Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

orzecznictwo sadow polskich

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 31 stycznia 2017 r., I UK 68/16
Ubezpieczenie społeczne – świadczenie przedemerytalne – praca tymczasowa – likwidacja stanowiska pracy

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 11/2017

orzecznictwo sadow polskich

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 listopada 2016 r., II GSK 3050/15
Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi – zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków – wybór partnera prywatnego

 

 

 

 

 

 

 

Orzecznictwo Sądów Polskich 10/2017

orzecznictwo sadow polskich

Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 22 czerwca 2016 r., III CZP 19/16
Cywilne prawo – zobowiązania – poręczenie na czas oznaczony – wytoczenie powództwa o zaspokojenie zabezpieczonego roszczenia – przedawnienie – umowny termin zawity

 

 

 

 

 

 

 

Strona 4 z 4