. W takiej sytuacji HR-owcy nie mogą narzekać na brak adrenaliny w swojej codziennej pracy.

  92 Konie lustrem lidera?

  Naturalne jeździectwo to filozofia postępowania z końmi, która wyrosła na gruncie stylu western i mitu kojarzonego z pojęciem zaklinacza koni. Monty Roberts, Bill Dorrance, Buck Brannaman czy Pat Parelli są sztandarowymi postaciami tego nurtu.

  94 Czas wyjść spod cudzego szyldu!

  Wielu ekspertów pracuje w zaciszu swoich biurek, a ich otoczenie nie zdaje sobie sprawy z mocy ich doświadczenia i wiedzy. Jeśli chcemy być pozycjonowani jako eksperci w swojej dziedzinie, warto pomyśleć, jak to strategicznie osiągnąć.

  98 E-learning – wymagające doświadczenie edukacyjne

  Co to znaczy, że szkolenie e-learningowe jest dobre? Atrakcyjne, angażujące, dopasowane do potrzeb grupy docelowej, będące nośnikiem wartościowych treści? A może po prostu takie, którego efektem jest trwała zmiana: przyrost wiedzy, zwiększenie kompetencji czy inna postawa?

  102 Dobra inwestycja

  Wielu menedżerów – nawet z dużym doświadczeniem – w sytuacjach konfliktowych ma poczucie, że wszystkie umiejętności nagle ich opuściły i stoją bezradni, bezbronni wobec sytuacji, w której nie wiedzą, co zrobić.

  prawo

  106 Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym

  Na jakie zmiany zasad stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów oraz niektórych stawek podatkowych i zasad obliczania kwoty wolnej od podatku powinny przygotować się firmy?

  112 Niedopełnienie obowiązków bhp

  W pewnych sytuacjach niedopełnienie obowiązków bhp ze strony zwykłych pracowników – nie tylko pracodawcy i osób działających w jego imieniu – może skutkować pociągnięciem ich do odpowiedzialności.

  115 Informuję, że…

  Pracodawcy często wymagają od pracowników nie tylko niepodejmowania konkurencyjnego zatrudnienia, lecz także informowania o innej pracy lub uzyskania od nich zgody na nią. Te wymagania nie zawsze są zgodne z prawem.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarz

  • Katarzyna Święcicka / 6
  • Patrycja Tkacz / 7
  • Marta Sławińska / 25
  • Maja Chabińska-Rossakowska / 38
  • Anna Mikulska / 40
  • Tomasz Polewczyński / 42
  • Magdalena Owczarzak, Marta Stachowska-de Freitas / 44
  • Izabela Pawlak / 46
  • Maciej W. Iwankiewicz / 48
  • Bogumiła Kaja, Izabela Niziałek / 54
  • Liza Shybanova / 78
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 86
  • Magdalena Pytel / 90
  • Marek Parzydło / 97
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 101
  • Maciej Ambroziewicz / 111
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 02/2020

  PersonelPlus 2 2020 OKLADKA 1

  Proces rekrutacji – jeden z podstawowych w organizacji. Można powiedzieć, że od niego wszystko się zaczyna. Obecnie w wielu branżach rekrutacja stanowi nie lada wyzwanie. W dobie rynku pracownika pracodawcy balansują na cienkiej linie, starając się z jednej strony przyciągnąć i utrzymać najlepszych, z drugiej – nie przekroczyć przyjętego budżetu.

  Tam, gdzie o pracownika najtrudniej, chcąc się wyróżnić, podejmuje się coraz bardziej oryginalne sposoby przeprowadzania rekrutacji (o niektórych z nich przeczytają Państwo w niniejszym wydaniu „Personelu Plus”). Coraz więcej wagi przykłada się do doświadczeń kandydata i pracownika, zwraca się również uwagę na podstawy: kulturę organizacyjną, budowanie dobrych relacji, poczucia bezpieczeństwa i zaufania… Niewątpliwie organizacje, które o te aspekty zadbały wcześniej, dziś aż tak o przyciągnięcie najlepszych nie muszą się martwić.

  Warto też się przyjrzeć, jak wiele modyfikacji dotyczących samego procesu, a związanych z postępem technologicznym oraz ze zmianami na rynku i w gospodarce, zaszło w ostatnim czasie. W latach 2010–2019 branża HR przeszła rewolucję, której jednym z symboli jest dynamiczny rozwój rynku rekrutacji online. Wśród zmian znajdziemy m.in. bezprecedensowy wzrost technologii wspierających HR, spadek bezrobocia, wzrost liczby stanowisk o dużej specjalizacji, a przede wszystkim stale rosnącą liczbę ofert zatrudnienia. W 2010 r. portale z ofertami pracy cieszyły się już stosunkowo silną pozycją w świecie rekrutacji. Ich znaczenie było jednak wyraźnie mniejsze niż obecnie. Znacznie różniły się także doświadczenia użytkowników. Trudno było wówczas mówić o zaawansowanej personalizacji ofert w dzisiejszym rozumieniu. Strony z ogłoszeniami o pracę były znacznie mniej responsywne i intuicyjne. Sporą zmianę widać także w obszarze urządzeń przenośnych. Obecnie za pośrednictwem aplikacji wysyłanych jest co roku kilka milionów CV. Tylko między sierpniem 2017 r. a majem 2019 r. liczba CV przekazywanych w ten sposób w aplikacji Pracuj.pl wzrosła o 50 proc1.

  Co dalej? Zapewne stabilności w tym obszarze raczej bym się nie spodziewała. Rekruterzy i HR-owcy będą mierzyć się z rosnącymi wymaganiami ze strony kierownictwa w zakresie elastyczności działania, mierzenia efektów czy wykorzystywania różnorodnych narzędzi. Jednym słowem – przed nimi ciekawy okres!

  1 Patrz: http://media.pracuj.pl/83270-10-lat-rekrutacji-dekada-ktora-zmienila-rynek-pracy (dostęp: 17.01.2020 r.).

  Spis treści 02.2020:

  temat numeru

  8 Zaskocz mnie i zaangażuj

  Zmienność rynku pracy, a także konieczność szybkiej i skutecznej adaptacji do jego realiów wymuszają na pracodawcach podejmowanie coraz bardziej kreatywnych działań. Efektywne strategie rekrutacyjne obejmują często innowacyjne i złożone rozwiązania, które składają się na kompleksowe podejście do kandydata.

  14 Specjaliści HR pod presją

  Co czeka polski rynek rekrutacji w obliczu (nie)doboru kandydatów? Po jakie narzędzia będą musieli sięgnąć HR-owcy, by znaleźć odpowiedniego kandydata? W jakim kierunku zmierza sytuacja na rynku pracy i co zrobić, by wygrać coraz trudniejszą walkę o talenty?

  18 Nowe potrzeby – nowe metody

  Na rynku pracy jest dużo ofert przy jednoczesnym niedoborze pracowników. Kandydaci mają coraz większe poczucie własnej wartości, co każe zmieniać dotychczasowe formy rekrutacji. Do transformacji metod zdobywania nowych pracowników zmusza też coraz liczniejsza grupa przedstawicieli młodego pokolenia.

  22 Cyfryzacja i machina rekrutacyjna

  Na czele rankingu 100 najpopularniejszych hashtagów na LinkedInie w 2019 r. – odrzuciwszy bijący rekordy popularności hashtag „India” – znajduje się „święta trójca”współczesnej gospodarki: innowacje, zarządzanie i human resources

  28 Z lukrem i posypką?

  Zadania rekrutera wykraczają obecnie daleko poza zamieszczanie ogłoszeń i prowadzenie rozmów rekrutacyjnych. Skuteczny rekruter to zarazem marketingowiec, strażnik employer brandingu i „agent do zadań specjalnych”. To też gwiazda sprzedaży.

  32 Culture fit to nie mit

  Jeśli chcemy rekrutować świadomie i skutecznie, musimy docenić aspekt kultury organizacyjnej. Nieudana rekrutacja to koszt 91.896 zł, tymczasem dopasowanie pracowników do kultury organizacyjnej w firmie zmniejsza rotację o 32 proc. Jak więc diagnozować dopasowanie kulturowe, czyli popularny culture fit, żeby nasze wybory rzeczywiście służyły firmie?

  42 Kompetentny dobór

  Trafność i skuteczność metod rekrutacji oraz selekcji jeszcze bardziej zyskały na znaczeniu. Nie należy zatem pozwalać sobie na błędy rekrutacyjne.

   ludzie i wydarzenia

  48 Fundamentalne zmiany na rynku pracy

  Nowe technologie nie pozostają bez wpływu na szeroko pojęty rynek pracy. O tym, jak dokonać skutecznej transformacji cyfrowej organizacji, rozmawiamy z Edytą Kosowską, menedżerem programowym w IDC Polska.

  52 Cenimy autentyczność

  O wyzwaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, specyfice pracy w firmie oraz różnych formach wspierania pracowników rozmawiamy z Katarzyną Tomczak, dyrektor HR w Roche Polska.

  56 Ludzie, procesy, technologia

  Zgodnie z koncepcją Future of Work, zaproponowaną przez firmę analityczną IDC, trendy technologiczne wpływają na to, gdzie, z kim i w jaki sposób pracujemy. Nowe technologie zmieniają jednak nie tylko samego pracownika, lecz także całą organizację. O tym, jak stawić czoła wyzwaniom przyszłości z perspektywy HR-u, IT, finansów i operacji, rozmawialiśmy podczas 1. edycji konferencji
  „IDC Future of Work”.

  raport

  62 Oferty na odchodne

  Wiele firm przechodzi przez procesy ciągłych zmian. Łączenia banków, przeniesienia części biznesu do innych krajów czy zmiana strategii bardzo często lub prawie zawsze oznaczają zmiany personalne, a w konsekwencji – rozstania z pracownikami. Nie jest to temat ani wdzięczny, ani łatwy, niesie za sobą szereg koniecznych działań po stronie organizacji,
  a dla zwalnianego pracownika wyznacza nowy etap w życiu.

  66 Rozmowa rozstaniowa

  Sprawa pozornie błaha, która może mieć jednak znaczenie zarówno dla osób otrzymujących wypowiedzenie, jak i dla całej organizacji. Kodeks pracy nie określa, kto powinien wręczać wypowiedzenie.

  68 Wiek nieważny, liczy się osobowość

  Firma JLL i spółka biurowa Skanska wspólnie przyjrzały się preferencjom pracowników nowoczesnych biur w Polsce. W efekcie wyróżniono pięć osobowości i stylów pracy, które wiążą się z różnymi potrzebami i oczekiwaniami względem przestrzeni biurowej. Przedstawiamy wnioski z raportu.

  hrm

  72 Autentyczna inkluzja

  Początek roku zachęca do podsumowań, a jednocześnie skłania do myślenia o przyszłości. Czego się spodziewać? Jakie będą trendy? Ich przewidywanie jest kuszące, jednak znacznie rozsądniej będzie skupić się na realnych wyzwaniach w zarządzaniu różnorodnością.

  78 Sowy wylatują o zmierzchu

  W organizacjach będzie rosła liczba pracowników powyżej 50. roku życia. Możemy założyć, że zatrzyma się nurt pracowników odchodzących na emeryturę, i spodziewać się odwrotnego trendu: potrzeby pracy również po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  81 O co rekruter pytać (nie) powinien?

  Rozmowa kwalifikacyjna stanowi kluczowy etap procesu rekrutacji. Warto wiedzieć, o co pytać w dzisiejszej sytuacji na rynku pracy, a o co niekoniecznie, a także których pytań zadawać nie wolno.

  84 Zmiana relacji pracownik – pracodawca

  Żyjemy w czasach doświadczania i przeżywania. „Być” staje się równie ważne, jak „mieć”. Wśród pracowników rośnie świadomość własnych talentów, możliwości i potrzeb. Rosną jednocześnie ich oczekiwania wobec pracodawców.

  88 Technologiczna kryształowa kula

  Każdy pracownik jest 5 min od złożenia wypowiedzenia i 150 godz. pracy od odejścia do firmy o atrakcyjniejszej ofercie. Nie ma czegoś takiego jak praca na życie, a dzisiejsi pracownicy nie mają skrupułów, aby opuszczać pracodawców.

  edukacja i rozwój

  92 Spór rozwija

  Konflikty można ignorować, zamiatać pod dywan, mieć nadzieję, że czas zaleczy rany, jednak niesie to za sobą realne koszty dla organizacji. Zarząd Siemensa w Stuttgarcie postanowił zbadać, jakiego rodzaju są to koszty.

  96 Zatrzymać pracowników

  Jak podał Główny Urząd Statystyczny, polska gospodarka w II kwartale 2019 r. odnotowała wzrost PKB o 4,4 proc. rok do roku. Krajowa przedsiębiorczość ma się dobrze, poziom zatrudnienia w firmach pozostaje na stabilnym poziomie, a przeciętne wynagrodzenie, ogłaszane przez GUS, sukcesywnie rośnie.

  102 E-learning w roku 2019. Subiektywnie okiem praktyka

  Rok 2020. Jaki był poprzedni? Jakie tematy zyskały na znaczeniu? O czym się mówiło? Na co warto zwrócić uwagę?

  prawo

  106 Dodatek stażowy wyłączony

  Dnia 1.01.2020 r. do przepisów ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679) – dalej u.m.w.p. – zostały wprowadzone zmiany mające wpływ na sposób ustalania minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  114 Czym jest mobbing?

  Jedna z nowelizacji przepisów szeroko pojętego prawa pracy z 2019 r. dotyczyła rozszerzenia uprawnień pracowników, wobec których stosowano praktyki mobbingowe. Obecnie odszkodowania z tytułu mobbingu będzie się mógł domagać również pracownik, który nadal jest zatrudniony u pracodawcy, jeżeli uzna, że stosowano wobec niego praktyki mobbingowe.

  116Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze 
  – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Dorota Gotowicka/6
  • Anna Daszczyńska/7
  • Emilia Rystwej-Sielska/21
  • Agnieszka Pająk/27
  • Ewa Ebelewicz-Plaza/31
  • Monika Trzaskowska/36
  • Beata Łanik/38
  • Katarzyna Rusek/40
  • Izabela Gajewska/41
  • Michał Sobociński, Paulina Piotrowska/46
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska/87
  • Joanna Pruszyńska-Witkowska/100
  • Marek Parzydło/105
  • Sebastian Kryczka / 112
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 03/2020

  PersonelPlus 3 2020 OKLADKA 1

  Zaufanie stanowi budulec kapitału społecznego, który decyduje o „zdrowych relacjach społecznych, dbaniu o dobro wspólne i współpracy”. Pojęcie tego kapitału nie jest ściśle sformułowane, a w każdym razie określane bywa różnie przez poszczególnych badaczy. We wszystkich definicjach operacyjnych występuje jeden wspólny czynnik – uogólnione zaufanie do ludzi1.

  Zaufanie to podstawa dobrobytu. Profesor Douglass North, historyk gospodarki i laureat Nagrody Nobla, przekonywał, że niski poziom zaufania może być przyczyną stagnacji oraz ekonomicznej zapaści2.

  O kapitale społecznym mowa była również 1.10.2019 r. podczas konferencji „Rozwiązania HR”, a także 23.01.2020 r. w trakcie konferencji „HR Directors Summit”. Na obecnym etapie rozwoju gospodarczego Polski energia kapitału ludzkiego już nie wystarczy, by pójść kolejny krok naprzód. Należy więc wkładać wysiłek w rozwój kapitału społecznego organizacji. Składają się na niego sieci społeczne, zaufanie, jakość relacji między ludźmi. Wymaga to korzystania z różnorodności jednostek i przyjęcia strategii win – win w budowaniu współpracy. Kapitał społeczny buduje się dużo trudniej i nie uda się tego zrobić w pojedynkę. To zjawisko silnie skorelowane z bogactwem i jakością życia. Dobra wiadomość jest taka, że dział HR może wpłynąć na jakość współpracy i gotowość ludzi do niej, a także swymi działaniami podnosić poziom zaufania, jaki panuje w firmach. A warto się nad tym pochylić, bo tylko w ten sposób można dziś odnieść sukces. Jakie są zasady budowania kapitału społecznego? To przede wszystkim:

  • dawanie odpowiedzialności,
  • tworzenie sieci społecznych,
  • szukanie przestrzeni do obdarzania większą ufnością, odpuszczania kontroli3.

  A czym dla Państwa jest zaufanie? Myślę, że marcowe wydanie „Personelu Plus” dostarczy sporo inspiracji do pracy nad tym obszarem, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Nie mam wąt­pliwości, że to kluczowy element naszego istnienia.

  1Patrz: http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf, s. 351 (dostęp: 11.02.2020 r.).

  2 Patrz: https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/547020,zaufanie-polska-polacy-badania-zaufanie-spoleczne.html (dostęp: 11.02.2020 r.).

  3 Opr. red., Jak wspierać cykl życia pracownika, „Personel Plus” 2019/11, s. 54.

   

  Spis treści 03.2020:

  temat numeru

  8 Matematyka zaufania

  Nikt nie myśli o zaufaniu, kiedy jego poziom jest wystarczający. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy je tracimy. Świadomość tego, jak zaufanie działa, co robić, a czego nie robić w praktyce, jest warta wiele.

  13 Potrzebny nagi król

  Zaufanie jest mocnym atrybutem miłości. Zaufanie do siebie mówi o umiejętności widzenia i akceptacji siebie takim, jakim się jest. Dzisiaj akceptacja siebie i – co za tym idzie – zaufanie do siebie są bardzo poszukiwanymi dobrami.

  16 Po prostu, po ludzku

  Zaufanie jest jedną z najważniejszych wartości w relacjach międzyludzkich. Umiejętność budowania zaufania to także ważna kompetencja. W biznesie decyduje ono o przewadze konkurencyjnej i reputacji przedsiębiorstwa na rynku.

  20 Pytania o przywództwo

  W firmie Securitas kluczowym narzędziem do badania zaangażowania i zaufania jest Badanie opinii i zaangażowania Securitas. Ma na to wpływ po pierwsze – skala zatrudnienia (ponad 6 tys. pracowników), a po drugie – oddelegowanie ludzi do pracy w obiektach klientów rozproszonych po całej Polsce.

  24 Kubek z czekoladą

  Z badania FranklynCovey dotyczącego wyzwań menedżerów liniowych wynika, że liderzy, którzy są pewni zaufania swoich zespołów, częściej i bardziej otwarcie komunikują się ze swoimi podwładnymi, akceptują krytyczną informację zwrotną oraz czują się kompetentni w coachowaniu zespołu. Czyli zaufanie się opłaca.

  27 Najkorzystniejszy kurs

  Zaufanie w biznesie jest wprost pochodną zaufania między­ludzkiego. Budujemy je postawą i działaniem. Jego efekt stanowi wiara drugiej strony, że spełnimy dane słowo, obietnice, oczekiwania. Zaufanie buduje się więc przez spójność, dlatego trudno sobie wyobrazić, że ktoś mógłby cieszyć się zaufaniem wśród rodziny i przyjaciół, a wśród partnerów biznesowych już nie. I na odwrót.

  30 Strategiczny wyróżnik

  Polacy są raczej nieufni. Średnia wartość indeksu zaufania ogólnego jest ujemna (-0,89), co oznacza, że w polskim społeczeństwie nieufność i ostrożność w nastawieniu do ludzi generalnie biorą górę nad ufnością i otwartością. Jak w takiej sytuacji budować kulturę zaufania w biznesie?

  34 Trzy kroki

  Często już na wczesnym etapie czujemy, co w trawie piszczy. Gdy wchodzimy do organizacji, intuicyjnie rozpoznajemy, czy w tym miejscu pracownicy mogą na sobie polegać, czują się swobodnie, czy też przychodzą, „bo muszą”, „bo z czegoś trzeba żyć”.

  42 Motor napędowy transformacji cyfrowej

  To nie same narzędzia i produkty cyfrowe oraz sprawność w ich wdrożeniu budują przewagę konkurencyjną, ale kultura organizacyjna oparta na zaufaniu i bliskości, wsparta techno­logią, tworzy trwały potencjał do rozwoju przedsiębiorstwa.

   ludzie i wydarzenia

  50 Partner w bermudzkim trójkącie zarządzania

  Jako HR-owcy coraz częściej chcemy przewodzić zmianom organizacyjnym, wpływając na efektywność i zyskowność całej organizacji. Zwycięstwo Doroty Gotowickiej w konkursie TOP HR Manager in Action jest tego znakomitym przykładem.

  58 Pasjonatka nie tylko HR-u

  Wygrana w konkursie uświadomiła mi, że jeżeli czegoś bardzo chcemy, to jesteśmy w stanie swoją pracą to osiągnąć. Warto stawiać sobie cele i je realizować – podaje swój przepis na sukces Dorota Gotowicka, TOP HR Manager in Action.

  64 (Re)definicja przyszłości

  Czy to, czego nie da się zdigitalizować, będzie bardziej wartościowe? Jakie czekają nas trendy i scenariusze przyszłości? Między innymi na te pytania można było uzyskać odpowiedzi podczas 11. edycji konferencji „HR Directors Summit”.

  raport

  68 Marka rodzinności

  Czy rodzinność firmy ma znaczenie na rynku pracy? Jakie zespoły tworzą sukcesorzy? Co w procesie zmiany pokoleniowej stanie się z kadrami? Z zespołami?

  73 Młody gniewny poszukiwany

  Zaangażowanie i szybkość to atrybuty niemal z automatu kojarzone z młodym kandydatem. Nie bez znaczenia jest też element finansowy. Młodszy często znaczy tańszy, więc mamy więcej za mniej. Kto by się więc nie skusił?

  hrm

  76 Wrodzony potencjał

  O tym, czy wizja rozwoju firmy zostanie przekuta w sukces, decyduje adekwatne oszacowanie i wykorzystanie potencjału ludzi. Bywa, że kandydat dobrze rokujący w testach nie sprawdza się na powierzonym stanowisku. Co zawiodło? W czym tkwi słabość nawet tych najbardziej zaawansowanych procedur rekrutacyjnych?

  82 Zrozumieć ukraińskiego pracownika

  Firmy zatrudniające pracowników z Ukrainy borykają się z wieloma wyzwaniami. Istnieje jednak pewna pula dobrych praktyk, które sprawdziły się w polskich przedsiębiorstwach i są odpowiedzią na zgłaszane problemy.

  86 Jak wspierać zdrowie pracowników?

  Oczekiwania pracowników wobec praco­dawców zmieniają się wraz z kolejnymi generacjami wchodzącymi na rynek. Komfortowe warunki pracy coraz bardziej wiążą się ze stylem życia preferowanym przez osoby zatrudnione w firmie. Coraz częściej wśród tych oczekiwań pojawia się dbałość o zdrowie.

  edukacja i rozwój

  88 Sztuka perswazji

  Czy nasi menedżerowie mają dar przekonywania? Często wydaje nam się, że skuteczna komunikacja to po prostu przekazywanie informacji. Wiemy jednak, iż to samo zdanie wypowiedziane innym tonem będzie miało dla odbiorców inne znaczenie. W jednym przypadku zagrzeje ich do walki, w innym… jedynie zniechęci. Jak zatem kształtować swój przekaz, aby nie zniechęcać, ale inspirować?

  94 Taniec pingwina na szkle, czyli o błędach w realizacji projektu e-learningowego

  Realizacja szkolenia e-learningowego to proces na tyle złożony, że ryzyko popełnienia błędu jest spore. Jakie problemy i błędy wynikające z zachowania osób zaangażowanych w produkcję szkolenia, w tym klientów, pojawiają się najczęściej?

  97 Przywódczy poligon

  To była dobra okazja do zmierzenia się z innymi zespołami. Rozgrywki pozwalały na wymianę doświadczeń, pozwalały też zaobserwować, czym inne zespoły kierują się w określaniu kart, co jest dla nich istotne, a co mniej wpływa na ich decyzje...

  prawo

  102 Okiem IOD-a

  Pracodawcy bardzo często nie mają wystarczającej wiedzy na temat stosowania przepisów prawa o ochronie danych osobowych i w wielu przypadkach postępują dokładnie odwrotnie, niż one nakazują. O czym warto wiedzieć?

  108 Blaski i cienie pracy zdalnej

  Pokolenie Y i Z zrewolucjonizowało w ostatnich latach rynek pracy i spowodowało wzrost popularności elastycznych form zatrudnienia, w tym pracy zdalnej. Wciąż jednak nie wszyscy pracodawcy są na to gotowi i mają świadomość zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowo uregulowana praca z domu.

  114 Łatwiejszy powrót do pracy

  Nowe przepisy dotyczące zasad przywrócenia do pracy po bezprawnym zwolnieniu po raz kolejny podzieliły pracowników i pracodawców. Dla pracowników to korzystna zmiana ze względu na realne szanse na szybki powrót na zajmowane stanowisko. Pracodawcy będą musieli zmierzyć się z dodatkowymi, często wysokimi kosztami.

  117Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Jadwiga Kuczewska / 6
  • Aneta Borycka / 7
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 33
  • Sylwia Wódkowska-Pęksyk / 38
  • Agnieszka Krajnik / 40
  • Katarzyna Turska / 41
  • Piotr Grządziel / 45
  • Maciej Iwankiewicz / 46
  • Marcin Hoffmann / 48
  • Marek Parzydło / 81
  • Grzegorz Majewski / 116
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 04/2020

  PersonelPlus 4 2020 OKLADKA 1

  Wyjście poza strefę komfortu z jednej strony jest doświadczeniem trudnym, z drugiej – ciekawym i rozwijającym. Może dlatego lubimy podróżować, poznawać nowe, nieznane rejony, ludzi tam mieszkających, ich zwyczaje. Inność bywa ekscytująca, poszerza naszą perspektywę, nieraz wywraca świat do góry nogami. Zmusza do przemyślenia i przeformułowania światopoglądu. Wymaga też jednak uszanowania zastanego porządku, choć nie zawsze będzie on zgodny z tym, w którym się wychowaliśmy. Jakiż to ma związek z tematem przewodnim bieżącego wydania, czyli wyzwaniami w zatrudnianiu cudzoziemców? Według mnie duży.

  Kiedy obcokrajowiec dołącza do naszego zespołu, wiele się zmienia. Podobnie kiedy my wyjeżdżamy do pracy zagranicę. Ten, kto tego nie doświadczył, może myśleć, że to nic takiego, a jednak jest zgoła inaczej. Mówi się o tym i pisze coraz więcej, ale temat wciąż wymaga bliższego przyjrzenia się. W bieżącym numerze nie skupiamy się na kwestiach formalnych związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, występowaniem o pozwolenie na pracę, pomocy w relokacji, ale na kontekście kulturowym, adaptacji w miejscu pracy, zarządzaniem różnorodnością oraz kwestiami komunikacyjnymi. Wszystkie te obszary wymagają dużej wrażliwości i otwartości na drugą stronę. Dział HR, świadomy wszystkich tych wyzwań, może zaproponować wiele działań w obszarze wsparcia zarządzania zespołami międzynarodowymi, dzięki czemu praca w środowisku międzykulturowym będzie przebiegać efektywniej. W globalnej wiosce, jaką stał się świat – w tym często świat naszych organizacji – trzeba uwrażliwiać na wiele aspektów zarówno lokalnych pracowników, jak i tych, którzy dołączają do pracy z innego kraju. Różnice nie muszą dzielić, ale trzeba mieć ich świadomość. A że łatwo nam wracać na utarte ścieżki, trzeba o tych różnicach przypominać i integrować niejednorodny zespół. Budować świadomość, otwartość na innych i poszerzać własne perspektywy postrzegania świata. Jednym słowem – być ciekawym świata, czego życzę zarówno Państwu, jak i sobie.

   

  Spis treści 04.2020:

  temat numeru

  8 Międzynarodowe zespoły
  - zarządzanie z głową

  Z profilu określającego preferencje zawodowe szczególnie zapadła mi w pamięć sekcja „Praca w kontekście międzynarodowym”. Uderzyło mnie to, że skoro w Kompasie Kariery zasłużyło sobie to na osobne miejsce, dla niektórych ludzi może być osobnym kryterium wyboru ścieżki zawodowej.

  14 Porzucić własną perspektywę

  Zebrało się w naszej pracy sporo doświadczeń w zakresie zatrudniania cudzoziemców. Obydwaj mieliśmy do czynienia z całą paletą sytuacji, począwszy od obcokrajowców zatrudnianych w firmach, a skończywszy na zatrudnianiu osób zagranicą do zdalnej pracy dla nas.

  18 Inteligencja międzykulturowa

  Nawet wieloletnia praca w międzynarodowym środowisku – w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji – nie chroni przed czyhającymi pułapkami ani podstawowymi błędami związanymi z komunikacją i zarządzaniem międzykulturowym.

  22 Hello, my Dear – szukam pracy

  Rok 2020 przyniesie kolejne zmiany dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Czy jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania związane z legalizacją pobytu? I czy jesteśmy na tyle otwarci kulturowo, żeby nie dać się zwieść stereotypom?

  30 Udana rekrutacja to nie koniec

  Zatrudnianie w Polsce obcokrajowców to już fakt. Przed polskimi przedsiębiorstwami stają więc nowe wyzwania: odpowiedzialna rekrutacja, legalne zatrudnienie oraz adaptacja nowych pracowników z zagranicy.

  33 Witamy na pokładzie

  Utrzymująca się niska stopa bezrobocia rejestrowanego, problemy kadrowe, stały wysoki popyt na pracowników z konkretnymi kompetencjami, problemy z pozyskaniem pracowników, trwające miesiącami rekrutacje – wszystko to spowodowało, że zatrudnianie cudzoziemców stało się koniecznością.

  36 Integracja zależy od nas

  Dyskutując o wyzwaniach związanych z obecnością cudzoziemców na rynku pracy, często skupiamy się na kwestiach regulacyjnych. Przewlekłość urzędowych procedur sprawia, że uzyskanie zgody na zatrudnienie cudzoziemców jest procesem uciążliwym.

   ludzie i wydarzenia

  40 Palić nie warto…

  O ogólnopolskiej akcji ograniczania wśród pracowników
  palenia wyrobów tytoniowych i powiązanych oraz o najskuteczniejszych
  metodach zniechęcających do palenia rozmawiamy z dr. Andrzejem Mądralą, wiceprezydentem Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej i założycielem Centrum Medycznego MAVIT.

  44 Bezbolesna zmiana szefa

  O przejmowaniu sterów w firmie, odpowiednim przygotowaniu sukcesji i najbardziej pożądanych kompetencjach sukcesora rozmawiamy z Piotrem Ciackiem, właścicielem i partnerem zarządzającym firmy Stibitz, certyfikowanym i akredytowanym coachem, mentorem i trenerem.

  raport

  52 Przepis na retencję

  Pracodawcy intensywnie poszukują sposobów, by zatrzymać pracowników na dłużej. Dane z najnowszego raportu „BPCC 2020 HR Review” wskazują, że skutecznym sposobem zwiększania retencji może być dbanie o wellbeing pracowników przy jednoczesnym wsparciu liderów w podejmowanych inicjatywach.

  58 Marka osobista pracownika w służbie biznesu

  Co łączy papieża Franciszka, Donalda Trumpa i Margaret Thatcher? Silna marka osobista. Wypracowanie rozpoznawalnego na całym świecie wizerunku może być trudne do osiągnięcia, dlatego warto zacząć od swojego „podwórka”.

  62 Zaburzenia psychiczne? Tak, miałem…

  Susan Sontag w jednej ze swoich najsłynniejszych książek „Choroba jako metafora” napisała: „każda choroba, która kryje w sobie jakąś tajemnicę i powoduje silny strach, będzie postrzegana również jako moralnie, jeśli nie dosłownie, zakaźna”.

  hrm

  66 Jaki bóg włada w Twojej firmie?

  W latach 90. XX w. Charles Handy wyróżnił cztery typy kultury organizacji, biorąc pod uwagę stopień formalizacji i centralizacji zarządzania: kulturę klubu, roli, zadania i egzystencji. Nadał im też imiona greckich bogów.

  70 Depresja a uzależnienie w pracy

  W Polsce mamy ok. 6,7 proc. osób nadużywających alkohol. Te dane wydają się zaniżone. Poranne picie obniża nieprzyjemne efekty metabolizowania alkoholu, ale jest prostym wskaźnikiem uzależnienia. Nierzadko stygmatyzujemy alkoholików, bez zrozumienia przyczyn alkoholizmu.

  73 Partnerstwo i lojalność

  Czy w obliczu walki konkurencyjnej w otoczeniu firmy jest sens mówić o zaufaniu i lojalności w zarządzaniu? Lojalności zarówno osób zatrudnionych wobec firmy, jak i organizacji wobec pracowników.

  80 Pasja

  Wśród porad życiowych i zawodowych znajduje się taka, by znaleźć tzw. sweet spot, czyli część wspólną między tym, co kochamy robić, tym, w czym jesteśmy dobrzy, a tym, za co ktoś inny byłby skłonny nam zapłacić.

  edukacja i rozwój

  82 Styk, kontekst i pogranicze

  Altówka wyglądem niewiele różni się od skrzypiec. Ma nieco większe pudło rezonansowe i niższą skalę, w ramach której można wydobyć piękne, głębokie dźwięki… Jej powstanie było jak najbardziej zamierzone.

  88 System pochwał pracowniczych

  Chwalenie osób, z którymi współpracujemy, nie jest częstym zjawiskiem. Łatwiej menedżerom przychodzi wskazanie tego, co ktoś zrobił nieprawidłowo, niż stwierdzenie, że dobrze wykonał swoją pracę oraz że przyniosła ona
  zysk firmie.

  92 W poszukiwaniu jednorożca

  Śledząc statystyki rozwoju rynku szkoleniowego, łatwo dojść do przekonania, że e-learning to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów szkoleń. Szacuje się, że do 2025 r. e-learning osiągnie wartość rynkową na poziomie 325 mld USD.

  96 Zarządzanie energią

  Czy praca niezgodna z uznawanymi przez nas wartościami wymaga większego wysiłku? A błądzenie myślami wymaga mniejszego wysiłku niż praca umysłowa? Czy odpoczynek nad basenem lub w spa najskuteczniej regeneruje? Czy można regenerować się w „ogniu walki”?

  prawo

  102 Wpłaty na PFRON

  Którzy pracodawcy są zobowiązani do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w jakiej wysokości? Jakie są ulgi od wpłat na PFRON i możliwości ich obniżenia? Jakie obowiązki sprawozdawcze się z tym wiążą?

  107 Czy istnieje lekarstwo na absencje chorobowe pracowników?

  Pracownicy chorują na potęgę, a pracodawcy wciąż szukają sposobów na walkę z nadmiernymi absencjami. Rząd proponuje wydłużenie okresu wyczekiwania na zasiłek chorobowy do 90 i 180 dni. Ale czy jest to remedium na nadużywanie zwolnień lekarskich?

  112 Co może pracodawca?

  Z definicji stosunku pracy wynika szczególna rola pracodawcy względem pracownika. Pracownik zobowiązuje się bowiem wykonywać odpłatną pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym.

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Anna Wójcik / 6
  • Dariusz Krzemiński / 7
  • Marta Kubalak / 26
  • Ireneusz Zyzański / 28
  • Beata Łanik / 38
  • Marta Machalska / 47
  • Dorota Kobierska / 76
  • Joanna Szymonek / 78
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 87
  • Monika Bieda / 95
  • Wiesław Paluszyński / 100
  • Sara Oziemska  /  115
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 05/2020

  PersonelPlus 5 2020 OKLADKA 1

  Od marca br. nasza rzeczywistość diametralnie się zmieniła. Trudno oderwać myśli od kwestii związanych z epidemią i jej wpływem na naszą gospodarkę, na firmy i organizacje, rodziny, jednostki, poczucie bezpieczeństwa czy wolności. Wcześniej obserwowaliśmy, co dzieje się na świecie, teraz i my doświadczamy zupełnie niewyobrażalnej dotychczas sytuacji. I choć w bieżącym numerze również podpowiadamy, jak radzić sobie w obecnej sytuacji, np. uelastyczniając czas pracy, na co zwrócić uwagę, wdrażając w organizacji pracę zdalną, jak zarządzać w sytuacji kryzysowej i jak wspierać pracowników, to jednak sporo miejsca poświęcamy też omnichannelowi.

  Ta forma sprzedaży również w obecnych czasach może być odpowiedzią na wiele bolączek, których doświadczają firmy sprzedające swe produkty i usługi.

  Implementacja w przedsiębiorstwie sprzedaży wszechkanałowej jest złożonym, wieloetapowym procesem. By organizacja mogła z sukcesem wdrożyć strategię omnichannelową i zarządzać klientem w środowisku wszechkanałowym, musi spełnić kilka warunków:

  ·     zintegrować dane pochodzące z wielu kanałów oraz wdrożyć i zoptymalizować systemy informacyjno-komunikacyjne;

  ·     dobrze zrozumieć zachowania konsumentów w poszczególnych kanałach oraz zjawiska związane z przechodzeniem nabywców między kanałami;

  ·     zrozumieć relacje zachodzące pomiędzy kanałami;

  ·     koniecznie otworzyć nowe kanały dystrybucji i je koordynować, jeśli oferent działał dotychczas jednokanałowo[1].

  Z roku na rok coraz bardziej zauważalna jest potrzeba analizowania doświadczeń klientów i dbania o nie. Coraz mniej istotnymi czynnikami są produkty same w sobie bądź ich cena, natomiast na znaczeniu zyskuje wszystko to, co spotyka klienta na drodze do pozyskania produktu bądź realizacji usługi[2]. Z badania przeprowadzonego przez Aspect Software wynika, że firmy, które postawiły na omnichannel, uzyskały aż o 91 proc. lepsze wyniki utrzymania klientów w porównaniu do reszty[3]. Doświadczenia naszych ekspertów są podobne.

  Zapraszam do lektury i inspiracji, jak z sukcesem wdrożyć omnichannel w kontekście zmian zwyczajów konsumentów, jak integrować kanały sprzedaży i motywować menedżerów do wspólnej pracy czy wreszcie jak stawiać cele i nagradzać za ich realizację.  [1]              Patrz: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-6ea2516f-8782-4377-862b-9ba2946a5b22/c/IBRKK-handel_wew_5-2018-_1_-160-168.pdf (dostęp: 15.04.2020 r.).

   [2]              Patrz: https://yourcx.io/download/omnichannel-2019-drogerie/?wpdmdl=3941&masterkey=5da984387abc7 (dostęp: 15.04.2020 r.).

   

   [3]              Patrz: https://x-coding.pl/blog/ecommerce/jak-polskie-firmy-radza-sobie-z-omnichannel-raport-2018/ (dostęp: 15.04.2020 r.).

   

   

   

  Spis treści 05.2020:

  temat numeru

  8 Razem można więcej

  Omnichannel to system sprzedaży, polegający na połączeniu
  wielu ścieżek zakupowych w jedną. Zakłada on przenikanie się wszystkich
  kanałów sprzedaży, które ma ułatwić klientowi dostęp do oferty firmy.

  13 Kanały, łączcie się!

  Jak zbudować i utrzymać motywację handlowców
  w każdym z kanałów sprzedaży, zapewniając identyczne
  doświadczenie klienta z marką? Zagadki te rozwiązaliśmy
  z sukcesem, utrzymując niską fluktuację w zespole sprzedaży.

  16 Konieczny krok w rozwoju firmy

  Wolters Kluwer Polska przeprowadził projekt rewolucyjnej
  zmiany w systemie motywacyjnym handlu. Jego cele obejmowały
  skupienie się na wartości, jaką jest klient, i współpracę miedzy
  kanałami sprzedaży. Efekty projektu warto szczegółowo omówić.

  19 Braterstwo motywacji

  Jak zbudować odpowiedzialność i zależność w zespołach
  omnichannelowych, aby uwolnić dodatkową porcję motywacji?
  Jakie nowe wartości kształtują się w „omniwspółpracy”?

  22 Współpraca międzykanałowa

  Rynek nieustająco się zmienia. W związku z tym organizacje,
  które chcą nadążać za potrzebami rynku, wykorzystują omnichannel,
  oferując swoje produkty i usługi. Jest to efektywny sposób działania
  z uwagi na fakt, że uwzględnia maksymalnie dużo sposobów
  dotarcia do różnorodnych klientów.

  24 Nastawienie na rozwój

  Istnieje wiele definicji i sposobów rozumienia pojęcia
  omnichannelu. Dla naszych potrzeb przyjmijmy, że omnichannel
  obejmuje wszelkie formy elektronicznych kanałów sprzedaży, które
  różnią się od tradycyjnej formy dystrybucji, czyli sklepów fizycznych.

  27 Motywuj zgodnie z prawem

  Dobry system motywacyjny powinien być prosty, czytelny,
  zrozumiały dla wszystkich, a przede wszystkim zgodny z prawem.
  Sam pomysł na system motywowania pracowników sprzedaży
  to dopiero początek drogi do jego wdrożenia.

  30 Technologia w sprzedaży wielokanałowej

  Pod powłoką interfejsów użytkownika kryje się
  wewnętrzne piękno technologii. Jest to obszar integracji
  i współdziałania wielu systemów, platform i sieci, który dla zwykłego
  użytkownika stanowi sferę magiczną.

  35 Wszechwygoda

  Omnichannel to strategia oparta na zaspokajaniu potrzeb
  klienta w komfortowy dla niego sposób. Sam kupujący decyduje,
  co, jak i kiedy chce kupić, a rola handlowca sprowadza się do tego,
  by umożliwić kupującemu wygodne nabycie usługi i towaru.

  38 Motywuj, by rozwijać sprzedaż

  Efektywna motywacja pracowników jest jednym z wyzwań
  organizacji, które chcą utrzymać wysoki poziom zaangażowania.
  Jak sobie z nim radzić?

  40 Myśl jak Kasparow

  Podczas partii szachów gracz dąży do tego, by zbudować 

  i utrzymać równowagę na szachownicy. Wyprowadza figury,
  walczy o centrum, zdobywa przestrzeń i dba o harmonię
  między bierkami. Niczym prawdziwy mistrz sprzedaży stara się
  zachować spójność przekazu, który tworzy.

   ludzie i wydarzenia

  48 Zarządzanie zasobami pracy
  w sytuacji kryzysowej

  O tym, w jaki sposób firma oraz jej kadra kierownicza mogą
  funkcjonować w czasie kryzysu, jakie rozwiązania umożliwiają
  zabezpieczenie interesów pracodawcy i zapewnienie efektywnej
  pracy, rozmawiamy z Jarosławem Marciniakiem.

  57 Praca od podstaw

  Sprzedaż ubezpieczeń na życie to biznes,
  który bez zaufania nie miałby prawa bytu. Jak pielęgnować
  tę wartość wśród sprzedawców, którzy budują relacje z klientami?
  O tym rozmawiamy z Renatą Stawiczny z Unum Życie.

  60 Matki wracają na rynek pracy

  Pół miliona Polek chce pracować po urodzeniu dziecka. 

  Jednym z wyzwań jest w Polsce ułatwienie matkom powrotu
  na rynek pracy. Jak im to umożliwić i zbudować większą
  różnorodność w naszych firmach?

  raport

  66 Wyzwanie nie tylko dla kobiet

  Raport Oxfam International zwraca uwagę na pomijaną
  rolę kobiet w światowej gospodarce i wycenia ich darmową pracę na
  blisko 11 bln USD rocznie w skali globalnej. Forum Odpowiedzialnego
  Biznesu zbadało, jaka jest skala pełnienia ról opiekuńczych w Polsce.

  71 Czy leci z nami psycholog?

  Coraz więcej organizacji boryka się z trudnościami, które dotyczą pracownika jako jednostki. Należy mieć więc na uwadze fakt, że każdy pracownik może wpływać na zespół, dział czy nawet całą organizację – konstruktywnie bądź destruktywnie.

  hrm

  76 System premii zespołowej

  Pod koniec 2017 r. w dziale produkcji firmy igus Sp. z o.o.
  zaobserwowano spadek efektywności pracy zespołu.
  Bardzo pogorszyła się atmosfera, a w konsekwencji spadły
  również wyniki. Jakie w związku z tym podjęto działania?

  82 Mamy w firmie mobbing – i co dalej?

  Świadomość, czym jest podmiotowe traktowanie wzrasta.
  Wiedza o mobbingu staje się powszechna, stąd coraz częściej
  sytuacje przemocy są zgłaszane właściwym organom.

  88 Kompetencja lidera przyszłości

  Wartość zdrowia odczuwamy dopiero wówczas,
  gdy je utracimy. Podobnie z zaufaniem. Nie myślimy o nim,

  jest tak oczywiste. A jednak nie jest – wymaga pracy i nauki.

  edukacja i rozwój

  90 Szkoleniowe judo

  Uczestnicy szkoleń zmagają się z dwoma problemami
  – zapominaniem i zastosowaniem zdobytej wiedzy. W efekcie
  szkolenie może mieć znikomy wpływ na pracę, a to strata pieniędzy.

  94 Dlaczego dobry e-learning kosztuje?

  Produkty e-learningowe mają swoją cenę, która zależy
  od wielu czynników. Jednocześnie jako jedną z ich przewag konkuren-
  cyjnych przedstawia się niskie koszty. Odczarujmy więc ten temat.

  97 Narysuj swoje myśli

  Cierpimy z powodu nadmiaru informacji, szczególnie
  tych pisemnych. Często brakuje nam czasu, by szczegółowo się
  z nimi zapoznać. Co innego z obrazami – te chłoniemy bezwiednie.
  „Specjaliści od ludzi”, czyli działy HR, także zaczynają to zauważać.

  100 Nie ma jak w domu?

  Wszyscy stali się dziś ekspertami od pracy zdalnej.
  Słuchając jednak rad wszelkich „guru” w zakresie poukładania sobie
  życia w czasach zarazy, czuję najzwyczajniej niesmak.

  104 Nie jesteś sam

  Kiedy pytam HR-owców, czy spotkali się z chorobą
  przewlekłą wśród pracowników, większość odpowiada przecząco.
  Nie mają w związku z tym żadnych procedur postępowania
  z osobami chorymi. Czy oznacza to, że przewlekle chorzy nie pracują?
  Bynajmniej!

  prawo

  108 Jak uelastycznić czas pracy?

  Doświadczenia ostatnich tygodni pokazały, jak ważne
  dla działów HR są odpowiednie narzędzia i rozwiązania prawne,
  które pozwalają szybko dostosowywać się do zmieniającego się
  otoczenia i reagować na niespodziewane sytuacje kryzysowe.
  Jakie rozwiązania mają do dyspozycji pracodawcy?

  112 Prawo pracy w czasach zarazy

  Pandemia koronawirusa w Polsce i na świecie
  niewątpliwie wpłynęła na gospodarkę, a tym samym na sytuację
  pracodawców i pracowników. Jakie rozwiązania prawne mogą mieć
  wtedy szczególne znaczenie?

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze·     Jarosław Marciniak / 6

  ·     Rafał Łysik / 7

  ·     Tomasz Nalewajk / 43

  ·     Monika Konieczna / 44

  ·     Justyna Perzyńska / 46

  ·     Beata Dyraga / 55

  ·     Krzysztof Inglot / 56

  ·     Dorota Strojkowska / 68

  ·     Dorota Strosznajder / 69

  ·     dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 81

  ·     Beata Łanik / 86

  ·     Marek Parzydło / 103

  ·     Maciej Ambroziewicz / 115

   

  Czytaj więcej
 • Personel Plus 06/2020

  PersonelPlus 6 2020 OKLADKA 1

  Dłuższy czas reakcji i podejmowania decyzji, mozolny proces planowania i budżetowania, brak zaangażowania pracowników, trudności komunikacyjne… To wady, które przypisuje się hierarchii. Jednak historia ludzkości w dużej mierze opiera się właśnie na hierarchii. Do zachowania równowagi w grupie (nie tylko ludzi) potrzebne jest ustalenie prawidłowych relacji pomiędzy osobnikami. W miarę rozwoju społeczeństw czy firm ten sposób ułożenia zależności ewoluuje. Potrzeba też innych umiejętności, w tym menedżerskich. Zarządzanie rodzi więc nieustanne wyzwania.

  Może dlatego jest to tak pasjonująca dziedzina naszego życia? A co, kiedy na ten normalny proces zmian nałoży się kryzys? Mój znajomy, prowadzący niejedną już firmę, stwierdził, że w tym okresie najbardziej efektywne jest zarządzanie dyrektywne, co potwierdzają też niejedne badania. Ciekawe, jak to wygląda obecnie w Państwa organizacjach, w czasie pandemii COVID-19, kiedy nasza rzeczywistość kompletnie się odmieniła. Co się sprawdza, a co nie? Co wymagało zmian? Wiele firm, tam gdzie było to możliwe, przeszło na tryb pracy zdalnej. W niejednym biznesie dyskutowało się o niej już od dawna, choć towarzyszyło temu wiele obiekcji. Nagle po prostu trzeba było się przestawić na inny sposób działania. Czy taka forma pracy przyszła łatwiej firmom o płaskiej strukturze zarządzania, czy tej hierarchicznej? A może struktura działania w ogóle nie miała tu znaczenia, ale sposób zarządzania, kultura organizacyjna, poziom zaufania panujący w firmie?

  Nie ulega wątpliwości, że „sytuacja kryzysowa wymaga czegoś więcej niż działań, które dotychczas dawały efekty i prowadziły do sukcesów i rozwoju przedsiębiorstwa1. Ci, którzy potrafią działać zwinnie, z pewnością szybciej przystosowują się do efektywnego funkcjonowania w zmienionych warunkach. Dobrze ujął to William E. Deming: „Możesz się nie zmieniać, przetrwanie nie jest obowiązkowe”2. To motto oddaje prawdziwe oblicze zachowań menedżerów, niejako sugerując, że albo się zmienią i dostosują, albo ich organizacje nie przetrwają kryzysu i znikną z mapy istniejących firm. Jednak, jak podkreśla Robert Reinfuss, zmiana struktur zarządzania to proces długotrwały, trudny i wielowymiarowy, podobnie jak zmiana kultury organizacyjnej. Ten wysiłek ma jednak sens3.

  Zostawiam Państwa z tym przesłaniem, życząc inspirującej lektury.

   

  -------------------------------------

  [1]             Patrz: https://www.humanitas.edu.pl/resources/upload/dokumenty/Wydawnictwo/Zarzadzanie_zeszyt/Zarz%202_2013%20podzielone/Dudzik.pdf, s. 120 (dostęp: 18.05.2020 r.).

   [2]            B. Wiecerzyńska, Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa 2009, s. 84.

   [3]              R. Reinfuss, Pod prąd (w drodze) do płaskiego zarządzania, „Personel Plus”, 2020/6, s. 14. 

   

   

  Spis treści 06.2020:

  temat numeru

  8 Utracona skuteczność

  Organizacje hierarchiczne nieprędko znikną. Zapewne wiele z nich ma się całkiem dobrze i to się szybko nie zmieni. Organizowanie życia różnych zbiorowości poprzez system polegający na hierarchicznych zależnościach i podległościach z liderem lub grupą liderów na szczycie takiej drabiny jest dla ludzkości tradycją tak długą i zakorzenioną, że trudno sobie wyobrazić jej zakończenie w najbliższych latach.

  14 Pod prąd (w drodze) do płaskiego zarządzania

  Spłaszczanie struktur organizacyjnych powinno być skutkiem głębokich zmian w kulturze organizacji, a nie celem samym w sobie. Więcej udziału pracowników w planowaniu, wielokierunkowa komunikacja, podnoszenie kompetencji, promowanie powszechnej innowacyjności – te cechy płaskiej struktury zarządzania wprowadza się nie poprzez proste przerysowanie schematu organizacyjnego, ale za pomocą profesjonalnych technik i metodyk.

  16 W obronie (dobrej) hierarchii

  Po co nam hierarchia? W świecie biologii jest ona wszechobecną zasadą. Powszechna jest także w społeczeństwie. Historia pokazuje, iż społeczeństwa „mocniej” zorganizowane działały dłużej i sprawniej niż te bez hierarchii.

  18 Wartość w turkusie

  Hierarchiczny model zarządzania, który powstał przed gospodarką cyfrową i oparty jest na systemie poleceń oraz kontroli, już się nie sprawdza. Współczesny pracownik niekoniecznie ufa sztucznym regułom korporacyjnym, chce odejść od sztywnych procedur i wpływać na rozwój organizacji. W naturalny sposób zespoły oraz firmy dążą więc do turkusowej, płaskiej struktury. Na czym polega fenomen turkusowego zarządzania?

  22 Hierarchia źródłem oszczędności?

  Struktura hierarchiczna, wprowadzana w organizacjach od zarania kapitalizmu, wywodzi się wprost ze struktur wojskowych, w których wydaje się i wykonuje rozkazy. Struktura armii określa jedynie, kto komu podlega, czyli czyje rozkazy należy wykonywać.

  25 Nowy profil kandydata

  Obecne zmiany na rynku pracy to nie tylko ograniczenie liczby rekrutacji, odmienny model funkcjonowania zespołów z uwzględnieniem pracy zdalnej czy przekształcenie oferty benefitowej na korzyść rozwiązań dostępnych również bez wychodzenia z domu. Długofalowo, jako pracodawcy i rekruterzy, musimy zmierzyć się z jeszcze jedną perspektywą: zmiany w profilu potrzeb i kompetencji kandydata.

  28 Trójwymiarowe możliwości

  Płaska struktura organizacyjna i wpisana w nią elastyczność oraz autonomia pracowników wydają się naturalnym dopełnieniem nowoczesnych organizacji, które chcą przyciągać talenty z pokolenia Y i Z. Często kojarzona z samowolą, jawi się niemal jako ustrój anarchiczny, w którym chaos organizacyjny to tylko kwestia czasu.

   ludzie i wydarzenia

  42 Wiedza w działaniu

  O zmianie paradygmatu w szkoleniach korporacyjnych, siedmiu zasadach wzmacniania ich efektów oraz podobieństwach i różnicach między treningiem sportowym a szkoleniem biznesowym rozmawiamy z Anthonie’em Wurthem, pionierem metodologii training reinforcement, olimpijczykiem, mistrzem Europy w judo.

  raport

  54 Jak wspierać mentalnie pracowników?

  Kiedy w Well.hr trwały prace nad kolejnym raportem zatytułowanym „Bez stresu! Jak wspierać kondycję psychiczną pracowników”, nikt jeszcze nie obawiał się pandemii COVID-19. Już wtedy jednak temat był ważny dla części pracodawców ze względu na rosnące obciążenia psychofizyczne, którym podlegamy w pracy. Dziś wszyscy odczuwamy lęk o zdrowie własne i bliskich oraz o przyszłość po koronawirusie, wielu z nas bardzo źle znosi też konieczną w dobie pandemii izolację.

  59 HR kluczowym partnerem

  Brak odpowiedniej kadry na rynku, absencja, starzenie się pracowników i problemy zdrowotne oraz niezdolność do przyciągania i zatrzymywania talentów. Oto HR-owe obszary ryzyka, z którymi zmagają się polscy przedsiębiorcy. Jak wpływają one na funkcjonowanie całej organizacji? Czy można się przed nimi uchronić? A jeśli tak, to w jaki sposób?

  64 Projektowanie programów wellbeingowych w organizacji

  Coraz więcej firm realizuje działania wpisujące się w wellbeing. Z podejścia „nice to have” przeszliśmy do podejścia „must have”. Czy ta tendencja nie zostanie zatrzymana przez zmiany spowodowane skutkami pandemii? Czas pokaże.

  hrm

  70 Scanning w zarządzaniu różnorodnością

  Jak rozpocząć (a czasem wskrzesić) realizację świadomych działań w obszarze diversity & inclusion? Zadanie nie jest łatwe, ponieważ działania te powinny być szyte na miarę każdej firmy i jej grup docelowych – nie ma takich programów, które da się stosować w różnych środowiskach.

  76 Sprawdzian z agile’u

  Wciąż jeszcze trudno jednoznacznie i wiarygodnie przewidzieć konsekwencje epidemii koronawirusa dla światowej gospodarki i rynku pracy. Jedno jest pewne: globalny kryzys przed nami. Eksperci spierają się tylko o jego skalę, zakres i głębokość. Ale nie ma co spodziewać się pozytywnych skutków dla globalnego rynku pracy.

  80 Jak zmienia się świat HR-owca?

  Zmiany dyktowane udoskonalaniem procesów automatyzacji i robotyzacji znacząco wpływają na cały rynek. Nie omija to także działów HR, które ze względu na szerokie kompetencje szczególnie intensywnie będą inwestować w nowoczesne rozwiązania.

  edukacja i rozwój

  88 Outplacement w trudnych czasach

  Witam w świecie statystyki, social sellingu, networkingu, marketingu, autopromocji, ale przede wszystkim sprzedaży i komunikacji. Witam szefów HR gotowych stanąć ramię w ramię z biznesem w walce z kryzysem. Przyjrzyjmy się roli szefa HR w tym niezwykle trudnym momencie i spójrzmy na te wyzwanie przez pryzmat szefa sprzedaży.

  94 Jedyną stałą jest zmiana!

  W momencie powstawania tego artykułu jesteśmy przed szczytem zachorowań na COVID-19. Oficjalne statystyki nie napawają optymizmem, gospodarka jest zamrożona, a bliski e-learningowi sektor szkoleń stacjonarnych tkwi w stanie śmierci klinicznej, wykazując słabe oznaki życia. Wszyscy, którzy mogli, również i ci, którym się wcześniej wydawało, że to niemożliwe, przerzucili się na pracę zdalną.

  98 VUCA spotyka HR

  Żyjemy w czasach transformacji cyfrowej,
  a na naszych oczach dzieje się największa w historii rewolucja.
  Internet zrewolucjonizował sposób, w jaki żyjemy i w jaki… się uczymy.

  101 Szkolenia i doradztwo w trybie zdalnym – tylko konieczność czy nowe możliwości?

  Wielu z nas nagle zostało w swojej aktywności zawodowej zdanych na tryb zdalny. Obligatoryjnie. Bez możliwości wyboru. Albo zdalnie, albo w ogóle. Przymus. Brak wyjścia. Konieczność wielu zmian. Potrzeba adaptacji i uczenia się. Nowe oczekiwania. Reorganizacja. W końcu wysiłek i sporo obaw.

  prawo

  108 Nowy obowiązek płatników składek ZUS

  Od 1.01.2021 r. zaczną obowiązywać przepisy, na podstawie których powstanie obowiązek informowania o zawartych umowach o dzieło. Mają one umożliwić ZUS-owi weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy o dzieło.

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Magdalena Tuchowska / 6
  • Kinga Makowska / 7
  • Artur Dzięgielewski / 13
  • Ewa Słaboń / 31
  • Monika Ziółkowska / 32
  • Dorota Gotowicka / 34
  • Monika Trzaskowska / 35
  • Barbara Krywult / 36
  • Małgorzata Konopacka / 38
  • Magdalena Gawrońska / 40
  • Krzysztof Inglot / 50
  • Monika Pawłowska / 78
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 83
  • Maciej W. Iwankiewicz / 84
  • Marek Parzydło / 86
  • Beata Dyraga / 93
  • Milena Trojanowska / 106
  • dr Agata Miętek / 113
  • Maciej Ambroziewicz / 114
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 07/2020

  PersonelPlus 7 2020 OKLADKA 1

  Przygotowując bieżące wydanie „Personelu Plus”, w którym więcej miejsca chciałam poświęcić tematowi dotyczącemu tego, jak stać się pracodawcą z wyboru, byliśmy w trakcie epidemii. Firmy doświadczały niecodziennej sytuacji, nagle wszyscy musieliśmy odnaleźć się w nowej, dla wielu trudnej – również biznesowo – rzeczywistości. Zastanawiałam się, czy w tym okresie temat ten jest w ogóle aktualny, tym bardziej że niektórzy HR-owcy, którzy wcześniej deklarowali podzielenie się swoim doświadczeniem w tym obszarze, powiedzieli, że to nie jest dla nich dobry moment na tego typu wypowiedzi. Miałam więc dylemat.

  Może dlatego jest to tak pasjonująca dziedzina naszego życia? A co, kiedy na ten normalny proces zmian nałoży się kryzys? Mój znajomy, prowadzący niejedną już firmę, stwierdził, że w tym okresie najbardziej efektywne jest zarządzanie dyrektywne, co potwierdzają też niejedne badania. Ciekawe, jak to wygląda obecnie w Państwa organizacjach, w czasie pandemii COVID-19, kiedy nasza rzeczywistość kompletnie się odmieniła. Co się sprawdza, a co nie? Co wymagało zmian? Wiele firm, tam gdzie było to możliwe, przeszło na tryb pracy zdalnej. W niejednym biznesie dyskutowało się o niej już od dawna, choć towarzyszyło temu wiele obiekcji. Nagle po prostu trzeba było się przestawić na inny sposób działania. Czy taka forma pracy przyszła łatwiej firmom o płaskiej strukturze zarządzania, czy tej hierarchicznej? A może struktura działania w ogóle nie miała tu znaczenia, ale sposób zarządzania, kultura organizacyjna, poziom zaufania panujący w firmie?

  Nie ulega wątpliwości, że „sytuacja kryzysowa wymaga czegoś więcej niż działań, które dotychczas dawały efekty i prowadziły do sukcesów i rozwoju przedsiębiorstwa1. Ci, którzy potrafią działać zwinnie, z pewnością szybciej przystosowują się do efektywnego funkcjonowania w zmienionych warunkach. Dobrze ujął to

  Dziś, kiedy właśnie uczestniczę w 9. edycji online’owego forum Employer Brandingu, wiem już, że wybór był właściwy. Mocno wybrzmiewa mi stwierdzenie Małgorzaty Bieniaszewskiej, jednej z prelegentek i właścicielki firmy MB Pneumatyka, iż markę praco­dawcy buduje się przez cały czas, zawsze, a przede wszystkim w czasie kryzysu – swoistego rodzaju sprawdzianu, podczas którego marka jest bardziej weryfikowana. Niektórzy wyjdą z niego z podniesioną głową, inni – niekoniecznie. Życzę oczywiście, by Państwa organizacje znalazły się w tej pierwszej grupie.

  Jak zatem być praco­dawcą z wyboru? Czy w czasach dużej niepewności biznesowej jest to w ogóle możliwe? Jestem przekonana, że tak. Jeden z prezenterów w trakcie forum zaprezentował studium przypadku firmy, która aby przetrwać czas epidemii, zdecydowała się obniżyć pracownikom wynagrodzenia, zamiast dokonywać redukcji zatrudnienia. Wybrała tzw. mniejsze zło. Udało jej się przy tym zachować dobrą markę praco­dawcy. Jak? Poprzez transparentną i szczerą komunikację, solidarność (najwyższa kadra również, i to w najwyższym procencie obniżyła swój poziom dochodów), szacunek wobec pracowników i wyjaśnienie przyczyn podjętej decyzji, określenie okresu i kierunku, w jakim firma zmierza, a wreszcie konieczność przygotowania się na jeszcze trudniejsze czasy (druga fala epidemii). Czy nie budziło to sprzeciwu? Trudno oczekiwać w takiej sytuacji oklasków, ale jak pokazało życie, sposób, w jaki decyzję zakomunikowano, zaowocował pełnym zaangażowaniem załogi. W zarządzaniu zmianą najważniejsze jest bowiem to, żeby ludzie wiedzieli, dokąd pójść i po co dane działania są podejmowane. Kiedy troszczymy się o ludzi, oni troszczą się o nasz biznes, czego wszystkim Państwu życzę. 

  Spis treści 07.2020:

  temat numeru

  8 Świetna firma na trudne czasy

  Wizerunek dobrego praco­dawcy buduje się lub kruszy w czasie kryzysu. Obecnie większość firm weszła w zapewne długotrwałą fazę wielo­rakich zmian i turbulencji. Aby móc elastycznie działać, organizacja musi mieć na pokładzie ludzi z wysokim morale, obdarzających zaufaniem swoją firmę i gotowych do stawiania czoła nowym sytuacjom.

  14 Najlepsi pracują dla najlepszych

  Pracodawca z wyboru to firma wybierana przez świetnych menedżerów, najlepszych specjalistów i najbardziej ambitnych stażystów. To firma, w której ludzie chcą pozostać nawet w trudnej sytuacji, są lojalni, zaangażowani i współodpowiedzialni.

  18 Atmosfera zaufania

  Marzę o pracy w tej firmie! Takie zdanie z ust kandydatów chciałby jak najczęściej słyszeć każdy, kto odpowiada za rekrutację lub zarządzanie organizacją. Czy status pracodawcy z wyboru jest jednak zarezerwowany tylko dla światowych gigantów? W Devire uważamy, że mogą go osiągnąć także dużo mniejsze firmy.

  20 Biznes z misją społeczną?

  Odpowiedzialna firma 4.0, dążąc do zwiększenia przychodów i zysku, nie zapomina o swoim otoczeniu ani o interesariuszach. Wsłuchuje się w trendy, które kształtują dzisiejszy świat, inwestuje w nie i aktywnie nimi zarządza.

  23 Gra zespołowa

  W ostatnich miesiącach nasz dotychczasowy świat wywrócił się do góry nogami. Wszyscy stanęliśmy przed nieznanymi wyzwaniami. Właśnie teraz pracodawcy przechodzą test swojej wiarygodności, a bycie pracodawcą z wyboru staje się szczególnie ważne.

  26 Czas pandemii, czas sprawdzianu

  Ostatnie miesiące walki z pandemią to dla HR-owców czas sprawdzianu kompetencji, dla menedżerów – dojrzałości i odwagi zarządzania w czasach kryzysu, dla pracowników – samodzielności i wytrwałości, a dla firm – kultury organizacji i pracy.

  32 Powrót benefitów?

  Pandemia COVID-19 wyznaczyła nowe trendy, redefiniując większość obszarów życia, przemodelowała też rynek pracy. Choć część ekspertów wieszczy upadek rynku pracownika, firmy nadal będą oferować wiele pozapłacowych świadczeń realnie odpowiadających na obecne wyzwania.

   ludzie i wydarzenia

  44 Brać sprawy w swoje ręce

  O tym, jak stać się wspaniałym miejscem pracy i mieć pracowników efektywnych, samodzielnych i odpowiedzialnych za biznes oraz środowisko, a także jak radzić sobie w trudnej rzeczywistości po wybuchu pandemii, rozmawiamy z Piotrem Stojkiem, HR menedżerem w Cisco Polska.

  50 Czas na zmiany!

  Czym jest corporate wellness i jakie korzyści przynosi organizacji? Przedstawiamy nagraną tuż przed wybuchem pandemii w Polsce rozmowę Pawła Oksanowicza z Beatą Dyraga, prekursorką corporate wellnessu w Polsce.

  raport

  56 Zestresowany polski pracownik

  52 proc. pracowników boi się nagłej utraty pracy i środków pieniężnych. Do tego dochodzi nieustannie odczuwany stres w codziennej pracy, zostawanie po godzinach oraz praca podczas urlopu. Gdzie pracodawcy popełniają błąd?

  60 Polacy przychylni pracy z obcokrajowcami

  Ogromne zapotrzebowanie na pracowników, związane z rozwojem przedsiębiorstw w Polsce, oraz względne ułatwienia w zatrudnianiu obywateli niektórych państw spoza Unii Europejskiej to dwa czynniki odpowiedzialne w dużej mierze za dynamiczny wzrost liczby obcokrajowców zatrudnionych w kraju.

  64 Pusta kieszeń pracownika

  Problem braku pieniędzy pod koniec miesiąca dotyka aż 68 proc. aktywnych zawodowo Polaków. Dlatego w kryzysie gospodarczym mogą nabrać znaczenia benefity finansowe, które realnie odciążą nadszarpnięte finanse Polaków.

  hrm

  68 Diversity & inclusion w nowej normalności

  Kryzys związany z epidemią obnażył autentyczność polityki diversity & inclusion. W Diversity Hub uruchomiliśmy projekt badawczy „D&I w czasach kryzysu”. Rozmawialiśmy z przedstawicielami ponad 60 korporacji o tym, jak biznes reaguje na kryzys.

  73 Ambasador poleca

  Firmom trudno pozyskać do pracy kandydatów z odpowiednimi kompetencjami. Wzrasta za to liczba osób pasywnych, które nie wykluczają zmiany pracy, ale jej nie szukają. To szansa dla headhunterów oraz programów poleceń pracowniczych.

  76 Design i współpraca

  Jak zaprojektować środowisko pracy, by wszystkim pracowało się dobrze? Jak sprawić, by biuro stało się narzędziem ułatwiającym rekrutację nowych pracowników? To pytania, które zadają sobie dziś nie tylko zespoły HR-owe.

  82 Jak zatrzymać pracowników

  W 2020 r. spowolnienie rozwoju gospodarczego dotknie również Polskę. Prognozy nie zapowiadają rewolucji na rynku pracy, jednak dane wskazują, że tylko 24 proc. firm planuje zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższego półrocza.

  edukacja i rozwój

  88 Nie bój się LinkedIna

  Znajoma pracująca w dużej korporacji na pytanie o aktywność koleżanek i kolegów z pracy na LinkedInie odpowiedziała, że ludzie boją się tam wchodzić, będąc w biurze. Dlaczego? Większość pracowników obawia się, iż zostaną posądzeni o szukanie nowej pracy i w następstwie tego przedwcześnie zwolnieni.

  92 Nowy punkt równowagi

  Zmiany związane z pandemią COVID-19 uwidoczniły, jakie znaczenie ma technologiczna dojrzałość przedsiębiorstw pod względem infrastruktury i kultury IT. Gotowość do działania z użyciem alternatywnych mechanizmów przez jakiś czas może funkcjonować

  96 Lider w obliczu pandemii

  Być liderem nie jest łatwo, a w czasie kryzysu podwójnie trudno. Dlatego zanim wyjdziemy do pracowników z konkretnymi propozycjami czy rozwiązaniami na czas kryzysu, warto najpierw przyjrzeć się swoim postawom i sposobowi myślenia.

  98 Zmiany na lepsze?

  Doświadczenie uczy, że kryzysy gospodarcze zmieniają rynek pracy, a w efekcie również strategie zarządzania personelem. Zachłyśnięcie się niskoefektywnymi szkoleniami finansowanymi z Unii Europejskiej? Do dziś część firm ma czkawkę po tym procederze.

  prawo

  108 Reprezentatywność zakładowej organizacji związkowej

  Pomimo relatywnie niskiego poziomu uzwiązkowienia w Polsce może się zdarzyć, że o wykonywanie prawa reprezentacji pracowników będzie ubiegać się więcej niż jedna organizacja związkowa. W takiej sytuacji przydatne stają się kryteria umożliwiające powierzenie reprezentacji interesów pracowniczych w danej sprawie organizacji, która wyrazi dominujące stanowisko pracowników.

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Agata Błaszkiewicz / 6
  • Paweł Konieczny / 7
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 13
  • Monika Trzaskowska / 17
  • Jolanta Borawska / 29
  • Magdalena Zagrodnik / 30
  • Monika Bieda / 34
  • Beata Łanik / 36
  •  Barbara Krywult  / 38
  • Aneta Płusa / 40
  • Dorota Kobierska / 42
  • Patrycja Tkacz / 80
  • Krzysztof Inglot / 85
  • Rowena Everson / 86
  • Beata Dyraga / 95
  • Barbara Surdykowska / 102
  • Katarzyna Reinfuss / 104
  • Iwona Wieczorek / 106
  • Aleksandr Tomczyk / 113
  •  Barbara Kochańska-MIerzejewska   / 114
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 08/2020

  PersonelPlus 8 2020 OKLADKA 1

  W tekście „Demograficzne tsunami” przeczytałam, że w ciągu najbliższej dekady populacja Polski zmniejszy się o prawie milion osób. Jak wynika z prognoz Eurostatu, za 80 lat będzie nas o 10 mln mniej, zaś za kilka dekad odsetek seniorów w stosunku do osób w wieku produkcyjnym będzie w Polsce najwyższy w Unii Europejskiej. To ogromne wyzwanie nie tylko dla systemu emerytalnego i systemu ochrony zdrowia1, lecz także dla rynku pracy. 

  Oczywiście to tylko prognozy i jeszcze sporo może się zdarzyć, ale o wpływie demografii na miejsca pracy mówi się już od dawna. Wiadomo, że w Polsce i na świecie społeczeństwo się starzeje, że powinno się coś w tym kierunku przedsięwziąć, że istnieje zakaz dyskryminacji, m.in. ze względu na wiek. Jak to jednak wygląda w praktyce? Nikt się oficjalnie nie przyznaje, ale w kuluarowych rozmowach nieraz słyszę, że tak naprawdę dyskryminacja z tego powodu funkcjonuje, tylko jest zawoalowana. A mam tu na myśli dojrzałych pracowników, w wieku już nawet 45+, choć w temacie numeru bieżącego wydania skupiamy się na pracownikach 50+. Jeszcze na początku roku rząd pracował nad propozycjami dotyczącymi zatrudniania pracowników w wieku 50–55+. Na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego trwała burzliwa dyskusja o potencjalnych systemowych rozwiązaniach w tym obszarze. Kontrowersje budziły m.in. skrócenie o rok okresu ochronnego dla nowo zatrudnionych osób w wieku przedemerytalnym czy możliwość wypłacania niższych pensji starszym pracownikom, jako mniej wydajnym2. Cóż, emocji – jak widać – w tym temacie jest wiele. Stereotypów również. I choć stan epidemii odsunął pewne tematy na bok, to wyzwanie wciąż pozostaje i z biegiem lat będzie coraz większe. Od wszystkich uczestników rynku pracy – zarówno pracodawców, pracowników, jak i stron tworzących warunki do rozwoju dla przedsiębiorców – przemyślenia będzie wymagało, jak te kwestie poukładać. Nie ma co oczekiwać, że temat sam się rozwiąże, a my sami pozostaniemy wiecznie młodzi. Potrzeba tu odpowiedzialności, szacunku, rozwagi. Mam nadzieję, że sporo inspiracji w tym obszarze znajdą Państwo na łamach „Personelu Plus”.

  1 Patrz: https://www.money.pl/emerytury/demograficzne-tsunami-populacja-polski-skurczy-sie-o-kilka-milionow-6531680886687361a.html (dostęp: 16.07.2020 r.).

  2 Patrz: https://www.money.pl/gospodarka/zmiany-dla-starszych-pracownikow-eksperci-mowia-o-powaznym-wyzwaniu-6468322332559489a.html (dostęp: 16.07.2020 r.)

  Spis treści 08.2020:

  temat numeru

  8 Silversi – piękna nazwa czy ukryty stygmat?

  Kobieta po pięćdziesiątce jest martwa na rynku pracy… Taki komentarz usłyszałam kilka lat temu od znajomego prezesa podczas przyjacielskiej rozmowy przy kawie o moich planach zawodowych. Roześmiałam się i jednocześnie trochę oburzyłam, bo uświadomiłam sobie, że już za kilka lat przekroczę tę magiczną granicę. Przekroczyłam ją nawet i wcale nie czuję się martwa. Raczej pełna energii i ciekawości świata.

  14 Dojrzały szuka zatrudnienia

  Oczywiście rozumiemy, że liczba „50” jest w pewnym sensie symboliczna, ale trzeba też powiedzieć, iż za tym symbolem kryje się wyzwanie, przed którym nieuchronnie staje co roku kolejna liczna grupa pracowników w Polsce.

  24 Życie zaczyna się po pięćdziesiątce?

  Czy rzeczywiście? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, stworzyliśmy internetową ankietę. Chcieliśmy poznać opinie pracowników w wymaganym wieku i porównać je z odpowiedziami udzielonymi przez HR-owców (tu już kryterium wieku nie obowiązywało). Badanie na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadziliśmy w dniach 11–21.06.2020 r. Uzyskaliśmy ponad 120 odpowiedzi.

  30 Tej Pani i temu Panu dziękujemy

  Czy pracownicy pokolenia 50+ mają szanse kontynuować karierę w organizacjach? Czy warto ich zatrudniać? Jakie mają przewagi nad młodszymi pracownikami? Czego obawiają się pracodawcy i czy obawy te są uzasadnione?

  34 COVID-19 a starsi pracownicy

  Tu trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. Jeżeli chodzi o rynek pracy, epidemia COVID-19 najsilniej odbije się na starszych pracownikach. Nadciągający kryzys gospodarczy spowoduje zwolnienia osób w tej grupie wiekowej oraz bardzo utrudni ich ponowny powrót na rynek pracy. A co najważniejsze – fatalnie wpłynie na ich przyszłe emerytury.

  37 Nie taki Silvers straszny, jak go malują

  Pandemia zweryfikowała przydatność wielu pracowników. Obnażyła braki, na które do tej pory przymykano oko. Paradoksalnie pracownicy 50+ w kryzysie czują się jak ryby
  w wodzie. Przeszli już w życiu niejedno i dobrze wiedzą,
  że w takich sytuacjach antidotum jest zawsze
  „ucieczka do przodu”.

   ludzie i wydarzenia

  46 Sprytny biznes

  Klient na pierwszym miejscu, szybkie testowanie i transparentność – o priorytetach i wartościach, które stały się kluczem do sukcesu młodego przedsiębiorcy z Wrocławia, opowiada Mateusz Tałpasz, prezes spółki SmartLunch.

  raport

  56 Docenianie – tego można się nauczyć

  Wiedzą, że docenianie działa i warto to robić, znają jego pozytywne konsekwencje dla zespołu. Nie skupiają się jednak na tym, iż pracownik coś zrobił dobrego, ale na tym, czy wypada go docenić – to wnioski z badania menedżerów, które przeprowadził Uniwersytet SWPS na zlecenie Thanks Factor.

  61 Przywództwo w czasach pandemii

  Od czasu powstania teorii VUCA
  (bezpośrednio po zakończeniu zimnej wojny, czyli po 1991 r.), która charakteryzowała uwarunkowania, z którymi przyszło się mierzyć liderom, nigdy tak bardzo nie pasowała ona do bieżącej sytuacji jak obecnie. Jak poradzili sobie polscy menedżerowie w pierwszych dwóch miesiącach pandemii,
  sprawdziła w przeprowadzonym przez siebie badaniu firma HRK.

  hrm

  64 Nowa definicja stresu

  Przed HR-owcami pojawia się nowe wyzwanie. Znaleźliśmy się obecnie w bezprecedensowej sytuacji i nie możemy odwołać się do wypracowanych sposobów czy wzorców zachowań. Stosowane wcześniej schematy analiz emocji społecznych i szkolenia w zakresie zarządzania stresem mogą okazać się zupełnie nieaktualne.

  68 Pracownik w kryzysie psychicznym

  Słowo „kryzys” odmienia się dziś przez wszystkie przypadki. Eksperci szacują, że nawet jeśli większość w obliczu długotrwałego zagrożenia wykazuje się odpornością, to przynajmniej u ⅓ osób pojawią się kłopoty w funkcjonowaniu i poważne zagrożenie stanem, który można uznać za zaburzenie psychiatryczne.

  74 Profesjonalne wsparcie

  Pracownik zdrowy i zadowolony to pracownik wydajny. O satysfakcji z pracy decyduje nie tylko dobra atmosfera i zadowalająca pensja, ale również poczucie stabilizacji i niezagrożonej przyszłości w firmie. Kiedy pracownik je traci, pogarsza się jego dobrostan psychiczny, a to pociąga za sobą dalsze konsekwencje.

  78 Dbać o kapitał ludzki

  Organizacje mają kłopot zarówno z pozyskiwaniem pracowników, jak i z ich utrzymywaniem przez dłuższy czas. Powodem szukania nowego pracodawcy może być także zbyt wąska lub niedopasowana do potrzeb pracowników oferta dodatków pozapłacowych, które oferuje firma.

  82 HR biznes partner – przeszłość i przyszłość

  Funkcja HR biznes partnera pojawiła się w biznesie wraz z rozwojem międzynarodowych organizacji. Dzisiaj sytuacja nie wygląda źle, jednak ekspertów z odpowiednim doświadczeniem w tej dziedzinie nadal jest mniej, niż potrzebuje rynek.

  edukacja i rozwój

  86 Zawód, w który warto zainwestować

  Compensation and benefits (C&B) jest ciągle jednym z najtrudniejszych obszarów specjalizacyjnych w HR-ze. Główne wyzwania, z którymi spotykają się menedżerowie i specjaliści z tej dziedziny, stopniowo się zmieniają. Zadania, które kiedyś wydawały się wybitnie trudne, obecnie uważa się za proste i rutynowe.

  90 Katalizator rozwoju organizacji

  Trudno sobie wyobrazić strategiczny plan HR-owy bez odmienianego przez wszystkie przypadki słowa „mentoring”. Jednakże źle wdrożony będzie jak zaciągnięty nagle ręczny hamulec.

  94 User experience i user interface w e-learningu

  Któż z nas nie słyszał o doświadczeniu użytkownika czy interfejsie użytkownika? W obszarze szkoleń e-learningowych pojęcia te zadomowiły się na dobre parę lat temu, warto więc przyjrzeć im się dokładnie.

  98 Strategia biznesu, prawa półkula i kredki

  Zaproszona kiedyś przez prezesa firmy, by jako executive coach pomóc mu naszkicować strategię ekspansji biznesu, wyjęłam imponujący zestaw 24 kolorowych kredek: „Panie prezesie, proszę narysować tę strategię”.

  102 Przywództwo w czasach kryzysu

  Jaka jest i będzie nowa rzeczywistość, przyszłość biznesu, ciągłość działania? Jaki będzie kierunek zmiany?
  Każdy tydzień niesie ze sobą niewiadome dotyczące nowych realiów społecznych i biznesowych.

  prawo

  106 Wynagrodzenie urlopowe

  Pracownikowi przysługuje coroczny płatny urlop wypoczynkowy. Ustalając wynagrodzenie urlopowe, należy pamiętać, że urlopu udziela się w dniach, a rozlicza w godzinach, biorąc pod uwagę tylko te dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

  117 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

   • Artur Dzięgielewski / 6
   • Adam Mamok / 7
   • Monika Dawid-Sawicka / 13
   • Agnieszka Jabłońska / 20
   • dr Tomasz Prystacki / 22
   • Beata Łanik / 29
   • Magdalena Gawrońska / 33
   • Jowita Spychalska, Anna Flis / 40
   • Maciej W. Iwankiewicz / 42
   • Ewa Słaboń / 44
   • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 67
   • Mateusz Macha / 77
   • Beata Dyraga / 89
   • Maciej Ambroziewicz / 112
   • Edyta Jagiełło-Jaroszewska, Marta Kosakowska-Tomczyk / 114
   • Karolina Kanclerz / 116
  Czytaj więcej
 • Personel Plus 09/2020

  PersonelPlus 9 2020 OKLADKA 1Jérémy Lamri w książce „Kompetencje XXI wieku” napisał: „Nie wszyscy mamy takie samo pragnienie uznania ani nawet taką samą wrażliwość w tym temacie. Niektórym będzie zależało na pieniądzach, innym na uwadze, jeszcze innym na ich wpływie na środowisko. Postrzeganie uznania wiąże się bezpośrednio z zewnętrznymi i wewnętrznymi siłami motywacyjnymi. Mówiąc najprościej, nie jest na przykład wskazane nagradzanie komplementami osoby, której głównym motywatorem są pieniądze. I odwrotnie. Podążając za myślą Hegla, można stwierdzić, iż różnorodność motywatorów prowadzących do uznania w sposób istotny wyjaśnia, co leży u źródła złożoności naszych modeli społecznych”1.

  Nie ulega jednak wątpliwości, że każdy z nas, by wzrastać, mieć wysokie poczucie własnej wartości i sprawstwa, potrzebuje pozytywnej informacji zwrotnej. Inaczej mówiąc – by chciało nam się więcej z siebie dać, potrzebujemy czuć, że to, co robimy, jest doceniane przez nasze otoczenie. Mam jednak wrażenie, że w Polsce dużo łatwiej przychodzi nam krytykowanie. Mój znajomy twierdzi, iż ewolucyjnie jesteśmy stworzeni właśnie do krytykowania, choć warto, byśmy zdali sobie sprawę, że dużo bardziej opłaca się chwalić. Szczególnie osoby, które we krwi mają perfekcjonizm, mogą mieć problem z dawaniem pozytywnych informacji zwrotnych. Sama pamiętam, jak mój chyba ok. 5-letni syn był niesforny i niechętny do jakiejkolwiek współpracy – jego krytyka była dla mnie dużo prostsza do wyrażenia. Jak można się domyślić, oczekiwanej zmiany zachowania nie można było dostrzec. Byłam wtedy w trakcie warsztatów rodzicielskich bazujących na książce „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”2. Jednym z zadań było chwalenie dziecka. Przyznam, że początkowo nie byłam w stanie znaleźć zachowania, za które mogłabym dziecko docenić, ale stopniowo dostrzegałam coraz więcej okazji do pochwalenia. Natomiast w synu następowała pozytywna zmiana. Widziałam też, jak się stara i jak mu zależy, by mnie zadowolić i być docenionym. To było niesamowite i… tak niewiele z mej strony wymagało.

  To są podstawy, które warto wdrażać w swoim najbliższym otoczeniu, a kiedy wejdą nam już w krew, rozprzestrzeniać dalej, również w środowisku biznesowym. Docenianie ma bowiem moc i o takich miejscach pracy, w których wdraża się kulturę doceniania, w tym właśnie numerze będą mogli Państwo przeczytać więcej. Życzę Państwu i sobie, by moc doceniania była z nami na co dzień. Tym bardziej, że można się tego nauczyć.

  1 J. Lamri, Kompetencje XXI wieku, Warszawa 2020 – na jesieni nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska powinno ukazać się tłumaczenie książki na język polski.

  2 A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Warszawa 2008.

  Spis treści 09.2020:

  temat numeru

  8 Jak doceniać autentycznie

  To, że docenianie jest ważnym narzędziem menedżerskim, przyznaje większość szefów. Niestety większość z nich nie wie, jak to robić konkretnie. Działa intuicyjnie, wykorzystując swoje własne doświadczenia.

  14 Filary uznania

  Budowanie silnej kultury doceniania zaczynamy w DHL Express nie pierwszego dnia pracy, ale… już minus 14., czyli jeszcze na etapie rekrutacji. Wysyłamy wtedy kandydatowi prezent. To ogromnie motywujące! W ten sposób witani są pracownicy DHL Express na całym świecie – nie tylko w Polsce.

  18 Wisienka na torcie

  Na czym polega budowanie kultury doceniania pracownika? Co w praktyce jest czynnikiem sukcesu? Co wdrażać i jakich błędów się wystrzegać? Co jest przemyślanym i efektywnym działaniem, a co kolejnym powielonym projektem na bazie stereotypu? I wreszcie – ile to wszystko kosztuje?

  22 Widzę cię!

  Docenianie jest dobre na wszystko: wzrost przychodów i realizacji sprzedaży, obniżenie rotacji w zespołach, wyższą efektywność i lojalność pracowników, przywracanie poczucia bezpieczeństwa i sensu w turbulentnych czasach. Jeżeli mamy lek na całe zło, dlaczego czasem tak trudno nam go aplikować?

  26 Subtelna sztuka motywowania

  Dobre wyniki są skutkiem odpowiednich zachowań. Aby móc wpływać i modyfikować zachowania, należy umiejętnie je doceniać.

  30 Prostsze, niż myślisz

  Świadome kształtowanie kultury organizacyjnej ukierunkowane jest na troskę o ludzi, dostrzeganie ich potrzeb i usuwanie tego, co może zabierać im równowagę. Docenianie dostarcza pracownikom energii do działania i wytrwałości w zaangażowaniu. I jeśli kultura organizacyjna zjada strategię na śniadanie, to docenianie jest niczym dobra kawa o poranku.

  33 Budowanie „praco­szczęścia”

  Wielu osobom docenianie pracowników kojarzy się wyłącznie z materialnymi korzyściami, awansem czy pakietem benefitów. Czym tak naprawdę jest kultura doceniania oraz idea „pracoszczęścia”? Dlaczego firmy coraz częściej dążą w tym kierunku?

  36 Szachowa strategia motywowania

  Jeśli chodzi o kwestię doceniania (współ)pracowników, to w moim odczuciu przede wszystkim warto zastanowić się nad systemem doceniania, który będzie regularny.

   ludzie i wydarzenia

  50 Jak być legendą?

  Co biznes ma wspólnego z procesami HR-owymi? Jak zarządzać 4,5 tys. pracowników w czasie kryzysu? O tym, w jaki sposób firma Sii Polska sześć razy z rzędu uzyskała tytuł Great Place to Work®, rozmawiamy z Joanną Kucharską, dyrektorem ds. zasobów ludzkich firmy, ekspertką w dziedzinie miękkiego HR-u i entuzjastką łączenia tych miękkich aspektów z biznesem, KPI i konkretnymi wskaźnikami finansowymi.

  raport

  64 Odpowiedzialność w praktyce

  Pandemia COVID-19 była impulsem do rewolucyjnych zmian społecznych oraz organizacyjnych i sprawiła, że Biznes 4.0 zaczął funkcjonować w praktyce, a wiele przedsiębiorstw w trybie przyspieszonym osiągnęło obrany wcześniej cel i stało się firmą odpowiedzialną. Z badania firmy Deloitte „Global Human Capital Trends 2020 – The Social Enterprise at Work” wynika, że w Polsce aż 42 proc. organizacji chce zmieniać się w tym kierunku.

  72 Wydajnie i w sposób ustandaryzowany

  Skuteczna i sprawnie prowadzona rekrutacja to element istotny z perspektywy całej organizacji. Nabiera on szczególnego znaczenia zwłaszcza w czasie
  wychodzenia z kryzysu i konieczności odrabiania strat.

  hrm

  76 Odporna organizacja

  Szczególnie w pandemii organizacje uświadamiają sobie, jak ważne jest zdrowie psychiczne, radzenie sobie ze stresem, szczególnie przewlekłym, i przygotowanie na sytuacje skrajne. Pandemia to z jednej strony czas, który może powodować kryzysy psychiczne pracowników, a z drugiej okazja do budowania zbiorowej odporności w organizacjach.

  82 O odwadze liderów

  Okres epidemii to czas dużych zmian w postawach i zachowaniach, zarówno pojedynczych osób, jak i całych organizacji. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, co nas czeka „po”. Co się zmieni w życiu organizacji i firm?

  85 Pożegnanie z przeszłością

  Jesteś za stary. Chcemy kogoś młodego. Nie pasujesz do nas. Jesteś zgredem. Zbyt się cenisz. Twój czas się skończył. Szukamy młodej krwi. W naszej branży jesteś dinozaurem. Zostaw miejsce młodym. Twój czas już minął… To słyszymy w naszych sennych koszmarach.

  edukacja i rozwój

  88 Jak angażować, gdy w kasie pusto

  Ostatnio wiele firm musiało obniżyć pensje, nic zatem dziwnego, że obawia się spadku motywacji pracowników. Czy da się utrzymać ich zaangażowanie w niepewnych czasach? Jak zmotywować siebie i angażować innych, skoro już po kilku miesiącach pracy zdalnej wszyscy – przedsiębiorcy, liderzy, menedżerowie – mogą doświadczać problemów z motywacją?

  93 Filozofia servant leadership

  Niektórzy z Państwa myślą, iż przywództwo służebne jest słabe, pasywne, uległe i nieskuteczne. Może uważają, że unika ono trudnych wyzwań i decyzji? Spróbuję pokazać, że jest odwrotnie. Przywódcy, którzy stali się przywódcami służebnymi (ang. servant leaders), to najbardziej pokorni, odważni, bezkompromisowi ludzie, którzy nie boją się odpowiedzialności i zaufali zespołom – mimo chwilowych rozczarowań.

  98 Projekt wysokiego ryzyka

  Ostatnio prowadziłam webinar pt. „Wdrożenie e-learningu jako projekt wysokiego ryzyka”. Sama konstrukcja tytułu webinaru miała oczywiście wytrącić jego uczestników ze strefy komfortu i zaintrygować na tyle, by wzięli udział w spotkaniu.

  102 Wirtualna rzeczywistość w pracy i nauce

  Wydajemy się zmęczeni wszystkimi formami szkoleń, stacjonarnych i e-learningowych – takimi, jakie znamy. Ich rezultaty nas nie satysfakcjonują, forma przekazu bywa nieatrakcyjna i nieskuteczna, tak że marzymy, by je jak najszybciej ukończyć, niezależnie do tego, czy jest to klikane szkolenie e-learningowe przypominające PowerPoint, webinar (szkolenie online) czy tradycyjna nauka w klasie.

  prawo

  106 Zasiłek chorobowy przy zmianie etatu

  Zdarza się, że pracownik miał zmieniony wymiar czasu pracy. W 2020 r. w wielu firmach obniżono wymiar czasu pracy, by skorzystać z dofinansowania w ramach tarczy antykryzysowej. W jaki sposób obniżenie wymiaru czasu pracy wpływa na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego pracowników?

  110 Za co praco­dawca może znaleźć się na celowniku ZUS-u?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) niejednokrotnie sprawia praco­dawcom i pracownikom problemy. Dotyczy to takich kwestii, jak ustalenie podstawy wymiaru składek, kwestionowanie prawa do świadczeń bądź ich wysokości czy odmowa prawa do ubezpieczenia. Tym samym ZUS zmusza praco­dawców i pracowników do składania odwołań od decyzji i dochodzenia swoich racji na drodze sądowej.

  116 Serwis LEX Kadry – poradnik prawny w pytaniach i odpowiedziach

  po godzinach

  118 Nowości wydawnicze – warto przeczytać!

  opinie/komentarze

  • Artur Dzięgielewski / 6
  • Joanna Czarnecka / 7
  • Jolanta Borawska / 17
  • Magdalena Tuchowska / 21
  • Monika Dawid-Sawicka / 29
  • Aleksandra Banaszek / 39
  • Anna Jaworska / 40
  • Dariusz Krzemiński / 42
  • Joanna Nadzikiewicz / 44
  • Maciej W. Iwankiewicz / 46
  • Tomasz Nalewajk / 48
  • dr hab. Małgorzata Sidor-Rządkowska / 81
  • Beata Dyraga / 97
  • Joanna Szymonek / 100
  • Małgorzata Piętka / 115
  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.