Dr Bartosz Wołodkiewicz
ORCID 0000-0002-3571-4615
Afiliacja: Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (WPiA UW); członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; radca prawny. Stypendysta Max Planck Institute for International, European and Regulatory Procedural Law w Luksemburgu.

Główna dziedzina badań naukowych to prawo postępowania cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki międzynarodowego i europejskiego prawa procesowego oraz porównawczego prawa procesowego cywilnego.

Publikacje (2018–2019)
Prorogacja jurysdykcji krajowej w sprawach spadkowych w świetle prawa unijnego, „Polski Proces Cywilny” 2019/2, s. 153–173.
Zmiana ustaleń faktycznych przez sąd drugiej instancji, „Przegląd Sądowy” 2019/3, s. 100–113.
Udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu wobec osób stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, „Monitor Prawniczy” 2019/11, s. 615–618.
Następstwo procesowe w razie podziału spółki kapitałowej przez wydzielenie, „Monitor Prawniczy” 2019/15, s. 839–841.
Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2017–2018) — rozporządzenie nr 44/2001 i rozporządzenie nr 1215/2012, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2019/3, s. 705–800 (współautor z P. Rylskim i K. Weitzem).
Europäische Einlassungszuständigkeit und nationales Verfahrensrecht, „IPRax – Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts“ 2018/1 (współautor F. Koechel), s. 107–111.