ORCID: 0000-0001-7007-3203
Profesor nadzwyczajny Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dr hab., absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, stypendystka rządu francuskiego w latach 1999/2000, ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa europejskiego na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Tuluzie (Francja). Stypendystka rządu polskiego w Kolegium Europejskim w Brugii (Belgia) w latach 2001/2002, uzyskała tytuł Master of European Studies. Uzyskała stopień doktora (2004) i doktora habilitowanego (2014) w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Stypendystka Europejskiej Akademii Prawa oraz Fundacji Natolin w Instytucie Europejskim we Florencji (2005, 2009), Fundacji Van Calkera w Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie (2012) oraz Fundacji Nauki Polskiej (Program Pomost-Powroty 2010–2012, Program Mentoring 2014–2015). Prowadziła zajęcia dydaktyczne m.in. w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji, Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, Studium Prawa Europejskiego dla sędziów sądów powszechnych i administracyjnych oraz prokuratorów, a także na Studiach Podyplomowych z prawa konkurencji prowadzonych przez INP PAN. Jako visiting profesor wykładała m.in. na Uniwersytecie Panthéon Assas w Paryżu, Uniwersytecie Nice-Sophia Antipolis w Nicei, Uniwersytecie Tor Vergata w Rzymie, Uniwersytecie w Luksemburgu. Członek kolegium redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa europejskiego. Od 20 września 2016 r. sędzia Sądu Unii Europejskiej. 

Associate professor at the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, habilitated doctor, graduate of the Faculty of Law and Administration of the University of Gdańsk, scholarship holder of the French Government in 1999/2000, completed post-graduate studies in European law at the University of Social Sciences in Toulouse (France). Scholarship holder of the Polish government at the College of Europe in Bruges (Belgium) in 2001/2002, she obtained the title of Master of European Studies. She obtained her PhD degree (2004) and the degree of habilitated doctor (2014) at the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Scholarship holder of the European Academy of Law and the Natolin Foundation at the European Institute in Florence (2005, 2009), the Van Calker Foundation at the Institute of Comparative Law in Lausanne (2012) and the Foundation for Polish Science (Beidge-Returns Program 2010-2012, Mentoring Program 2014-2015). She taught at the European Center of the University of Warsaw, the European College of Law and Administration, the Faculty of Management and Economics of the Gdańsk University of Technology, the Study of European Law for judges of common and administrative courts and prosecutors, as well as post-graduate studies in competition law conducted by the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. As a visiting professor, she lectured, among others, at the Panthéon Assas University in Paris, the University of Nice-Sophia Antipolis in Nice, the University of Tor Vergata in Rome, the University of Luxembourg. Member of the editorial board of the “European Judiciary Review”. Author of numerous publications on European law. Judge at the General Court of the European Union as of 20 September 2016.

Publikacje w ostatnich trzech latach:
1. La protection des droits fondamentaux en matière de concurrence dans le droit européen : quelques éléments de réflexion, Pedone, Paryż 2018, 124 s.
2. Access to leniency documents and actions for damages – an uneasy match, Market and Competition Law Review 2017, vol. 1, nr 1, s. 173–186.
3. Nieograniczona jurysdykcja Sądu Unii Europejskiej w sprawach dotyczących ochrony konkurencji w świetle wyroku C-603/13 P Galp Energia España [w:] M. Bernatt, A. Jurkowska-Gomółka, M. Namysłowska, A. Piszcz (red.), Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 299–308.
4. The Application of EU Competition Law in Poland in: A. Almasan, P. Whelan (red.), The Consistent Application of EU Competition Law. Substantial and Procedural Challenges, Springer International 2017, s. 271–285.
5. Horyzontalne stosowanie Karty Praw Podstawowych UE na przykładzie ochrony prawa do prywatności w Internecie [w:] S. Dudzik, B. Iwańska, N. Półtorak (red.), Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, C.H. Beck, Warszawa 2017, s. 3–14.
6. The rule of law in the European Union – is there a common definition?, „Przegląd Prawa i Administracji” pod red. D. Kornobis-Romanowskiej, tom CVII, 2016, s. 165–180.
7. Wraz z M. Krasnodębską-Tomkiel i G. Materną, Administrative Competition Procedure and Judicial Review in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 206-235 (30 procent publikacji).
8. Wraz z M. Król-Bogomilską i A. Zientarą, The Legal Consequences of Breaching Competition Rules in Poland in: S.I. Nagy, The Procedural Aspects of the Application of Competition Law, Europa Law Publishing, Groeningen 2016, s. 312–336 (30 procent publikacji).
9. Prawo do nieobciążania się w prawie unijnym i polskim w sprawach z zakresu ochrony konkurencji [w:] W. Jasiński (red.), Standardy rzetelności postępowania w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów. Między prawem administracyjnym i prawem karnym, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 19–39.
10. Wraz z Oreste Pollicino, Migration of European Judicial Ideas Concerning Jurisdiction over Google on Withdrawal of Information, German Law Journal 2016, nr 3, s. 315–337.
11. Terytorialny zakres unieważnienia decyzji zatwierdzającej umowę międzynarodową zawartą przez Unię Europejską – glosa do wyroku Sądu (UE) z 10.12.2015 r. w sprawie T-512/12 Front Polisario przeciwko Radzie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 6, s. 29–37.
12. International Constitutionalisation of Protection of Privacy in the Internet – the Google Case Example, [w:] A. Jakubowski, K. Wierczyńska (red.), Fragmentation vs the Constitutionalisation of International Law: A Practical Inquiry, Routledge 2016, s. 106–117.
13. Poland: Taming of the Shrew in: P. Popelier, S. Lambrecht, K. Lemmens (red.), Shifting the Convention System: Counter-dynamics at the National and EU Level, Intersentia 2016, p. 199–238.
14. Znaczenie (nie)przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka dla ochrony praw podmiotów gospodarczych [w:] A. Bodnar, A. Ploszka (red.), Wpływ Europejskiej Konwencji Praw Człowieka na funkcjonowanie biznesu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 41–61.
15. Constitutional adjudication on internet issues in Poland [w:] O. Pollicino, G. Romeo (red.), The Internet and Constitutional Law. The Protection of Fundamental Rights and Constitutional Adjudication in Europe, Routledge 2016, s. 176–191.
16. Do not adjust your seat. The passengers rights are assured in: M. Bobek, J. Prassl (eds.), Air Passenger Rights. Ten Years on, Hart Publishing 2016, p. 187–204.
17. Recenzja książki M. Michałek, Right to defence in EU Competition Law: the case of inspections, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 431 w: internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2015, nr 8 (4), s. 130–132.
18. Prawo do dobrej administracji z Karty praw podstawowych UE w postępowaniach krajowych [w:] D. Kornobis-Romanowska (red.), Unia Europejska w roli gwaranta i promotora praw podstawowych, Currenda, Sopot 2016, s. 143–164.