ORCID 0000-0002-5033-5023

Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki (2012–2016). Sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014–2016).

Autor ośmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, „Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.

Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pozostałe obszary zainteresowań badawczych to prawo międzynarodowe publiczne, prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych), teoria prawa.

Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku krajowych oraz zagranicznych periodyków naukowych.

Pełnomocnik prawny w licznych postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; reprezentował m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej.

Lawyer and sociologist, graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Silesia in Katowice, the Faculty of Philosophy of the Jagiellonian University in Kraków and the European Academy of Theory of Law in Brussels. Professor at the Institute of Legal Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw (Chair of International Public Law) and lecturer at the Jagiellonian University (Department of Comparative Studies of Civilizations). Awarded many times for achievements in scientific work (among others by the Foundation for Polish Science, the Foundation of European Law, Rector of the Jagiellonian University). Member of the Council of the National Science Center (2012-2016). Ad hoc judge at the European Court of Human Rights in Strasbourg (term 2014-2016).
Author of eight books and almost 200 other scientific publications. He has also published many times in daily newspapers such as Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza and Dziennik Polski.
He specializes in human rights law, especially in the European Convention on Human Rights. Other areas of research interest are public international law, comparative law (including analysis of legal cultures), theory of law.
Council of Europe expert on freedom of expression and media freedom. Co-worker and legal expert of many national and international non-governmental organizations dealing with the protection of human rights, including Helsinki Foundation for Human Rights, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, European Foundation of Human Rights.
Editor-in-chief of Kwartalnik o Prawach Człowieka. Member of the editorial board of the "European Judiciary Review" and permanent reviewer of several domestic and foreign scientific journals.
Legal representative in numerous proceedings at the European Court of Human Rights in Strasbourg and the UN Human Rights Committee; represented, among others, families of the victims of the Katyn massacre.

Publikacje w ostatnich trzech latach:

1. Spółka i inne podmioty gospodarcze jako „skarżący” w rozumieniu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (Companies and other economic entities as „complainants” in the sense of the European Convention of Human Rights), w: Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu (Impact of the European Convention of Human Rights on the functioning of bisness) (red. A. Bodnar, A. Ploszka), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 309–328.
2. Prawo do uzyskania informacji w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – cicha strasburska rewolucja (The right to receive information in the European Convention of Human Rights – a quiet and unreported revolution), „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2016, vol. XIV, s. 7–25.
3. Anforderungen der EMRK in Bezug auf die sexuelle Orientierung, w: „Sexuelle Orientierung“ als Diskriminierungsgrund: Regelungsbedarf in Deutschland und Polen? (res. Claus Dieter Classen, Dagmar Richter, Bernard Łukańko), Tübingen: Mohr Siebeck 2016, s. 13–27.
4. Źródła prawa w systemie common law (Sources of law in the common law system), „Rejent” 2016/3, s. 9–28.
5. Kilka aktualnych uwag o Europejskiej konwencji praw człowieka i strasburskim Trybunale (Several up-to-date reflections on the European Convention of Human Rights and the Strasbourg Court), w: Europejska konwencja o ochronie praw człowieka – praktyka stosowania i funkcjonowanie w przestrzeni europejskiej (The European Convention of Human Rights – its application practice and functioning in the European legal space) (red. M. Haczkowska, F. Tereszkiewicz), Opole 2016, s. 9–23.
6. Wolność wypowiedzi a ochrona uczuć osób wierzących w Europejskim Trybunale Praw Człowieka – uwagi na kanwie sprawy Pussy Riot (Freedom of expression and the protection of believers’ feelings in the case law of the European Court of Human Rights – some thoughts on the Pussy Riot case), w: O wolności słowa i religii. Praktyka i teoria (On freedom of expression and freedom of religion. Praxis and theory) (red. F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki), Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2016, s. 244–262.
7. Europejska Konwencja Praw Człowieka i prawo do niezależnego wymiaru sprawiedliwości (The European Convention of Human Rights and the right to an independent judicial system), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/9, s. 4–10.
8. Prowokacja dziennikarska a Europejska Konwencja Praw Człowieka (Journalist’s provocation and the European Convention of Human Rights), w: Między Klio a Themis. Księga dedykowana Profesorowi Jackowi Sobczakowi (Between Clio and Themis. Book offered to Professor Jacek Sobczak) (red. J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko), Warszawa: Wydawnictwo Silva Rerum 2016, s. 506–518.
9. Prawo sędziego do własnej niezależności (The right of judge to his/her own independence), „In Gremio” październik 2016, s. 26–29.
10. Media pluralism in Poland, w: A comparative analysis of media freedom and pluralism in the EU Member States (co-authored with D. Bychawska-Sinarska), Brussels 2016, s. 155–172.
11. Decyzje w sprawach cudzoziemców a ochrona informacji niejawnych (Decisions taken in aliens’ cases and the protection of classified infotmation, w: Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych (Legal status of aliens in Poland and contemporary international challenges) (red. D. Pudzianowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2016, s. 230–246.
12. Działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 2014 r. (Activities of the European Court of Human Rights in 2014), „Europejski Przegląd Sądowy” 2016/11, s. 35-43.
13. Czy sędzia ma prawo do własnej niezależności? (Does judge has a right to his/her own independance?), „Kwartalnik o Prawach Człowieka” 2016/3–4, s. 25–31.
14. Swoboda wypowiedzi a zachowanie powagi i bezstronności wymiaru sprawiedliwości – uwagi na kanwie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (Freedom of expression and the issue of maintaining the authority and impartiality of the judiciary – remarks on the case law of the European Court of Human Rights, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2017/1, s. 5–28.
15. Czy spółki są podmiotami praw człowieka? (Does business companies benefit human rights protection?), in: Biznes i prawa człowieka – współczesny stan dyskusji (Business and human rights – present-day state of debate) (red. A. Ploszka), Warszawa 2017, s. 78–84.
16. Kilka uwag o standardach prawnych Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących traktowania uchodźców w państwie przyjmującym (Some remarks on the standards of the Council of Europe and the European Union regarding treatment of refugees in the hosting state), w: O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Book in Honour of Profesor Roman Wieruszewski) (red. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska), Warszawa: Wolters Kluwer 2017, s. 419–434.
17. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie zbrodni katyńskiej – od nadziei do rozczarowania (Judgments of the European Court of Human Rights in the case of Katyń Massacre – from hope to disappointment), „Zeszyty Katyńskie” 2017, vol. 26, s. 70–97.
18. Czy standardy prawne dotyczące prasy sprawdzają się w przypadku Internetu? (Does legal standards applicable to the press are feasible in the Internet area), in: Prawo do prywatności jako reguła społeczeństwa informacyjnego (Right to privacy as a rule of the information society) (red. K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko, J. Sobczak), Warszawa: Beck 2017, s. 63–80.
19. Koncepcja praw człowieka w islamie a prawa człowieka – szkic problemu (The concept of human rights in Islam and human rights – an outline of the problem), in: Islam w międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej (Islam in domestic and international legal perspective) (red. P. Czubik, K. Magdoń), Kraków 2017, s. 9–24.
20. Europejska Konwencja Praw Człowieka z bezpieczeństwo podróży i transportu (The European Convention of Human Rights and safety of travelling and transportation), in: Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone Pamięci Profesora Janusza Sondla (Legal aspects of travelling and tourism. Works dedicated to Professor Janusz Sondel) (red. P. Cybula), Kraków 2018, s. 231–246.
21. Sprawa Kudła v. Poland z 2000 r.: zasada skuteczności w porządku prawnym Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (The case of Kudła v. Poland from 2000: the effectiveness principle in the legal order of the European Convention of Human Rights), w: Polska przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Sprawy wiodące: Sprawa Kudła przeciwko Polsce z 2000 r. (Poland before the European Court of Human Rights. Leading Cases: the case of Kudła v. Poland from 2000), Warszawa 2019, s. 143–160.