Miesięcznik


Przegląd Prawa Handlowego

Slider
Przegląd Prawa Handlowego

"Przegląd Prawa Handlowego" to najchętniej czytane czasopismo poświęcone szeroko rozumianemu prawu handlowemu. Miesięcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla prawników i przedsiębiorców, ale także dla kadr zarządzających, pracowników nauki i studentów. Omawia zasady działania przedsiębiorców, ich strukturę organizacyjno-prawną oraz mechanizmy zawierania umów regulowane m.in. przez Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, Prawo przedsiębiorców, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo o obrocie instrumentami finansowymi czy Prawo własności intelektualnej. Zawiera zarówno aktualne informacje dotyczące zmian w ustawodawstwie, jak i profesjonalną interpretację prawa oraz wyjaśnienia trudnych problemów prawnych pojawiających się w praktyce.

ISSN 1230-2996

Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w miesięczniku „Przegląd Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 11 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,90).

Czasopismo jest indeksowane w bazie BazEkon.

Rada programowa

 W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
prof. Emilio Castorina
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
prof. Julian Juergensmeyer
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
dr Jerzy Modrzejewski
prof. dr hab. Józef Okolski
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Jerzy Rajski
prof. dr hab. Marek Safjan
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Ireneusz Weiss
dr Leigh Williams

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" wchodzą:

dr Wiesław Opalski (redaktor naczelny)
dr Małgorzata Modrzejewska (zastępca redaktora naczelnego)
Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego w 2017 r. byli:

prof. dr hab. Jóżef Frąckowiak
prof. dr hab. Wojciech Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Jerzy Modrzejewski
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
dr Wiesław Opalski
dr hab. Konrad Osajda
dr Cezary Wiśniewski

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Przegląd Prawa Handlowego 3/2018

  Artur Nowacki, Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego. Przedmiotem artykułu jest analiza art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który uzależnia dopuszczalność podwyższenia kapitału zakładowego od całkowitego wpłacenia co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 2/2018

  Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego…

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 1/2018

  Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 12/2017

  Aleksander Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki. Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Please publish modules in offcanvas position.