Drodzy Czytelnicy!

Przed nami kolejny rok zmian w organizacji pracy przedszkoli i szkół. Gorącym tematem ostatnich miesięcy są nowe zasady rekrutacji, które zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zostały przygotowane przez resort edukacji i ogłoszone w ustawie o systemie oświaty, powszechnie nazywanej ustawą rekrutacyjną.
Szybkie tempo wprowadzania zmian budzi pewien niepokój i nasuwa wiele pytań. Aby pomóc Czytelnikom w przygotowaniu i przeprowadzeniu rekrutacji, prezentujemy komentarz prawny, w którym omówione zostały jej nowe zasady.
Gender to do niedawna mało znane słowo, które w ostatnim czasie zdominowało media i któremu poświęcono wiele dyskusji. O rozmowę na temat gender poprosiliśmy Alicję Długołęcką, znaną seksuolog. Natomiast Bożena Grzeszkiewicz przygotowała obszerny artykuł szczegółowo prezentujący kolejne etapy rozwoju seksualnego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ukaże się on w dwóch częściach: pierwsza – w bieżącym numerze kwartalnika, druga – dotycząca roli rodziny, przedszkola i szkoły w edukacji seksualnej – w numerze
czerwcowym.
Rozpoczynamy publikację kolejnego cyklu wydawniczego Dziecko z ograniczeniami sprawności w przedszkolu. W każdym z artykułów znajdą się doniesienia o najnowszych badaniach naukowych (z obszaru psychologii, pedagogiki, neuronauki) oraz o ich praktycznym aspekcie w odniesieniu do codziennego funkcjonowania dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu. W pierwszym artykule Małgorzata Rękosiewicz przedstawia pojęcie niepełnosprawność, omawia różne jej rodzaje, w tym niepełnosprawność intelektualną, ruchową, zmysłów, choroby przewlekłe. Porusza problem wyboru najlepszego przedszkola dla dziecka z niepełnosprawnością, rozwoju dzieci z niepełnosprawnością wśród sprawnych rówieśników oraz efekty oddziaływania dzieci z niepełnosprawnością na dzieci sprawne.
Trwa reforma systemu doskonalenia nauczycieli zmierzająca do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia poprzez wymianę doświadczeń. Danuta Elsner wyjaśnia to nowe pojęcie w doskonaleniu nauczycieli, a w dziale Z praktyki dyrektor Maria Homoncik zachęca do organizowania wspólnej międzyprzedszkolnej ewaluacji wewnętrznej.
Teresa Oleszko, dyrektor przedszkola w Lubartowie, opowiada interesującą historię tworzenia przedszkola integracyjnego w tym mieście. Z kolei Paulina Gumowska w trakcie wizyt w warszawskich przedszkolach poszukuje odpowiedzi na pytanie, jak dyrektorzy przedszkoli zabiegają o przyszłych wychowanków.
Zapraszam do współpracy i dzielenia się doświadczeniami i przemyśleniami oraz zadawania pytań.

Ewa Brańska
Redaktor merytoryczna

 

Spis treści


Edukacja elementarna
Bożena Grzeszkiewicz
Rozwój seksualny dziecka – obszar zaniedbany  s. 4

Rozmowa z dr Alicją Długołęcką
Gender a edukacja seksualna przedszkolaków  s. 8

Małgorzata Rękosiewicz
Dzieci niepełnosprawne w przedszkolu  s. 12

Prawo dla przedszkola
Danuta Elsner
Sieć współpracy i samokształcenia  s. 16

Joanna Lesińska
Rekrutacja do przedszkoli – komentarz prawny  s. 18

Z praktyki
Maria Homoncik
Wspólna ewaluacja wewnętrzna – warto spróbować  s. 22

Paulina Gumowska
Opinia rodziców najlepszą reklamą przedszkoli  s. 26

Teresa Oleszko
Integracja w PM nr 1 w Lubartowie  s. 28

Porady
Pytania do eksperta  s. 32