Eksperci

Zespoły eksperckie – członkowie kolegiów redakcyjnych czasopism Wolters Kluwer Polska Sp. o.o.

Andrzej Adamczyk

doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Administracji i Nauk Prawnych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; były urzędnik służby cywilnej; zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Przeglądu Prawa Publicznego”. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym (w obszarze organizacji i kontroli oraz odpowiedzialności administracji publicznej). Redaktor i współautor (wraz z prof. Pawłem Chmielnickim) publikacji Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie (Warszawa 2011); współautor podręczników (pod red. Leszka Bieleckiego i Piotra Ruczkowskiego): Prawo administracyjne. Część ogólna i Postępowanie administracyjne. Autor wielu publikacji z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, m.in. monografii Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1960 (Warszawa 2013).

Dominique Allen, Monash University

source: Monash University

Senior lecturer at the Monasch University (Melbourne, Australia). Her field of specialisation is anti-discrimination law, equality, employment law, alternative dispute resolution law, human rights law.

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Mark Bell, Trinity College Dublin

source: Trinity College Dublin, The University of Dublin

Mark Bell is Regius Professor of Laws since 2015 and a Fellow of Trinity College Dublin. Prior to his appointment at Trinity, he was a professor at the School of Law, University of Leicester, where he was also Head of the School of Law (2011-2014).
His areas of research is equality, employment law. He is the author of Racism and Equality in the European Union (OUP, 2008) and Anti-Discrimination Law and the European Union (OUP, 2002). He is a member of the Board of Directors of the Irish Centre for European Law; the committee of the Employment Law Association of Ireland; and the Berkeley Comparative Equality and Anti-Discrimination Law Study Group. In 2015, he was a Senior Expert on Disability for the European Commission's Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination. Since 2010, he has been working with the International Labour Organisation on several projects, including the preparation of a guide for employers on providing reasonable accommodation.

Mateusz Błachucki

dr nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Członek i sekretarz Rady Naukowej INP PAN. Autor i redaktor wielu publikacji naukowych w języku polskim i angielskim – m.in. Polish Competition Law – Commentary, Case Law and Basic Texts, Warszawa 2013, czy System postępowania antymonopolowego w sprawach kontroli koncentracji przedsiębiorców, Warszawa 2012. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

Stanisław Biernat

prof. zwyczajny dr. hab., dr h.c. Uniwersytetu w Jenie, Jean-Monnet- Professor of European Law, kierownik Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, wiceprezes Trybunału w latach 2010–2017.

Łukasz Bojarski

prawnik, Prezes zarządu i współzałożyciel think tanku prawniczego INPRIS (inpris.pl). Członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (2010–2015). Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisji Europejskiej, OBWE, Rady Europy, uczelni wyższych, prywatnych fundacji jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute). Polski ekspert „Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji”. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Członek Rady Dyrektorów (Board of Directors) w PILnet – The Global Network for Public Interest Law. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa. Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa. Główne zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, prawa człowieka, zagadnienia nie-dyskryminacji, edukacja prawna i język prawa.

Grzegorz Borkowski

sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku.

Paweł Chmielnicki

doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIZ), kierownik Katedry Teorii Prawa WSIZ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Publicznego. Autor ponad 160 publikacji z zakresu wiedzy o materialnych źródłach prawa, prawie administracyjnym i ekonomii instytucjonalnej. Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważa dokonanie w 2009 r. odkrycia polegającego na stwierdzeniu występowania klarownych, długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym. Do przeprowadzenia wzmiankowanych badań opracował oryginalną, interdyscyplinarną metodę badawczą, obejmującą zarówno elementy analizy eksperckiej (ewaluację danych badawczych), jak i modelowanie matematyczne uzyskanych wyników. Dzięki badaniom dr hab. Pawła Chmielnickiego społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia prawa okazały się źródłem regularności, których istnienie można wykazać metodami statystycznymi. Odkrycie to nie było poprzedzone żadnymi analogicznymi pracami badawczymi innych naukowców, ani w Polsce, ani w innym kraju. Stanowi pierwsze na świecie tego rodzaju ustalenie badawcze.

Bogdan Bugdalski

jest dziennikarzem i redaktorem specjalizującym się w sprawach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej.

Bogdan Cybulski

doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących ustroju i prawa II Rzeczpospolitej oraz filii KL Gross Rosen, jak również dotyczących nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 1993–2010 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (w latach 1998–2006 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych); współzałożyciel „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” i „Finansów Komunalnych” – członek kolegiów redakcyjnych obu czasopism; w latach 1997–2010 współpraca z sejmowymi i senackimi komisjami przy ustawach dotyczących nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego; współpraca z Kancelarią Prezydenta RP (w latach 2008–2010) przy prezydenckich projektach zmian ustaw samorządowych; od 2011 r. doradca Prezydenta Wrocławia.

Władysław Czapliński, Polish Academy of Sciences

source: The Centre for Europe at the University of Warsaw

Władysław Czapliński is a Professor of Law at The Polish Academy of Law as well as at the Centre for Europe at the University of Warsaw. He also chairs the International Law Centre at the European School of Law and Administration in Warsaw. Prof. Czapliński's areas of research is international law as well as European Union law. He is an Editor-in-Chief of the Polish Yearbook of International Law.

Tadeusz Dobek

były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

dr Danuta Elsner

jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.

Tadeusz Ereciński

profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były wieloletni Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; wieloletni członek i do grudnia 2015 r. przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; Redaktor Naczelny „Systemu prawa procesowego cywilnego”, redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego”. Redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego”.

dr hab. Jan Fazlagić

jest profesorem nadzwyczajnymi pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni VISTULA w Warszawie; zajmuje się problematyką zarządzania w polskiej oświacie oraz kapitałem intelektualnym.

Jarosław Feliński

jest kierownikiem studiów podyplomowych dla ABI i IOD AMW w Gdyni, prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Lech Garlicki, University of Warsaw

source: The University of Warsaw

Lech Garlicki is a Professor of Law. He has worked at the Warsaw University since 1968, and since 1987 as full professor. He was member of the Warsaw Bar from 1980-1993, judge of the Constitutional Court of Poland from 1993-2001, and judge of the European Court of Human Right from 2002-2012. He was president of the fourth Section in 2011-2012. Prof. Garlicki lectured at numerous universities in Europe, the United States, Israel, Japan, China and Hong Kong. He is author or editor of over 300 publications in different languages, including a five-volume Commentary to the 1997 Constitution of Poland and two-volume Commentary to the European Convention on Human Rights. Prof. Garlicki is one of the Founding Members of the European Law Institute, a non-profit organisation that conducts research, makes recommendations and provides practical guidance in the field of European legal development with a goal of enhancing the European legal integration.

Leszek Garlicki

profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993–2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2011–2012 – prezes IV Izby Trybunału); dorobek naukowy koncentruje się na zagadnieniach polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw jednostki w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym; wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, członek założyciel European Law Institute, członek komitetów redakcyjnych szeregu prawniczych czasopism w Polsce oraz innych krajach; wykładowca na licznych uniwersytetach zagranicznych, m. in. New York University, Yale, Universite Paris I (Sorbonne), Tel Aviv University, University of Hong Kong. Autor popularnego podręcznika Polskie Prawo Konstytucyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Tomasz Garstka

jest psychologiem, autorem wielu publikacji skierowanych do rodziców, nauczycieli, dyrektorów, prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla pracowników oświaty, pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

Piotr Gąsiorek

jest radcą prawnym, pracownikiem Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, a także kancelarii radcy prawnego, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego.

Małgorzata Gersdorf

profesor doktor habilitowany, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (od 2014 r), wcześniej sędzia SN w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, przez jedną kadencję prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; kierownik pracowni pozapracowniczych stosunków zatrudnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ok. 200 prac naukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, w tym zatrudnienia spółdzielczego. Współautor komentarza do Kodeksu Pracy, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Magdalena Goetz

jest psycholożką, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego i trenerką, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

Christoph Grabenwarter, WU Wirtschaftsuniversität Wien Institut für Europarecht und Internationales Recht

source: Institute for European and International Law

Prof. Christoph Grabenwarter is a Deputy Head of the Institute for European and International Law in Vienna. His field of research is European constitutional and administrative law, European and International human rights protection, constitutional justice and mass media law.

Krzysztof Grajewski

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich kilku kadencji Sejmu. W VI kadencji Sejmu ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktor naczelny kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa, członek Kolegium Redakcyjnego Gdańskich Studiów Prawniczych – Przegląd Orzecznictwa. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym monografii Immunitet parlamentarny w prawie polskim (Warszawa 2001), Status prawny posła i senatora (Warszawa 2002, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa 2006) oraz Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego (Warszawa 2009). Współautor i redaktor naukowy pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Warszawa 2014).

Marek Grzybowski

docent doktor, od 1977 r. pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, następnie w latach 1999–2003 był Przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dla polskiego systemu bankowego. Od 2012 r. prodziekan ds. finansowych WPiA UW. W 2014 r. został wybrany na członka zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Prawa (ELFA). Jako radca prawny współpracuje z międzynarodową kancelarią prawną Linklaters. Autor lub współautor wielu publikacji: monografii, komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów i glos.

Jacek Gudowski

sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”; autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; redaktor naukowy „Komentarza do Kodeksu cywilnego” oraz tomu 3 „Systemu prawa procesowego cywilnego”, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Marta Handzlik

jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.

Roman Hauser – zastępca redaktora naczelnego

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia NSA oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek kolegium redakcyjnego "Państwa i Prawa" oraz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor lub współautor kilkuset opracowań naukowych, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji i sądowoadministracyjnego.

Christophe Hillion, Leiden University

Source: University of Leiden

Christophe Hillion is Professor of European Law at Law School, University of Leiden (2005-) as well as at Faculty of Law, University of Stockholm. He is also a Senior Researcher, Swedish Institute of European Policy Studies where he focuses on research on EU external relations, neighbourhood, enlargement, constitutional and administrative law. Professor Hillion is an Associated Scholar at the Centre for European Legal Studies, Cambridge. Consultant on EU external relations and constitutional law, to e.g. UK Cabinet Office (2002-03), UK Foreign and Commonwealth Office (2007-), Swedish International Development Agency (2007-), Ukrainian Ministry of Foreign Affairs (2007-), authorities of Northern Cyprus (2008), Council of Europe (2008). Co-founder/member, Centre for the Law of EU External Relations, T.M.C. Asser Institute, The Hague (2008-)
He is a co-founder/member of Wider Europe Network: Research network on EU relations with East-European Neighbours, Sussex European Institute, Aston University Birmingham, Leiden Europa Institute as well as member of editorial board: Common Market Law Review, European Foreign Affairs Review, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Ukrainian Journal of European Legal Studies.
Occasional lecturer at various European universities (Bibó István - Budapest, Copenhagen, Cambridge, Donetsk, Durham, Ghent, Gothenburg, Leiden, Lódz, London, Moscow, Nottingham, Prague, Sussex, Tallinn, Warsaw), institutes (College of Europe – Bruges/Natolin; European University Institute - Florence) and for the EU external relations programmes of the European Law Academy (Trier)

Beata Humięcka

jest psychologiem i filologiem, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dorota Igielska

jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego, autorką publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, rozwoju zawodowego nauczycieli i międzynarodowych uwarunkowań polityki oświatowej.

Hubert Izdebski

profesor doktor habilitowany nauk prawnych; do 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie; od 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Wydział Prawa, Dyrektor Instytutu Prawa; radca prawny, adwokat – partner w Spółce Prawniczej I & Z s.c. w Warszawie; sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2011 r.); autor lub współautor wielu projektów ustaw; autor ponad 200 prac naukowych (w tym 22 książek) z zakresu teoretycznych i historycznych podstaw ustroju i prawa, w szczególności prawa publicznego, a w jego ramach zagadnień organizacji władz publicznych, zwłaszcza samorządu terytorialnego, styku prawa administracyjnego i cywilnego, „trzeciego sektora” oraz prawa porównawczego.

Dorota Janczak

jest nauczycielem konsultantem OEZIiZK w Warszawie, zajmuje się wspieraniem nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii do pracy z uczniami.

Bożena Janiszewska

jest psychologiem, pracuje w poradniach z dziećmi i ich rodzicami, jest wykładowcą psychologii na wyższych uczelniach pedagogicznych, współpracownikiem instytucji doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Andrzej Jasiński

jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.

Małgorzata Jaśko

jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, konsultantem ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

Kazimierz Jaśkowski

doktor nauk prawnych; od 1994 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, pełniący funkcję przewodniczącego Wydziału do przejścia w stan spoczynku w 2014 r.; w latach 1990–1994 sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, w latach 1967–1990 pracownik w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – początkowo na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych – jako adiunkt. Uczestniczył w czterech prawniczych konferencjach międzynarodowych: w San Francisco, Budapeszcie, Bolonii oraz z referatem w Strasburgu. Jest autorem wielu glos i artykułów z zakresu prawa pracy oraz współautorem czterech komentarzy.

Antoni Jeżowski

jest profesorem nadzwyczajnym w PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, autorem wielu publikacji i książek

Tomasz Judecki

magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2004 r. pozaetatowy, a od 2006 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Andrzej Kabat

doktor habilitowany; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Od 1.10.2010 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, w tym współautor komentarzy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa.

dr Adam Kalbarczyk

jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowych Szkół im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, adiunktem w IFP UMCS w Lublinie.

Włodzimierz Kaleta

jest prawnikiem i dziennikarzem, publicystą zajmującym się od ponad 30 lat m.in. problematyką związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.

Przemysław Jan Kalinowski

doktor nauk prawnych; od sierpnia 1997 r. – sędzia Sądu Najwyższego (Izba Karna); w latach 1983–1997 sędzia Sądu Rejonowego, potem Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Andrzej Kalwas

radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy”. Minister Sprawiedliwości w latach 2004–2005. Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach 1995–2004. Sędzia Trybunału Stanu w latach 1989–1991 oraz w kadencji 2002–2004. Współzałożyciel Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

Ireneusz C. Kamiński

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego), wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W latach 2014–2016 był sędzią ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu.

Leon Kieres

profesor doktor habilitowany nauk prawnych; samorządowiec; prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2005 i przewodniczący sejmiku dolnośląskiego, senator IV i VII kadencji; od 2012 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; założyciel i redaktor naczelny „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek kolegium redakcyjnego „Samorządu Terytorialnego”; autor publikacji m.in. z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego czy prawa samorządu terytorialnego; odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej; doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej.

Lidia Klaro-Celej

jest profesorem oświaty, doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy, wykładowcą na wyższych uczelniach, nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo -Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie.

Anna Klimowicz

jest absolwentką Instytutu Filozofii UW, nauczycielką dyplomowaną, edukatorką, obecnie pracuje w BEP IPN w Warszawie.

Iwona Kobus

jest radcą prawnym, pracownikiem gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, stałą współpracowniczką serwisu Prawo Oświatowe; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

dr hab. inż. Wojciech Kolanowski

jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Cezary Kosikowski – zastępca redaktora naczelnego

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce), specjalista z zakresu prawa finansowego i prawa gospodarczego publicznego, autor ponad 500 publikacji naukowych.

Jarosław Kordziński

jest etatowym pracownikiem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji EDUCATOR, specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, szkoleniowcem, twórcą licznych artykułów oraz książek kierowanych do dyrektorów placówek oświatowych.

Krystyna Kowalik-Bańczyk

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Autorka i współautorka ponad stu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej. Od września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu.

dr Wioletta Kozak

jest kierownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

dr Tomasz Kozłowski

jest socjologiem, kierownikiem Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współtwórcą nowatorskich studiów licencjackich „Edukacja prorozwojowa”.

Jan Kremer

długoletni sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wizytator do spraw cywilnych, rzecznik prasowy, od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, współautor publikacji Komentarz do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (2013). Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Ryszard Paweł Krawczyk

doktor nauk prawnych; od 1993 roku prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2007–2013 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor lub współautor ok. 130 opracowań dotyczących problematyki z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego, zamówień publicznych; specjalizuje się w tematyce dotyczącej spraw ustrojowych państwa, kontroli państwowej, samorządu terytorialnego, problematyce nadzoru nad samorządem terytorialnym; członek kolegiów redakcyjnych „Finansów Komunalnych” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”.

Sławomir Krempa

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

profesor doktor habilitowany, em. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; jest członkiem naukowych towarzystw prawniczych; w pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i komparatystyką prawniczą, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Regina Lenart

jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, zajmuje się problematyką zarządzania oświatą.

Joanna Lesińska

jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.

Katarzyna Leśniewska

jest pedagogiem specjalnym, pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji, trenerem, autorką publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji.

Michał Łyszczarz

jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkiem Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, autorką m.in. książki Kompetencje emocjonalne nauczyciela, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

Matthias Mahlmann, University of Zurich

source: the University of Zurich

Professor Mahlmann is a Chair of Philosophy and Theory of Law, Legal Sociology and International Public Law at the University of Zurich. Visiting Professor at the Hebrew University, Jerusalem and Georgetown University Law Center, Washington D.C. Since 2002 member of the European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination (formerly: European Network of Independent Experts in the Field of Non-Discrimination). Since 2013 he holds a position of president of the Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy.

dr Marta Majorczyk

jest pedagogiem, adiunktem w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Ewa Maksymowska

jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracuje z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN, jest superwizorem grupy interwentów kryzysowych Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Mariusz Malinowski

jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Rozwoju Edukacji, propaguje innowacyjne metodyki kształcenia bezpośredniego, jak również nauczania wspomaganego technologiami cyfrowymi.

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownik tej Katedry. Autorka ponad 120 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa europejskiego.

Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Nicolaus Copernicus University in Torun

source: Nicolaus Copernicus University

Prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz is a lawyer specialising in the European Union law. She is the head of the Department of International and European Law at the Faculty of Political Sciences and International Studies at Nicolaus Copernicus University.
She has participated in more than 30 conferences, including 12 international conferences (e.g. in Budapest, Brussels, Brno, Strasbourg, Birmingham, Bergen, Rome). She has also conducted her research abroad during scholarships in Utrecht, Hull and Oxford.
She is a member of the Editorial Board of the European Judicial Review (Europejski Przegląd Sądowy) and International Editorial Board of the Quarterly Journal of Law and Social Sciences, issued at J. J. Strossmayer University in Osijek (Croatia).
She has prepared expertises for European Commission and Polish Society of Anti-Discrimination Law concerning indirect discrimination.
Her research interests concentrate on issues related to the legal order of the European Union, in particular connected with the general principles of law; forms of discrimination in the law of the European Union and its Member States; judicial cooperation in civil matters in the EU; consumer protection policy and various aspects of the functioning of the EU internal market.

Sylwester Marciniak

Sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na szkoleniach i konferencjach dla doradców podatkowych, członek komisji egzaminacyjnych dla adwokatów i radców prawnych, autor szeregu publikacji z zakresu m.in. ordynacji podatkowej i procedury sądowoadministracyjnej. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Susanna Mancini, University of Bologna

source: University of Bologna

Professor Susanna Mancini holds the Chair of Comparative Constitutional Law at the University of Bologna School of Law. She is also affiliated to the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University, and she is a recurrent visiting professor at the Central European University (Budapest) and the Cardozo School of Law (New York City). She has taught at the Fordham School of Law (New York City), at the Toulouse School of Law (France) and at the Radyzner School of Law of the Interdisciplinary Center (Israel). Professor Mancini is the Italian member of the Executive Committee of the International Association of Constitutional Law and she served as the chair of the program committee for the World Congress of Constitutional Law (Oslo, 2014).
Prof. Mancini's fields of research is the intersectionality of law and culture, law and religion, gender and the law, reproductive rights, multiculturalism, the multilevel protection of fundamental rights, federalism and secession.

Franz Mayer, Universität Bielefeld

Source: University of Belefield

Franz C. Mayer is a professor of law at the University of Bielefeld, Chair of Public Law, European Law and Public International Law, Comparative Law, Law & Politics. Main areas of his research are Public Law (in particular German and Comparative Constitutional Law); Europeanisation and Internationalisation of Public Law (Constitutional and Administrative Law); Immigration Law; Cyberspace Law; European integration (European Constitutional Law, EU Law and the EU political system)l; Public International Law, International Relations; Comparative Law; Law & Politics (in particular constitutional politics and European and international politics); German and European sports and football law

Grzegorz Mazurkiewicz

jest socjologiem, nauczycielem, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jest koordynatorem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Współtworzył program CEO „Szkoła ucząca się”.

Dawid Miąsik, Polish Academy of Sciences

source: Polish Academy of Sciences

Dawid Miąsik is a Professor of law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (INP PAN). He is also a judge of the Supreme Court, Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber. He has published extensively on competition law, the judicial application of European Union law and the functioning of the internal market.

Małgorzata Militz

Doradca podatkowy w GWW Tax. Specjalizuje się w tematyce podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Pełnomocnik TNT Express Worldwide w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-169/12). Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Karon Monaghan, QC

source: matrix chambers

Karon Monaghan QC is an advocate at Matrix Law which is a barristers' chambers located in London and Geneva. They are a group of independent and specialist lawyers who work in a wide range of areas of law. We work throughout the UK and have extensive experience internationally. Karon Monaghan QC practises principally in the fields of equality and discrimination law, human rights and EU law. Her work spans the fields of employment law, civil actions, judicial review and inquests. She has appeared in numerous cases at appellate level, including in the Court of Appeal and Supreme Court and (on references under Art 267, TFEU) in the CJEU.
She also undertakes advisory work for public bodies and NGOs. Karon Monaghan QC is an A-Panel member of the Equality and Human Rights Commission's Panel of Preferred Counsel. Karon acted as Special Adviser to the House of Commons Business, Innovation and Skills Committee for their Inquiry on Women in the Workplace (2013-14). She also acted as adviser to the Government's Women and Equality Unit on the "Discrimination Law Review" (2006) which led to the Equality Act 2010. She was Special Adviser to the Treasury Select Committee for their Inquiry on Women in the City (2009/10). She was appointed by the Commission for the Compact to undertake an independent legal analysis and review of the Compact's BME Code (2008) and she was a member of the Fawcett Society's Commission on Women in the Criminal Justice System (2003-9).

Wojciech Morawski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autor opracowań z zakresu prawa celnego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, członek kolegiów redakcyjnych Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego i Przeglądu Podatkowego.

Mathias Möschel, Central European University

Source: Central European University

Mathias Möschel is a Professor Law at the Central European University, Budapest. Mathias Möschel's research, teaching and publications fall broadly in the field of comparative (constitutional) law, international human rights law and non-discrimination law, mainly from a critical race theory and gender perspective. Prior to coming to CEU, Mathias held research and teaching positions at University of Paris Ouest Nanterre La Defense, New York University and at the Institut de Droit Compare of University of Paris II (Pantheon-Assas). He has also worked at the European Commission and as an attorney in a California (Silicon Valley) law firm. Besides his academic qualifications, Mathias is also admitted to the New York Bar.

Krystyna Mucha

jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.

Monika Namysłowska

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Małgorzata Nowak

jest niezależnym trenerem, publicystką, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

Ann Numhauser-Henning, Lund University

source: Lund University

Ann Numhauser-Henning started out her research career in 1984 with her doctoral thesis in Private Law (Labour Law) - Temporary Employment: A Critical Study of the Swedish Regulations governing Categories of Employment and their Functions. 1992-1994 Numhauser-Henning organised the Feminist Legal Seminar Series at the Law Faculty. Since the early nineties, she specialises in labour law, with an emphasis on flexibilisation of work and discrimination in employment. Guided by her markedly internationally orientation from the start of her career, Numhauser-Henning held a number of prestigious assignments as international Swedish rapporteur to important international congresses. She was involved in research cooperation with Chile, Spain and Japan, resulting in a number of English, Spanish and Swedish publications. She has thus extensive experience of interdisciplinary and international cooperation and has published widely in monographs, edited volumes and international and national journals.

In 1996, Numhauser-Henning initiated the Norma Research Programme at the Law Faculty (Norma is an acronym for 'Normative Development within the Social Dimension, Studies on the Normative Patterns and Their Development in the Legal Regulation of Employment, Housing, Family and Social Security from a European Integration Perspective').

In 2012 Numhauser-Henning initiated the Norma Elder Law Research Environment as part of the Norma Research Programme (www.jur.lu.se/elderlaw). The Elder Law Research Environment now encompasses about 15 researchers and a broad range of legal perspectives on ageing. In this research environment different aspects of the legal conditions of ageing are studied in depth and on a long-term basis in order to merge into a deeper body of knowledge about ageing people's legal position in society with a focus on national and EU law, but also in a comparative setting. Within this research environment she has lately published widely in the form of edited volumes, book chapters and journal articles such as 'Age Discrimination and Labour Law, Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond', Kluwer Law International, together with Mia Rönnmar, and 'Elder Law: Evolving European Perspectives', Elgar Publishing 2016 (forthcoming).

Maciej Osuch

jest starszym wizytatorem i jednym z pierwszych rzeczników praw ucznia.

Gabriela Ott

w latach 1994–2000 sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; od 2000 r. sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, a w latach 200–2011 wiceprezes tego sądu. Obecnie wizytator do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2012 r. członek Prezydium Rady. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Maksymilian Pazdan

profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz profesor emerytowany i honorowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu (Academie Internationale de Droit Comparé); redaktor naczelny „Orzecznictwa Sądów Polskich” (dawniej „Orzecznictwa Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”).

Andrzej Pery

jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Krzysztof Pietrzykowski

profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (od 2005 r.), kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy komentarza do Kodeksu cywilnego, komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz rocznika orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego; autor ok. 160 opracowań naukowych z dziedziny prawa cywilnego, w tym zwłaszcza mieszkaniowego, rodzinnego i spółdzielczego. Redaktor merytoryczny „Przeglądu Sądowego”.

Agata Piszko

jest prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika wydziału oświaty.

Pasquale Policastro, Szczecin University

Professor of Szczecin University, Faculty of Law and Administration, director for Poland of the European Master “Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism”. In the years 2003-2007 professor at the Catholic University of Lublin and chair of the department of European Union Law. At the same university: 2002-2003 (associate professor), 1991-2001 (assistant professor).

Małgorzata Pomianowska

jest redaktor naczelną „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, coachem, trenerem, superwizorem zajęć edukacyjnych, autorką licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w oświacie (CODN, ORE).

Nina Półtorak

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, sędzia Sądu Unii Europejskiej.

Justyna Przedańska

doktor nauk prawnych; adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji Instytutu Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (również magister filozofii); zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 r. redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”; od 2010 r. pracownik w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 2011–2013 adiunkt w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu / Dolnośląskiej Szkole Wyższej; w latach 2008–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; członek grupy naukowej NoN – Nauka o Nauce; stypendystka Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; członek zarządu Fundacji Pomocy, Rozwoju i Edukacji „Drzazga”; autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, teorii i prawa administracyjnego i filozofii prawa; od 2008 r. autor działu stałego „Przegląd Piśmiennictwa” w miesięczniku „Samorząd Terytorialny”.

Magdalena Raguszewska

wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2001 r. pozaetatowy, a od 2002 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu – specjalista w sprawach dotyczących: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, pomocy społecznej, dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa transportowego i przewozowego, szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie zwierząt itd.); we wrocławskim SKO pełni funkcję koordynatora do spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawo emisyjne), ustawy – Prawo wodne, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ochrony zwierząt, a także spraw dotyczących zatrzymań prawa jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Simon Rice, Australian National University

source: Australian National University

Professor Simon Rice has worked and researched extensively in anti-discrimination law, human rights and access to justice issues. After a period in private commercial practice he worked at Redfern Legal Centre in Sydney and co-founded Macarthur Legal Centre. He was Director of Kingsford Legal Centre while director of clinical legal education programs at the University of NSW. He has been a board member of Macarthur Legal Centre, Redfern Legal Centre, Redfern Legal Centre Publishing, the Communications Law Centre, the Disability Discrimination Legal Centre, the Intellectual Disability Rights Centre, and the ACT Welfare Rights and Legal Centre. In 1989-95 he was a lecturer in the UNSW Law Faculty and director of clinical programs, and in 2000-01 he taught at Sydney University Law Faculty. He was a senior lecturer in Law at Macquarie University from 2005-07.
He has practised extensively in poverty law in community legal centres, particularly anti-discrimination law. In Australia and internationally he has trained and advised a wide range of businesses, agencies and NGOs in human rights and anti-discrimination law, and has consulted to NGOs on organisational management and strategic planning. In 2002 he was awarded a Medal in the Order of Australia for legal services to the economically and socially disadvantaged, and he has received a UNSW Alumni Award. In 2008 he was an invitee to the Australian Government's 2020 Summit.

Marta Romańska

doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej; autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, m.in. dotyczących wykonywania oraz skuteczności orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych; współautor m.in. Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podręcznika Postępowanie sądowoadministracyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Isabelle Rorive, The Perelman Centre for Legal Philosophy, Université libre de Bruxelles (ULB)

source: Centre Perelman de Philosophie du Droit

Isabelle Rorive is professor at the Law Faculty and at the Institute for European Studies of the ULB (Université libre de Bruxelles) where she teaches comparative law, non-discrimination law, legal methods and contemporary issues in mobilising fundamental rights. Since September 2012, Isabelle Rorive is the director of the Perelman Centre for Legal Philosophy. Her research focuses on theoretical and practical developments of the right to equality and non-discrimination, the migration of legal concepts between common law and civil law systems, the imprint of legal cultures on the development of law and judicial reasoning, and the human rights issues raised by the management of cultural pluralism. As a member of the European Equality Law Network and the Berkeley Comparative Anti-Discrimination Law Study Group Isabelle Rorive pursues many of her research projects in a European or international setting. Recently, she participated in the launching of the Equality Law Clinic (ELC) in the framework of the Human Rights Integration project that she coordinates with Emmanuelle Bribosia at the ULB.

Ruth Rubio-Marin, European University Institute

source: European University Institute

Ruth Rubio Marín is Professor of Constitutional and Public Comparative Law at the EUI. Previously, she was Professor of Constitutional Law at the University of Seville and member of the Hauser Global Law School at the New York University. A graduate of the EUI's Law Department, she has held teaching and research positions at, among others, Princeton University, Queen's University and Columbia University. Her primary research areas are constitutional law, immigration and nationality law, law and gender, antidiscrimination law, transitional justice and minority rights. Her publications include The Gender of Reparations: Subverting Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations, and Migration and Human Rights. She is currently working on the book The Disestablishment of Gender in the New Millennium Constitutionalism.

Piotr Rylski

doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; sekretarz redakcji „Polskiego Procesu Cywilnego”. Uczestniczy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w ramach zespołu problemowego powołanego do spraw postępowania cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności z postępowania rozpoznawczego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Wojciech Sadurski, Sydney Law School, University of Warsaw

source: The University of Sydney

Wojciech Sadurski is Challis Professor in Jurisprudence. He also holds a position of Professor in the Centre for Europe in the University of Warsaw, and was visiting professor (in 2010, 2011 and 2012) at the University of Trento, Italy and in Cardozo Law School in New York. In 2013/2014 he is Straus Fellow and Global Visiting Professor of Law at New York University Law School. In Spring term, 2015, he was Visiting Professor at Yale Law School.
He was Professor of Legal Theory and Philosophy of Law in the Department of Law, European University Institute in Florence (1999-2009), and served as head of department of Law at the EUI in 2003-2006. He also taught as visiting professor at a number of universities in Europe, Asia and the United States. He has written extensively on philosophy of law, political philosophy and comparative constitutional law.
Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia (elected in 1990), Wojciech Sadurski is member of a number of supervisory or program boards, including the Institute of Public Affairs (Poland), Freedom of Press Observatory (Poland) and the Centre for International Affairs (Poland), and also of editorial boards, including the European Law Journal, Politics, Philosophy and Economics, and Law and Philosophy Library (Springer Scientific). Since 2011, Chairman of the Academic Advisory Board of the Community of Democracies. In 2013, he initiated and has been leading the Myanmar Constitutional Reform Project.

Marek Safjan

profesor doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego; sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE (druga kadencja); prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998–2006. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego. Autor wielu książek i artykułów z dziedziny prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa konstytucyjnego. Jest członkiem Komitetu Helsińskiego.

Marek Safjan, University of Warsaw

source: Court of Justice

Born 1949; Doctor of Law (University of Warsaw, 1980); habilitated Doctor in Legal Science (University of Warsaw, 1990); Professor of Law (1998); Director of the Civil Law Institute of the University of Warsaw (1992-96); Vice-Rector of the University of Warsaw (1994-97); Secretary-General of the Polish Section of the Henri Capitant Association of Friends of French Legal Culture (1994-98); representative of Poland on the Bioethics Committee of the Council of Europe (1991-97); Judge (1997-98), then President (1998-2006), of the Constitutional Court; member (since 1994) and Vice-President (since 2010) of the International Academy of Comparative Law, member of the International Association of Law, Ethics and Science (since 1995), member of the Helsinki Committee in Poland; member of the Polish Academy of Arts and Sciences; Pro Merito Medal conferred by the Secretary-General of the Council of Europe (2007); author of a very large number of publications in the fields of civil law, medical law and European law; Doctor honoris causa of the European University Institute (2012); Judge at the Court of Justice since 7 October 2009.

Marlena Sakowska-Baryła

jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Julian Piotr Sawiński

jest nauczycielem, konsultantem ds. informacji i innowacji pedagogicznych CEN w Koszalinie, doktorem nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, autorem ponad 500 różnorodnych publikacji edukacyjnych, w tym kilkudziesięciu prac zwartych, Nauczycielem Roku 1995 Fundacji Innowacja w Warszawie.

Anna Satel

jest sekretarzem redakcji „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, dziennikarką, redaktorką, absolwentką Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Dagmar Schiek, Queen’s University Belfast

source: Queen's University of Belfast

Dagmar Schiek is Professor of Law with a focus on European Union Law, Comparative Law and Labour Law. She holds a PhD from the University of Hamburg (1992), on the basis of a thesis asking the question "Is lifting the ban on women's nightwork in Europe a straight road to equality?". She has been granted the venia legend (authority to teach) in German and European Civil and Labour Law by University of Bremen (1999). This was on the basis of her Habilitation thesis on "Justice Differentiated? Protection against Discrimination in Contract Law" (published in German by Nomos publishers, 2000) and her inauguration lecture on "A sustainable legal frame for e-commerce" (not published).

Before joining Queen's, Dagmar held the Chair in EU Law at University of Leeds (Britain) from August 2007 to October 2014, where she also was Director of the Centre of European Law and Legal Studies (which is now dissolved). She has been Professor of European Economic Law at Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg (Germany, 10/1999-7/2007), where she was also the Director of the Hanse Law School (2002-2007) and one of altogether five deans of student education (2002-2006). Before becoming a professor she was Associate Professor of Civil and Labour Law at Bremen University (11/1993-9/1999), and lecturer for civil and labour law at Bundeswehruniversität Hamburg (7/1989-2/1990). She has also been visiting faculty at the Universities of the London School of Economics (Britain), Maastricht (The Netherlands), Ulster University (Northern Ireland), Hamburg and Gießen (both Germany). From 1990 to 1993 she advised German states governments in Berlin and Hessen on constitutional, employment and equality law and drafted these states anti-discrimination legislation.
Her current research in European Union Law and Comparative Law with specific expertise in labour law straddles two fields. First, she develops a critical legal studies perspective on the EU's unique socio-economic model, its impact on global governance and the interrelation of economic integration within the EU and Europe's societies. Second, she is an internationally acknowledged expert in European Union antidiscrimination law and policy.

Olivier de Schutter, University of Louvain

source: www.ohchr.org

Mr. De Schutter is Professor of Law at the University of Louvain (UCL) and at the College of Europe (Natolin). He holds a LL.M. from Harvard University, a diploma cum laude from the International Institute of Human Rights (Strasbourg) and a Ph.D. in Law from the University of Louvain. He has been lecturer in law at the University of Leicester (UK) and has been teaching European Union law, international and european human rights law and legal theory at numerous universities in New York, France, Finland, Portugal, Benin and Puerto Rico.

Mr. De Schutter is the founder and coordinator of the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights and the Director of the International Center for the teaching of human rights in Universities, at the International Institute of Human Rights. He is, inter alia, the co-founder and General Secretary of the Journal des tribunaux – Droit européen, member of the Scientific Committee of the Revue belge de droit international and the Global Law School Faculty at New York University.
Mr. De Schutter is the author of several expert reports for the Council of Europe, such as in the framework of the accession process of central and eastern European countries to the Council of Europe. He is the author and co-author of dozens of books and articles about issues ranging from european law to immigration law, from transnational corporations to international law.
Mr. De Schutter is an expert on social and economic rights and on trade and human rights, who served between 2004 and 2008 as a Secretary General of the International Federation for Human Rights (FIDH).He was appointed Special Rapporteur on the Right to Food by the Human Rights Council in March 2008 and assumed his functions on 1 May 2008.

Monika Sewastianowicz

jest radcą prawnym, redaktor prowadzącą portal www.oswiata.abc.com.pl.

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

jest wykładowcą na studiach MBA, trenerem i konsultantem.

Reva B. Siegel, Yale Law School

source: Yale Law School

Professor Reva Siegel is the Nicholas deB. Katzenbach Professor of Law at Yale Law School. Professor Siegel's writing draws on legal history to explore questions of law and inequality and to analyze how courts interact with representative government and popular movements in interpreting the Constitution.

Mirosław Sielatycki

jest zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w latach 2010-2012 był wiceministrem edukacji.

Krystyna Sieniawska

adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego; od 1990 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; od 1996 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika KRSKO „Casus”. Prowadziła zajęcia na kierunku administracja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego, pod jej redakcją ukazały się dwie prace zbiorowe: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 14-17 stycznia 2009 r.), Warszawa 2009 i Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, Kraków 2011.

Belinda Smith, University of Sydney

source: University of Sydney

Dr Belinda Smith researches primarily in the area of anti-discrimination law, gender equity, and work-family conflict. After working at the Australian Industrial Relations Commission and the Industrial Law Group of Blake Dawson Waldron, Belinda took up a teaching fellowship in the Law School at Columbia University in New York where she began her academic career and undertook a JSD.

Stanisław Srocki

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Małgorzata Stańczyk

jest dziennikarką, ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mirosław Stec

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; redaktor naczelny „Finansów Komunalnych” i „Przeglądu Legislacyjnego”, członek kolegiów redakcyjnych „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; od 2011 r. przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Klemens Stróżyński

jest specjalistą w zakresie oceniania szkolnego i zarządzania oświatą, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych oraz współpracownikiem CKE.

Katarzyna Szczepkowska

jest coachem, trenerem.

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Stanisław Szelewa

jest dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

Maciej Szpunar

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rzecznik generalny w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Monika Szwarc

doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Jarosław Szulski

jest nauczycielem w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana, autorem dwóch powieści o szkole: „Zdarza się” (2011) i „Sor” (2014).

Krzysztof G. Szymański

Doktor habilitowany, biegły rewident, doradca podatkowy. Specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego, handlowego i bilansowego. Autor ponad 140 pozycji książkowych, monografii i artykułów. Pracował na kierowniczych stanowiskach w czołowych, światowych firmach konsultingowych i kancelariach adwokackich; aktualnie jest prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego GLOBALTAX. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Andrzej Taudul

Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Lidia Tkaczyńska

jest trenerem etykiety biznesu, wykładowcą etykiety w szkołach biznesu.

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

jest pedagożką, autorką i realizatorką wielu programów edukacyjnych Federacji Inicjatyw Oświatowych, krajową koordynatorką programu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności.

Lisa Waddington, Maastricht University

source: Maastricht University

Lisa Waddington holds the European Disability Forum Chair in European Disability Law. Professor Waddington's principal area of interest lies in European and comparative disability law, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and European and comparative equality law in general. In 2000, she received an ASPASIA award from the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research). Between 2004 and 2007 she coordinated a large EU research and education project on European non-discrimination law. She also coordinated the involvement of Maastricht University in the FP7 EuRADE project (European Research Agendas expanding Disability Equality) and the Marie Curie Initial Training Network DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets, 2011-2015). Lisa Waddington is a scholar of the Maastricht Centre for European Law and a member of both the Ius Commune Research School and the Human Rights Research School. Between 1993 and 2004 she was the editor of the Maastricht Journal of European and Comparative Law. She is currently a board member of a number of Networks and organizations, including the European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-discrimination and the Academic Network of European Disability experts. Professor Waddington has been a visiting professor at the University of British Columbia, Vancouver, the University of Melbourne and Leeds University.

Karol Weitz

profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej; redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego” (od 2010 r.); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2011 r.); w latach 2010–2014 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor około 150 publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, w tym w szczególności postępowania rozpoznawczego, środków zaskarżenia, sądownictwa polubownego, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego; członek International Association of Procedural Law oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.

Roman Wieruszewski, Polish Academy of Sciences

source: Poznan Human Rights Centre

Professor of Legal Sciences. Employee of the Institute of Legal Studies of Polish Academy of Sciences since 1975. Current positions: director of the Poznan Human Rights Centre, vice-chairman of Scientific Council of the Institute of Legal Studies, professor of Warsaw School of Social Sciences and Humanities, member of the Polish Refugee Board, research fellow at the Polish Institute of International Affairs, OSCE Human Rights Expert, member of the Legal Advisory Board of the Minister of Foreign Affairs, lecturer at the Diplomatic Academy in Warsaw, member of the Editorial Board of the Netherlands Quarterly of Human Rights, member of the Editorial Board of the Polish quarterly "Legal Studies". Visiting professor and lecturer at Marbourg, Mainz and Bochum universities in Germany and numerous Polish universities (Warsaw, Krakow, Poznan, Torun).

From 1992 to 1995 Head of the Former Yugoslavia unit in the UN Centre for Human Rights in Geneva, from 1996 to 1998 Chief of Mission of the UN High Commissioner for Human Rights Field Operation in the Former Yugoslavia in Sarajevo, from 1998 to 2000 and from 2003 to 2006 Member of the UN Human Rights Committee (Vice-chairman from 2002 to 2004).

Grzegorz Więcław

jest psychologiem sportu, absolwentem uniwersytetów w Kanadzie i Finlandii, zajmuje się szeroko pojętą edukacją psychologiczną dla sportu i kultury fizycznej.

Tadeusz Wiśniewski

profesor doktor habilitowany; sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) od 1990 r. (wcześniej – od 1969 r. – sędzia w sądownictwie powszechnym), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor wielu artykułów i monografii; współautor oraz redaktor kilku dzieł zbiorowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (m.in. Przebieg procesu cywilnego; Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym; komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego; System prawa Procesowego. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym; System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy).

Bogusława Wojtczak

jest wieloletnim dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, promotorem zmian w obszarze kształcenia zawodowego, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, trenerem CEO, trenerem i psychoterapeutą Gestalt.

Zbigniew K. Wójcik

doktor nauk prawnych; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz – zastępca redaktora naczelnego

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1988–2006 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w 1993 r. kierownik Zespołu Ekspertów ds. Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów; autorka około 80 prac z zakresu teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz prawa konstytucyjnego.

Andrzej Wróbel – redaktor naczelny

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny czasopism „Państwo i Prawo” oraz „Anti-Discrimination Law Review”, członek komitetu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor około 200 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.

 

Mirosław Wróblewski, Commissioner for Human Rights Office, Poland

source: Centre for Human Rights, University of Warsaw

Professor Mirosław Wyrzykowski was born on 1 April 1950 in Ciechanów. In 1971 graduated from the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. He was awarded his juris doctor's degree from the Warsaw University in 1975, and a habilitated doctor's degree in 1986. Since 1991 a professor of the Warsaw University, chairing the Comparative and Economic Law Division of the Institute of Legal Administrative Studies at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. From 1996 to 1999 Deputy Dean and from 1999 to 2001 Dean of the Faculty of Law. In 1988-1990 Head of the Department of Constitutional Freedoms and Rights in the Office of the Commissioner for Citizens Rights. In the period 1990-1993, and 1996-2001 member of the Prime Minister's Legislative Council. From 1996 to 2001 Director of the Centre for Constitutionalism and Legal Culture at the Public Affairs Institute. In the period 1999-2001 member of the Legal Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs. In November 2001 the Sejm of the Republic of Poland appointed him judge of the Constitutional Tribunal.
In the period 1990-1995 a professor at the Swiss Institute of Comparative Law in Lousanne and since 1997 visiting professor of the Central European University in Budapest. Lecturer among others at universities of Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.
Member of the Legal Science Committee of the Polish Academy of Sciences. President of the Polish Section of the International Legal Sciences Association. Member of several scientific councils such as Legal Sciences Institute of Polish Academy of Sciences, National School of Public Administration, Institute of Sciences on State and Law and the Legal Administrative Studies Institute at the Warsaw University.
Author of numerous publications (monographs, articles, and other works in Polish, and other languages) on administrative and constitutional law.

Mirosław Wyrzykowski, University of Warsaw

source: Centre for Human Rights, University of Warsaw

Professor Mirosław Wyrzykowski was born on 1 April 1950 in Ciechanów. In 1971 graduated from the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. He was awarded his juris doctor's degree from the Warsaw University in 1975, and a habilitated doctor's degree in 1986. Since 1991 a professor of the Warsaw University, chairing the Comparative and Economic Law Division of the Institute of Legal Administrative Studies at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. From 1996 to 1999 Deputy Dean and from 1999 to 2001 Dean of the Faculty of Law. In 1988-1990 Head of the Department of Constitutional Freedoms and Rights in the Office of the Commissioner for Citizens Rights. In the period 1990-1993, and 1996-2001 member of the Prime Minister's Legislative Council. From 1996 to 2001 Director of the Centre for Constitutionalism and Legal Culture at the Public Affairs Institute. In the period 1999-2001 member of the Legal Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs. In November 2001 the Sejm of the Republic of Poland appointed him judge of the Constitutional Tribunal.
In the period 1990-1995 a professor at the Swiss Institute of Comparative Law in Lousanne and since 1997 visiting professor of the Central European University in Budapest. Lecturer among others at universities of Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.
Member of the Legal Science Committee of the Polish Academy of Sciences. President of the Polish Section of the International Legal Sciences Association. Member of several scientific councils such as Legal Sciences Institute of Polish Academy of Sciences, National School of Public Administration, Institute of Sciences on State and Law and the Legal Administrative Studies Institute at the Warsaw University.
Author of numerous publications (monographs, articles, and other works in Polish, and other languages) on administrative and constitutional law.

Stanisław Zabłocki

sędzia Sądu Najwyższego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej, do grudnia 2015 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, autor ponad 200 publikacji, przede wszystkim z zakresu prawa karnego procesowego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Igor Zachariasz

doktor hab. nauk prawnych, profesor Uczelni Łazarskiego; zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”, dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego. Uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o. (1993–1998). Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, nauki administracji, oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011 r.), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000 r.), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993 r.). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Zaród

jest anglistą w V LO w Tarnowie, współtwórcą tarnowskiej Fabryki Przyszłości, w 2013 r. zdobył tytuł Nauczyciela Roku.

Andrzej Zoll

profesor doktor habilitowany, em. Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; były prezes Trybunału Konstytucyjnego; były Rzecznik Praw Obywatelskich; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczący Komisji ds etyki w nauce; były wieloletni członek i Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor ok. 300 opracowań z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa; redaktor naukowy komentarza do Kodeksu karnego członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Janusz Żmijski

z wykształcenia jest historykiem, pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły, jest wykładowcą, trenerem edukatorem m.in. w programie Nowa Szkoła, autorem bądź współautorem wielu publikacji edukacyjnych.

Waldemar Żurek

sędzia i rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie; członek i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa; członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”; były rzecznik prasowy oraz dwukrotny członek zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współautor poradnika Prawo spadkowe. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Please publish modules in offcanvas position.