Drodzy Czytelnicy!

Z nostalgią żegnamy wakacje i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Od naszego czerwcowego spotkania wiele się wydarzyło, czekają nas ważne zmiany. Sejm przyjął, a Prezydent RP podpisał ustawę z 13.06.2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827), popularnie nazywaną ustawą przedszkolną. Nowe prawo z pewnymi wyjątkami będzie obowiązywało już od 1.09.2013 r. O tym, co zmieni się już, a co w niedalekiej przyszłości, dowiemy się z artykułu Krzysztofa Gawrońskiego.
Kolejnym aktem prawnym wprowadzającym istotne zmiany m.in. w ewaluacji zewnętrznej jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10.05.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. Dyrektorów i organy prowadzące przedszkola pragnę zainteresować opracowaniem Piotra Gąsiorka, w którym autor prezentuje zestawienie istotnych zmian w ewaluacji zewnętrznej w porównaniu z dotychczas obowiązującymi regulacjami.
Trwa reforma systemu doskonalenia nauczycieli zmierzająca do utworzenia sieci współpracy i samokształcenia się nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń. O szczegółach tej zmiany, porównując założenia dotychczasowego i nowego systemu doskonalenia nauczycieli, pisze Danuta Elsner. Polecam również najnowszą książkę pod redakcją Danuty Elsner – Sieci współpracy i samokształcenia. Teoria i praktyka (Wyd. ABC Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
O gotowości szkolnej dzieci mówiliśmy bardzo wiele. Towarzystwo Rozwoju Aktywności Dzieci Szansa realizowało na terenie Warszawy projekt Szansa dla sześciolatka, w którym nauczyciele nauczania początkowego wraz z nauczycielami przedszkoli i rodzicami przygotowywali się do podjęcia przez sześciolatków edukacji szkolnej. Refleksjami na ten temat dzieli się Bogdan Jankowski, współautor projektu.
Jak co roku we wrześniu do przedszkola przychodzą kolejne maluchy, by rozpocząć nowy, przełomowy etap swej edukacji. Często zmiany te są dla nich trudne. Krystyna Żuchelkowska w artykule Dojrzałość dziecka trzyletniego do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej przedstawia charakterystykę dziecka w tym wieku, omawia mogące pojawiać się problemy adaptacyjne i ich źródła oraz wskazuje, co można zrobić, by pomóc maluchom w tych trudnych momentach.
Kontynuując cykl artykułów na temat emocji przedszkolaków, Paulina Gołaska pisze, jak radzić sobie z lękiem u dzieci. W bieżącym numerze przedstawiamy również reportaż na temat edukacji przedszkolnej na wsi – Włodzimierz Kaleta rozmawia z dyrektorami i nauczycielami z przedszkoli na temat zmian, jakie zaszły w edukacji na wsi, problemów oraz nieprawdziwych stereotypów.
Życzę wszystkim, aby ten rok szkolny był spokojny i szczęśliwy.

Ewa Brańska

Redaktor merytoryczna

 

Spis treści

Edukacja elementarna

Krystyna Żuchelkowska
Dojrzałość dziecka trzyletniego do rozpoczęcia edukacji przedszkolnej  s. 6

Paulina Gołaska

„Nie taki diabeł straszny…”, czyli o lęku małego dziecka  s. 10

Prawo dla przedszkola

Krzysztof Gawroński
Co nowego w placówkach wychowania przedszkolnego?  s. 16

Danuta Elsner
Reforma systemu doskonalenia nauczycieli  s. 21

Piotr Gąsiorek

Zmiany w ewaluacji w przedszkolach  s. 24

Z praktyki

Włodzimierz Kaleta
Przedszkola na wsi  s. 27

O projektach

Bogdan Jankowski
Sześciolatek do szkoły – zacznijmy od dialogu  s. 32