Organizator konkursu wraz z Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Sądowego” powołał sąd konkursowy w składzie:
1. Przewodniczący: Jacek Gudowski, sędzia Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
2. Teresa Bielska-Sobkowicz, sędzia Sądu Najwyższego
3. Henryk Pietrzkowski, sędzia Sądu Najwyższego

4. dr hab. Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego, profesor w Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
5. dr hab. Dariusz Świecki, profesor w Uniwersytecie Łódzkim, sędzia Sądu Najwyższego
6. prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w st. sp.
7. Stanisław Zabłocki, prezes Sądu Najwyższego, członek Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Sądowego”
8. Sekretarz: Klaudia Szawłowska-Milczarek, sekretarz redakcji „Przeglądu Sądowego”

W terminie wyznaczonym w regulaminie zgłoszono do konkursu następujące książki:

1. Żaneta Anuszewska Wójt, Joanna Chudzik, Karol Gołębiewski, Joanna Kardas-Śmiechowicz, Karolina Kozdrowiecka, Przemysław Rogala, Maja Tomkiewicz-Bieleń, Egzamin Komorniczy – Kazusy 2017
2. Leszek Bosek , Marek Safjan (red.), System Prawa Medycznego. Tom 1. Instytucje Prawa Medycznego.
3. Paweł Daniluk (red.), Środki karne Przepadek i środki kompensacyjne w znowelizowanym kodeksie karnym
4. Krzysztof Drozdowicz, Dochodzenie roszczeń o nakazanie opublikowania sprostowania prasowego
5. Edyta Figura-Góralczyk, Nieuczciwa konkurencja w prawie prywatnym międzynarodowym
6. Kinga Flaga-Gieruszyńska (red.), Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń
7. Maciej Gutowski, Piotr Kardas, Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji
8. Paweł Jabłoński, Przemysław Kaczmarek, Granice władzy prawniczej w perspektywie polskiej tradycji socjologicznej
9. Miłosz Kościelniak-Marszał, Wyrok sądu I instancji w polskim procesie karnym
10. Michał Krakowiak, Suma przymusowa w polskim postępowaniu cywilnym
11. Paweł Księżak, Prawo spadkowe
12. Daria Kucyper, Kamil Mamak, Wojciech Płóciennik red., Funkcjonowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w świetle badań aktowych. Raport z badań
13. Michał Kućka, Administrator zabezpieczeń
14. Robert Kulski, Ochrona interesów zbiorowych w postępowaniu cywilnym
15. Witold Kurowski, Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym
16. Iwona Nasiłowska, Postępowanie dowodowe w sprawach o rozwód w procesie cywilnym oraz o stwierdzenie nieważności małżeństwa w procesie kanonicznym („rozwodowym” procesie kościelnym) - analiza prawnoporównawcza
17. Mariusz Olężałek, Metodyka pracy adwokata i radcy prawnego w sprawach przestępstw oraz wykroczeń drogowych
18. Konrad Osajda red., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz. Tom V. Przepisy wprowadzające
19. Agnieszka Piwowarczyk, Procedury zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych
20. Małgorzata Pyrcak-Górowska, Detencja psychiatryczna orzekana jako środek zabezpieczający w świetle badań aktowych
21. Rafał Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism procesowych i orzeczeń
22. Piotr Rylski, Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne
23. Ewa Skorczyńska, Luka w prawie. Istota zjawiska oraz jego znaczenie dla prawa administracyjnego
24. Jerzy Skorupka , Wojciech Janusz Jasiński (red.), Ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia w procesie karnym
25. Bogusław Sołtys, Formy organizacyjnoprawne świadczenia usług prawniczych i ich ograniczenia w prawie polskim
26. Andrzej Stempniak, Autonomia i integracja postępowań działowych w prawie polskim
27. Adam Strzembosz w rozmowie ze Stanisławem Zakroczymskim, Między prawem i sprawiedliwością
28. Andrzej J. Szereda, Akty notarialne. Praktyczne komentarze. Orzecznictwo. Koszty +płyta CD
29. Dariusz Szostek (red.), Bezpieczeństwo danych i IT w kancelarii prawnej radcowskiej, adwokackiej, notarialnej, komorniczej. Czyli jak bezpiecznie przechowywać dane w kancelarii prawnej
30. Dominik Zając, Odpowiedzialność karna za czyny popełnione za granicą
31. Tadeusz Zembrzuski, Nieważność postępowania w procesie cywilnym
32. Michał Piotr Ziemiak, Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne
33. Witold Zontek, Modele wyłączenia odpowiedzialności karnej

Na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2019 r. sąd konkursowy w pełnym składzie, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku” ex aequo książkom: Piotra Rylskiego pt. Uczestnik postępowania nieprocesowego - zagadnienia konstrukcyjne i Tadeusza Zembrzuskiego pt. Nieważność postępowania w procesie cywilnym. Zgodnie z regulaminem konkursu Autorzy otrzymują nagrodę w wysokości po 5.000 złotych.
Jednocześnie przyznano nagrodę specjalną w wysokości 4.000 złotych książce Michała Piotra Ziemiaka pt. Postanowienia niedozwolone na tle umów ubezpieczenia. Studium cywilnoprawne.