Glosa - Prawo Gospodarcze
w Orzeczeniach i
Komentarzach

Kwartalnik

Slider

Czasopismo jest wydawane od 1995 r. Do stycznia 2019 r. ukazało się 178 numerów. Obecnie jest kwartalnikiem. Pismo jest poświęcone problematyce zarówno prawa polskiego, jak i europejskiego, publikując omówienia zarówno wyroków Trybunału Sprawiedliwości czy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak również Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądów apelacyjnych. Przedmiotem publikacji jest analiza ciekawych i ważnych kwestii prawnych mających znaczenie dla praktycznego stosowania zwłaszcza prawa handlowego, prawa działalności gospodarczej, prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa finansów publicznych, jak również prawa własności intelektualnej, prawa nieuczciwej konkurencji.
Omawiane są również szczególnie kontrowersyjne lub ważne dla obrotu gospodarczego orzeczenia z zakresu prawa cywilnego, procedury podatkowej czy prawa medycznego oraz ochrony środowiska.
Często na łamach „Glosy” można zapoznać się z przeciwstawną argumentacją i osądem kilku autorów dotyczącą tego samego zagadnienia prawnego.

Za publikację na łamach „Glosy” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30314 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1233-4634

Glosy są uszeregowane w bardzo czytelny sposób, umożliwiając czytelnikowi prawie intuicyjne ich wyszukiwanie w takich działach jak prawo handlowe, własność intelektualna, podatki, varia. Należy też zaznaczyć, że zazwyczaj dwukrotnie w roku publikowany jest obszerny wybór orzeczeń wybranych sądów mających szczególne znaczenie dla praktyków gospodarczych bądź też obejmujących wybraną dyscyplinę prawa, np. własność intelektualną.

Czasopismo jest adresowane przede wszystkim do praktyków prawników obsługujących podmioty gospodarcze, zajmujących się różnorakimi problemami z zakresu podatków, nieruchomości, przewozów, budownictwa, prawa spółek, prawa cywilnego, nieuczciwej konkurencji i własności intelektualnej. Spektrum opisywanej problematyki i najwyższy poziom merytoryczny glos z pewnością zainteresują również teoretyków prawa, naukowców oraz doktorantów. Zamieszczane komentarze, glosy i opracowania przygotowywane są przez wybitnych prawników – profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, co gwarantuje znakomity wymiar poznawczy i edukacyjny publikowanych prac. Wszystkie nadsyłane propozycje podlegają recenzowaniu.

Członkowie Kolegium Redakcyjnego w osobach: Grzegorz Borkowski, Andrzej Kalwas, Marek Safjan, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska oraz Redaktor Naczelny Marek Grzybowski nadają kierunek rozwoju „Glosy”, czuwając, by zawsze zawartość publikowanych komentarzy i glos była ściśle związana z aktualną praktyką gospodarczą bądź szczególnie ważnymi orzeczeniami i przyczyniała się do doskonalenia zawodowego czytelników. Jest to możliwe również dzięki temu, że w skład Rady Naukowo-Programowej wchodzą wybitni polscy prawnicy zajmujący eksponowane stanowiska uniwersyteckie, a także w strukturach wymiaru sprawiedliwości w Polsce i w Europie, jak również prawnicy europejscy z renomowanych uniwersytetów i o niepodważalnym autorytecie sądowym.
W przyszłości redakcja „Glosy” chce utrzymać wysoki poziom merytoryczny kwartalnika, albowiem dzięki niemu czasopismo stało się wyraźnie rozpoznawalne na prawniczym rynku wydawniczym oraz wśród czytelników i stąd możliwość oraz potrzeba wydawania go przez następne 20 lat.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Rada naukowo-programowa

 W skład Rady naukowo-programowej kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
Uniwersytet Jagielloński
prof. Emilio Castorina
University of Catania
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Julian Juergensmeyer
Georgia State University
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Uniwersytet Jagielloński
dr Jerzy Modrzejewski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Józef Okolski
Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Jerzy Rajski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Safjan
Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Szumański
Uniwersytet Jagielloński
dr Leigh Williams
University of Florida

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:


Marek Grzybowski (redaktor naczelny)
Grzegorz Borkowski
Andrzej Kalwas
Marek Safjan
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” w 2019 r. byli:

prof. dr hab. Józef Frąckowiak
dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
prof. dr hab. Wojciech Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
dr hab Zbigniew Kuniewicz, prof. US
dr hab. Marek Leśniak, prof. UŁ
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
doc. dr Jerzy Modrzejewski
dr hab. Konrad Osajda,
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Urszula Promińska
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr Cezary Wiśniewski

Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w kwartalniku zobacz tutaj.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Archiwum

  
 • Glosa 1/2018

  Marcin Sokołowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.02.2014 r., V CSK 129/13 Komentowane orzeczenie dotyczy nabywania przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w Polsce. W wyroku tym sprecyzowano wymagania, jakie stawia polski ustawodawca wobec cudzoziemców planujących zakup nieruchomości.

 • 
 • Glosa 4/2017

  Teresa Stecyk, Prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu zawodowego zawodów prawniczych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej – przegląd orzecznictwa. Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 2001 r., to zrozumienie istoty tej ustawy nadal nastręcza prawnikom trudności. W niniejszym przeglądzie zostały przedstawione…

 • 
 • Glosa 2/2017

  W numerze 2 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Aleksandra Chłopeckiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16.04.2014 r., VI ACa 1284/13. Glosa ta jest częściowo krytyczna. Podstawową tezą glosowanego wyroku jest, że nie można określić wysokości szkody związanej z nabyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym…

 • 
 • Glosa 3/2017

  W numerze 3 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Barbary Trybulińskiej do uchwały Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r., III CZP 32/16. Od wielu lat w doktrynie i orzecznictwie toczy się dyskusja dotycząca odpowiedzi na pytanie, w skład którego z majątków małżonków pozostających we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wchodzą…

Please publish modules in offcanvas position.