Eksperci

Zespoły eksperckie – członkowie kolegiów redakcyjnych czasopism Wolters Kluwer Polska Sp. o.o.

Adam Bącal

Adam Bącal
Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Czytaj więcej

Agata Piszko

jest prawnikiem specjalizującym się w prawie oświatowym, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowisku kierownika wydziału oświaty.

Czytaj więcej

Andrzej Adamczyk

ORCID 0000-0002-6080-4516

doktor habilitowany; od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. W latach 2008–2018 pracował jako adiunkt na tej uczelni.
Od 2013 r. jest także adwokatem wpisanym na listę adwokatów w Świętokrzyskiej Izbie Adwokackiej w Kielcach.
Od 2008 r. pełni funkcję zastępcy Redaktora Naczelnego i Sekretarz Redakcji ogólnopolskiego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Publicznego”.

Czytaj więcej

Andrzej Jasiński

jest nauczycielem, dyrektorem szkoły z wieloletnim stażem, obecnie urzędnikiem samorządowym, był koordynatorem projektów w ORE.

Czytaj więcej

Andrzej Kabat

dr hab. Andrzej Kabat
ORCID 0000-0002-0574-9411

doktor habilitowany, jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; od 1.10.2010 r. jest zatrudniony jako profesor nadzwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 pracował jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, był kierownikiem Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji, głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego.

Czytaj więcej

Andrzej Kalwas

Andrzej Kalwas
radca prawny, partner w Kancelarii Radców Prawnych „Kalwas i Wspólnicy”, arbiter orzekający w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie; w latach 1983–1995 dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; w latach 1995–2004 prezes Krajowej Rady Radców Prawnych; w latach 2004–2005 minister sprawiedliwości i prokurator generalny w rządzie Marka Belki; w latach 2006–2015 przewodniczący Rady Arbitrażowej w Sądzie Arbitrażowym przy KIG; dwukrotnie wybierany na sędziego Trybunału Stanu; autor wielu opracowań na temat pomocy prawnej, statusu i roli zawodów prawniczych; odznaczony Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj więcej

Andrzej Pery

jest członkiem Zespołu ds. Strategii przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej

Andrzej Taudul

Andrzej Taudul
Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Czytaj więcej

Andrzej Zoll

prof. dr hab. Andrzej Zoll
Jest emerytowanym profesorem prawa karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego oraz profesorem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie
Autor około 180 publikacji naukowych, komentarzy, monografii oraz artykułów. Jest jednym z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Polsce. Do podstawowych zainteresowań prawniczych profesora należą: aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej, problematyka winy oraz kary, prawa i wolności obywatelskie oraz prawa człowieka.

Czytaj więcej

Ann Numhauser-Henning, Lund University

source: Lund University

Ann Numhauser-Henning started out her research career in 1984 with her doctoral thesis in Private Law (Labour Law) - Temporary Employment: A Critical Study of the Swedish Regulations governing Categories of Employment and their Functions. 1992-1994 Numhauser-Henning organised the Feminist Legal Seminar Series at the Law Faculty. Since the early nineties, she specialises in labour law, with an emphasis on flexibilisation of work and discrimination in employment. Guided by her markedly internationally orientation from the start of her career, Numhauser-Henning held a number of prestigious assignments as international Swedish rapporteur to important international congresses. She was involved in research cooperation with Chile, Spain and Japan, resulting in a number of English, Spanish and Swedish publications. She has thus extensive experience of interdisciplinary and international cooperation and has published widely in monographs, edited volumes and international and national journals.

In 1996, Numhauser-Henning initiated the Norma Research Programme at the Law Faculty (Norma is an acronym for 'Normative Development within the Social Dimension, Studies on the Normative Patterns and Their Development in the Legal Regulation of Employment, Housing, Family and Social Security from a European Integration Perspective').

In 2012 Numhauser-Henning initiated the Norma Elder Law Research Environment as part of the Norma Research Programme (www.jur.lu.se/elderlaw). The Elder Law Research Environment now encompasses about 15 researchers and a broad range of legal perspectives on ageing. In this research environment different aspects of the legal conditions of ageing are studied in depth and on a long-term basis in order to merge into a deeper body of knowledge about ageing people's legal position in society with a focus on national and EU law, but also in a comparative setting. Within this research environment she has lately published widely in the form of edited volumes, book chapters and journal articles such as 'Age Discrimination and Labour Law, Comparative and Conceptual Perspectives in the EU and Beyond', Kluwer Law International, together with Mia Rönnmar, and 'Elder Law: Evolving European Perspectives', Elgar Publishing 2016 (forthcoming).

Czytaj więcej

Anna Klimowicz

jest absolwentką Instytutu Filozofii UW, nauczycielką dyplomowaną, edukatorką, obecnie pracuje w BEP IPN w Warszawie.

Czytaj więcej

Anna Satel

jest sekretarzem redakcji „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, dziennikarką, redaktorką, absolwentką Wydziału Rewalidacji i Resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Czytaj więcej

Antoni Jeżowski

jest profesorem nadzwyczajnym w PWSZ w Głogowie i WWSZiP w Wałbrzychu, twórcą Instytutu Badań w Oświacie, autorem wielu publikacji i książek

Czytaj więcej

Beata Humięcka

jest psychologiem i filologiem, prowadzi zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Czytaj więcej

Belinda Smith, University of Sydney

source: University of Sydney

Dr Belinda Smith researches primarily in the area of anti-discrimination law, gender equity, and work-family conflict. After working at the Australian Industrial Relations Commission and the Industrial Law Group of Blake Dawson Waldron, Belinda took up a teaching fellowship in the Law School at Columbia University in New York where she began her academic career and undertook a JSD.

Czytaj więcej

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

prof. dr hab. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

Studia Prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1949 roku. Od 1949 r. jest związana z Uniwersytetem Łódzkim. W latach 1952–1954 odbyła aplikację adwokacką. Do 1965 r., kiedy to zabroniono łączenia praktyki z pracą naukową, wykonywała zawód adwokata.

Czytaj więcej

Bogdan Bugdalski

jest dziennikarzem i redaktorem specjalizującym się w sprawach samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oświatowej.

Czytaj więcej

Bogdan Cybulski

doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących ustroju i prawa II Rzeczpospolitej oraz filii KL Gross Rosen, jak również dotyczących nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 1993–2010 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (w latach 1998–2006 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych); współzałożyciel „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” i „Finansów Komunalnych” – członek kolegiów redakcyjnych obu czasopism; w latach 1997–2010 współpraca z sejmowymi i senackimi komisjami przy ustawach dotyczących nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego; współpraca z Kancelarią Prezydenta RP (w latach 2008–2010) przy prezydenckich projektach zmian ustaw samorządowych; od 2011 r. doradca Prezydenta Wrocławia.

Czytaj więcej

Bogusława Wojtczak

jest wieloletnim dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, promotorem zmian w obszarze kształcenia zawodowego, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, trenerem CEO, trenerem i psychoterapeutą Gestalt.

Czytaj więcej

Bożena Janiszewska

jest psychologiem, pracuje w poradniach z dziećmi i ich rodzicami, jest wykładowcą psychologii na wyższych uczelniach pedagogicznych, współpracownikiem instytucji doskonalenia nauczycieli, Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych oraz Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.

Czytaj więcej

Cezary Wiśniewski

doktor Cezary Wiśniewski: 1979–1984 – Uniwersytet Warszawski, 1990–1991 – Uniwersytet w Bonn, 1995 – Doktorat w zakresie Nauk Prawnych, Uniwersytet Warszawski, 1984–2004 – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; 

Obecnie: Przewodniczący Rady Ekspertów Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek, Prezes ICC Polska (International Chamber of Commerce), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Law Society (jako prawnik zagraniczny).

Czytaj więcej

Christoph Grabenwarter, WU Wirtschaftsuniversität Wien Institut für Europarecht und Internationales Recht

source: Institute for European and International Law

Prof. Christoph Grabenwarter is a Deputy Head of the Institute for European and International Law in Vienna. His field of research is European constitutional and administrative law, European and International human rights protection, constitutional justice and mass media law.

Czytaj więcej

Christophe Hillion, Leiden University

Source: University of Leiden

Christophe Hillion is Professor of European Law at Law School, University of Leiden (2005-) as well as at Faculty of Law, University of Stockholm. He is also a Senior Researcher, Swedish Institute of European Policy Studies where he focuses on research on EU external relations, neighbourhood, enlargement, constitutional and administrative law. Professor Hillion is an Associated Scholar at the Centre for European Legal Studies, Cambridge. Consultant on EU external relations and constitutional law, to e.g. UK Cabinet Office (2002-03), UK Foreign and Commonwealth Office (2007-), Swedish International Development Agency (2007-), Ukrainian Ministry of Foreign Affairs (2007-), authorities of Northern Cyprus (2008), Council of Europe (2008). Co-founder/member, Centre for the Law of EU External Relations, T.M.C. Asser Institute, The Hague (2008-)
He is a co-founder/member of Wider Europe Network: Research network on EU relations with East-European Neighbours, Sussex European Institute, Aston University Birmingham, Leiden Europa Institute as well as member of editorial board: Common Market Law Review, European Foreign Affairs Review, Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Ukrainian Journal of European Legal Studies.
Occasional lecturer at various European universities (Bibó István - Budapest, Copenhagen, Cambridge, Donetsk, Durham, Ghent, Gothenburg, Leiden, Lódz, London, Moscow, Nottingham, Prague, Sussex, Tallinn, Warsaw), institutes (College of Europe – Bruges/Natolin; European University Institute - Florence) and for the EU external relations programmes of the European Law Academy (Trier)

Czytaj więcej

Dagmar Schiek, Queen’s University Belfast

source: Queen's University of Belfast

Dagmar Schiek is Professor of Law with a focus on European Union Law, Comparative Law and Labour Law. She holds a PhD from the University of Hamburg (1992), on the basis of a thesis asking the question "Is lifting the ban on women's nightwork in Europe a straight road to equality?". She has been granted the venia legend (authority to teach) in German and European Civil and Labour Law by University of Bremen (1999). This was on the basis of her Habilitation thesis on "Justice Differentiated? Protection against Discrimination in Contract Law" (published in German by Nomos publishers, 2000) and her inauguration lecture on "A sustainable legal frame for e-commerce" (not published).

Before joining Queen's, Dagmar held the Chair in EU Law at University of Leeds (Britain) from August 2007 to October 2014, where she also was Director of the Centre of European Law and Legal Studies (which is now dissolved). She has been Professor of European Economic Law at Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg (Germany, 10/1999-7/2007), where she was also the Director of the Hanse Law School (2002-2007) and one of altogether five deans of student education (2002-2006). Before becoming a professor she was Associate Professor of Civil and Labour Law at Bremen University (11/1993-9/1999), and lecturer for civil and labour law at Bundeswehruniversität Hamburg (7/1989-2/1990). She has also been visiting faculty at the Universities of the London School of Economics (Britain), Maastricht (The Netherlands), Ulster University (Northern Ireland), Hamburg and Gießen (both Germany). From 1990 to 1993 she advised German states governments in Berlin and Hessen on constitutional, employment and equality law and drafted these states anti-discrimination legislation.
Her current research in European Union Law and Comparative Law with specific expertise in labour law straddles two fields. First, she develops a critical legal studies perspective on the EU's unique socio-economic model, its impact on global governance and the interrelation of economic integration within the EU and Europe's societies. Second, she is an internationally acknowledged expert in European Union antidiscrimination law and policy.

Czytaj więcej

Dawid Miąsik, Polish Academy of Sciences

source: Polish Academy of Sciences

Dawid Miąsik is a Professor of law at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences (INP PAN). He is also a judge of the Supreme Court, Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber. He has published extensively on competition law, the judicial application of European Union law and the functioning of the internal market.

Czytaj więcej

Dominique Allen, Monash University

source: Monash University

Senior lecturer at the Monasch University (Melbourne, Australia). Her field of specialisation is anti-discrimination law, equality, employment law, alternative dispute resolution law, human rights law.

Czytaj więcej

Dorota Igielska

jest ekspertem w zakresie prawa oświatowego, autorką publikacji dotyczących organizacji i zarządzania oświatą, rozwoju zawodowego nauczycieli i międzynarodowych uwarunkowań polityki oświatowej.

Czytaj więcej

Dorota Janczak

jest nauczycielem konsultantem OEZIiZK w Warszawie, zajmuje się wspieraniem nauczycieli we wprowadzaniu nowych technologii do pracy z uczniami.

Czytaj więcej

dr Adam Kalbarczyk

jest współtwórcą i dyrektorem Międzynarodowych Szkół im. I.J. Paderewskiego w Lublinie, adiunktem w IFP UMCS w Lublinie.

Czytaj więcej

dr Andrzej Olaś

Dr Andrzej Olaś
ORCID 0000-0002-2295-8645
Afiliacja: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (WPiA UJ). Adwokat wykonujący zawód w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej.

Czytaj więcej

dr Bartosz Wołodkiewicz

Dr Bartosz Wołodkiewicz
ORCID 0000-0002-3571-4615
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

Czytaj więcej

dr Danuta Elsner

jest niezależną konsultantką ds. zarządzania oświatą, uczestniczką wielu projektów międzynarodowych i badań oświatowych, autorką, współautorką, redaktorką ponad 350 publikacji w kilku językach, w tym 20 książek, byłą dyrektorką Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Katowicach.

Czytaj więcej

Dr hab. Anna Tischner

ORCID: 0000-0001-8297-4578

Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawie ochrony konsumentów. Jej zainteresowania naukowe ogniskują się wokół ochrony designu w prawie własności intelektualnej. Stypendystka Max Planck Institute for Innovation and Competition w Monachium (2004, 2013 i 2018), członek Prezydium międzynarodowej organizacji naukowej International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property - ATRIP (2015-2019), recenzent (peer-reviewer) czasopisma International Journal of Intellectual Property and Competition Law (IIC), członek External Advisory Board programu EIPIN Innovation Society, uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Fairness, Morality and Equality in International and European Intellectual Property Law (FAME-IP  2018-2022), kieruje międzynarodowym programem Kraków Intellectual Property Law Summer School.

Czytaj więcej

dr hab. inż. Wojciech Kolanowski

jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Czytaj więcej

dr hab. Jan Fazlagić

jest profesorem nadzwyczajnymi pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Uczelni VISTULA w Warszawie; zajmuje się problematyką zarządzania w polskiej oświacie oraz kapitałem intelektualnym.

Czytaj więcej

dr hab. Krystian Markiewicz

dr hab. Krystian Markiewicz, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
ORCID 0000-0002-7707-832X
Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Śląski

Specjalista w zakresie prawa cywilnego i postępowania cywilnego, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, od 2016 r. – prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Na tym samym wydziale w 2006 r. na podstawie rozprawy pt. Postępowanie o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego otrzymał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2014 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Zasady orzekania w postępowaniu nieprocesowym – stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. Został profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Śląskiego i jest zatrudniony w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji.

Czytaj więcej

dr hab. Marcin Walasik

dr hab. Marcin Walasik, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000-0001-9750-2936
Afiliacja: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

W latach 1996–2001 studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji; od 2001 r. do 2004 r. odbywał aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu, natomiast w latach 2002–2007 – studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, następnie w latach 2008–2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta na tej uczelni. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a od 2018 r. jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Od 2010 r. wykłada także na polsko-niemieckich studiach prawniczych prowadzonych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Czytaj więcej

dr hab. Paweł Grzegorczyk

dr hab. Paweł Grzegorczyk, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ORCID 0000-0002-2495-4031
Afiliacja naukowa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Prawa i Administracji

Jest sędzią Sądu Najwyższego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Polski Proces Cywilny”.
Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2005 r. na podstawie rozprawy pt. „Jurysdykcja krajowa w procesie w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej”. W 2010 r. uzyskał habilitację w dziedzinie nauk prawnych, specjalność: postępowanie cywilne; temat rozprawy: Immunitet państwa w postępowaniu cywilnym (recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Feliks Zedler, prof. UW dr hab. Marek Zubik).
Od 2014 r. jest zatrudniony jako profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a od 2017 r. jest także sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Cywilnej.

Czytaj więcej

dr hab. Piotr Rylski

dr hab. Piotr Rylski
ORCID 0000-0002-5399-1624
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radcą prawnym.
Interesuje się zagadnieniami prawa procesowego cywilnego i ustrojowego, a także praktyką wymiaru sprawiedliwości. W szczególny sposób jego zainteresowania koncentrują się wokół praktycznych aspektów stosowania prawa procesowego cywilnego i prawa procesowego porównawczego.

Czytaj więcej

Dr Justyna Ożegalska-Trybalska

ORCID: 0000-0003-0206-1918

Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca prawa patentowego i prawa znaków towarowych oraz prawa Internetu na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Stypendystka The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (2002) oraz Instytutu Maxa Plancka w Monachium (2017). Członek stałej rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ, European Intellectual Property Teachers’ Network (EIPTN), krajowej grupy International Literary and Artistic Association (ALAI) oraz Stowarzyszenia Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji. Ekspert w krajowych i unijnych projektach badawczych (m.in.: IPR-Helpdesk, NetFinTex, IP-Unlink, HEIP-Link, PILA, CipaNet). Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Kierownik oraz członek Steering Committee studiów magisterskich II stopnia „Intellectual Property Law and New Technologies”, realizowanych we współpracy z WIPO Academy oraz Urzędem Patentowym RP.

Czytaj więcej

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska

dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska
ORCID 0000-0001-8245-9023
Afiliacja: Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych w dyscyplinie postępowanie cywilne (tytuł rozprawy doktorskiej „Sprawy o ochronę indywidulanych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym”).
Jest zatrudniona jako adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Śląskiego oraz wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Od 2011 r. jest sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, gdzie orzeka w wydziale cywilnym.
Jest także wykładowcą Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz członkiem Społecznej Komisji Kodyfikacyjnej.

Czytaj więcej

dr Małgorzata Sidor-Rządkowska

jest wykładowcą na studiach MBA, trenerem i konsultantem.

Czytaj więcej

dr Marta Majorczyk

jest pedagogiem, adiunktem w Katedrze Edukacji i Nowych Mediów Collegium Da Vinci w Poznaniu, pracownikiem niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Czytaj więcej

dr Michał Markiewicz

ORCID: 0000-0003-1906-7996

Doktor nauk prawnych, radca prawny, asystent w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, redaktor „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego Prace z Prawa Własności Intelektualnej” oraz recenzent Internetowego Przeglądu Prawniczego TBSP UJ.

W 2017 r. Michał Markiewicz obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. Zarząd wspólnym prawem autorskim. Za którą otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanym przez Urząd Patentowy RP. W 2014 r. ukończył aplikację radcowską organizowaną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie, a w 2015 r. po zdaniu egzaminu radcowskiego został radcą prawnym. Jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Interesuje się zagadnieniami związanymi z prawem własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawem autorskim oraz prawem cywilnym, w szczególności dobrami osobistymi, w tym prawem do wizerunku oraz ochrony korespondencji.

Czytaj więcej

dr Michał Ziółkowski

Education:

2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
The Department of Constitutional Law and European Studies 
Doctor of Law (2017)

2004 – 2009 Warsaw University
The College of Inter-Faculty Individual Studies in the Humanities
Faculty of Law and Administration UW
Master of Studies in Law (2009).

Experience:

2018 –present Kozminski University in Warsaw 

Adjunct at the Department of Constitutional Law

2015 – present Państwo i Prawo (law journal)
Managing Editor

2010 – 2017 Institute of Legal Studies of Polish Academy of Science
Researcher at the Department of Constitutional Law and European Studies

2008 – 2016 Constitutional Tribunal of Poland
Referendaire

2011 – 2015 Committee on Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences
Assistant

Czytaj więcej

dr Tomasz Kozłowski

jest socjologiem, kierownikiem Katedry Edukacji i Nowych Mediów w Collegium Da Vinci w Poznaniu, współtwórcą nowatorskich studiów licencjackich „Edukacja prorozwojowa”.

Czytaj więcej

dr Wioletta Kozak

jest kierownikiem Wydziału Egzaminu Maturalnego w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Czytaj więcej

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

jest pedagożką, autorką i realizatorką wielu programów edukacyjnych Federacji Inicjatyw Oświatowych, krajową koordynatorką programu wdrożenia Międzynarodowych Standardów Szkół Aktywnych w Społeczności.

Czytaj więcej

Ewa Maksymowska

jest psychologiem, trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, współpracuje z Niepubliczną Placówką Edukacji PEN, jest superwizorem grupy interwentów kryzysowych Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Czytaj więcej

Franz Mayer, Universität Bielefeld

Source: University of Belefield

Franz C. Mayer is a professor of law at the University of Bielefeld, Chair of Public Law, European Law and Public International Law, Comparative Law, Law & Politics. Main areas of his research are Public Law (in particular German and Comparative Constitutional Law); Europeanisation and Internationalisation of Public Law (Constitutional and Administrative Law); Immigration Law; Cyberspace Law; European integration (European Constitutional Law, EU Law and the EU political system)l; Public International Law, International Relations; Comparative Law; Law & Politics (in particular constitutional politics and European and international politics); German and European sports and football law

Czytaj więcej

Gabriela Ott

w latach 1994–2000 sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; od 2000 r. sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, a w latach 200–2011 wiceprezes tego sądu. Obecnie wizytator do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2012 r. członek Prezydium Rady. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Czytaj więcej

Grzegorz Borkowski

Grzegorz Borkowski
absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu (1963 r.). Po odbyciu aplikacji w Sądzie Wojewódzki w Poznaniu orzekał w sprawach cywilnych (7.12.1965 r.) jako asesor, a następnie sędzia w sądach powiatowych w Rawiczu, Pleszewie i Kaliszu. Po powołaniu (10.06.1976 r.) na stanowisko sędziego sądu wojewódzkiego orzekał w sądach wojewódzkich w Kaliszu i w Tarnowie. Od września 1989 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwość, w którym pełnił funkcję wicedyrektora, a następnie dyrektora departamentu. Od 1.10.1984 r. do 30.04.1985 r. orzekał w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. 28.03.1985 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego, w którym orzekał do dnia przejścia w stan spoczynku (19.04.2011 r.), specjalizując się głównie w sprawach podatkowych.

Czytaj więcej

Grzegorz Mazurkiewicz

jest socjologiem, nauczycielem, doktorem nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych UJ. Jest koordynatorem projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły”. Współtworzył program CEO „Szkoła ucząca się”.

Czytaj więcej

Grzegorz Więcław

jest psychologiem sportu, absolwentem uniwersytetów w Kanadzie i Finlandii, zajmuje się szeroko pojętą edukacją psychologiczną dla sportu i kultury fizycznej.

Czytaj więcej

Hubert Izdebski

prof. dr hab. Hubert Izdebski 
nr ORCID: 0000-0002-3390-4167
Profesor w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, dyrektor Instytutu Prawa; em. prof. zwycz. w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji; wykładał na uniwersytetach m.in. w Lille II, Poitiers, Genewie i Paryżu I; członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2003-2016) i jej sekretarz (2011-2016), członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk (od 2016), członek rzeczywisty Towarzystwa Naukowego Warszawskiego; adwokat, radca prawny; autor (lub współautor) m.in. 31 książek z zakresu prawa publicznego oraz jego podstaw teoretycznych i historycznych; od 1989 r. zaangażowany w prace legislacyjne z zakresu administracji publicznej oraz szkolnictwa wyższego i stopni naukowych; odznaczony m.in. Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego (2015)

Czytaj więcej

Igor Zachariasz

dr hab. Igor Zachariasz 
nr ORCID:0000-0003-2138-1853
Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, adwokat, członek Towarzystwa Urbanistów Polskich. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, nauki administracji i teorii prawa.
W latach 1998-2019 pracował w Biurze Unii Metropolii Polskich, był m.in.: członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2009-2011), stypendystą Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (1994) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1997).

Czytaj więcej

Ireneusz C. Kamiński

ORCID 0000-0002-5033-5023

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014–2016).

Czytaj więcej

Isabelle Rorive, The Perelman Centre for Legal Philosophy, Université libre de Bruxelles (ULB)

source: Centre Perelman de Philosophie du Droit

Isabelle Rorive is professor at the Law Faculty and at the Institute for European Studies of the ULB (Université libre de Bruxelles) where she teaches comparative law, non-discrimination law, legal methods and contemporary issues in mobilising fundamental rights. Since September 2012, Isabelle Rorive is the director of the Perelman Centre for Legal Philosophy. Her research focuses on theoretical and practical developments of the right to equality and non-discrimination, the migration of legal concepts between common law and civil law systems, the imprint of legal cultures on the development of law and judicial reasoning, and the human rights issues raised by the management of cultural pluralism. As a member of the European Equality Law Network and the Berkeley Comparative Anti-Discrimination Law Study Group Isabelle Rorive pursues many of her research projects in a European or international setting. Recently, she participated in the launching of the Equality Law Clinic (ELC) in the framework of the Human Rights Integration project that she coordinates with Emmanuelle Bribosia at the ULB.

Czytaj więcej

Iwona Kobus

jest radcą prawnym, pracownikiem gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy, stałą współpracowniczką serwisu Prawo Oświatowe; doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Departamencie Prawnym Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Pracy.

Czytaj więcej

Jacek Gudowski

Jacek Gudowski
sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej
przewodniczący Wydziału III Problemowego

Studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim odbył w latach 1967–1971.
W latach 1971–1973 odbył etatową aplikację sądową w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim.
W latach 1973–1980 był asesorem, a następnie sędzią Sądu Rejonowego w Bochni. Następnie był sędzią Sądu Wojewódzkiego w Tarnowie (1980–1987), gdzie przewodniczył wydziałowi cywilnemu, oraz Sądu Wojewódzkiego w Krakowie (1987–1990), w którym pełnił funkcję wizytatora ds. cywilnych.

Czytaj więcej

Jan Kremer

długoletni sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wizytator do spraw cywilnych, rzecznik prasowy, od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, współautor publikacji Komentarz do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (2013). Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Czytaj więcej

Janusz Żmijski

z wykształcenia jest historykiem, pracował jako nauczyciel i dyrektor szkoły, jest wykładowcą, trenerem edukatorem m.in. w programie Nowa Szkoła, autorem bądź współautorem wielu publikacji edukacyjnych.

Czytaj więcej

Jarosław Feliński

jest kierownikiem studiów podyplomowych dla ABI i IOD AMW w Gdyni, prezesem Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych.

Czytaj więcej

Jarosław Kordziński

jest etatowym pracownikiem niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli – Ośrodka Rozwoju Edukacji EDUCATOR, specjalistą z zakresu zarządzania oświatą, szkoleniowcem, twórcą licznych artykułów oraz książek kierowanych do dyrektorów placówek oświatowych.

Czytaj więcej

Jarosław Szulski

jest nauczycielem w warszawskim Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza Reytana, autorem dwóch powieści o szkole: „Zdarza się” (2011) i „Sor” (2014).

Czytaj więcej

Joanna Lesińska

jest radcą prawnym, zajmuje się prawem oświatowym.

Czytaj więcej

Julian Piotr Sawiński

jest nauczycielem, konsultantem ds. informacji i innowacji pedagogicznych CEN w Koszalinie, doktorem nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, autorem ponad 500 różnorodnych publikacji edukacyjnych, w tym kilkudziesięciu prac zwartych, Nauczycielem Roku 1995 Fundacji Innowacja w Warszawie.

Czytaj więcej

Justyna Maliszewska-Nienartowicz

ORCID 0000-0001-8266-3104

Profesor zwyczajny nauk prawnych od 2016 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik, specjalność: prawo europejskie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia związane z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z zasadami ogólnymi tego prawa; formy dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; współpracę sądową w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej; politykę ochrony konsumenta oraz różne aspekty funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Nicolaus Copernicus University in Torun

source: Nicolaus Copernicus University

Prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz is a lawyer specialising in the European Union law. She is the head of the Department of International and European Law at the Faculty of Political Sciences and International Studies at Nicolaus Copernicus University.
She has participated in more than 30 conferences, including 12 international conferences (e.g. in Budapest, Brussels, Brno, Strasbourg, Birmingham, Bergen, Rome). She has also conducted her research abroad during scholarships in Utrecht, Hull and Oxford.
She is a member of the Editorial Board of the European Judicial Review (Europejski Przegląd Sądowy) and International Editorial Board of the Quarterly Journal of Law and Social Sciences, issued at J. J. Strossmayer University in Osijek (Croatia).
She has prepared expertises for European Commission and Polish Society of Anti-Discrimination Law concerning indirect discrimination.
Her research interests concentrate on issues related to the legal order of the European Union, in particular connected with the general principles of law; forms of discrimination in the law of the European Union and its Member States; judicial cooperation in civil matters in the EU; consumer protection policy and various aspects of the functioning of the EU internal market.

Czytaj więcej

Justyna Przedańska

dr Justyna Przedańska
nr ORCID: 0000-0002-3558-3969
Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”. W latach 2014–2018 redaktor tematyczny kwartalnika „Wrocławskie Studia Sądowe”.

Czytaj więcej

Karon Monaghan, QC

source: matrix chambers

Karon Monaghan QC is an advocate at Matrix Law which is a barristers' chambers located in London and Geneva. They are a group of independent and specialist lawyers who work in a wide range of areas of law. We work throughout the UK and have extensive experience internationally. Karon Monaghan QC practises principally in the fields of equality and discrimination law, human rights and EU law. Her work spans the fields of employment law, civil actions, judicial review and inquests. She has appeared in numerous cases at appellate level, including in the Court of Appeal and Supreme Court and (on references under Art 267, TFEU) in the CJEU.
She also undertakes advisory work for public bodies and NGOs. Karon Monaghan QC is an A-Panel member of the Equality and Human Rights Commission's Panel of Preferred Counsel. Karon acted as Special Adviser to the House of Commons Business, Innovation and Skills Committee for their Inquiry on Women in the Workplace (2013-14). She also acted as adviser to the Government's Women and Equality Unit on the "Discrimination Law Review" (2006) which led to the Equality Act 2010. She was Special Adviser to the Treasury Select Committee for their Inquiry on Women in the City (2009/10). She was appointed by the Commission for the Compact to undertake an independent legal analysis and review of the Compact's BME Code (2008) and she was a member of the Fawcett Society's Commission on Women in the Criminal Justice System (2003-9).

Czytaj więcej

Katarzyna Leśniewska

jest pedagogiem specjalnym, pracownikiem Ośrodka Rozwoju Edukacji, trenerem, autorką publikacji i scenariuszy zajęć z zakresu edukacji.

Czytaj więcej

Katarzyna Szczepkowska

jest coachem, trenerem.

Czytaj więcej

Kazimierz Jaśkowski

dr Kazimierz Jaśkowski

Doktor nauk prawnych od 1975 r. W latach 1967–1990 był nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Pracy), natomiast w latach 1990–1994 pracował jako sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku. W latach 1994–2014 był sędzią Sądu Najwyższego – orzekał w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych; od 2014 r. jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku.

Czytaj więcej

Klemens Stróżyński

jest specjalistą w zakresie oceniania szkolnego i zarządzania oświatą, rzeczoznawcą MEN ds. podręczników szkolnych oraz współpracownikiem CKE.

Czytaj więcej

Krystyna Kowalik-Bańczyk

ORCID: 0000-0001-7007-3203
Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka rządu francuskiego w latach 1999/2000, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja). Stypendystka rządu polskiego w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) w latach 2001/2002, uzyskała tytuł Master of European Studies. Uzyskała stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2014) w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Czytaj więcej

Krystyna Mucha

jest dyrektorem wydziału w kuratorium oświaty, wieloletnim dyrektorem szkoły.

Czytaj więcej

Krystyna Sieniawska

adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego; od 1990 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; od 1996 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika KRSKO „Casus”. Prowadziła zajęcia na kierunku administracja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego, pod jej redakcją ukazały się dwie prace zbiorowe: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 14-17 stycznia 2009 r.), Warszawa 2009 i Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, Kraków 2011.

Czytaj więcej

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

prof. dr hab. Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
ORCID: 0000-0001-5705-2192
Kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych; Dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego. Z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego związana od lutego 1990 r. Brała udział w projekcie badawczym realizowanym dla instytucji europejskiej – Urzędu do spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) - EU observatory on Infringement of IP rights. W latach 2013–2015 uczestniczyła w projektach badawczych finansowanych przez Komisję Europejską. W latach 2010–2015 kierowała Studiami Podyplomowymi Ochrona własności intelektualnej „Kształcenie kadry akademickiej do roli wykładowców przedmiotu ochrona własności intelektualnej”. W latach 2011/2012 zorganizowała i była kierownikiem Studiów Podyplomowych dla sędziów sądów powszechnych na Wydziale Prawa i Administracji, powołanych we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Krajową Szkołą Sądownictwa. W latach 2014–2017 była przewodniczącym Komisji Prawa Autorskiego, działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jestem członkiem Rady Arbitrażowej przy Sądzie Polubownym Krajowej Izby Gospodarczej, gdzie pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego. W 2005 r. otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla wynalazczości”.

Czytaj więcej

Krzysztof G. Szymański

Doktor habilitowany, biegły rewident, doradca podatkowy. Specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego, handlowego i bilansowego. Autor ponad 140 pozycji książkowych, monografii i artykułów. Pracował na kierowniczych stanowiskach w czołowych, światowych firmach konsultingowych i kancelariach adwokackich; aktualnie jest prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego GLOBALTAX. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Czytaj więcej

Krzysztof Grajewski

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich kilku kadencji Sejmu. W VI kadencji Sejmu ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktor naczelny kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa, członek Kolegium Redakcyjnego Gdańskich Studiów Prawniczych – Przegląd Orzecznictwa. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym monografii Immunitet parlamentarny w prawie polskim (Warszawa 2001), Status prawny posła i senatora (Warszawa 2002, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa 2006) oraz Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego (Warszawa 2009). Współautor i redaktor naukowy pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Warszawa 2014).

Czytaj więcej

Krzysztof Pietrzykowski

prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
ORCID 0000-0001-6295-1344
Afiliacja naukowa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Handlowego

Jest sędzią Sądu Najwyższego od 2005 r.
Studia ukończył w 1976 r. obroną pracy magisterskiej pt. „Powództwo o zaprzeczenie macierzyństwa”, której promotorem był dr Jan Rezler.
W 1981 r. otrzymał stopień doktora nauk prawnych po obronie rozprawy pt. „Zawarcie małżeństwa i przesłanki jego ważności w prawie międzynarodowym prywatnym” (promotor: prof. dr hab. Jerzy Jakubowski), natomiast stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1990 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powstanie i ustanie stosunku członkostwa w spółdzielni”.

Czytaj więcej

Lech Garlicki, University of Warsaw

source: The University of Warsaw

Lech Garlicki is a Professor of Law. He has worked at the Warsaw University since 1968, and since 1987 as full professor. He was member of the Warsaw Bar from 1980-1993, judge of the Constitutional Court of Poland from 1993-2001, and judge of the European Court of Human Right from 2002-2012. He was president of the fourth Section in 2011-2012. Prof. Garlicki lectured at numerous universities in Europe, the United States, Israel, Japan, China and Hong Kong. He is author or editor of over 300 publications in different languages, including a five-volume Commentary to the 1997 Constitution of Poland and two-volume Commentary to the European Convention on Human Rights. Prof. Garlicki is one of the Founding Members of the European Law Institute, a non-profit organisation that conducts research, makes recommendations and provides practical guidance in the field of European legal development with a goal of enhancing the European legal integration.

Czytaj więcej

Leon Kieres

profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (od 2012 r.), wcześniej – kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, senator IV i VII kadencji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przewodniczący Prezydium Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu, przewodniczący i radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, członek Prezydium Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, wiceprzewodniczący Izby Regionów w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy w Strasburgu, kawaler Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Afiliacja - Uniwersytet Wrocławski (emerytowany profesor)

Wykaz publikacji z lat 2016-2018:

Kieres Leon, Administracja samorządowa wobec działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 598-631
Kieres Leon, Bożena Popowska – ku profesurze i przez profesurę [w:] Kontrola działań administracji publicznej w sferze gospodarki, red. Katarzyna Kokocińska Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2018, s. 17-23
Kieres Leon, Dopuszczalny zakres działalności jednostek samorządu terytorialnego poza sferą użyteczności publicznej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 86-99
Kieres Leon, Formy organizacyjno-prawne gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa :2018, s. 99-120
Kieres Leon, Gospodarka komunalna: ujęcie ogólne [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 60-86
Kieres Leon, Instytucje prawa samorządu terytorialnego w publicznym prawie gospodarczym [w:] Misja publiczna, wspólnota, państwo: studia z prawa i administracji: księga dedykowana pamięci profesora Michała Kuleszy, red. Arwid Mednis, Presscom, Wrocław 2016, t. 1, s. 191-210
Kieres Leon, Prawo karne i publiczne prawo gospodarcze wobec działalności gospodarczej [w:] Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach: zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Bojarskiemu, red. Janusz Sawicki, Katarzyna Łucarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, t. 2, s. 113-124
Kieres Leon, Przedsiębiorcy publiczni (państwowi i komunalni) [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 273-305
Kieres Leon, Przedsiębiorcy zagraniczni [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 233-273
Kieres Leon, Sądowa i pozasądowa ochrona interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 898-936
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna: zdolność skargowa [w:] Ius est ars boni et aequi: księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. Anna Dańko-Roesler, Marek Leśniak, Maciej Skory, Bogusław Sołtys, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2018, s. 487-505
Kieres Leon, Skarga konstytucyjna jako instrument ochrony interesu przedsiębiorcy [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 881-897
Kieres Leon, Sprawna administracja w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego [w:] Administracja publiczna pod rządami prawa: księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, red. Jerzy Korczak, E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2016, s. 193-216
Kieres Leon, Umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8b, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 120-139
Kieres Leon, Wolność działalności gospodarczej [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 90-113
Kieres Leon, Współpraca zagraniczna jednostek samorządu terytorialnego [w:] Ubi ius, ibi remedium: księga dedykowana pamięci Profesora Jana Kolasy, red. Bartłomiej Krzan, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 239-256
Kieres Leon, Zarząd mieniem publicznym [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 8a, Publiczne prawo gospodarcze, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 743-768

Czytaj więcej

Leszek Garlicki

prof. dr hab. Lech Leszek Garlicki
ORCID 0000-0002-6590-2158

Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego; doktor h.c. Uniwersytetu Gdanskiego (2017); wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego (2010–2018).
W latach 1993–2001 – sędzia Trybunału Konstytucyjnego; w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Lidia Klaro-Celej

jest profesorem oświaty, doradcą metodycznym w zakresie kształcenia specjalnego m.st. Warszawy, wykładowcą na wyższych uczelniach, nauczycielem w Zespole Placówek Szkolno Wychowawczo -Rewalidacyjnych Nr 1 w Warszawie.

Czytaj więcej

Lidia Tkaczyńska

jest trenerem etykiety biznesu, wykładowcą etykiety w szkołach biznesu.

Czytaj więcej

Lisa Waddington, Maastricht University

source: Maastricht University

Lisa Waddington holds the European Disability Forum Chair in European Disability Law. Professor Waddington's principal area of interest lies in European and comparative disability law, the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and European and comparative equality law in general. In 2000, she received an ASPASIA award from the NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research). Between 2004 and 2007 she coordinated a large EU research and education project on European non-discrimination law. She also coordinated the involvement of Maastricht University in the FP7 EuRADE project (European Research Agendas expanding Disability Equality) and the Marie Curie Initial Training Network DREAM (Disability Rights Expanding Accessible Markets, 2011-2015). Lisa Waddington is a scholar of the Maastricht Centre for European Law and a member of both the Ius Commune Research School and the Human Rights Research School. Between 1993 and 2004 she was the editor of the Maastricht Journal of European and Comparative Law. She is currently a board member of a number of Networks and organizations, including the European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-discrimination and the Academic Network of European Disability experts. Professor Waddington has been a visiting professor at the University of British Columbia, Vancouver, the University of Melbourne and Leeds University.

Czytaj więcej

Luiza Budner-Iwanicka

Luiza Budner-Iwanicka
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (kierunek prawo), a także doktorantką w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji UG oraz radcą prawnym. Od 21 lat nieprzerwanie związana zawodowo z Regionalną Izbą Obrachunkową w Gdańsku, gdzie pełniła funkcję zastępcy Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, inspektora kontroli gospodarki finansowej, członka Kolegium Izby, a od 1.06.2011 r. pełni funkcję Prezesa Izby.

Czytaj więcej

Łukasz Bojarski

prawnik, Prezes zarządu i współzałożyciel think tanku prawniczego INPRIS (inpris.pl). Członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP (2010–2015). Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisji Europejskiej, OBWE, Rady Europy, uczelni wyższych, prywatnych fundacji jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute). Polski ekspert „Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji”. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Członek Rady Dyrektorów (Board of Directors) w PILnet – The Global Network for Public Interest Law. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa. Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa. Główne zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, prawa człowieka, zagadnienia nie-dyskryminacji, edukacja prawna i język prawa.

Czytaj więcej

Maciej Osuch

jest starszym wizytatorem i jednym z pierwszych rzeczników praw ucznia.

Czytaj więcej

Maciej Szpunar

ORCID: 0000-0001-7035-0805

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, dr. hab. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz College of Europe (Bruges). Wykładowca na Uniwersytecie Śląskim, Uniwersytecie Warszawskim (British Centre for English and European Legal Studies at the University of Warsaw), Collegium Civitas, College of Europe, Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadził również wykłady dotyczące rozmaitych aspektów prawa Unii Europejskiej m.in. w: Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Izbie Radców Prawnych, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim. W latach 2005-2008 Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Unii Europejskiej dla Sędziów (zorganizowanego we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości) Uniwersytet Śląski – Wydział Prawa i Administracji

Czytaj więcej

Magdalena Goetz

jest psycholożką, doktorantką Uniwersytetu Gdańskiego i trenerką, prowadzi warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz nauczycieli.

Czytaj więcej

Magdalena Raguszewska

wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2001 r. pozaetatowy, a od 2002 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu – specjalista w sprawach dotyczących: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, pomocy społecznej, dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa transportowego i przewozowego, szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie zwierząt itd.); we wrocławskim SKO pełni funkcję koordynatora do spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawo emisyjne), ustawy – Prawo wodne, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ochrony zwierząt, a także spraw dotyczących zatrzymań prawa jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Czytaj więcej

Maksymilian Pazdan

prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
ORCID-0000-0001-6799-7392

Jest profesorem zwyczajnym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem korespondentem Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego (Academie International de Droit Comparé) w Paryżu, członkiem wielu komisji kodyfikacyjnych, członkiem kolegiów redakcyjnych lub rad programowych czasopism.
Został odznaczony Złoty Krzyżem zasługi (1975) oraz Krzyżem Kawalerskim (1980) i Oficerskim Orderem Odrodzenia Polski Restituta (1987). Za zasługi w rozwijaniu współpracy polsko-francuskiej Premier Republiki Francuskiej dekretem z 21.07.1987 r. mianował go kawalerem Orderu Palm Akademickich. W 1995 r. Uniwersytet w Rostowie nad Donem nadał mu godność doktora honoris causa. Godność doktora honoris causa nadał mu również Uniwersytet Śląski (2011). Jest laureatem Nagrody Pro Scientia et Arte (2006), Śląskiego Oskara (2008), Nagrody Towarzystwa Przyjaciół Śląska w Warszawie (2016), lauru Studenckiego Uniwersytetu Śląskiego (2017) i Kryształowego Lauru Umiejętności i Kompetencji (2018).

Czytaj więcej

Małgorzata Gersdorf

prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
ORCID 0000-0001-7856-4613

Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 1975 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jej praca magisterska na temat efektywności egzekucji roszczeń alimentacyjnych napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Czachórskiego została opublikowana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w opracowaniu zbiorowym poświęconym prawu rodzinnemu (1976). Następnie odbyła aplikację sądową, którą ukończyła w 1979 r. z wynikiem bardzo dobrym. W 1986 r. zdała z wynikiem bardzo dobrym egzamin na stanowisko radcy prawnego.
W latach 1991–2004 była członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (poprzednio Biuro Orzecznictwa), a następnie do 2005 r. radcą prawnym w Sądzie Najwyższym.

Czytaj więcej

Małgorzata Jaśko

jest doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, konsultantem ds. doskonalenia kadry kierowniczej w Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie.

Czytaj więcej

Małgorzata Militz

Małgorzata Militz
Doradca podatkowy, ekspert z zakresu VAT. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie podatkowym z zakresu VAT, jak i postępowaniach podatkowych (reprezentuje klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi). Pełnomocnik w sprawach VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości. Autorka wielu publikacji książkowych z tematyki VAT, wielu artykułów w profesjonalnej prasie podatkowej. Ceniony wykładowca z zakresu VAT. Od 2014 r. współpracuje z jedną z największych polskich kancelarii prawniczych GWW. Członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego.

Czytaj więcej

Małgorzata Modrzejewska

doc. dr Małgorzata Modrzejewska
nr ORCID 0000-0002-2946-3100
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania naukowe: prawo handlowe i umowy handlowe, prawo ochrony konkurencji, prawo reklamy i mediów, prawo własności intelektualnej, prawo farmaceutyczne.
Uczestniczka zagranicznych staży naukowych (Amsterdam, Londyn, Trydent, Paryż).

Czytaj więcej

Małgorzata Nowak

jest niezależnym trenerem, publicystką, mentorem na Studiach Podyplomowych Liderów Oświaty, przez wiele lat była dyrektorem Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

Czytaj więcej

Małgorzata Pomianowska

jest redaktor naczelną „Dyrektora Szkoły. Miesięcznika Kierowniczej Kadry Oświatowej”, coachem, trenerem, superwizorem zajęć edukacyjnych, autorką licznych publikacji z zakresu pedagogiki, pedeutologii i zarządzania. Przez wiele lat pełniła funkcje kierownicze w oświacie (CODN, ORE).

Czytaj więcej

Małgorzata Stańczyk

jest dziennikarką, ukończyła studia psychologiczne i filozoficzne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Czytaj więcej

Marcin Zaród

jest anglistą w V LO w Tarnowie, współtwórcą tarnowskiej Fabryki Przyszłości, w 2013 r. zdobył tytuł Nauczyciela Roku.

Czytaj więcej

Marek Grzybowski

doc. dr Marek Grzybowski
ORCID: 0000-0002-9689-2001
docent, doktor nauk prawnych; pracownik w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (od 1977 r.); radca prawny. W latach 1995–1999 pełnił funkcję członka Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a w latach 1999–2003 był przewodniczącym Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. W 2005 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za pracę dla polskiego systemu bankowego. Od 1997 r. redaktor naczelny czasopisma „Glosa. Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach”. Od 2012 r. prodziekan ds. finansowych WPiA UW. W 2014 r. został wybrany na członka zarządu European Law Faculties Associationa. a w kwietniu 2019 r. na Prezesa tego stowarzyszenia. Jest członkiem kolegium redakcyjnego The European Journal of Legal Education w organizacji. Jego przedmiotem szczególnego zainteresowania są zagadnienia publicznego prawa bankowego, a przede wszystkim kwestie regulacyjne i nadzorcze dotyczące rynku finansowego oraz systemy gwarantowania depozytów bankowych. Autor i współautor wielu publikacji, w tym: monografii, komentarza do ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, artykułów i glos.

Czytaj więcej

Marek Safjan

prof. dr hab. Marek Safjan
doktor prawa (Uniwersytet Warszawski, 1980); doktor habilitowany nauk prawnych (Uniwersytet Warszawski, 1990); profesor prawa (1998); dyrektor Instytutu Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego (1992–1996); prorektor Uniwersytetu Warszawskiego (1994–1997); sekretarz generalny sekcji polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française (1994–1998); przedstawiciel Polski w Komitecie ds. Bioetyki Rady Europy (1991–1997); sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997–1998), następnie prezes tego trybunału (1998–2006); członek Académie internationale de droit comparé (od 1994), a następnie jej wiceprzewodniczący (od 2010); członek Association internationale droit, éthique et science (od 1995), członek Komitetu Helsińskiego w Polsce; członek Polskiej Akademii Umiejętności; autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, prawa medycznego i prawa europejskiego; doktor honoris causa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego (Florencja, 2012); sędzia Trybunału Sprawiedliwości od 7.10.2009 r.

Czytaj więcej

Marek Safjan, University of Warsaw

source: Court of Justice

Born 1949; Doctor of Law (University of Warsaw, 1980); habilitated Doctor in Legal Science (University of Warsaw, 1990); Professor of Law (1998); Director of the Civil Law Institute of the University of Warsaw (1992-96); Vice-Rector of the University of Warsaw (1994-97); Secretary-General of the Polish Section of the Henri Capitant Association of Friends of French Legal Culture (1994-98); representative of Poland on the Bioethics Committee of the Council of Europe (1991-97); Judge (1997-98), then President (1998-2006), of the Constitutional Court; member (since 1994) and Vice-President (since 2010) of the International Academy of Comparative Law, member of the International Association of Law, Ethics and Science (since 1995), member of the Helsinki Committee in Poland; member of the Polish Academy of Arts and Sciences; Pro Merito Medal conferred by the Secretary-General of the Council of Europe (2007); author of a very large number of publications in the fields of civil law, medical law and European law; Doctor honoris causa of the European University Institute (2012); Judge at the Court of Justice since 7 October 2009.

Czytaj więcej

Mariusz Malinowski

jest nauczycielem konsultantem w Ośrodku Rozwoju Edukacji, propaguje innowacyjne metodyki kształcenia bezpośredniego, jak również nauczania wspomaganego technologiami cyfrowymi.

Czytaj więcej

Mark Bell, Trinity College Dublin

source: Trinity College Dublin, The University of Dublin

Mark Bell is Regius Professor of Laws since 2015 and a Fellow of Trinity College Dublin. Prior to his appointment at Trinity, he was a professor at the School of Law, University of Leicester, where he was also Head of the School of Law (2011-2014).
His areas of research is equality, employment law. He is the author of Racism and Equality in the European Union (OUP, 2008) and Anti-Discrimination Law and the European Union (OUP, 2002). He is a member of the Board of Directors of the Irish Centre for European Law; the committee of the Employment Law Association of Ireland; and the Berkeley Comparative Equality and Anti-Discrimination Law Study Group. In 2015, he was a Senior Expert on Disability for the European Commission's Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination. Since 2010, he has been working with the International Labour Organisation on several projects, including the preparation of a guide for employers on providing reasonable accommodation.

Czytaj więcej

Marlena Sakowska-Baryła

jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi, członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Czytaj więcej

Marta Handzlik

jest prawnikiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizuje się w prawie oświatowym i prawie pracy.

Czytaj więcej

Marta Romańska

dr hab. Marta Romańska, profesor Uniwersytet Jagielloński
ORCID 0000-0002-5439-475X
Afiliacja naukowa: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Postępowania Administracyjnego

W okresie od 1 października 1984 r. do 1 czerwca 1989 r. odbyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zakończone obroną pracy magisterskiej pt. „Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka na tle ogólnych zasad alimentacji”, przygotowanej w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pod kierunkiem prof. dr hab. Janiny Preussner-Zamorskiej.
Dnia 15 czerwca 2000 r. obroniła pracę doktorską pt. „Zakres przedmiotowy kontroli administracji przez Naczelny Sąd Administracyjny”, napisaną pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tadeusza Wosia i 19 czerwca 2000 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. W 2010 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie pracy „Skuteczność orzeczeń sądów administracyjnych”.

Czytaj więcej

Mateusz Błachucki

dr hab. Mateusz Błachucki
ORCID: 0000-0001-5805-048X

doktor habilitowany, pracownik Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; adiunkt w Zakładzie Prawa Administracyjnego. W latach 2012–2018 (dwie kadencje) był członkiem i sekretarzem Rady Naukowej INP PAN, jest członkiem Rady Naukowej Wydawnictwa INP PAN. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, prawie antymonopolowym i transnarodowym prawie administracyjnym.

Czytaj więcej

Mathias Möschel, Central European University

Source: Central European University

Mathias Möschel is a Professor Law at the Central European University, Budapest. Mathias Möschel's research, teaching and publications fall broadly in the field of comparative (constitutional) law, international human rights law and non-discrimination law, mainly from a critical race theory and gender perspective. Prior to coming to CEU, Mathias held research and teaching positions at University of Paris Ouest Nanterre La Defense, New York University and at the Institut de Droit Compare of University of Paris II (Pantheon-Assas). He has also worked at the European Commission and as an attorney in a California (Silicon Valley) law firm. Besides his academic qualifications, Mathias is also admitted to the New York Bar.

Czytaj więcej

Matthias Mahlmann, University of Zurich

source: the University of Zurich

Professor Mahlmann is a Chair of Philosophy and Theory of Law, Legal Sociology and International Public Law at the University of Zurich. Visiting Professor at the Hebrew University, Jerusalem and Georgetown University Law Center, Washington D.C. Since 2002 member of the European Network of Legal Experts in Gender Equality and Non-Discrimination (formerly: European Network of Independent Experts in the Field of Non-Discrimination). Since 2013 he holds a position of president of the Swiss Association for Philosophy of Law and Social Philosophy.

Czytaj więcej

Michał Łyszczarz

jest współautorem komentarza do ustawy o systemie oświaty, pracuje jako główny specjalista w wydziale oświaty miasta na prawach powiatu.

Czytaj więcej

Mirosław Sielatycki

jest zastępcą dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, w latach 2010-2012 był wiceministrem edukacji.

Czytaj więcej

Mirosław Stec

Prof. zw. dr hab. Mirosław Stec
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego
Kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego

Jest współtwórcą reform ustrojowych w sferze samorządu terytorialnego i administracji publicznej. W latach 1990–1991 był delegatem Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie krakowskim, a następnie (1991–1994) wiceministrem w rządzie Hanny Suchockiej, odpowiedzialnym za samorząd i terytorialną administrację rządową. Współtwórca (1992) regionalnych izb obrachunkowych. Ekspert Komisji Konstytucyjnej (1996–1997) w zakresie samorządu terytorialnego. Kierownik zespołu, który przygotował w latach 1997–1998 dla rządu Jerzego Buzka koncepcję i projekty ustaw tworzących ustrój nowych województw. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej od początku jej istnienia i członek Rady Szkoły, a w latach 2011–2016 jej przewodniczący. W latach 1999–2005 przewodniczący Rady Służby Cywilnej, a w latach 2008–2017 członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. W latach 2011–2018 przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. 

Czytaj więcej

Mirosław Wróblewski, Commissioner for Human Rights Office, Poland

source: Centre for Human Rights, University of Warsaw

Professor Mirosław Wyrzykowski was born on 1 April 1950 in Ciechanów. In 1971 graduated from the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. He was awarded his juris doctor's degree from the Warsaw University in 1975, and a habilitated doctor's degree in 1986. Since 1991 a professor of the Warsaw University, chairing the Comparative and Economic Law Division of the Institute of Legal Administrative Studies at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. From 1996 to 1999 Deputy Dean and from 1999 to 2001 Dean of the Faculty of Law. In 1988-1990 Head of the Department of Constitutional Freedoms and Rights in the Office of the Commissioner for Citizens Rights. In the period 1990-1993, and 1996-2001 member of the Prime Minister's Legislative Council. From 1996 to 2001 Director of the Centre for Constitutionalism and Legal Culture at the Public Affairs Institute. In the period 1999-2001 member of the Legal Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs. In November 2001 the Sejm of the Republic of Poland appointed him judge of the Constitutional Tribunal.
In the period 1990-1995 a professor at the Swiss Institute of Comparative Law in Lousanne and since 1997 visiting professor of the Central European University in Budapest. Lecturer among others at universities of Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.
Member of the Legal Science Committee of the Polish Academy of Sciences. President of the Polish Section of the International Legal Sciences Association. Member of several scientific councils such as Legal Sciences Institute of Polish Academy of Sciences, National School of Public Administration, Institute of Sciences on State and Law and the Legal Administrative Studies Institute at the Warsaw University.
Author of numerous publications (monographs, articles, and other works in Polish, and other languages) on administrative and constitutional law.

Czytaj więcej

Mirosław Wyrzykowski, University of Warsaw

source: Centre for Human Rights, University of Warsaw

Professor Mirosław Wyrzykowski was born on 1 April 1950 in Ciechanów. In 1971 graduated from the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. He was awarded his juris doctor's degree from the Warsaw University in 1975, and a habilitated doctor's degree in 1986. Since 1991 a professor of the Warsaw University, chairing the Comparative and Economic Law Division of the Institute of Legal Administrative Studies at the Faculty of Law and Administration of the Warsaw University. From 1996 to 1999 Deputy Dean and from 1999 to 2001 Dean of the Faculty of Law. In 1988-1990 Head of the Department of Constitutional Freedoms and Rights in the Office of the Commissioner for Citizens Rights. In the period 1990-1993, and 1996-2001 member of the Prime Minister's Legislative Council. From 1996 to 2001 Director of the Centre for Constitutionalism and Legal Culture at the Public Affairs Institute. In the period 1999-2001 member of the Legal Advisory Committee of the Minister of Foreign Affairs. In November 2001 the Sejm of the Republic of Poland appointed him judge of the Constitutional Tribunal.
In the period 1990-1995 a professor at the Swiss Institute of Comparative Law in Lousanne and since 1997 visiting professor of the Central European University in Budapest. Lecturer among others at universities of Paris (Sorbonne), Bonn, Sydney, Konstanz, Bayreuth.
Member of the Legal Science Committee of the Polish Academy of Sciences. President of the Polish Section of the International Legal Sciences Association. Member of several scientific councils such as Legal Sciences Institute of Polish Academy of Sciences, National School of Public Administration, Institute of Sciences on State and Law and the Legal Administrative Studies Institute at the Warsaw University.
Author of numerous publications (monographs, articles, and other works in Polish, and other languages) on administrative and constitutional law.

Czytaj więcej

Monika Namysłowska

ORCID: 0000-0003-3379-2940

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Od października 2016 r. kierownik Zakładu Europejskiego Prawa Prywatnego w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego organizowanej na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem Wilhelma w Münster (Niemcy), studiów podyplomowych z prawa konkurencji i ochrony konsumenta na Uniwersytecie Jagiellońskim, kursu prawa porównawczego na Międzynarodowym Fakultecie Prawa Porównawczego w Strasburgu (Francja) i kursu prawa konkurencji w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) w Trewirze (Niemcy).

Czytaj więcej

Monika Sewastianowicz

jest radcą prawnym, redaktor prowadzącą portal www.oswiata.abc.com.pl.

Czytaj więcej

Monika Szwarc

ORCID 0000-0001-7885-8021

Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, kierowniczka Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (2000). Związana z Instytutem Nauk Prawnych, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych (2004), a następnie doktora habilitowanego (2012). Stypendystka Fundacji van Calkera w Institute Suisse de Droit Comparé w Lozannie (2003), Fundacji „Centrum Europejskie Natolin” w European University Institute we Florencji (2006). Członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, stała recenzentka „Studiów Prawniczych”.

Czytaj więcej

Nina Półtorak

ORCID 0000-0003-1218-0718

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995); doktor prawa (2001); doktor habilitowany nauk prawnych (2011); asystent (1995–2003), adiunkt (2003–2013), a następnie (od 2013 r.) profesor w Katedrze Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka podyplomowych studiów prawa europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim; kierowniczka Jean Monnet European Module, stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, visiting scholar na uniwersytecie oksfordzkim oraz Europejskim Instytucie Uniwersyteckim w Florencji; laureatka nagród „Państwa i Prawa” na najlepszą rozprawę doktorską oraz habilitacyjną, nagrody MNiSW za osiągnięcia naukowe, nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnioną rozprawę doktorską, key speaker i prelegentka w ramach wielu konferencji naukowych w kraju i za granicą, promotorka i recenzentka w przewodach doktorskich i habilitacyjnych, od 2005 r. członkini kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego”, od 2017 r. komitetu redakcyjnego „Państwa i Prawa”, radca prawny (2000–2012); sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (2012–2016); sędzia delegowany do Naczelnego Sądu Administracyjnego (2014–2016); naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Naczelnego Sądu Administracyjnego (2013–2016); autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego; sędzia Sądu Unii Europejskiej od dnia 13 kwietnia 2016 r.

Czytaj więcej

Olivier de Schutter, University of Louvain

source: www.ohchr.org

Mr. De Schutter is Professor of Law at the University of Louvain (UCL) and at the College of Europe (Natolin). He holds a LL.M. from Harvard University, a diploma cum laude from the International Institute of Human Rights (Strasbourg) and a Ph.D. in Law from the University of Louvain. He has been lecturer in law at the University of Leicester (UK) and has been teaching European Union law, international and european human rights law and legal theory at numerous universities in New York, France, Finland, Portugal, Benin and Puerto Rico.

Mr. De Schutter is the founder and coordinator of the EU Network of Independent Experts on Fundamental Rights and the Director of the International Center for the teaching of human rights in Universities, at the International Institute of Human Rights. He is, inter alia, the co-founder and General Secretary of the Journal des tribunaux – Droit européen, member of the Scientific Committee of the Revue belge de droit international and the Global Law School Faculty at New York University.
Mr. De Schutter is the author of several expert reports for the Council of Europe, such as in the framework of the accession process of central and eastern European countries to the Council of Europe. He is the author and co-author of dozens of books and articles about issues ranging from european law to immigration law, from transnational corporations to international law.
Mr. De Schutter is an expert on social and economic rights and on trade and human rights, who served between 2004 and 2008 as a Secretary General of the International Federation for Human Rights (FIDH).He was appointed Special Rapporteur on the Right to Food by the Human Rights Council in March 2008 and assumed his functions on 1 May 2008.

Czytaj więcej

Pasquale Policastro, Szczecin University

Professor of Szczecin University, Faculty of Law and Administration, director for Poland of the European Master “Law and Policies of European Integration: European Constitutional Law and Multilevel Constitutionalism”. In the years 2003-2007 professor at the Catholic University of Lublin and chair of the department of European Union Law. At the same university: 2002-2003 (associate professor), 1991-2001 (assistant professor).

Czytaj więcej

Paweł Chmielnicki

ORCID 0000-0002-3161-9397

profesor doktor habilitowany, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Dyrektor Centrum Badań Procesu Legislacyjnego. Urodził się 20 lipca 1972 r. W latach 1991–1996 studiował na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 17 lutego 1997 r. był zatrudniony na stanowisku asystenta w Studium Samorządności Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a następnie – po przekształceniu organizacyjnym tej jednostki – w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 października 2003 r. do 30 września 2006 r. był zatrudniony w tej samej jednostce organizacyjnej na stanowisku adiunkta. 

Czytaj więcej

Piotr Gąsiorek

jest radcą prawnym, pracownikiem Zespołu Obsługi Prawnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, a także kancelarii radcy prawnego, specjalizuje się w zakresie szeroko rozumianego prawa oświatowego.

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Andrzej Matlak

ORCID: 0000-0002-4811-0407

Redaktor naczelny czasopisma Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace z Prawa Własności Intelektualnej, profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Promotor oraz recenzent w kilkunastu przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych. Członek Komisji Prawa Autorskiego w latach 1998-2018. Specjalista z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa mediów. Uczestnik wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Andrzej Wróbel

2001 – Profesor nauk prawnych

1991 – Doktor habilitowany; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Centralne planowanie państwowe. Studium administracyjno-prawne”
1982 – Doktor nauk prawnych; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; "Administracyjnoprawne instrumenty ochrony gruntów rolnych w procesie inwestycyjnym”
1976 – Magister prawa; Wydział Prawa I Administracji Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie; „Nadużycie prawa podmiotowego w świetle art. 5 Kodeksu cywilnego"

Czytaj więcej

prof. dr hab. Cezary Kosikowski

profesor nauk prawnych, wykładał: na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego), w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw) oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego); specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego; promotor 10 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 38 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji naukowych.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak

jest kierownikiem Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wiceprzewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i członkiem Rady Naukowo-Zarządczej European Educational Research Association, autorką m.in. książki Kompetencje emocjonalne nauczyciela, wydanej przez Wolters Kluwer Polska.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Karol Weitz

prof. dr hab. Karol Weitz
ORCID 0000-0003-0408-5374
Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, Sędzia Sądu Najwyższego

W latach 1993–1998 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW), zakończone z wyróżnieniem z wynikiem bardzo dobrym, natomiast w okresie 1998–2001 – studia doktoranckie w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW w Warszawie, zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt: „Postępowanie o stwierdzenie wykonalności według konwencji z Lugano” (promotor: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Jerzy Rajski). Następnie w latach 1998–2002 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną uzyskaniem tytułu radcy prawnego z wynikiem bardzo dobrym.
W 2006 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych (specjalność: postępowanie cywilne) na podstawie rozprawy: „Jurysdykcja krajowa w postępowaniu cywilnym”, której recenzentami byli: prof. dr hab. Tadeusz Ereciński, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Henryk Mądrzak oraz prof. UJ dr hab. Andrzej Oklejak.
W 2012 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Marek Zubik

profesor nauk prawnych, profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowca na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego.; przewodniczący Komitetu Nauk Prawnych PAN w latach 2015–2019; zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w latach 2007–2010; specjalista z zakresu prawa konstytucyjnego, zagadnień parlamentaryzmu oraz sądownictwa konstytucyjnego; promotor  rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 14 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor blisko 200 publikacji naukowych. 

Czytaj więcej

prof. dr hab. Roman Hauser

profesor nauk prawnych, sędzia, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1992-2004 i 2010-2015; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego materialnego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor ponad 11 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 25 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 200 artykułów, opinii, komentarzy, glos i monografii naukowych.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

profesor nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach 2010–2019; wykładowczyni na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; w latach 1988–2006 członkini Rady Legislacyjnej, wieloletnia członkini Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca tegoż Komitetu w latach 2008–2011; specjalistka w zakresie teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej, a także prawa konstytucyjnego; promotorka rozpraw doktorskich oraz recenzentka w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych; autorka ponad 80 książek, artkułów i rozdziałów w monografiach naukowych.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak

profesor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku; wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego; specjalista w zakresie postępowania administracyjnego, prawa administracyjnego porównawczego oraz sądownictwa administracyjnego; promotor rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 19 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor ponad 40 książek, rozdziałów i komentarzy oraz 80 glos i artykułów naukowych.

Czytaj więcej

Przemysław Jan Kalinowski

dr Przemysław Kalinowski

doktor nauk prawnych; od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Karnej. Studia prawnicze ukończył w 1973 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 1974–1976 był asystentem w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie; w 1976 r. ukończył studia podyplomowe na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w latach 1976–1983 pracował jako starszy asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Badania Prawa Sądowego. W 1980 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 r. otrzymał nominację na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; w 1986 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Warszawie, a w 1994 r. nominację na stanowisko sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Od 1997 r. jest sędzią Sądu Najwyższego.

Czytaj więcej

Regina Lenart

jest doktorem nauk ekonomicznych, wykładowcą akademickim, zajmuje się problematyką zarządzania oświatą.

Czytaj więcej

Reva B. Siegel, Yale Law School

source: Yale Law School

Professor Reva Siegel is the Nicholas deB. Katzenbach Professor of Law at Yale Law School. Professor Siegel's writing draws on legal history to explore questions of law and inequality and to analyze how courts interact with representative government and popular movements in interpreting the Constitution.

Czytaj więcej

Roman Wieruszewski, Polish Academy of Sciences

source: Poznan Human Rights Centre

Professor of Legal Sciences. Employee of the Institute of Legal Studies of Polish Academy of Sciences since 1975. Current positions: director of the Poznan Human Rights Centre, vice-chairman of Scientific Council of the Institute of Legal Studies, professor of Warsaw School of Social Sciences and Humanities, member of the Polish Refugee Board, research fellow at the Polish Institute of International Affairs, OSCE Human Rights Expert, member of the Legal Advisory Board of the Minister of Foreign Affairs, lecturer at the Diplomatic Academy in Warsaw, member of the Editorial Board of the Netherlands Quarterly of Human Rights, member of the Editorial Board of the Polish quarterly "Legal Studies". Visiting professor and lecturer at Marbourg, Mainz and Bochum universities in Germany and numerous Polish universities (Warsaw, Krakow, Poznan, Torun).

From 1992 to 1995 Head of the Former Yugoslavia unit in the UN Centre for Human Rights in Geneva, from 1996 to 1998 Chief of Mission of the UN High Commissioner for Human Rights Field Operation in the Former Yugoslavia in Sarajevo, from 1998 to 2000 and from 2003 to 2006 Member of the UN Human Rights Committee (Vice-chairman from 2002 to 2004).

Czytaj więcej

Ruth Rubio-Marin, European University Institute

source: European University Institute

Ruth Rubio Marín is Professor of Constitutional and Public Comparative Law at the EUI. Previously, she was Professor of Constitutional Law at the University of Seville and member of the Hauser Global Law School at the New York University. A graduate of the EUI's Law Department, she has held teaching and research positions at, among others, Princeton University, Queen's University and Columbia University. Her primary research areas are constitutional law, immigration and nationality law, law and gender, antidiscrimination law, transitional justice and minority rights. Her publications include The Gender of Reparations: Subverting Sexual Hierarchies while Redressing Human Rights Violations, and Migration and Human Rights. She is currently working on the book The Disestablishment of Gender in the New Millennium Constitutionalism.

Czytaj więcej

Ryszard Paweł Krawczyk

dr Ryszard Paweł Krawczyk
Uniwersytet Łódzki
ORCID – 0000-0002-7068-0676.

Starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lodzi. W latach 2007–2012 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych. Autor ponad 160 opracowań naukowych, artykułów i glos.
Odbył staże naukowe: Kijów (1991 r. – 6 miesięcy), Szeged (1993 r. – 2 miesiące). Trzykrotny laureat nagrody I stopnia z publikacje naukowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (2010–2018).
Zainteresowania to: prawo konstytucyjne, finansowe oraz samorządowe.

Czytaj więcej

Simon Rice, Australian National University

source: Australian National University

Professor Simon Rice has worked and researched extensively in anti-discrimination law, human rights and access to justice issues. After a period in private commercial practice he worked at Redfern Legal Centre in Sydney and co-founded Macarthur Legal Centre. He was Director of Kingsford Legal Centre while director of clinical legal education programs at the University of NSW. He has been a board member of Macarthur Legal Centre, Redfern Legal Centre, Redfern Legal Centre Publishing, the Communications Law Centre, the Disability Discrimination Legal Centre, the Intellectual Disability Rights Centre, and the ACT Welfare Rights and Legal Centre. In 1989-95 he was a lecturer in the UNSW Law Faculty and director of clinical programs, and in 2000-01 he taught at Sydney University Law Faculty. He was a senior lecturer in Law at Macquarie University from 2005-07.
He has practised extensively in poverty law in community legal centres, particularly anti-discrimination law. In Australia and internationally he has trained and advised a wide range of businesses, agencies and NGOs in human rights and anti-discrimination law, and has consulted to NGOs on organisational management and strategic planning. In 2002 he was awarded a Medal in the Order of Australia for legal services to the economically and socially disadvantaged, and he has received a UNSW Alumni Award. In 2008 he was an invitee to the Australian Government's 2020 Summit.

Czytaj więcej

Sławomir Krempa

dr Sławomir Krempa
Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Czytaj więcej

Stanisław Biernat

redaktor naczelny Europejskiego Przeglądu Sądowego
nr ORCID: 0000-0001-8923-0766

Obecna pozycja naukowa
Profesor zwyczajny nauk prawnych od 1995 r.
Kierownik Katedry Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1994-2018)
Jean-Monnet Professor of European Law (od 2001)
Doktor Honoris Causa Uniwersytetu w Jenie – (Friedrich-Schiller-Universität Jena) (2015)

Czytaj więcej

Stanisław Srocki

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Czytaj więcej

Stanisław Szelewa

jest dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania w Starostwie w Świdnicy, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansowaniem oświaty, twórcą oryginalnej koncepcji naliczania budżetów szkół w samorządach terytorialnych.

Czytaj więcej

Stanisław Zabłocki

Stanisław Zabłocki
w latach 1980–1991 adwokat, członek władz korporacyjnych adwokatury warszawskiej, przewodniczący komisji szkolenia Okręgowej Rady Adwokackiej, wybitny obrońca w sprawach karnych. Od 1991 r. sędzia Sądu Najwyższego, obecnie w stanie spoczynku.
W latach: 1996–2001 przewodniczący Wydziału V Kasacyjnego, 2001–2015 przewodniczący Wydziału I Zagadnień Prawnych w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, a w latach 2016–2020 Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Karnej.
W latach: 1991–2014 członek Państwowej Komisji Wyborczej, 2004–2006 oraz 2008–2015 członek kolejnych Komisji Kodyfikacyjnych Prawa Karnego.

Czytaj więcej

Susanna Mancini, University of Bologna

source: University of Bologna

Professor Susanna Mancini holds the Chair of Comparative Constitutional Law at the University of Bologna School of Law. She is also affiliated to the Paul H. Nitze School of Advanced International Studies of Johns Hopkins University, and she is a recurrent visiting professor at the Central European University (Budapest) and the Cardozo School of Law (New York City). She has taught at the Fordham School of Law (New York City), at the Toulouse School of Law (France) and at the Radyzner School of Law of the Interdisciplinary Center (Israel). Professor Mancini is the Italian member of the Executive Committee of the International Association of Constitutional Law and she served as the chair of the program committee for the World Congress of Constitutional Law (Oslo, 2014).
Prof. Mancini's fields of research is the intersectionality of law and culture, law and religion, gender and the law, reproductive rights, multiculturalism, the multilevel protection of fundamental rights, federalism and secession.

Czytaj więcej

Sylwester Marciniak

Sylwester Marciniak

absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego orzekał w wydziale cywilnym i ksiąg wieczystych w sądzie rejonowym, a następnie w wydziale cywilno-odwoławczym sądu okręgowego. Od 1998 r. sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, początkowo orzekał w sprawach z zakresu podatków dochodowych i egzekucji administracyjnej, a od 2007 r. w zakresie podatku od towarów i usług. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Czytaj więcej

Tadeusz Dobek

Tadeusz Dobek
Studia magisterskie ukończył w 1972 r. w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu na Wydziale Ekonomiki Przemysłu, natomiast w 1992 r.– Wydział Nauk Społecznych w zakresie bankowości i finansów na Uniwersytecie w Sztokholmie.
Od 1992 r. jako Pełnomocnik Wojewody Bydgoskiego ds. Utworzenia Regionalnej Izby Obrachunkowej współuczestniczył w realizacji zadań Izby przypisanych na mocy ustawy wojewodzie bydgoskiemu. W latach 1992–1993 reprezentował Skarb Państwa i był Przewodniczącym Rady Bydgoskiego Banku Budownictwa SA, natomiast w latach 1993–2017 był prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. W 1994 r. przewodniczył zespołowi autorskiemu raportu „Dofinansowanie przez gminy zadań zleconych, powierzonych i innych nie własnych przez gminy w 1993 roku”, który był przygotowywany dla Komisji Samorządu Terytorialnego Sejmu RP na podstawie ankiet zebranych z 2457 gmin w Polsce przy współudziale wszystkich izb. Autorem opracowania była Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy. 

Czytaj więcej

Tadeusz Ereciński

prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
ORCID 0000-0002-8409-7887
Afiliacja: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

W latach 1963–1971 studiował na Uniwersytecie Warszawskim, uzyskując w roku 1968 dyplom magistra prawa, a w roku 1971 magistra socjologii.
Po studiach na Wydziale Prawa od 1 października 1968 r. został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył pozaetatową aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim dla miasta stołecznego Warszawy i w 1972 r. zdał egzamin sędziowski.

Czytaj więcej

Tadeusz Wiśniewski

prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
ORCID 0000-0002-8703-7476

profesor doktor habilitowany; jest sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, profesorem zwyczajnym w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; specjalistą z zakresu postępowania cywilnego i prawa cywilnego materialnego. Od października 1969 r. do maja 2016 r. pracował w sądownictwie – w pierwszym etapie w sądownictwie powszechnym (jako aplikant sądowy, asesor sądowy, sędzia sądu powiatowego, sądu rejonowego i sądu wojewódzkiego), poczynając zaś od 1.07.1990 r. jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej, przy czym od 1998 r. także na stanowisku przewodniczącego Wydziału. Od 1.10.2002 r. obowiązki sędziego łączył z pracą naukową i dydaktyczną na uczelni wyższej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Orzecznictwa Sądów Polskich” oraz komitetu redakcyjnego „Studiów Prawniczych”, recenzentem w kilku czasopismach prawniczych. 

Czytaj więcej

Tomasz Garstka

jest psychologiem, autorem wielu publikacji skierowanych do rodziców, nauczycieli, dyrektorów, prowadzi szkolenia psychoedukacyjne dla pracowników oświaty, pracuje z pacjentami w NZOZ Prosen.

Czytaj więcej

Tomasz Judecki

magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2004 r. pozaetatowy, a od 2006 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czytaj więcej

Waldemar Żurek

sędzia i rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie; członek i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa; członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”; były rzecznik prasowy oraz dwukrotny członek zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współautor poradnika Prawo spadkowe. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Czytaj więcej

Władysław Czapliński, Polish Academy of Sciences

source: The Centre for Europe at the University of Warsaw

Władysław Czapliński is a Professor of Law at The Polish Academy of Law as well as at the Centre for Europe at the University of Warsaw. He also chairs the International Law Centre at the European School of Law and Administration in Warsaw. Prof. Czapliński's areas of research is international law as well as European Union law. He is an Editor-in-Chief of the Polish Yearbook of International Law.

Czytaj więcej

Włodzimierz Kaleta

jest prawnikiem i dziennikarzem, publicystą zajmującym się od ponad 30 lat m.in. problematyką związaną z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, oświaty i prawa.

Czytaj więcej

Wojciech Morawski

Prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski
ORCID: 0000-0002-2396-9434

Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Uniwersystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pełni też funkcję pełnomocnika Dziekana WPiA ds. kierunku Doradztwo Podatkowe oraz zastępcy kierownika Ośrodka Studiów Fiskalnych UMK, który współtworzył. Jest również członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego. Pełni funkcję redaktora naczelnego Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego (wydawca: TNOiK Toruń) oraz jest członkiem kolegium redakcyjnego Prawa Budżetowego Państwa i Samorządu Terytorialnego (wydawca: UMK), a także Przeglądu Podatkowego (wydawca: Wolters Kluwer Polska). Jest kierownikiem naukowym cyklicznych konferencji podatkowych poświęconych orzecznictwu podatkowemu, tzw. Toruńskie Przeglądy Orzecznictwa Podatkowego. Specjalizuje się w problematyce prawa podatkowego, a w szczególności wykładni prawa podatkowego, urzędowych interpretacji podatkowych i celnych, opodatkowania dochodu i podatków majątkowych, a także składek na ubezpieczenia społeczne.

Czytaj więcej

Wojciech Sadurski, Sydney Law School, University of Warsaw

source: The University of Sydney

Wojciech Sadurski is Challis Professor in Jurisprudence. He also holds a position of Professor in the Centre for Europe in the University of Warsaw, and was visiting professor (in 2010, 2011 and 2012) at the University of Trento, Italy and in Cardozo Law School in New York. In 2013/2014 he is Straus Fellow and Global Visiting Professor of Law at New York University Law School. In Spring term, 2015, he was Visiting Professor at Yale Law School.
He was Professor of Legal Theory and Philosophy of Law in the Department of Law, European University Institute in Florence (1999-2009), and served as head of department of Law at the EUI in 2003-2006. He also taught as visiting professor at a number of universities in Europe, Asia and the United States. He has written extensively on philosophy of law, political philosophy and comparative constitutional law.
Fellow of the Academy of the Social Sciences in Australia (elected in 1990), Wojciech Sadurski is member of a number of supervisory or program boards, including the Institute of Public Affairs (Poland), Freedom of Press Observatory (Poland) and the Centre for International Affairs (Poland), and also of editorial boards, including the European Law Journal, Politics, Philosophy and Economics, and Law and Philosophy Library (Springer Scientific). Since 2011, Chairman of the Academic Advisory Board of the Community of Democracies. In 2013, he initiated and has been leading the Myanmar Constitutional Reform Project.

Czytaj więcej

Zbigniew K. Wójcik

dr Zbigniew K. Wójcik
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii

W roku 1976 ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja, a następnie Studia Podyplomowe w zakresie nadzoru i kontroli finansów samorządu terytorialnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktorat nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w 1997 r. na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
W latach 1990–1991 był delegatem w województwie rzeszowskim Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego (prof. Jerzego Regulskiego); członkiem zespołu ministerialnego opracowującego projekt ustawy o samorządzie powiatowym (1990). Od 1993 r. jest prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, a od 1998 r. członkiem Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych.

Czytaj więcej

Please publish modules in offcanvas position.