Kwartalnik


Orzecznictwo w Sprawach
Samorządowych

Slider

Kwartalnik „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” koncentruje się wokół praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, stanowiąc płaszczyznę prezentacji najważniejszych problemów powstających na tle działania struktury samorządu ukształtowanej na gruncie polskiej Konstytucji i ustawodawstwa.

Prezentowane w czasopiśmie materiały cechują się doniosłością teoretyczną i praktyczną nie tylko w kontekście uwarunkowań polskich, lecz także w ogólnej perspektywie funkcjonowania modeli samorządu terytorialnego w państwach Europy i świata. Teksty prezentowane w czasopiśmie odznaczają się przydatnością nie tylko w praktyce orzeczniczej organów polskich, mogą znaleźć także zastosowanie w międzynarodowym dyskursie teoretycznym i praktycznym w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Za publikację na łamach „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30253 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1232-7107

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Recenzenci

W 2019 r. recenzentami w „Orzecznictwie w Sprawach Samorządowych” byli:

 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
 • dr Bogdan Cybulski
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr Anna Fogel
 • dr Mirosław Gdesz
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
 • mec. Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • dr Ryszard P. Krawczyk
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
 • dr Justyna Przedańska
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • mec. Krystyna Sieniawska
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk
 • dr Jakub Szlachetko
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM
 
Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Archiwum

  
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 4/2017

  W tym numerze polecamy następujące decyzje, orzeczenia i omówienia: 1) Utworzenie gminy Szczawa i gminy Grabówka – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1 czerwca 2017 r. (U 3/17) z omówieniem Mirosława Steca;2) Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody w kontekście naliczenia opłat za usunięcie drzew lub krzewów – decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z 19 czerwca 2017 r. (SKO 4131/38/17);

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 3/2017

  Trzeci numer kwartalnika „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” zawiera orzeczenia wraz z omówieniami dotyczące następujących zagadnień:1) uchwał spółki wodnej i stwierdzenia ich nieważności – tu wyrok TK z 12 maja 2017 r. (SK 49/13) wraz z omówieniem Mirosława Steca;2) zgodności decyzji o warunkach zabudowy z przepisami odrębnymi – wykonanie obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego (decyzja SKO w Krakowie 10 lutego 2017 r.) wraz z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej;

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 2/2017

  W numerze 2 z 2017 roku Kwartalnika uwadze Czytelnika polecamy w szczególności następujące orzeczenia wraz z omówieniami: postanowienie SKO w Krakowie z 23 czerwca 2016 r. dot. odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy (omówienie: Magdalena Raguszewska); decyzję SKO we Wrocławiu z 16 lutego 2017 r. dot. zatrzymania prawa jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym dwukrotnie w tym samym dniu (omówienie: Magdalena Raguszewska);

 • 
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych 1/2017

  W numerze pierwszym „Orzecznictwa w Sprawach Samorządowych” publikujemy orzeczenia wraz z omówieniami, a także glosy mające żywotne znaczenie dla zdecydowanej większości obywateli. I tak, warto zwrócić uwagę na: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 listopada 2016 r. (SK 2/16) z omówieniem Mirosława Steca dot. prawa do „becikowego”; decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z 30 września 2016 r. z omówieniem Magdaleny Raguszewskiej dot. zmiany decyzji o ustaleniu warunków zabudowy w trybie art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie obsługi komunikacyjnej inwestycji;

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma

 

Zamów

Please publish modules in offcanvas position.