Zespoły eksperckie – członkowie kolegiów redakcyjnych czasopism Wolters Kluwer
Tadeusz Dobek

prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy; członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Janusz Gałkiewicz

prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu od lutego 1993r. a wcześniej Dyrektor Wydziału Finansowego, a następnie Wydziału Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu; od 22 lat zasiada w kolegium redakcyjnym „Finansów Komunalnych”; jest współautorem książek: „Funkcjonowanie samorządu terytorialnego – doświadczenia i perspektywy”, „Regionalne Izby Obrachunkowe w Polsce”; pracuje w Komisji Legislacji i Orzecznictwa Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; w latach 1997-2007 był wykładowcą finansów samorządowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Ryszard Paweł Krawczyk

doktor nauk prawnych; od 1993 roku prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2007–2013 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor lub współautor ok. 130 opracowań dotyczących problematyki z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego, zamówień publicznych; specjalizuje się w tematyce dotyczącej spraw ustrojowych państwa, kontroli państwowej, samorządu terytorialnego, problematyce nadzoru nad samorządem terytorialnym; członek kolegiów redakcyjnych „Finansów Komunalnych” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”.

Stanisław Srocki

doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku; były delegat Pełnomocnika Rządu ds. Samorządu Terytorialnego w województwie białostockim; członek Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (1991–1994); wiceprzewodniczący i przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych (1998–2008); arbiter Urzędu Zamówień Publicznych (1995–2004); członek Kolegium Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a następnie Rady Zamówień Publicznych (2002–2008), wiceprzewodniczący tej Rady (2006–2008); członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Mirosław Stec

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; redaktor naczelny „Finansów Komunalnych” i „Przeglądu Legislacyjnego”, członek kolegiów redakcyjnych „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; od 2011 r. przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Zbigniew K. Wójcik

doktor nauk prawnych; prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie; członek kolegium redakcyjnego „Finansów Komunalnych”.

Łukasz Bojarski

prawnik, Prezes zarządu i współzałożyciel think tanku prawniczego INPRIS (inpris.pl). Członek Krajowej Rady Sądownictwa, powołany przez Prezydenta RP we wrześniu 2010 r. Ekspert instytucji międzynarodowych i krajowych (m.in. Komisji Europejskiej, OBWE, Rady Europy, uczelni wyższych, prywatnych fundacji jak Fundacja im. Stefana Batorego, Open Society Institute). Polski ekspert „Europejskiej Sieci Ekspertów Prawnych w Dziedzinie Niedyskryminacji”. Jeden z fundatorów i Przewodniczący Rady Fundacji w Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP). Członek Rady Dyrektorów (Board of Directors) w PILnet – The Global Network for Public Interest Law. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa. Autor założeń ustawowych oraz licznych publikacji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości, pomocy prawnej oraz interaktywnych metod nauczania prawa. Główne zainteresowania: wymiar sprawiedliwości, pomoc prawna, zawody prawnicze, prawa człowieka, zagadnienia nie-dyskryminacji, edukacja prawna i język prawa.

Krzysztof Grajewski

doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ekspert Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich kilku kadencji Sejmu. W VI kadencji Sejmu ekspert Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Redaktor naczelny kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa, członek Kolegium Redakcyjnego Gdańskich Studiów Prawniczych – Przegląd Orzecznictwa. Autor lub współautor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, w tym monografii Immunitet parlamentarny w prawie polskim (Warszawa 2001), Status prawny posła i senatora (Warszawa 2002, wyd. 2, poprawione i uzupełnione, Warszawa 2006) oraz Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego (Warszawa 2009). Współautor i redaktor naukowy pierwszego w Polsce Komentarza do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Warszawa 2014).

Jan Kremer

długoletni sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, wizytator do spraw cywilnych, rzecznik prasowy, od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, współautor publikacji Komentarz do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych (2013). Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Gabriela Ott

w latach 1994–2000 sędzia Sądu Rejonowego w Katowicach; od 2000 r. sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach, a w latach 200–2011 wiceprezes tego sądu. Obecnie wizytator do spraw cywilnych i wieczystoksięgowych. Od 2010 r. członek Krajowej Rady Sądownictwa, a od 2012 r. członek Prezydium Rady. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Waldemar Żurek

sędzia i rzecznik prasowy do spraw cywilnych Sądu Okręgowego w Krakowie; członek i rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa; członek Stowarzyszenia Sędziów „Themis”; były rzecznik prasowy oraz dwukrotny członek zarządu głównego Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Współautor poradnika Prawo spadkowe. Członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Krajowa Rada Sądownictwa.

Kazimierz Jaśkowski

doktor nauk prawnych; od 1994 r. sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, pełniący funkcję przewodniczącego Wydziału do przejścia w stan spoczynku w 2014 r.; w latach 1990–1994 sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa, w latach 1967–1990 pracownik w Zakładzie Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – początkowo na stanowisku asystenta, a po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych – jako adiunkt. Uczestniczył w czterech prawniczych konferencjach międzynarodowych: w San Francisco, Budapeszcie, Bolonii oraz z referatem w Strasburgu. Jest autorem wielu glos i artykułów z zakresu prawa pracy oraz współautorem czterech komentarzy.

Andrzej Kabat

doktor habilitowany; sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku. Od 1.10.2010 r. profesor nadzwyczajny Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2001–2010 profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego. Autor ponad 100 publikacji głównie z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego, postępowania administracyjnego i postępowania podatkowego, w tym współautor komentarzy: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Ordynacja podatkowa.

Przemysław Jan Kalinowski

doktor nauk prawnych; od sierpnia 1997 r. – sędzia Sądu Najwyższego (Izba Karna); w latach 1983–1997 sędzia Sądu Rejonowego, potem Sądu Wojewódzkiego, a następnie Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Maksymilian Pazdan

profesor zwyczajny w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz profesor emerytowany i honorowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego w Paryżu (Academie Internationale de Droit Comparé); redaktor naczelny „Orzecznictwa Sądów Polskich” (dawniej „Orzecznictwa Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”).

Tadeusz Wiśniewski

profesor doktor habilitowany; sędzia Sądu Najwyższego (Izba Cywilna) od 1990 r. (wcześniej – od 1969 r. – sędzia w sądownictwie powszechnym), kierownik Katedry Postępowania Cywilnego w Akademii Leona Koźmińskiego, członek Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw Postępowania Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Autor wielu artykułów i monografii; współautor oraz redaktor kilku dzieł zbiorowych z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego (m.in. Przebieg procesu cywilnego; Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym; komentarze do Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu cywilnego; System prawa Procesowego. Zaskarżanie orzeczeń w postępowaniu cywilnym; System Prawa Handlowego. Arbitraż handlowy).

Bogdan Cybulski

doktor nauk prawnych; w latach 1972–1995 pracownik naukowy w Instytucie Historii Państwa i Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor ok. 100 publikacji naukowych dotyczących ustroju i prawa II Rzeczpospolitej oraz filii KL Gross Rosen, jak również dotyczących nadzoru i kontroli regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego. W latach 1993–2010 prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (w latach 1998–2006 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych); współzałożyciel „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” i „Finansów Komunalnych” – członek kolegiów redakcyjnych obu czasopism; w latach 1997–2010 współpraca z sejmowymi i senackimi komisjami przy ustawach dotyczących nadzoru i kontroli nad finansami jednostek samorządu terytorialnego; współpraca z Kancelarią Prezydenta RP (w latach 2008–2010) przy prezydenckich projektach zmian ustaw samorządowych; od 2011 r. doradca Prezydenta Wrocławia.

Tomasz Judecki

magister prawa; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2000–2006 pracownik Oddziału Nadzoru nad Jednostkami Samorządu Terytorialnego w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, od 2004 r. pozaetatowy, a od 2006 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych”; nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Leon Kieres

profesor doktor habilitowany nauk prawnych; samorządowiec; prezes Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2005 i przewodniczący sejmiku dolnośląskiego, senator IV i VII kadencji; od 2012 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego; profesor zwyczajny na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Zakładu Publicznego Prawa Gospodarczego w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; założyciel i redaktor naczelny „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek kolegium redakcyjnego „Samorządu Terytorialnego”; autor publikacji m.in. z zakresu publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego czy prawa samorządu terytorialnego; odznaczany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym za wybitne osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju samorządu lokalnego oraz zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej; doktor honoris causa Politechniki Gdańskiej.

Ryszard Paweł Krawczyk

doktor nauk prawnych; od 1993 r. prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, w latach 2007–2013 przewodniczący Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych; starszy wykładowca w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; autor lub współautor ok. 130 opracowań dotyczących problematyki z zakresu prawa konstytucyjnego, samorządowego, zamówień publicznych; specjalizuje się w tematyce dotyczącej spraw ustrojowych państwa, kontroli państwowej, samorządu terytorialnego, problematyce nadzoru nad samorządem terytorialnym; członek kolegiów redakcyjnych „Finansów Komunalnych” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”.

Justyna Przedańska

doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (również magister filozofii); zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 r. redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”; nauczyciel akademicki – od 2010 r. pracownik kontraktowy w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 2011–2013 adiunkt w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu / Dolnośląskiej Szkole Wyższej; w latach 2008–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; członek grupy naukowej NoN – Nauka o Nauce; stypendystka Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; członek zarządu Fundacji Pomocy, Rozwoju i Edukacji „Drzazga”; autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, teorii i prawa administracyjnego i filozofii prawa; od 2008 r. autor działu stałego „Przegląd Piśmiennictwa” w miesięczniku „Samorząd Terytorialny”.

Magdalena Raguszewska

wieloletni współpracownik oraz członek kolegium redakcyjnego „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego; od 2001 r. pozaetatowy, a od 2002 r. etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu – specjalista w sprawach dotyczących: aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, pomocy społecznej, dróg publicznych, prawa o ruchu drogowym, prawa transportowego i przewozowego, szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska (prawo wodne, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o odpadach, ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o ochronie zwierząt itd.); we wrocławskim SKO pełni funkcję koordynatora do spraw z zakresu ustawy – Prawo ochrony środowiska (prawo emisyjne), ustawy – Prawo wodne, środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, ochrony zwierząt, a także spraw dotyczących zatrzymań prawa jazdy ze względu na przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h.

Krystyna Sieniawska

adwokat; w latach 1989–1993 radna Miasta Krakowa, a także delegatka do Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego; od 1990 r. Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie i Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych; od 1996 r. pełni funkcję Redaktora Naczelnego kwartalnika KRSKO „Casus”. Prowadziła zajęcia na kierunku administracja na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Jest autorką licznych artykułów na temat samorządowych kolegiów odwoławczych oraz prawa administracyjnego, pod jej redakcją ukazały się dwie prace zbiorowe: Samorządowe Kolegia Odwoławcze jako gwarant prawa do dobrej administracji. Materiały konferencyjne (Niepołomice, 14-17 stycznia 2009 r.), Warszawa 2009 i Samorządowe Kolegia Odwoławcze – przeszłość i przyszłość, Kraków 2011.

Mirosław Stec

profesor doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej; redaktor naczelny „Finansów Komunalnych” i „Przeglądu Legislacyjnego”, członek kolegiów redakcyjnych „Kwartalnika Prawa Prywatnego”, „Samorządu Terytorialnego” i „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych”; członek Kolegium Najwyższej Izby Kontroli; od 2011 r. przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.

Cezary Kosikowski

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, dr h.c. Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika (Koszyce), specjalista z zakresu prawa finansowego i prawa gospodarczego publicznego, autor ponad 500 publikacji naukowych.

Andrzej Wróbel

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, kierownik Zakładu Prawa Europejskiego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, redaktor naczelny czasopism „Państwo i Prawo” oraz „Anti-Discrimination Law Review”, członek komitetu redakcyjnego „Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor około 200 opracowań naukowych z dziedziny prawa Unii Europejskiej oraz prawa i postępowania administracyjnego.

Roman Hauser

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia NSA oraz przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, członek Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek kolegium redakcyjnego "Państwa i Prawa" oraz komitetu redakcyjnego "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego", autor lub współautor kilkuset opracowań naukowych, których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego, egzekucyjnego w administracji i sądowoadministracyjnego.

Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, wykładowca na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, przewodnicząca Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, w latach 1988–2006 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a w 1993 r. kierownik Zespołu Ekspertów ds. Prawa i Legislacji przy Prezesie Rady Ministrów; autorka około 80 prac z zakresu teorii i filozofii prawa, polityki tworzenia prawa, techniki legislacyjnej oraz prawa konstytucyjnego.

Piotr Rylski

doktor nauk prawnych; adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości; członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; sekretarz redakcji „Polskiego Procesu Cywilnego”. Uczestniczy w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego w ramach zespołu problemowego powołanego do spraw postępowania cywilnego. Autor wielu publikacji z zakresu postępowania cywilnego, w tym w szczególności z postępowania rozpoznawczego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Karol Weitz

profesor zwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Cywilnej; redaktor naczelny „Polskiego Procesu Cywilnego” (od 2010 r.); członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości (od 2011 r.); w latach 2010–2014 członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów; autor około 150 publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, w tym w szczególności postępowania rozpoznawczego, środków zaskarżenia, sądownictwa polubownego, międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego cywilnego; członek International Association of Procedural Law oraz Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht e.V.

Adam Bącal

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, przewodniczący Wydziału I Izby Finansowej. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej, współautor wielu publikacji książkowych. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Podatkowych (IATJ). Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Sylwester Marciniak

Sędzia Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca na szkoleniach i konferencjach dla doradców podatkowych, członek komisji egzaminacyjnych dla adwokatów i radców prawnych, autor szeregu publikacji z zakresu m.in. ordynacji podatkowej i procedury sądowoadministracyjnej. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Małgorzata Militz

Doradca podatkowy w GWW Tax. Specjalizuje się w tematyce podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, a także w zakresie postępowań podatkowych oraz sądowoadministracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Pełnomocnik TNT Express Worldwide w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sprawa C-169/12). Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Wojciech Morawski

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, radca prawny, autor opracowań z zakresu prawa celnego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych, członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego, członek kolegiów redakcyjnych Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego i Przeglądu Podatkowego.

Sławomir Krempa

Doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (w zakresie fuzji i przejęć). Licencjonowany doradca podatkowy. Partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC. Autor książki oraz wielu artykułów dotyczących podatkowych aspektów procesów restrukturyzacyjnych. Członek Kolegium Redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Krzysztof G. Szymański

Doktor habilitowany, biegły rewident, doradca podatkowy. Specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego, handlowego i bilansowego. Autor ponad 140 pozycji książkowych, monografii i artykułów. Pracował na kierowniczych stanowiskach w czołowych, światowych firmach konsultingowych i kancelariach adwokackich; aktualnie jest prezesem zarządu spółki doradztwa podatkowego GLOBALTAX. Wykładowca uniwersytecki i prelegent na konferencjach. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Andrzej Taudul

Doradca podatkowy w Andrzej Paczuski, Andrzej Taudul, Piotr Korszla, Maciej Grochulski Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując w Ministerstwie Finansów oraz w firmach z tzw. Wielkiej Czwórki: Price Waterhouse, Arthur Andersen oraz PricewaterhouseCoopers, gdzie pełnił funkcję lidera zespołu zajmującego się podatkiem personalnym. W swojej praktyce zawodowej świadczył usługi na rzecz kadry zarządzającej i menadżerskiej największych polskich firm. Członek kolegium redakcyjnego Przeglądu Podatkowego.

Andrzej Adamczyk

doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt w Zakładzie Administracji i Nauk Prawnych Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; były urzędnik służby cywilnej; zastępca redaktora naczelnego, sekretarz redakcji „Przeglądu Prawa Publicznego”. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym i administracyjnym (w obszarze organizacji i kontroli oraz odpowiedzialności administracji publicznej). Redaktor i współautor (wraz z prof. Pawłem Chmielnickim) publikacji Wzory regulaminów wydawanych przez organy wykonawcze w gminie i powiecie (Warszawa 2011); współautor podręczników (pod red. Leszka Bieleckiego i Piotra Ruczkowskiego): Prawo administracyjne. Część ogólna i Postępowanie administracyjne. Autor wielu publikacji z zakresu powszechnej historii państwa i prawa, m.in. monografii Ustrój polityczny Turcji w latach 1918–1960 (Warszawa 2013).

Paweł Chmielnicki

doktor habilitowany, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIZ), kierownik Katedry Teorii Prawa WSIZ. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa; członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej; redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Publicznego. Autor ponad 160 publikacji z zakresu wiedzy o materialnych źródłach prawa, prawie administracyjnym i ekonomii instytucjonalnej. Za swoje najważniejsze osiągnięcie naukowe uważa dokonanie w 2009 r. odkrycia polegającego na stwierdzeniu występowania klarownych, długookresowych tendencji występujących w procesie ustawodawczym. Do przeprowadzenia wzmiankowanych badań opracował oryginalną, interdyscyplinarną metodę badawczą, obejmującą zarówno elementy analizy eksperckiej (ewaluację danych badawczych), jak i modelowanie matematyczne uzyskanych wyników. Dzięki badaniom dr hab. Pawła Chmielnickiego społeczno-ekonomiczne przesłanki tworzenia prawa okazały się źródłem regularności, których istnienie można wykazać metodami statystycznymi. Odkrycie to nie było poprzedzone żadnymi analogicznymi pracami badawczymi innych naukowców, ani w Polsce, ani w innym kraju. Stanowi pierwsze na świecie tego rodzaju ustalenie badawcze.

Tadeusz Ereciński

profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracami Izby Cywilnej; przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego; wybitny cywilista o ogromnym dorobku piśmienniczym z zakresu postępowania cywilnego, prawa o ustroju sądów, międzynarodowego postępowania cywilnego oraz międzynarodowego arbitrażu handlowego; redaktor naczelny „Systemu prawa procesowego cywilnego”, redaktor naukowy Komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego, redaktor naczelny „Przeglądu Sądowego”.

Leszek Garlicki

profesor doktor habilitowany, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1993–2001 sędzia Trybunału Konstytucyjnego, w latach 2002–2012 – sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2011–2012 – prezes IV Izby Trybunału); dorobek naukowy koncentruje się na zagadnieniach polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego oraz ochrony praw jednostki w wymiarze globalnym, regionalnym i krajowym; wiceprezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, członek założyciel European Law Institute, członek komitetów redakcyjnych szeregu prawniczych czasopism w Polsce oraz innych krajach; wykładowca na licznych uniwersytetach zagranicznych, m. in. New York University, Yale, Universite Paris I (Sorbonne), Tel Aviv University, University of Hong Kong. Autor popularnego podręcznika Polskie Prawo Konstytucyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Małgorzata Gersdorf

profesor doktor habilitowany, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (od 2014 r), wcześniej sędzia SN w Izbie Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, przez jedną kadencję prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”; kierownik pracowni pozapracowniczych stosunków zatrudnienia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorka ok. 200 prac naukowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych pozapracowniczych stosunków zatrudnienia, w tym zatrudnienia spółdzielczego. Współautor komentarza do Kodeksu Pracy, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Jacek Gudowski

sędzia Sądu Najwyższego, Przewodniczący Wydziału Problemowego Izby Cywilnej, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, członek Rady Programowej „Polskiego Procesu Cywilnego”; autor wielu cenionych publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych; redaktor naukowy Komentarza do Kodeksu cywilnego oraz tomu 3 Systemu prawa procesowego cywilnego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

profesor doktor habilitowany, em. profesor Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku; jest członkiem naukowych towarzystw prawniczych; w pracy naukowej zajmuje się prawem cywilnym i komparatystyką prawniczą, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Krzysztof Pietrzykowski

profesor doktor habilitowany, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (od 2005 r.), kierownik Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naukowy komentarza do Kodeksu cywilnego, komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz rocznika orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego; autor ok. 160 opracowań naukowych z dziedziny prawa cywilnego, w tym zwłaszcza mieszkaniowego, rodzinnego i spółdzielczego. Redaktor merytoryczny „Przeglądu Sądowego”.

Marta Romańska

doktor habilitowany, adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz sędzia Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej; autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, m.in. dotyczących wykonywania oraz skuteczności orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych; współautor m.in. Komentarza do Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i podręcznika Postępowanie sądowoadministracyjne, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Andrzej Zoll

profesor doktor habilitowany, em. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie; były prezes Trybunału Konstytucyjnego; były Rzecznik Praw Obywatelskich; członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce; członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego; autor ok. 300 opracowań z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i filozofii prawa; redaktor naukowy komentarza do Kodeksu karnego, członek kolegium redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”.

Hubert Izdebski

profesor doktor habilitowany nauk prawnych; do 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Prawa i Administracji, kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie; od 2015 r. profesor zwyczajny w Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS, Wydział Prawa, Dyrektor Instytutu Prawa; radca prawny, adwokat – partner w Spółce Prawniczej I & Z s.c. w Warszawie; sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (od 2011 r.); autor lub współautor wielu projektów ustaw; autor ponad 200 prac naukowych (w tym 22 książek) z zakresu teoretycznych i historycznych podstaw ustroju i prawa, w szczególności prawa publicznego, a w jego ramach zagadnień organizacji władz publicznych, zwłaszcza samorządu terytorialnego, styku prawa administracyjnego i cywilnego, „trzeciego sektora” oraz prawa porównawczego.

Justyna Przedańska

doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (również magister filozofii); zastępca redaktora naczelnego i sekretarz redakcji kwartalnika „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych (2009–2014 r. redaktor prowadzący oraz sekretarz kolegium); sekretarz redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny” (2009–2014 redaktor prowadzący); w latach 2010–2014 redaktor prowadzący miesięcznika „Finanse Komunalne”; od 2010 r. pracownik kontraktowy w Instytucie Nauk Administracyjnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w latach 2011–2013 adiunkt w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych „Asesor” we Wrocławiu / Dolnośląskiej Szkole Wyższej; w latach 2008–2014 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; członek grupy naukowej NoN – Nauka o Nauce; stypendystka Institut für Politikwissenschaft Eberhard Karls Universität Tübingen; członek zarządu Fundacji Pomocy, Rozwoju i Edukacji „Drzazga”; autorka publikacji naukowych z zakresu nauki administracji, teorii i prawa administracyjnego i filozofii prawa; od 2008 r. autor działu stałego „Przegląd Piśmiennictwa” w miesięczniku „Samorząd Terytorialny”.

Igor Zachariasz

doktor nauk prawnych; zastępca dyrektora Biura Unii Metropolii Polskich i zastępca redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”, dyrektor Instytutu Badań i Ekspertyz Samorządowych w Uczelni Łazarskiego. Uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o. (1993–1998). Autor publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, nauki administracji, oraz ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Członek Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011 r.), stypendysta Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000 r.), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993 r.). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.