profesor nauk prawnych, wykładał: na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego), w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw) oraz Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego); specjalista w dziedzinie prawa finansowego, prawa gospodarczego publicznego; promotor 10 rozpraw doktorskich oraz recenzent w ponad 38 postępowaniach habilitacyjnych i przewodach doktorskich; autor, współautor oraz redaktor ponad 300 publikacji naukowych.

Wybrane publikacje:
Współczesny interwencjonizm, Warszawa 2018
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2007
Koncesje w prawie polskim. Kraków 1996
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
Kredytowanie a odpowiedzialność prawna banku za wyniki działalności przedsiębiorstw, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1984 nr 1 s. 71-92
Nadzór a kredytowanie przedsiębiorstw bankowych, Państwo i Prawo 1985 nr 3
Gospodarka i finanse publiczne w nowej Konstytucji, Państwo i Prawo 1997, nr 11/12
Pojęcie przedsiębiorcy w prawie polskim, Państwo i Prawo 2001, nr 4 s. 15-32
Les orientations des changements en droit financier polonais, Droit Pol.Con. 1990, nr 2
Rola Ministra Finansów w systemie zarządzania finansami w państwach socjalistycznych, Łódź 1976
Administracja finansów jako dział prawa i dyscyplina naukowa, Stud.Praw.-Ekonom 1980, t. 24
Postępowanie finansowe w systemie prawa polskiego, Acta UŁ Seria I Fol.Iur. 1979 nr 65