Przegląd Sądowy

 • Andrzej Zoll

  profesor doktor habilitowany, em. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; były prezes Trybunału Konstytucyjnego; były Rzecznik Praw Obywatelskich; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczący Komisji ds etyki w nauce; były wieloletni członek i Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor ok. 300 opracowań z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa; redaktor naukowy komentarza do Kodeksu karnego członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

  profesor doktor habilitowany, em. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; jest członkiem naukowych towarzystw prawniczych; w pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i komparatystyką prawniczą, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Jacek Gudowski

  sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”; autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu cywilnego” oraz tomu 3 „Systemu prawa procesowego cywilnego”, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Krzysztof Pietrzykowski

  profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (od 2005 r.), kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy komentarza do Kodeksu cywilnego, komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz rocznika orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego; autor ok. 160 opracowań naukowych z dziedziny prawa cywilnego, w tym zwłaszcza mieszkaniowego, rodzinnego i spółdzielczego. Redaktor merytoryczny „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Leszek Garlicki

  profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993–2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2011–2012 – prezes IV Izby Trybunału); dorobek naukowy koncentruje się na zagadnieniach polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw jednostki w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym; wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, członek założyciel European Law Institute, członek komitetów redakcyjnych szeregu prawniczych czasopism w Polsce oraz innych krajach; wykładowca na licznych uniwersytetach zagranicznych, m. in. New York University, Yale, Universite Paris I (Sorbonne), Tel Aviv University, University of Hong Kong. Autor popularnego podręcznika Polskie Prawo Konstytucyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Małgorzata Gersdorf

  profesor doktor habilitowany, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (od 2014 r), wcześniej sędzia SN w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, przez jedną kadencję prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; kierownik pracowni pozapracowniczych stosunków zatrudnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ok. 200 prac naukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, w tym zatrudnienia spółdzielczego. Współautor komentarza do Kodeksu Pracy, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Marta Romańska

  doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej; autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, m.in. dotyczących wykonywania oraz skuteczności orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych; współautor m.in. Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podręcznika Postępowanie sądowoadministracyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Stanisław Zabłocki

  sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, autor ponad 200 publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego procesowego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej
 • Tadeusz Ereciński

  profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były wieloletni Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; Redaktor Naczelny „Systemu prawa procesowego cywilnego”, redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego”. Redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego”.

  Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.