Glosa

 • Andrzej Kalwas

  Andrzej Kalwas
  radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy”, arbiter orzekający w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; w latach 1983–1995 dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; w latach 1995–2004 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; w latach 2004–2005 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Marka Belki; w latach 2006–2015 przewodniczący Rady Arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy KIG; dwukrotnie wybierany na sędziego Trybunału Stanu; autor wielu opracowań na temat pomocy prawnej, statusu i roli zawodów prawniczych; odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

  Czytaj więcej
 • Grzegorz Borkowski

  Grzegorz Borkowski
  absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu (1963 r.). Po odbyciu aplikacji w Sądzie Wojewódzki w Poznaniu orzekał w sprawach cywilnych (7.12.1965 r.) jako asesor, a następnie sędzia w sądach powiatowych w Rawiczu, Pleszewie i Kaliszu. Po powołaniu (10.06.1976 r.) na stanowisko sędziego sądu wojewódzkiego orzekał w sądach wojewódzkich w Kaliszu i w Tarnowie. Od września 1989 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwość, w którym pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora departamentu. Od 1.10.1984 r. do 30.04.1985 r. orzekał w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. 28.03.1985 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym orzekał do dnia przejścia w stan spoczynku (19.04.2011 r.), specjalizując się głównie w sprawach podatkowych.

  Czytaj więcej
 • Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

  prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
  ORCID: 0000-0001-5705-2192
  Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych; Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego. Z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego związana od lutego 1990 r. Brała udział w projekcie badawczym realizowanym dla instytucji europejskiej – Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - EU observatory on Infringement of IP rights. W latach 2013–2015 uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską. W latach 2010–2015 kierowała Studiami Podyplomowymi Ochrona własności intelektualnej „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej”. W latach 2011/2012 zorganizowała i była kierownikiem Studiów Podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych na Wydziale Prawa i Administracji, powołanych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Szkołą Sądownictwa. W latach 2014–2017 była przewodniczącym Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jestem członkiem Rady Arbitrażowej przy Sądzie Polubownym Krajowej Izby Gospodarczej, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. W 2005 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla wynalazczości”.

  Czytaj więcej
 • Marek Grzybowski

  doc. dr Marek Grzybowski
  ORCID: 0000-0002-9689-2001
  docent, doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977 r.); radca prawny. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 1999–2003 był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dla polskiego systemu bankowego. Od 1997 r. redaktor naczelny czasopisma „Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”. Od 2012 r. prodziekan ds. finansowych WPiA UW. W 2014 r. został wybrany na członka zarządu European Law Faculties Associationa. a w kwietniu 2019 r. na Prezesa tego stowarzyszenia. Jest członkiem kolegium redakcyjnego The European Journal of Legal Education w organizacji. Jego przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia publicznego prawa bankowego, a przede wszystkim kwestie regulacyjne i nadzorcze dotyczące rynku finansowego oraz systemy gwarantowania depozytów bankowych. Autor i współautor wielu publikacji, w tym: monografii, komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów i glos.

  Czytaj więcej
 • Marek Safjan

  prof. dr hab. Marek Safjan
  doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992–1996); prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1994–1997); sekretarz generalny sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994–1998); przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy (1991–1997); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997–1998), następnie prezes tego trybunału (1998–2006); członek Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członek Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członek Komitetu Helsińskiego w Polsce; członek Polskiej Akademii Umiejętności; autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktor honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7.10.2009 r.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.