Europejski Przegląd
Sądowy

Miesięcznik

Slider

W poszczególnych numerach "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo następujące działy:

Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi.

Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi.

Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich.

Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich.

Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów.

Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów.

Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia

Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia "kamieni milowych" - najważniejszych orzeczeń., wydawanych od początku działalności ETS.

Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

Europejski Przegląd Sądowy

Europejski Przegląd Sądowy

„Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

ISSN 1895-0396

"Europejski Przegląd Sądowy" prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Skorowidz przedmiotowy.

Skorowidz przedmiotowy.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Europejski Przegląd Sądowy” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,80).

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” wchodzą:

Jan Barcz
Paul Craig
Pedro Cruz Villalón
Władysław Czapliński
Jacqueline Dutheil de la Rochere
Tadeusz Ereciński
Lech Gardocki
Leszek Garlicki
Zbigniew Hajn
Roman Hauser
Piotr Hofmański
Koen Lenaerts
Leszek Leszczyński
Ewa Łętowska
Hanna Machińska
Lech K. Paprzycki
Ingolf Pernice
Teresa Romer
Matthias Ruffert
Marek Safjan
Walerian Sanetra
Ryszard Skubisz
Janusz Trzciński
Andrzej Wasilewski
Bruno de Witte
Andrzej Wróbel
Mirosław Wyrzykowski

Kolegium redakcyjne

W skład kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy" wchodzą:

Stanisław Biernat (redaktor naczelny)
Ireneusz C. Kamiński
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Monika Namysłowska
Nina Półtorak
Maciej Szpunar
Monika Szwarc
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” w 2017 r. byli:

prof. dr hab. Stanisław Biernat
dr hab. Ireneusz C. Kamiński
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk
prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
dr hab. Monika Namysłowska
dr hab. Nina Półtorak
dr hab. Maciej Szpunar
dr hab. Monika Szwarc

 

 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2018

  Numer 3 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym prawa azylowego i imigracyjnego.Polecamy w szczególności:Barbara Mikołajczyk, Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV. Artykuł dotyczy bardzo aktualnej sprawy opracowywanego nowego rozporządzenia ustanawiającego kryteria…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

  Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

  Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

  Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych. Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Please publish modules in offcanvas position.