Miesięcznik


Finanse Komunalne

Slider
Wprowadzenie

Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).
Oferta Finansów Komunalnych jest skierowana zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

ISSN 1232-0307

Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w Finansach Komunalnych są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Finanse Komunalne” Autor otrzymuje 7 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (54).

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Rada naukowo-programowa

prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Leonard Etel
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Elżbieta Suchocka-Roguska
prof dr hab. Krzysztof Surówka
prezes KRRIO Grażyna Wróblewska

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Finanse Komunalne” w 2017 r. byli:

Arkadiusz Babczuk,
Adam Czudec,
Mirosław Gdesz,
Jadwiga Glumińska-Pawlic,
Maria Jastrzębska,
Daniel Jurewicz,
Joanna Salachna,
Krystyna Piotrowska-Marczak,
Jarosław Marczak,
Piotr Sołtyk,
Krzysztof Radzikowski,
Marta Romańska,
Marek Mączyński,
Marek Szydło,
Bogumił Pahl,
Dariusz Kijowski,
Ryszard Szostak

Archiwum

  
 • Finanse Komunalne 3/2018

  Stanisław Witkowski, Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony…

 • 
 • Finanse Komunalne 1–2/2018

  Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński, Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o…

 • 
 • Finanse Komunalne 12/2017

  Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodoweW artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją…

 • 
 • Finanse Komunalne 11/2017

  Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczeniaOd początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych…

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.