Państwo i Prawo

Miesięcznik

Slider
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Ukazuje się regularnie od 1946 r. i jest obecnie jedynym czasopismem prawniczym w Polsce obejmującym swym zakresem wszystkie dziedziny prawa. Na jego łamach poruszane są najważniejsze i najbardziej aktualne teoretyczne i praktyczne problemy stanowiące przedmiot zainteresowania świata prawniczego.

ISSN 0031-0980

Państwo i Prawo zawiera poza częścią artykułową:

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

glosy do orzecznictwa mi.in. Europejskiego Trybunału Praw Człowieka*

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

recenzje polskich i zagranicznych książek prawniczych

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

informacje o prawniczym ruchu naukowym w Polsce i za granicą

polską bibliografię prawniczą

polską bibliografię prawniczą

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Państwo i Prawo” Autor otrzymuje 13 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (60,47).

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer, który jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie
i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie
się z przedstawicielami redakcji.

 

Redakcja

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Państwa i Prawa", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Ewa Bagińska
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jan Barcz
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Wojciech Brzozowski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
  em., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
  em., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Nina Półtorak
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Mirosław Sitarz
  Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
  em., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
  em., Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Czesława Żuławska
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Członkowie zagraniczni

 • prof. Timea Drinoczi
  Pécs University
 • prof. Jan Filip
  Masaryk University
 • prof. Christophe Hillion
  Leiden University
 • prof. Carlos Flores Juberías
  Universidad de Valencia
 • prof. Adam Łazowski
  University of Westminster
 • prof. Bertrand Mathieu
  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
 • prof. Franz C. Mayer
  Universität Bielefeld
 • doc. Ladislav Orosz
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • prof. Fernando Reviriego Picón
  Universidad Nacional de Educación
 • prof. Wojciech Sadurski
  Sydney University
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2018 r. byli:

 • prof. dr hab. Ewa Bagińska
 • prof. dr hab. Jan Barcz
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
 • dr hab. Wojciech Brzozowski
 • prof. dr hab. Paweł Daniluk
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
 • prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
 • prof. dr hab. Leszek Mitrus
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Piątek
 • prof. dr hab. Wojciech Piątek
 • prof. dr hab. Monika Płatek
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
 • prof. dr hab. Marek Zubik
 • prof. dr hab. Czesława Żuławska
 

Archiwum

  
 • Państwo i Prawo 11/2018

  Hubert Izdebski, Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi szczególną sposobność, by podjąć próbę odpowiedzi na pytanie nie tyle czy, ale co z dorobku myśli prawnej i prawniczej okresu następującego…

 • 
 • Państwo i Prawo 10/2018

  Dariusz Świecki, Rola i znaczenie rozprawy głównej w procesie karnym (rozważania o forach orzekania). Rozprawa główna z założenia powinna stanowić podstawowe forum orzekania w sprawach karnych.

 • 
 • Państwo i Prawo 9/2018

  Marian Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej). W rozważaniach nad art. 10 oraz treścią rozdziałów V i VI Konstytucji za pewnik przyjmuje się przeświadczenie, że zawarte tam unormowania dotyczą „organów władzy wykonawczej”.

 • 
 • Państwo i Prawo 8/2018

  Krzysztof Wojtyczek, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną. Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Art. 77 Konstytucji formułuje prawo podmiotowe do uzyskania adekwatnego naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej, które zapewni zrekompensowanie doznanego uszczerbku stosownie do jego charakteru.

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma

 

Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.