Glosa - Prawo Gospodarcze
w Orzeczeniach i
Komentarzach

Kwartalnik

Slider
Czasopismo Glosa jest wydawane od 1995 r. W glosach i przeglądach orzecznictwa wyjaśnia kontrowersje wynikające z praktycznego stosowania przepisów takich ustaw, jak prawo działalności gospodarczej, prawo bankowe, prawo finansach publicznych, o Krajowym Rejestrze Sądowym, prawo własności przemysłowej, prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz ustaw podatkowych. Kwartalnik „Glosa" zawiera glosy i tematyczne przeglądy orzecznictwa dotyczących różnych dziedzin prawa gospodarczego.

ISSN 1233-4634
Komentarze te są tworzone przez najlepszych prawników - profesorów, doktorów, sędziów, radców prawnych i adwokatów, czyli zarówno naukowców, jak i praktyków zajmujących się prawnymi uwarunkowaniami obrotu gospodarczego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej, a ich zawartość merytoryczna i przydatność dla rozwoju nauki i praktyki prawniczej jest weryfikowana i opiniowana przez grono wybitnych recenzentów z danej dziedziny prawa. Wszystkie publikacje są weryfikowane i opiniowane przez grono wybitnych recenzentów zajmujących się daną dziedziną prawa oraz Kolegium Redakcyjne i Radę Programową składającą się z niekwestionowanych autorytetów prawniczych.
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w kwartalniku „Glosa” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,90).

Rada naukowo-programowa

 W skład Rady naukowo-programowej kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
dr Jerzy Modrzejewski
prof. dr hab. Józef Okolski
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajski
prof. dr hab. Marek Safjan
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Ireneusz Weiss
Leight Williams

 

 

 

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” wchodzą:


Marek Grzybowski (redaktor naczelny)
Grzegorz Borkowski
Andrzej Kalwas
Marek Safjan
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach kwartalnika „Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” w 2017 r. byli:

prof. dr hab. Jóżef Frąckowiak
prof. dr hab. Wojciech Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Jerzy Modrzejewski
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
dr Wiesław Opalski
dr hab. Konrad Osajda
dr Cezary Wiśniewski

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Archiwum

  
 • Glosa 1/2018

  Marcin Sokołowski, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 5.02.2014 r., V CSK 129/13 Komentowane orzeczenie dotyczy nabywania przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w Polsce. W wyroku tym sprecyzowano wymagania, jakie stawia polski ustawodawca wobec cudzoziemców planujących zakup nieruchomości.

 • 
 • Glosa 4/2017

  Teresa Stecyk, Prawo do uzyskania informacji o działalności organów samorządu zawodowego zawodów prawniczych w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej – przegląd orzecznictwa. Mimo że ustawa o dostępie do informacji publicznej obowiązuje od 2001 r., to zrozumienie istoty tej ustawy nadal nastręcza prawnikom trudności. W niniejszym przeglądzie zostały przedstawione…

 • 
 • Glosa 2/2017

  W numerze 2 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Aleksandra Chłopeckiego do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 16.04.2014 r., VI ACa 1284/13. Glosa ta jest częściowo krytyczna. Podstawową tezą glosowanego wyroku jest, że nie można określić wysokości szkody związanej z nabyciem jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym…

 • 
 • Glosa 3/2017

  W numerze 3 kwartalnika „Glosa” zachęcamy do zapoznania się z glosą Barbary Trybulińskiej do uchwały Sądu Najwyższego z 7.07.2016 r., III CZP 32/16. Od wielu lat w doktrynie i orzecznictwie toczy się dyskusja dotycząca odpowiedzi na pytanie, w skład którego z majątków małżonków pozostających we wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej wchodzą…

Please publish modules in offcanvas position.