Miesięcznik


Przegląd Prawa Publicznego

Slider
Przegląd Prawa Publicznego

„Przegląd Prawa Publicznego” jest czasopismem naukowym, którego celem jest publikacja artykułów, artykułów recenzyjnych, recenzji, glos i sprawozdań z konferencji, sympozjów i seminariów naukowych poświęconych szeroko rozumianej problematyce prawa tworzonego w ramach interakcji publicznych. Obejmuje ona nie tylko zagadnienia właściwe dla tradycyjnie rozumianych celów poznawczych nauki prawa administracyjnego, a zatem stanowienia i stosowania norm prawa materialnego, procesowego i ustrojowego prawa administracyjnego.
Prace publikowane w czasopiśmie dotyczą także problemów badawczych w zakresie tych gałęzi i subdyscyplin nauk prawnych, które dokonują analizy regulacji nawiązujących swym charakterem do norm prawa administracyjnego (opartych o metodę administracyjnoprawną), jak publiczne prawo gospodarcze, czy prawo finansowe, albo też dotyczą szerokiego kontekstu funkcjonowania systemu prawa i władz publicznych w ogóle, takiego jak instytucje ładu społeczno-gospodarczego czy geneza i funkcje prawa. 

Stosownie do tych założeń artykuły nadsyłane do „Przeglądu Prawa Publicznego” publikowane są w następujących działach tematycznych: Instytucje prawa publicznego, Administracyjne prawo materialne, Prawo procesowe, Ustrój administracji, Prawo finansowe, Prawo podatkowe, Prawo działalności gospodarczej, Zatrudnienie w administracji, Prawo konstytucyjne, Międzynarodowe prawo publiczne, Analiza instytucjonalna, Teoria prawa, Historia administracji. 
Celem czasopisma jest nie tylko poszerzanie wiedzy o prawie w ramach klasycznego paradygmatu naukowego, wywodzącego się z pozytywizmu prawniczego, lecz także promowanie nowych podejść do badań nad prawem, opartych na identyfikacji roli prawa w całym systemie aksjonormatywnym, kładących zwłaszcza nacisk na teleologiczny i funkcjonalny element prawniczych dociekań naukowych.

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Publicznego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30345 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1896-8996

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” w 2019 r. byli:

Kazimierz Bandarzewski
Dorota Dąbek
Bogdan Dolnicki
Zofia Duniewska
Andrzej Dziadzio
Filip Grzegorczyk
Barbara Jaworska-Dębska
Wiesław Kisiel
Zbigniew Kmieciak
Beata Kucia-Guściora
Czesław Martysz
Marek Mączyński
Zygmunt Niewiadomski
Jerzy Paśnik
Stefan Płażek
Małgorzata Stahl
Aleksandra Wiktorowska
Tadeusz Włudyka
Tadeusz Woś
Halina Zięba-Załucka
Jan Zimmermann

Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Prawa Publicznego” zobacz tutaj.

Redakcja

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Przegląd Prawa Publicznego” wchodzą:

prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki
Uniwersytet Śląski
prof. zw. dr hab. Zbigniew Kmieciak
Uniwersytet Łódzki, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. zw. dr hab. Zygmunt Niewiadomski 
Szkoła Głowna Handlowa
prof. Timo Koivurova, Research Professor, Arctic governance and administration 
University of Lapland, Rovaniemi, Finland
prof. Dr. J.C. (Jaap) Hage
Chair of Jurisprudence of the University of Maastricht in the Netherlands

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Przeglądu Prawa Publicznego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Przegląd Prawa Publicznego 3/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 3/2018 polecamy lekturę artykułu Macieja Borskiego „Czy zmiany w ustawie o pomocy społecznej wprowadzone ustawą z 22.06.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” realizują założenia programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”? Specyfiką analizowanej nowelizacji jest to, że cel, jakim…

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 2/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/2 polecamy lekturę artykułu Haliny Zięby-Załuckiej „Wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez Senat”. W artykule autorka wskazuje na potrzebę wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego, który sam nie stanowi prawa. Dlatego do przywrócenia stanu konstytucyjności potrzebna jest reakcja prawodawcy, który uzupełnia system prawny o normy zgodne z Konstytucją. Wówczas…

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 1/2018

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2018/1 polecamy lekturę artykułu Hanny Duszki-Jakimko i Beaty Kozickiej, Jasność prawa a (nie)przejrzystość języka prawnego. Tekst przedstawia problematykę znaczenia postulatów jasności prawa oraz przejrzystości języka prawnego w procesie jego stosowania, jak również wpływ tych postulatów na jakość wykładni prawa.

 • 
 • Przegląd Prawa Publicznego 12/2017

  W „Przeglądzie Prawa Publicznego” 2017/12 polecamy lekturę artykułu Beaty Stępień-Załuckiej „Stabilność prawa. Zadanie na dziś czy na wczoraj?”. Zasadniczym przedmiotem niniejszej wypowiedzi jest, zgodnie z tytułem, ukazanie istoty stabilności prawa. Niemniej jednak równie ważne było dla autorki ukazanie najważniejszych czynników wpływających na utrzymanie tej stabilności i destabilizację prawa inicjowaną przede…

Please publish modules in offcanvas position.