Europejski Przegląd
Sądowy

Miesięcznik

Slider

W poszczególnych numerach "Europejskiego Przeglądu Sądowego" znajdą państwo następujące działy:

Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi.

Artykuły, a w nich opinie wybitnych przedstawicieli polskiej doktryny prawniczej specjalizujących się w prawie wspólnotowym oraz prawników współpracujących na co dzień z różnymi instytucjami unijnymi.

Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich.

Glosy stanowiące komentarz do najbardziej fundamentalnych orzeczeń dotyczących prawa europejskiego oraz do najnowszego orzeczenia sądowego Wspólnoty i sądów polskich.

Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów.

Przeglądy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Sądów Pierwszej Instancji, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, polskich sądów i trybunałów.

Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia

Milliarium Aurerum, czyli pierwsze w Polsce w pełni fachowe tłumaczenia "kamieni milowych" - najważniejszych orzeczeń., wydawanych od początku działalności ETS.

Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

Recenzje i omówienia polskiej literatury prawniczej, a także przeglądy literatury europejskiej dotyczącej zagadnień prawa wspólnotowego.

Europejski Przegląd Sądowy

Europejski Przegląd Sądowy

„Europejski Przegląd Sądowy" to forum prezentacji i wymiany poglądów naukowych oraz prezentacji i wymiany informacji o praktycznych aspektach stosowania i wykładni prawa unijnego przez sądy polskie.

ISSN 1895-0396

"Europejski Przegląd Sądowy" prezentuje prawo europejskie z perspektywy polskiego wymiaru sprawiedliwości i doktryny. W każdym numerze czasopisma zamieszczamy m.in. aktualne artykuły, orzecznictwo sądów polskich, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak też "kamienie milowe" prawa wspólnotowego, glosy, komentarze i przeglądy orzecznictwa w sprawach wspólnotowych.

Każdy z numerów miesięcznika zawiera:

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów administracyjnych.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Liczne glosy autorytetów polskiej teorii i praktyki prawniczej.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Streszczenia glos w języku angielskim.

Skorowidz przedmiotowy.

Skorowidz przedmiotowy.

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Europejski Przegląd Sądowy” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2017 (56,26).

56,26
Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer, który jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” wchodzą:

Jan Barcz
Paul Craig
Pedro Cruz Villalón
Władysław Czapliński
Jacqueline Dutheil de la Rochere
Tadeusz Ereciński
Lech Gardocki
Leszek Garlicki
Zbigniew Hajn
Roman Hauser
Piotr Hofmański
Koen Lenaerts
Leszek Leszczyński
Ewa Łętowska
Hanna Machińska
Lech K. Paprzycki
Ingolf Pernice
Teresa Romer
Matthias Ruffert
Marek Safjan
Walerian Sanetra
Ryszard Skubisz
Janusz Trzciński
Andrzej Wasilewski
Bruno de Witte
Andrzej Wróbel
Mirosław Wyrzykowski

Kolegium redakcyjne

W skład kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy" wchodzą:

Stanisław Biernat (redaktor naczelny)
Ireneusz C. Kamiński
Krystyna Kowalik-Bańczyk
Justyna Maliszewska-Nienartowicz
Monika Namysłowska
Nina Półtorak
Maciej Szpunar
Monika Szwarc
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” w 2018 r. byli:

prof. dr hab. Stanisław Biernat,
dr hab. Ireneusz C. Kamiński, prof. INP PAN
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. INP PAN
prof. dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz,
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ
dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ
dr hab. Monika Szwarc, prof. INP PAN

Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Europejskim Przeglądzie Sądowym” zobacz tutaj

 

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2018

  Numer 3 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym prawa azylowego i imigracyjnego.Polecamy w szczególności:Barbara Mikołajczyk, Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV. Artykuł dotyczy bardzo aktualnej sprawy opracowywanego nowego rozporządzenia ustanawiającego kryteria…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

  Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

  Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

  Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych. Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Please publish modules in offcanvas position.