Miesięcznik


Przegląd Prawa Handlowego

Slider
Przegląd Prawa Handlowego

„Przegląd Prawa Handlowego” jest miesięcznikiem wydawanym od 1991 r. Jest to czasopismo, które kontynuuje tradycje wydawnictwa o tym samym tytule z okresu międzywojnia. Było pierwszym na rynku wydawniczym czasopismem, które towarzyszyło reaktywacji prawa handlowego w Polsce po przemianach politycznych i społeczno-gospodarczych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Od początku aż do dzisiaj jest szczególnie popularnym i cenionym periodykiem zajmującym się szeroko rozumianą problematyką prawa handlowego polskiego, Unii Europejskiej i innych ustawodawstw światowych.

Za publikację na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30256 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. poz. 1668 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 1230-2996

Na łamach „Przeglądu Prawa Handlowego” publikowane są materiały o charakterze komentatorskim, problemowym, analitycznym, edukacyjnym i konsultacyjnym. Omawiane są nowe i projektowane akty normatywne prawa polskiego i unijnego. Przedmiotowo „Przegląd Prawa Handlowego” obejmuje przede wszystkim tematykę prawa handlowego i gospodarczego (prawo przedsiębiorców), w szczególności prawo spółek, w tym spółkę europejską, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych i spółdzielnię europejską. Omawiane jest także prawo umów handlowych, ubezpieczeń gospodarczych, papierów wartościowych, instrumentów finansowych, własności przemysłowej, ochrony przed nieuczciwą konkurencją, reklamy i mediów. Misją „Przeglądu Prawa Handlowego” jest prezentowanie aktualnych, najistotniejszych i najtrudniejszych zagadnień związanych z wyżej wymienioną problematyką, reagowanie na wszystkie zmiany prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego. „Przegląd Prawa Handlowego” współpracuje tematycznie z kwartalnikiem „Glosa”, który publikuje komplementarnie materiały orzecznicze: przeglądy orzecznictwa, glosy i artykuły problemowe obejmujące orzecznictwo sądów polskich, a także orzecznictwo europejskie, zwłaszcza Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Członkami Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego, a także recenzentami publikacji w „Przeglądzie Prawa Handlowego” są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawniczej. Osoby z tytułami naukowymi: profesorowie uczelni polskich (Warszawa, Kraków, Katowice, Wrocław, Łódź, Lublin, Poznań) i zagranicznych (Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy), znani i cenieni praktycy: sędziowie, arbitrzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze. Są wśród nich m.in. sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sędziowie Sądu Najwyższego.
„Przegląd Prawa Handlowego” adresowany jest do szerokiego kręgu czytelników, m.in. do prawników wszystkich korporacji prawniczych, do pracowników nauki wydziałów prawa i administracji, do członków zarządów i rad nadzorczych spółek, do kadry zarządzającej przedsiębiorców bez względu na formę prawną ich działalności, do studentów wydziałów prawa, ekonomii i zarządzania.
„Przegląd Prawa Handlowego” jest czasopismem znanym i uznanym na rynku czasopism prawniczych. Ceniony jest za wysoki poziom merytoryczny publikowanych materiałów i ich aktualność. Stanowi istotne źródło rzetelnych i pogłębionych analiz prawnych, a także bieżących informacji o zmianach prawa krajowego, unijnego i innych ustawodawstw światowych.

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Rada programowa

 W skład Rady programowej miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego” wchodzą:

prof. dr hab. Janusz Barta
Uniwersytet Jagielloński
prof. Emilio Castorina
University of Catania
prof. dr hab. Józef Frąckowiak
Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Andrzej Jakubecki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. Julian Juergensmeyer
Georgia State University
prof. dr hab. Wojciech J. Katner
Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Uniwersytet Jagielloński
dr Jerzy Modrzejewski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Józef Okolski
Akademia Leona Koźmińskiego
prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Jerzy Rajski
Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Marek Safjan
Uniwersytet Warszawski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Andrzej Szumański
Uniwersytet Jagielloński
dr Leigh Williams
University of Florida

 

 

 

 

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Prawa Handlowego" wchodzą:

doc. dr Małgorzata Modrzejewska (redaktor naczelny) więcej ›

dr Cezary Wiśniewski (zastępca redaktora naczelnego) więcej ›

Anna Popławska (sekretarz redakcji)

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego w 2019 r. byli:

prof. dr hab. Jóżef Frąckowiak
dr hab. Łukasz Gasiński
doc. dr Teresa Grzeszak
doc. dr Marek Grzybowski
prof. dr hab. Wojciech Katner
prof. dr hab. Andrzej Kidyba
dr hab. Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, prof. UMCS
dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska, prof. UG
dr hab Zbigniew Kuniewicz, prof. US
dr hab. Marek Leśniak, prof. UŁ
dr hab. Marta Litwińska-Werner
doc. dr Małgorzata Modrzejewska
doc. dr Jerzy Modrzejewski
dr hab. Konrad Osajda
prof. dr hab. Wojciech Popiołek
prof. dr hab. Urszula Promińska
prof. dr hab. Andrzej Szumański
prof. dr hab. Marek Wierzbowski
dr Cezary Wiśniewski

 Szczegółowe zasady procedury recenzyjnej obowiązujące w „Przeglądzie Prawa Handlowego" zobacz tutaj.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Przegląd Prawa Handlowego 3/2018

  Artur Nowacki, Uzależnienie dopuszczalności podwyższenia od opłacenia dotychczasowego kapitału zakładowego. Przedmiotem artykułu jest analiza art. 431 § 3 Kodeksu spółek handlowych, który uzależnia dopuszczalność podwyższenia kapitału zakładowego od całkowitego wpłacenia co najmniej dziewięciu dziesiątych dotychczasowego kapitału zakładowego.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 2/2018

  Andrzej Szumański, Spór wokół zasad wynagradzania zarządców instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk Artykuł dotyczy określenia relacji pomiędzy ustawą z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk a tzw. ustawą kominową w kwestii ustalenia wynagrodzeń dla zarządców instytutów naukowych PAN: prawa do nagrody z „funduszu nagród”, stosowania zasady wyłącznego wynagrodzenia miesięcznego…

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 1/2018

  Jacek Wantoch-Rekowski, Robert Kwaśniewski, Pełnienie funkcji członka zarządu spółki na podstawie powołania a podleganie ubezpieczeniom społecznym – w świetle decyzji interpretacyjnych ZUS i orzecznictwa sądowego Przedmiotem publikacji jest analiza problematyki oskładkowania wynagrodzeń członków zarządu spółki powołanych uchwałą zgromadzenia wspólników spółki z o.o. lub uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej.

 • 
 • Przegląd Prawa Handlowego 12/2017

  Aleksander Kappes, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. będącej komplementariuszem w spółce komandytowej za zobowiązania tej spółki. Spółka komandytowa, w której w roli komandytariusza występuje spółka z o.o., jest bardzo popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Please publish modules in offcanvas position.