Miesięcznik


Orzecznictwo Sądów Polskich

Slider
Mlotek Sedziowski 00060

„Orzecznictwo Sądów Polskich” – to najdłużej i nieprzerwanie ukazujące się polskie czasopismo naukowe, w którym materiałem badawczym są orzeczenia polskich sądów, zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji, oraz sądów rozpoznających środki nadzwyczajne lub skargi konstytucyjne. Periodyk zawiera prezentację poszczególnych orzeczeń sądowych oraz uwagi do nich mające postać glos.
Glosa jako podstawowa i jedna z najstarszych form refleksji naukowej w prawoznawstwie, dzięki syntetycznej i problemowej formie wypowiedzi, stwarza autorowi możliwość odniesienia się do aktualnych zagadnień rozstrzyganych przez polskie sądy oraz poszerzenia wiedzy czytelników o bieżące tło, przez umieszczenie ich w kontekście dotychczasowych ustaleń doktryny i orzecznictwa.
Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 0867-1850 Misją czasopisma jest rozpowszechnianie wybranych najważniejszych orzeczeń sądów polskich dotyczących aktualnych zagadnień oraz systematyczna i kompleksowa, prawnicza refleksja naukowa im poświęcona. 
W omówieniach orzeczeń autorzy podkreślają wagę, aktualność oraz skutki społeczne i gospodarcze poszczególnych rozstrzygnięć, starają się też uchwycić tendencje rozwojowe polskiej judykatury. 
Glosom publikowanym w „Orzecznictwie Sądów Polskich” stawiane są takie same wymagania, jakich oczekuje się od artykułów naukowych. Zapewnia to stosowany przez Redakcję proces recenzyjny. Glosy przyjmowane do druku są oryginalnymi pracami naukowymi, zawierającymi wszechstronną analizę zagadnień prawnych, których dotyczą komentowane orzeczenia. 
Systematyczność oznacza, że analiza orzecznictwa dokonywana jest w sposób ciągły i nieprzerwany od 1957 roku. Co więcej, „Orzecznictwo Sądów Polskich” jest spadkobiercą przedwojennego „Orzecznictwa Sądów Polskich”. Czasopismo ukazuje się regularnie co miesiąc i zawsze zawiera takie same działy oraz zbliżoną liczbę orzeczeń i glos. 
Kompleksowość analiz wyraża się w objęciu refleksją naukową orzeczeń wszystkich polskich sądów powszechnych i administracyjnych oraz Sądu Najwyższego. W każdym numerze ukazują się glosy poświęcone czterem głównym grupom zagadnień prawnych rozstrzyganych przez polskie sądy: problematyce prywatnoprawnej, karnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa publicznego.
Aktualność „Orzecznictwa Sądów Polskich” osiągana jest przez dopuszczenie do druku opracowań poświęconych orzeczeniom zapadłym w ostatnim czasie, rozstrzygających bieżące problemy, przed którymi stoi polska judykatura.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Orzecznictwo Sądów Polskich" wchodzą:

prof. dr hab. Marek Safjan (przewodniczący)
Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, urlopowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Andrzej Bierć
Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Lech Gardocki
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jan Jończyk
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Ewa Łętowska
Instytut Nauk Prawnych PAN
prof. dr hab. Walerian Sanetra
Uniwersytet Białostocki
prof. dr hab. Jan Skupiński
Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Janusz Trzciński
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Uniwersytet Jagielloński

Recenzenci

W gronie recenzentów glos publikowanych na łamach miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Polskich” w 2018 r. byli:

Zdzisław Brodecki
Teresa Dukiet-Nagórska
Bogusława Gnela
Edward Gniewek
Jacek Górecki
Kazimierz Jaśkowski
Andrzej Kabat
Przemysław Kalinowski
Andrzej Matan
Teresa Mróz
Leszek Ogiegło
Aleksander Oleszko
Piotr Stec
Andrzej Torbus
Tadeusz Wiśniewski
Feliks Zedler

 Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Orzecznictwie Sądów Polskich” zobacz tutaj.

 

 

 

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Orzecznictwa Sądów Polskich", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Archiwum

  
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 4/2018

  W numerze 4/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Roberta Zawłockiego do wyroku Sądu Najwyższego z 21.06.2017 r., II KK 98/17, która dotyczy właściwej oceny przestępstwa wypadku mniejszej wagi i właściwego w tym celu użycia instytucji społecznej szkodliwości czynu.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 3/2018

  W numerze 3/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy lekturę glosy Aleksandra Chłopeckiego do wyroku SN z 20.10.2016 r., II CSK 549/15, która poświęcona jest kwestii istnienia (lub nie) zobowiązania inkorporowanego w papierze wartościowym po tzw. „utracie ważności” tego papieru wartościowego.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 2/2018

  W numerze 2/2018 „Orzecznictwa Sądów Polskich” polecamy glosę Ariadny H. Ochnio do postanowienia SN z 24.08.2016 r. (V KK 67/16). W komentowanym postanowieniu SN określił adresata obowiązku uzyskania tłumaczenia aktu oskarżenia, którym nie jest oskarżyciel, lecz sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

 • 
 • Orzecznictwo Sądów Polskich 12/2017

  W numerze 12 Redakcja poleca lekturę glosy Aleksego Goettela do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 15.05.2017 r. (II FPS 2/17), w której poruszono problem odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia. Ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od…

Please publish modules in offcanvas position.