Miesięcznik


Finanse Komunalne

Slider
Wprowadzenie

Finanse Komunalne - miesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy praktyczne i teoretyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).
Oferta Finansów Komunalnych jest skierowana zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

ISSN 1232-0307

Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Praktyczne walory publikacji zamieszczonych w Finansach Komunalnych są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku samorządowców.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Finanse Komunalne” Autor otrzymuje 7 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (54).

Rada naukowo-programowa

prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
prof. dr hab. Leonard Etel
prof. dr hab. Jerzy Małecki
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Elżbieta Suchocka-Roguska
prof dr hab. Krzysztof Surówka
prezes KRRIO Grażyna Wróblewska

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Finanse Komunalne” w 2017 r. byli:

Arkadiusz Babczuk,
Adam Czudec,
Mirosław Gdesz,
Jadwiga Glumińska-Pawlic,
Maria Jastrzębska,
Daniel Jurewicz,
Joanna Salachna,
Krystyna Piotrowska-Marczak,
Jarosław Marczak,
Piotr Sołtyk,
Krzysztof Radzikowski,
Marta Romańska,
Marek Mączyński,
Marek Szydło,
Bogumił Pahl,
Dariusz Kijowski,
Ryszard Szostak

Aktualności

  
 • Finanse Komunalne 3/2018

  Stanisław Witkowski, Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony…

 • 
 • Finanse Komunalne 1–2/2018

  Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński, Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o…

 • 
 • Finanse Komunalne 12/2017

  Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodoweW artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją…

 • 
 • Finanse Komunalne 11/2017

  Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczeniaOd początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych…

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Czytelnia on-line

Czym jest Czytelnia Czasopism on-line?


Dostęp do czasopism prawniczych Wolters Kluwer SA oraz innych wydawnictw za pośrednictwem Internetu. Wszystkie materiały zgromadzone w Czytelni zapisano w formacie PDF.

Do ich przeglądania konieczne jest zainstalowanie darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader. Pliki PDF nie zawierają całych numerów czasopism, lecz pojedyncze publikacje (artykuły, glosy, komentarze, analizy czy felietony).

Wydawnictwo publikuje tylko te materiały, do których uzyskało zgodę autora na publikację w formie elektronicznej.

Dowiedz się więcej

 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.