ORCID 0000-0001-8266-3104

Profesor zwyczajny nauk prawnych od 2016 r. Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prawnik, specjalność: prawo europejskie. Jej zainteresowania badawcze obejmują: zagadnienia związane z porządkiem prawnym Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z zasadami ogólnymi tego prawa; formy dyskryminacji w prawie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich; współpracę sądową w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej; politykę ochrony konsumenta oraz różne aspekty funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Wśród ponad 120 publikacji znajdują się następujące monografie: Ewolucja ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym (Toruń 2004), Porządek prawny Unii Europejskiej (z uwzględnieniem postanowień Traktatu Konstytucyjnego) (Toruń 2005), Zasada proporcjonalności w prawie Wspólnot Europejskich (Toruń 2007), System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej (Toruń 2010), Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej (Toruń 2012), Dyskryminacja ze względu na religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Dyrektywa 2000/78 i orzecznictwo TS UE. Komentarz (Warszawa 2013). Ponadto czterokrotnie była redaktorem, w tym publikacji anglojęzycznej: European Union at the Crossroads: the Need for Constitutional and Economic Changes (Torun 2007), opracowała wiele rozdziałów w monografiach, m.in. Europejskie prawo procesowe cywilne [w:] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, A. Wróbel (red.), Warszawa 2010 czy The Concept of Force Majeure in European Community Law [w:] Selected Essays in Current Legal Issues, D.A. Frenkel, C. Gerner-Beuerle (red.), Athens 2008, a także kilkadziesiąt artykułów w takich czasopismach, jak „Państwo i Prawo”, „Studia Europejskie”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Studia Prawnicze”, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Mediterranean Journal of Social Sciences”. Występowała w roli eksperta Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komisji Europejskiej, a ostatnio przygotowała ekspertyzę dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego na temat dyskryminacji pośredniej.
Trzykrotnie przebywała na stażach zagranicznych (Utrecht, Hull, Oxford). Uczestniczyła w ponad 30 konferencjach, w tym 12 konferencjach międzynarodowych (m.in. w Budapeszcie, Brukseli, Brnie, Strasburgu, Birmingham, Bergen, Rzymie). Na większości z nich wygłaszała referaty, ewentualnie brała udział w dyskusji. Uczestniczyła także w projekcie badawczym finansowanym przez chorwackie Ministerstwo Nauki, Edukacji i Sportu Theory and Practice of the Institutional Approach to the Regional Development, realizowanym na Uniwersytecie w Osijeku (Chorwacja) w latach 2008–2010. Była kierownikiem grantu z Narodowego Centrum Nauki: Dyskryminacja pośrednia w prawie Unii Europejskiej: ewolucja, istota oraz relacje ze zbliżonymi koncepcjami prawnymi (przyznany na podstawie decyzji DEC-2011/01/B/HS5/00965, realizowany w latach 2011–2013).
Czterokrotnie była nagradzana nagrodami oraz wyróżnieniami Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej. Otrzymywała również stypendium dla młodych naukowców z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w latach 2005–2006.
Jest członkiem Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego, Rady Naukowej Anti-Discrimination Law Review, wydawanych przez Wolters Kluwer (Polska) oraz Międzynarodowej Rady Naukowej (International Editorial Board) czasopisma Quarterly Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, wydawanego na J. J. Strossmayer University w Osijeku (Chorwacja). Od 2007 r. uczestniczy w pracach polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji jako jego członek, a od końca 2012 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego.
Dotychczas w ramach prowadzonych przez nią seminariów wypromowała 3 doktorów oraz ponad 100 magistrów i licencjatów.

Professor of legal sciences specialising in the European Union law. Head of the Department of European Studies at the Faculty of Political Sciences and Security at Nicolaus Copernicus University in Toruń. Her research interests include: issues related to the legal order of the European Union, in particular the general principles of the law; forms of discrimination in the law of the European Union and its Member States; judicial cooperation in civil matters in the European Union; consumer protection policy and various aspects of the functioning of the European Union's internal market. Author of over 120 publications.
She has participated in over 30 conferences, including 13 international conferences (e.g. in Budapest, Brussels, Brno, Strasbourg, Birmingham, Bergen, Rome, Otzenhausen). She also conducted her research abroad during scholarships in Utrecht (1998), Hull (2001) and Oxford (2004 and 2010).
She prepared expertises for European Commission and Polish Society of Anti-Discrimination Law concerning indirect discrimination. She also participated in a research project financed by the Croatian Ministry of Science, Education and Sport Theory and Practice of the Institutional Approach to the Regional Development, implemented at the University of Osijek (Croatia) in 2008-2010. She was the head of the grant from the National Science Center: Indirect discrimination in European Union law: evolution, essence and relations with similar legal concepts (granted on the basis of Decision DEC-2011/01/B/HS5/00965, implemented in 2011-2013).
She is a member of the Editorial Board of the “European Judiciary Review”, the Scientific Council of “Anti-Discrimination Law Review”, published by Wolters Kluwer (Poland) and the International Editorial Board of the Quarterly “Journal of Law and Social Sciences” of the Faculty of Law, published by JJ Strossmayer University in Osijek (Croatia).
So far she has promoted 3 PhD holders and over 100 master's and bachelor's degree holders.

Publikacje w latach 2016–2018:
1. System instytucjonalny WPZiB: międzyrządowość w służbie Unii Europejskiej? [w:] Polityka zagraniczna Unii Europejskiej: prawo i praktyka, red. J. Galster, A. Szczerba-Zawada, Warszawa 2016.
2. Postępowanie o wydanie europejskiego poświadczenia spadkowego: nowe obowiązki państw członkowskich Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 5, s. 24-30.
3. Dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 16.07.2015 r. w sprawie C-83/14 CEZ Razpredelenie Byłgarija AD przeciwko Komisija za zasztita ot diskriminacija, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 9, s. 30–38.
4. Zakaz dyskryminacji pośredniej w prawie Unii Europejskiej (definicje oraz praktyka stosowania), „Państwo i Prawo” 2016, nr 12, s. 3–17.
5. Multiple discrimination and the European Union : what lessons can be learnt from Canada and the US?, „Anti-Discrimination Law Review” 2017, nr 1, s. 106–124.
6. Dyskryminacja ze względu na wiek w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości: przegląd wybranych rozstrzygnięć z lat 2014-2016, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 11, s. 37–45.
7. Długotrwałe ograniczenie zdolności do pracy a pojęcie niepełnosprawności: glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 1.12.2016 r. w sprawie C-395/15 Mohamed Daouidi przeciwko Bootes Plus SL, Fondo de Garantía Salarial, Ministerio Fiscal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 4, s. 30–35.
8. A new chapter in the EU counterterrorism policy? The main changes introduced by the directive 2017/541 on combating terrorism, Polish Yearbook of International Law 2017, Vol. 37, s. 185–201.
9. Założenia Globalnej strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE : przełom czy stagnacja?, „Sprawy Międzynarodowe” 2017, nr 2, s. 46–62.
10. Obiektywne uzasadnienie jako istotny element dyskryminacji pośredniej: uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE, „Studia Europejskie” 2017, nr 1, s. 137–157.
11. Rozwiązanie stosunku pracy z niepełnosprawnym pracownikiem ze względu na powtarzające się nieobecności : glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 18.01.2018 r., C-270/16, Carlos Enrique Ruiz Conejero przeciwko Ferroser Servicios Auxiliares SA i Ministerio Fiscal, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 11, s. 26–31.
12. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące wyjątku od zakazu dyskryminacji ze względu na istotny i determinujący wymóg zawodowy, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 8, s. 26–32.