Dwumiesięcznik


Finanse Komunalne

Slider
Wprowadzenie

„Finanse Komunalne” – dwumiesięcznik Regionalnych Izb Obrachunkowych jest wydawany od maja 1994 roku. W stałych działach omawiane są problemy teoretyczne i praktyczne działalności budżetowo-finansowej gmin oraz funkcjonowania Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO).

Kolegium tworzą prezesi RIO, powiązani ze środowiskiem naukowym, którzy sprawują swe funkcje od samego początku istnienia izb, a równocześnie zasiadają w kolegium od chwili założenia tego periodyku. Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Mirosław Stec – kierownik Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierujący „Finansami Komunalnymi” od pierwszego numeru. Znakomity skład Rady Naukowej świadczy o tym, że periodyk ma ambicje poważnego traktowania podejmowanych zagadnień i ścisłej współpracy ze środowiskami naukowymi.

Za publikację na łamach „Finansów Komunalnych” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30331 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1232-0307

Oferta „Finansów Komunalnych” jest skierowana zarówno do profesjonalistów o zaawansowanej wiedzy z zakresu działalności finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak i osób chcących poznać podstawy funkcjonowania samorządów w sferze finansów publicznych.

Problematyka poruszana na łamach miesięcznika obejmuje zagadnienia samorządu terytorialnego w sferze finansów komunalnych, zarówno z perspektywy nauk prawnych, jak i ekonomicznych. Na merytoryczną zawartość czasopisma składają się artykuły, omówienia i komentarze prezentowane w przejrzystym i czytelnym układzie, odzwierciedlającym najistotniejsze aspekty finansów samorządowych, jakimi są: budżet, podatki i opłaty lokalne, mienie oraz zamówienia publiczne, a także zagadnienia dotyczące kontroli i nadzoru nad finansową działalnością jednostek samorządu terytorialnego.

Naukowe i praktyczne walory publikacji zamieszczonych w „Finansach Komunalnych” są podstawą utrzymującej się od lat wysokiej popularności tego czasopisma w środowisku prawników, ekonomistów, w tym zwłaszcza samorządowców.

Grono znakomitych autorów pochodzi zarówno spośród pracowników naukowych, jak i wybitnych przedstawicieli praktyki stosowania prawa samorządu terytorialnego. Trudno wskazać liczących się specjalistów z zakresu szeroko rozumianych finansów komunalnych (budżetu, mienia komunalnego, podatków lokalnych, nadzoru i kontroli), którzy nie byli autorami piszącymi do tego periodyku.

Kolegium Redakcyjne „Finansów Komunalnych” oprócz przygotowywania kolejnych numerów periodyku aktywnie działa również w innych przedsięwzięciach naukowych mających związek z działalnością regionalnych izb obrachunkowych oraz dotyczących samorządowych finansów i mienia komunalnego. „Finanse Komunalne” już od 10 lat patronują cyklicznej konferencji naukowej stanowiącej forum wymiany myśli naukowców i praktyków – specjalistów w zakresie finansów samorządowych. Dzięki zaangażowanej postawie i pracy redaktora naczelnego oraz Kolegium Redakcyjnego „Finanse Komunalne” osiągnęły pozycję pisma opiniotwórczego, stając się jednocześnie jednym z najważniejszych periodyków naukowych traktujących o finansach samorządowych.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Finansów Komunalnych", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Rada naukowo-programowa

prof. UŁ dr hab. Andrzej Borowicz
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Leonard Etel
Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Jerzy Małecki
Uniwersytet Adam Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Marek Mazurkiewicz
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Uniwersytet w Białymstoku
Elżbieta Suchocka-Roguska
b. sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
prof. dr hab. Krzysztof Surówka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Grażyna Wróblewska
prezes Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Finanse Komunalne” w 2019 r. byli:

dr Mirosław Gdesz,
prof. Maria Jastrzębska,
prof. Ryszard Kata,
dr hab. Bogumił Pahl,
prof. Marta Romańska,
prof. Marcin Wiącek,
prof. Antoni Jeżowski,
prof. Krzysztof Surówka, 
dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska,
dr Waldemar Witalec.

Archiwum

  
 • Finanse Komunalne 3/2018

  Stanisław Witkowski, Organ drugiej instancji w egzekucji świadczeń niepieniężnych z wniosku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artykuł poświęcony jest zagadnieniu działania organu II instancji w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w którym egzekwowane jest świadczenie niepieniężne polegające na wykonaniu decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony…

 • 
 • Finanse Komunalne 1–2/2018

  Wojciech Robaczyński, Zbigniew Zieliński, Dopuszczalność zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o finansach publicznych Możliwość zawarcia ugody przez jednostkę sektora finansów publicznych od dawna budziła pewne wątpliwości. Skłoniły one ustawodawcę do nowelizacji ustawy o finansach publicznych i ustawy o…

 • 
 • Finanse Komunalne 12/2017

  Krzysztof S. Cichocki, Finansowanie rozwoju samorządu terytorialnego – doświadczenia międzynarodoweW artykule omówiono różne aspekty finansowania rozwoju samorządu terytorialnego na podstawie doświadczeń innych krajów. Pokazano, że aby zwiększyć potencjał rozwojowy, jednostki samorządu terytorialnego powinny ściślej połączyć proces planowania strategicznego z planowaniem finansowym i inwestycji oraz implementacją…

 • 
 • Finanse Komunalne 11/2017

  Marek Dylewski, Finansowanie zwrotne w JST – dylematy i ograniczeniaOd początku 2014 r. obowiązuje model limitacji zadłużenia w oparciu o indywidualny wskaźnik zadłużenia, który jest obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie reguły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pomimo krytycznych…

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.