Państwo i Prawo

Miesięcznik

Slider
Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

Miesięcznik Komitetu Nauk Prawnych PAN

„Państwo i Prawo” (PiP) jest drugim najstarszym polskim prawniczym czasopismem naukowym. Afiliowany przy Komitecie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, miesięcznik ten ukazuje się nieprzerwanie od 1946 r. Wydawcą jest Wolters Kluwer Polska. 

Redaktor Naczelny „Państwa i Prawa” oraz Komitet Redakcyjny powoływani są na kadencję przez Dziekana Wydziału I – Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk na wniosek Komitetu Nauk Prawnych PAN, z grona prawników wybitnych i zasłużonych dla polskiej nauki oraz praktyki prawa. Funkcję Redaktora Naczelnego pełnili: prof. dr hab. Stanisław Ehrlich (1946–1967), prof. dr hab. Sylwester Zawadzki (1967–1981), prof. dr hab. Leszek Kubicki (1981–2012) oraz prof. dr hab. Andrzej Wróbel (od 2012 r.).
W skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma wchodzą krajowi i zagraniczni naukowcy posiadający stopień co najmniej doktora habilitowanego nauk prawnych, reprezentujący wszystkie gałęzie prawa. Istotnym elementem tradycji „Państwa i Prawa” jest różnorodność oraz pluralizm specjalizacji i afiliacji członków Komitetu Redakcyjnego.

Za publikację na łamach „Państwa i Prawa” Autor otrzymuje 70 pkt.
(poz. 28189 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 31.07.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 0031-0980

„Państwo i Prawo” publikuje wyłącznie materiały o charakterze oryginalnych opracowań naukowych z dziedziny nauk prawnych. Opracowania te mają postać: artykułów, artykułów polemicznych oraz glos – komentarzy do orzeczeń krajowych i zagranicznych sądów lub trybunałów. Ponadto w PiP publikowane są recenzje naukowe monografii prawniczych, a także krótkie informacje – sprawozdania z najistotniejszych międzynarodowych lub ogólnopolskich konferencji naukowych. Każdy materiał publikowany w PiP jest recenzowany. Językiem publikacji jest: polski, angielski, francuski lub niemiecki.
Publikowane na łamach „Państwa i Prawa” artykuły należą do często cytowanych tekstów w innych czasopismach prawniczych, monografiach naukowych oraz orzecznictwie sądów powszechnych i administracyjnych oraz rozstrzygnięciach Trybunału Konstytucyjnego.

Wysokie wymagania metodologiczne i merytoryczne stawiane Autorom, skład Komitetu Redakcyjnego oraz prestiż i uznanie, jakim polskie środowisko naukowe obdarzyło „Państwo i Prawo”, sprawiły, iż miesięcznik ten na przestrzeni ponad 70. lat stał się jednym z najistotniejszych forów dyskusji naukowej o prawie. Niemalże od momentu powstania PiP publikowało artykuły poświęcone podstawowym zagadnieniom filozofii i teorii prawa (np.  konstrukcji systemu prawa, pojęciu normy prawnej, typologii norm prawnych, obowiązywaniu prawa, modelu stosowania prawa, kolizji praw oraz hierarchii źródeł prawa). Z biegiem lat artykuły te nabrały charakteru kanonicznego i stały się podstawowym punktem odniesienia we wszystkich obszarach polskiej nauki prawa. To na łamach „Państwa i Prawa” toczyły się podstawowe dyskusje o problemach powstających w związku z wejściem w życie i obowiązywaniem Konstytucji z 1952 r., Małej Konstytucji z 1992 r. oraz obowiązującej Konstytucji z 1997 r. Ponadto, począwszy od lat 70. XX w. „Państwo i Prawo” stało się podstawowym miejscem dyskusji akademickiej o reformach procesowego i materialnego prawa karnego, administracyjnego i cywilnego. W kolejnych numerach publikowano artykuły analizujące przepisy niemalże wszystkich polskich kodeksów oraz ustaw ustrojowych. Niektóre z dyskusji i polemik, toczonych na łamach PiP, wymiernie wpłynęły na zmianę kierunku orzecznictwa Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunału Konstytucyjnego, a także dały początek kolejnym reformom polskiego ustawodawstwa, czego przykładem jest m.in. grupa artykułów dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. W latach 90. XX w. do stale pojawiających się w czasopiśmie zagadnień dołączyły kwestie europejskie. To na łamach „Państwa i Prawa” publikowano szeroko dyskutowane w środowisku akademickim artykuły o prawnych warunkach i konsekwencjach  przystąpienia oraz członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Niemniej istoty element tradycji wydawniczej czasopisma stanowią artykuły z zakresu prawa porównawczego, głównie: konstytucyjnego, administracyjnego oraz cywilnego.

Autorami artykułów są najwybitniejsi krajowi i zagraniczni naukowcy oraz eksperci, w tym sędziowie Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz innych trybunałów międzynarodowych.

Misją czasopisma jest przede wszystkim publikacja najistotniejszych, analitycznych i oryginalnych artykułów naukowych zarówno w obszarze prawa publicznego, jak i prywatnego. Podobnie jak najstarsze zagraniczne periodyki prawnicze, „Państwo i Prawo” należy do grupy czasopism obejmujących swym zakresem tematycznym wszystkie gałęzie prawa. Misją PiP jest jednak publikacja artykułów zawierających nowe ustalenia i wnoszących wkład w rozwój filozofii, teorii i dogmatyki prawa. Sprzyjają temu ugruntowany w środowisku akademickim profil czasopisma oraz wysokie wymagania stawiane autorom przez recenzentów PiP.
Od ponad 50. lat czasopismo wspiera zarówno młodych, jak i doświadczonych naukowców, organizując doroczny konkurs na najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne. Niemniej istotnym elementem misji czasopisma jest popularyzacja nauki. W tym celu co roku organizowane są debaty i wykład „Państwa i Prawa”, w których uczestniczą prelegenci oraz słuchacze z krajowych i zagranicznych ośrodków akademickich.

„Państwo i Prawo” jest dostępne w licznych bibliotekach uniwersyteckich na całym świecie, w tym m.in. w bibliotekach Instytutu Maxa Plancka dla Prawa Publicznego Porównawczego i Prawa Międzynarodowego w Heidelbergu, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Uniwersytetu Wiedeńskiego, Uniwersytetu Columbia, czy też Wydziału Prawa Uniwersytetu Yale, a także w The British Library.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Kontakt

 

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji o czasopiśmie
i możliwości publikacji artykułów, prosimy o skontaktowanie
się z przedstawicielami redakcji.

 

Redakcja

 

 

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Państwa i Prawa", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego miesięcznika "Państwo i Prawo" wchodzą:

Komitet redakcyjny

 • prof. dr hab. Ewa Bagińska
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jan Barcz
  Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Wojciech Brzozowski
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tomasz Giaro
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
  em., Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
  em., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Roman Kwiecień
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
  Instytut Nauk Prawnych PAN
 • prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Nina Półtorak
  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Mirosław Sitarz
  Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
  SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
  em., Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
  Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
  em., Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
  Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
  Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Czesława Żuławska
  Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 

Członkowie zagraniczni

 • prof. Timea Drinoczi
  Pécs University
 • prof. Jan Filip
  Masaryk University
 • prof. Christophe Hillion
  Leiden University
 • prof. Carlos Flores Juberías
  Universidad de Valencia
 • prof. Adam Łazowski
  University of Westminster
 • prof. Bertrand Mathieu
  Université de Paris I Panthéon-Sorbonne
 • prof. Franz C. Mayer
  Universität Bielefeld
 • doc. Ladislav Orosz
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • prof. Fernando Reviriego Picón
  Universidad Nacional de Educación
 • prof. Wojciech Sadurski
  Sydney University
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Państwo i Prawo” w 2018 r. byli:

 • prof. dr hab. Ewa Bagińska
 • prof. dr hab. Jan Barcz
 • prof. dr hab. Andrzej Bierć
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński
 • dr hab. Wojciech Brzozowski
 • prof. dr hab. Paweł Daniluk
 • prof. dr hab. Lech Garlicki
 • prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk
 • prof. dr hab. Zbigniew Hajn
 • prof. dr hab. Antoni Hanusz
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Jacek Jagielski
 • prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek
 • prof. dr hab. Ireneusz C. Kamiński
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • prof. dr hab. Leszek Kubicki
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
 • prof. dr hab. Ewa Łętowska
 • prof. dr hab. Leszek Mitrus
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Piątek
 • prof. dr hab. Wojciech Piątek
 • prof. dr hab. Monika Płatek
 • prof. dr hab. Jacek Sobczak
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Krzysztof Ślebzak
 • prof. dr hab. Stanisław Waltoś
 • prof. dr hab. Zbigniew Witkowski
 • prof. dr hab. Andrzej Wróbel
 • prof. dr hab. Anna Wyrozumska
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • prof. dr hab. Jerzy Zajadło
 • prof. dr hab. Adam Zieliński
 • prof. dr hab. Marek Zubik
 • prof. dr hab. Czesława Żuławska
 

Archiwum

  
 • Państwo i Prawo 11/2018

  Hubert Izdebski, Znaczenie myśli prawnej i prawniczej II Rzeczypospolitej dla współczesnej nauki i praktyki prawa. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości stanowi szczególną sposobność, by podjąć próbę odpowiedzi na pytanie nie tyle czy, ale co z dorobku myśli prawnej i prawniczej okresu następującego…

 • 
 • Państwo i Prawo 10/2018

  Dariusz Świecki, Rola i znaczenie rozprawy głównej w procesie karnym (rozważania o forach orzekania). Rozprawa główna z założenia powinna stanowić podstawowe forum orzekania w sprawach karnych.

 • 
 • Państwo i Prawo 9/2018

  Marian Grzybowski, Władza wykonawcza w Konstytucji RP z 1997 r. (w kręgu zwątpień natury semantycznej). W rozważaniach nad art. 10 oraz treścią rozdziałów V i VI Konstytucji za pewnik przyjmuje się przeświadczenie, że zawarte tam unormowania dotyczą „organów władzy wykonawczej”.

 • 
 • Państwo i Prawo 8/2018

  Krzysztof Wojtyczek, Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową wyrządzoną przez władzę publiczną. Uwagi na tle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Art. 77 Konstytucji formułuje prawo podmiotowe do uzyskania adekwatnego naprawienia szkody majątkowej i niemajątkowej, które zapewni zrekompensowanie doznanego uszczerbku stosownie do jego charakteru.

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma

 

Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów