Europejski Przegląd
Sądowy

Miesięcznik

Slider
Europejski Przegląd Sądowy

Europejski Przegląd Sądowy

Europejski Przegląd Sądowy (EPS) jest miesięcznikiem ukazującym się od 2005 r. Do marca 2019 r. zostały wydane 162 numery. Jest to jedyne publikowane regularnie czasopismo prawnicze w Polsce poświęcone w całości problematyce szeroko rozumianego prawa europejskiego. Składa się na nie przede wszystkim prawo Unii Europejskiej, ale także prawo Rady Europy, w tym zwłaszcza Europejska Konwencja Praw Człowieka.
W zakresie prawa Unii Europejskiej przedmiotem publikacji są zagadnienia prawa ustrojowego, proceduralnego i materialnego, w tym – prawa gospodarczego. Założeniem redakcji jest publikowanie materiałów na tematy związane z nowymi lub projektowanymi aktami prawa unijnego oraz ważnymi czy trudnymi problemami aktualnego stosowania prawa na szczeblu unijnym lub w państwach członkowskich.
Ważne miejsce na łamach EPS zajmuje orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, analizowane w glosach, artykułach problemowych i przeglądach orzecznictwa.
Niektóre ciekawe albo kontrowersyjne zagadnienia są omawiane w zamieszczonych obok siebie dwóch lub kilku różnych artykułach albo komentarzach do wyroków, dla skonfrontowania odmiennych poglądów.

Za publikację na łamach „Europejskiego Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30277 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1895-0396

Specjalnością czasopisma jest dział Kamienie milowe orzecznictwa. Co roku wybiera się pewną dziedzinę prawa unijnego i dokonuje selekcji 12 najważniejszych i charakterystycznych wyroków z tej dziedziny. Są one zamieszczone w kolejnych numerach EPS, wraz z komentarzami do nich. W ostatnich latach „Kamienie milowe” dotyczyły: obywatelstwa Unii (2013), zamówień publicznych (2014), ochrony środowiska (2015), pomocy państwa (2016), prawa autorskiego (2017), funduszy Unii Europejskiej (2018) i prawa nowych technologii (2019).
Prawo Rady Europy i Europejska Konwencja Praw Człowieka są omawiane w EPS głównie w kontekście zagadnień, jakie pojawiają się w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czasopismo publikuje m.in. przeglądy orzecznictwa ETPCz oraz glosy do najważniejszych wyroków.

Zasadniczo, w poszczególnych numerach EPS zamieszczane są publikacje różnorodne tematycznie. Występują jednak, przeciętnie co kilka miesięcy, numery jednotematyczne poświęcone szczególnie ważnym i aktualnym zagadnieniom, które zasługują na kompleksowe przedstawienie. W ostatnich latach takie numery dotyczyły: dialogu sędziowskiego (9/2014), dostępu do informacji w świetle prawa Unii Europejskiej (5/2015), prawa ochrony konkurencji w Polsce i Unii Europejskiej (7/2015), Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (10/2015), Opinii nr 2/13 Trybunału Sprawiedliwości o przystąpieniu Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (12/2015), prawa żywnościowego Unii Europejskiej (2/2016), stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej przez sądy w świetle doświadczeń polskich i francuskich (8/2016), transgranicznych sporów sądowych w Europie (10/2016), 25-lecia Polski w Radzie Europy (2/2017), nowego prawa unijnego o ochronie danych osobowych (5/2017), ochrony powietrza w świetle prawa unijnego i polskiego (7/2017), europejskiego prawa azylowego i imigracyjnego (3/2018), delegowania pracowników w ramach swobody świadczenia usług u progu reformy prawa unijnego (6/2018), granic praw jednostki na wstępnym etapie postępowania karnego w prawie europejskim i polskim (1/2019).

Czasopismo jest adresowane do szerokiego kręgu czytelników: do prawników praktyków, którzy stosują lub zamierzają stosować prawo europejskie w swojej pracy zawodowej, pracowników naukowych zajmujących się różnymi gałęziami prawa, które współcześnie nie mogą być analizowane bez uwzględnienia aspektów prawa europejskiego, oraz studentów prawa, którzy chcą pogłębić wiedzę akademicką.
Autorami tekstów zamieszczonych w EPS są głównie pracownicy naukowi polskich uczelni wyższych oraz prawnicy praktycy. Wśród autorów publikacji w EPS bardzo często występują uznani specjaliści z zakresu prawa europejskiego. Ponadto kolegium redakcyjne stawia sobie za cel promowanie autorów młodych, przy zachowaniu jednak wymaganego poziomu publikacji. Oprócz autorów polskich publikowane są artykuły autorów zagranicznych. W ostatnich latach byli to znawcy prawa europejskiego z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Członkami kolegium redakcyjnego, kształtującymi kierunek rozwoju czasopisma i sporządzającymi recenzje są profesorowie polskich uniwersytetów i Polskiej Akademii Nauk. Są oni znani i doceniani nie tylko w Polsce, lecz także w skali międzynarodowej. ich kompetencje dotyczą wszystkich dziedzin prawa europejskiego. Wszyscy spośród członków kolegium redakcyjnego są nie tylko naukowcami publikującym swoje prace za granicą, lecz także prawnikami mającymi bezpośredni kontakt z praktyką prawa europejskiego. Jest wśród nich były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego (redaktor naczelny EPS), dwoje sędziów Sądu Unii Europejskiej oraz pierwszy rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Rada naukowa składa się z autorytetów w dziedzinie prawa w skali międzynarodowej. Oprócz uczonych polskich są w tadzie także profesorowie z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Niemiec i Holandii. Wśród nich są m.in. Prezes i Sędzia oraz były Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ze względu na poziom publikacji i aktualność tematyki EPS jest na polskim rynku czasopism głównym źródłem pogłębionych informacji o nowych zagadnieniach i wydarzeniach w dziedzinie prawa europejskiego. W przyszłości redakcja zamierza utrzymać dotychczasową linię czasopisma. Stało się ono popularne i rozpoznawalne, jako zapewniające jakość i aktualność publikacji. Planuje się w szczególności rozszerzenie współpracy z autorami zagranicznymi oraz prawnikami praktykami.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Rada naukowa

W skład Rady naukowej miesięcznika „Europejski Przegląd Sądowy” wchodzą:

prof. Jan Barcz
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, były ambasador RP w Austrii
prof. Paul Craig
University of Oxford
prof. Pedro Cruz Villalón
Universitat Autònoma de Madrid Facultad de Derecho, były Prezes Sądu Konstytucyjnego Hiszpanii, były Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. Władysław Czapliński
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, były Dyrektor tego Instytutu
prof. Jacqueline Dutheil de la Rochere
Université Panthéon-Assas w Paryżu, była Rektor tego uniwersytetu
prof. Tadeusz Ereciński
Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
prof. Lech Gardocki
Uniwersytet Warszawski, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
prof. Leszek Garlicki
Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
prof. Zbigniew Hajn
Uniwersytet Łódzki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
prof. Roman Hauser
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Piotr Hofmański
Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze
prof. Koen Lenaerts
Katholieke Universiteit Leuven, Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. Leszek Leszczyński
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej Lublin, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku
prof. Ewa Łętowska
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, była Rzecznik Praw Obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku
dr Hanna Machińska
Uniwersytet Warszawski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich
prof. Lech K. Paprzycki
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego
prof. Ingolf Pernice
Humboldt Universität, Berlin
Teresa Romer
sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
prof. Matthias Ruffert
Humboldt Universität, Berlin
prof. Marek Safjan
Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. Walerian Sanetra
Uniwersytet w Białymstoku, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, były Prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego
prof. Ryszard Skubisz
Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
prof. Janusz Trzciński
Uniwersytet Warszawski, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w stanie spoczynku, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
prof. Andrzej Wasilewski
Uniwersytet Jagielloński, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
prof. Bruno de Witte
University of Maastricht
prof. Andrzej Wróbel
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, sędzia Sądu Najwyższego
prof. Mirosław Wyrzykowski
Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku

Kolegium redakcyjne

W skład kolegium redakcyjnego miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy" wchodzą:

prof. Stanisław Biernat (redaktor naczelny)
prof. Ireneusz C. Kamiński
dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk, prof. PAN
prof. Justyna Maliszewska-Nienartowicz
dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ
dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ
dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ
dr hab. Monika Szwarc, prof. PAN
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Europejskim Przeglądzie Sądowym” zobacz tutaj.

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji miesięcznika "Europejski Przegląd Sądowy", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Europejski Przegląd Sądowy 3/2018

  Numer 3 „Europejskiego Przeglądu Sądowego” został poświęcony zagadnieniom dotyczącym prawa azylowego i imigracyjnego.Polecamy w szczególności:Barbara Mikołajczyk, Mechanizm dubliński na rozdrożu – uwagi w związku z pracami nad rozporządzeniem Dublin IV. Artykuł dotyczy bardzo aktualnej sprawy opracowywanego nowego rozporządzenia ustanawiającego kryteria…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 2/2018

  Grzegorz Kozieł, Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 25.10.2017 r., C 106/16, Polbud-Wykonawstwo sp. z o.o. W glosie odniesiono się do stanowiska TS zawartego w wyroku z 25.10.2017 r., w bardzo doniosłej – zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 1/2018

  Piotr Bogdanowicz, Maciej Taborowski, Brak niezależności sądów krajowych jako uchybienie zobowiązaniu w rozumieniu art. 258 TFUE (cz. 1)Równolegle do prowadzonego przez Komisję Europejską postępowania w sprawie praworządności, poprzedzającego zainicjowanie procedury z art. 7 TUE, Komisja wszczęła przeciwko Polsce precedensowe postępowanie…

 • 
 • Europejski Przegląd Sądowy 12/2017

  Jacek Skrzydło, Granice kompetencji Trybunału Sprawiedliwości do wydawania orzeczeń prejudycjalnych. Współpraca Trybunału Sprawiedliwości z sądami państw członkowskich Unii Europejskiej to jedno z największych osiągnięć z dorobku acquis communautaire.

Please publish modules in offcanvas position.