Miesięcznik


Przegląd Podatkowy

Slider

Miesięcznik „Przegląd Podatkowy” jest wydawany od 1991 r. Po ponad ćwierć wieku obecności na rynku jest rozpoznawany w środowisku zarówno akademickim, jak i praktyków jako wiodący i najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspokajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Za publikację na łamach „Przeglądu Podatkowego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30385 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).
ISSN: 0867-7514

Artykuły publikowane w „Przeglądzie Podatkowym” prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w czasopiśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach. Są to wykładowcy katedr prawa podatkowego i prawa finansowego wyższych uczelni, doradcy podatkowi, prawnicy specjalizujący się w prawie podatkowym, sędziowie sądów administracyjnych oraz pracownicy organów podatkowych.
Artykuły są pogrupowane w działach dotyczących poszczególnych podatków. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako „Temat miesiąca”. Odrębny dział poświęcony jest orzecznictwu, zawiera on przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. Szczególną wartość opracowań orzeczeń sądowych TS zamieszczanych na łamach „Przeglądu Podatkowego” stanowi omówienie znaczenia tych rozstrzygnięć w kontekście odpowiednich krajowych regulacji prawa podatkowego.

Misją czasopisma jest publikowanie artykułów, które stanowią analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych. Tego rodzaju publikacje zachęcają do dyskusji w formie polemik i przyczyniają się do pogłębionej prezentacji tematu, z różnych punktów widzenia.

Każdy z artykułów publikowanych w czasopiśmie podlega recenzowaniu metodą single blind peer review. Recenzje przygotowują zarówno członkowie kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego”, jak i recenzenci zewnętrzni.
W składzie kolegium redakcyjnego „Przeglądu Podatkowego” znajdują się osoby, które są autorytetami w dziedzinie prawa podatkowego, są to zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy.
W „Przeglądzie Podatkowym” są także publikowane zapowiedzi i relacje z ważnych konferencji, sympozjów i innych wydarzeń związanych z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Przegląd Podatkowy", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Podatkowy” w 2020 r. byli:

sędzia NSA Adam Bącal
sędzia WSA dr Dagmara Dominik-Ogińska
dr hab. Hanna Filipczyk
dr Sławomir Krempa
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, prof. UMK
doradca podatkowy Dariusz M. Malinowski
sędzia NSA Sylwester Marciniak
doradca podatkowy Małgorzata Militz
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK
dr Jowita Pustuł
dr hab. Dariusz Strzelec, prof. UŁ
doradca podatkowy Andrzej Taudul

Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Podatkowym” zobacz tutaj.


 

 

 

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

Rada programowa

W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Podatkowy” wchodzą:

mec. Mariusz Aleksandrowicz
prof. dr hab. Cezary Kosikowski
Uniwersytet w Białymstoku
mgr Bożena Lisiecka-Zając
prof. dr hab. Jerzy Małecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Adam Mariański, prof. UŁ
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel
Uniwersytet Łódzki
mec. Tomasz Olkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski (przewodniczący)
Uniwersytet w Białymstoku
mec. Piotr Żarski

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r.

  Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji. Obrady zostaną poświęcone zagadnieniom dotyczącym realizacji zasady pewności prawa i związanej z nią zasady bezpieczeństwa prawnego w prawie podatkowym.

 • 
 • Poznaliśmy Lidera Księgowości 2018!

  Sylwia Loręcka z Włoszczowej została Liderem Księgowości 2018. O ten prestiżowy tytuł w 5-miesięcznych zmaganiach walczyło ponad 400 osób z całej Polski. W piątek 13.04.2018 r. w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie odbyło się podczas uroczystej Gali Finałowej ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w VII edycji konkursu Lider Księgowości.

 • 
 • Przegląd Podatkowy 4/2018

  dr hab. prof. UMK Krzysztof Lasiński-SuleckiZakres przedmiotowy zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób – po wyrokach DNB Banka i Aviva Autor przedstawia regulację dotyczącą zwolnienia usług świadczonych przez niezależne grupy osób na rzecz swoich członków wynikającą z dyrektywy 2006/112/WE i ustawy o podatku od towarów i usług.

 • 
 • Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda

  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Prawa Podatkowego Zasada pewności w prawie podatkowym – de lege lata i de lege ferenda – Kraków, 18−19.06.2018 r. Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają przedstawicieli nauki prawa podatkowego, wymiaru sprawiedliwości, administracji podatkowej, doradców podatkowych, doktorantów, a także wszystkich, których refleksja może wzbogacić dyskusję nad tematem konferencji.

Please publish modules in offcanvas position.