Miesięcznik


Przegląd Sądowy

Slider
Przegląd Sądowy

Przegląd Sądowy

Najbardziej opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości. Dzięki niemu kilka pokoleń prawników poznawało najnowsze kierunki rozwoju oraz interpretacji polskiego prawa.
Historia „Przeglądu Sądowego” i jego poprzedników rozpoczęła się ponad 70 lat temu, w roku 1944. W tym okresie miesięcznik nosił tytuł „Demokratyczny Przegląd Prawniczy” (1944–1950) i był kontynuatorem przedwojennej myśli prawniczej wielkich profesorów i praktyków prawa. Pojawienie się zmienionego tytułu czasopisma „Nowe Prawo” (1950–1991) było zapewne wyrazem przemian prawnych i ustrojowych w Polsce, choć starano się nie odchodzić od dawnych wzorów. Redaktorami naczelnymi byli prawnicy o wielkim autorytecie i dorobku naukowym, m.in. prof. Zbigniew Resich. Od 1991 r. nieprzerwanie obejmuje to stanowisko prof. dr hab. Tadeusz Ereciński z Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji naukowych, wieloletni sędzia i Prezes Sądu Najwyższego, kierujący pracami Izby Cywilnej (obecnie w stanie spoczynku).

Za publikację na łamach „Przeglądu Sądowego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30404 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 0867-7255

„Przegląd Sądowy” to tytuł, który jest znany od 1991 r. Miesięcznik na swych łamach prezentuje artykuły (około 6–8 w każdym numerze) oraz glosy do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych i karnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, a także przeglądy orzecznictwa. 

Problematyka poruszana na łamach miesięcznika obejmuje tzw. prawo sądowe, koncentrując się na zagadnieniach dotyczących postępowań przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Poruszane są również aktualne problemy związane ze stosowaniem prawa europejskiego oraz zagadnienia prawnoporównawcze. 

Autorami są wybitni naukowcy i przedstawiciele praktyki, a także młodzi adepci prawa. Dla przedstawicieli nauki, zawodów prawniczych, a zwłaszcza młodych pracowników naukowych publikacja na łamach „Przeglądu Sądowego” stanowi swoistą nobilitację. Wysoki poziom merytoryczny czasopisma gwarantuje Kolegium Redakcyjne składające się z profesorów prawa i sędziów Sądu Najwyższego, a także grono starannie wyselekcjonowanych recenzentów – uznanych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy dana publikacja.

 

 

 

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Kolegium redakcyjne

W skład Kolegium redakcyjnego miesięcznika "Przegląd Sądowy" wchodzą:

Tadeusz Ereciński (redaktor naczelny) więcej ›
Masahisa Deguchi (Uniwersytet Ritsumeikan w Kioto)
Leszek Garlicki więcej ›
Małgorzata Gersdorf więcej ›
Peter Gottwald (Uniwersytet w Regensburgu)
Jacek Gudowski więcej ›
Viktória Harsági (Uniwersytet im. Petera Pazmany w Budapszecie)
Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska więcej ›
Marta Romańska więcej ›
Krzysztof Pietrzykowski (redaktor merytoryczny) więcej ›
Klaudia Szawłowska-Milczarek (sekretarz redakcji)
Stanisław Zabłocki więcej ›
Andrzej Zoll więcej ›

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Przegląd Sądowy” w 2019 r. byli:

prof. Mirosław Bączyk
prof. Aleksander Chłopecki
dr Krzysztof Eichstaedt
prof. Paweł Grzegorczyk
dr Ewa Hofmańska
prof. Piotr Hofmański
dr hab. Iwona Karasek-Wojciechowicz
prof. Piotr Kardas
prof. Tadeusz Kuczyński
prof. Marcin Matczak
prof. Radosław Olszewski
prof. Konrad Osajda
SSN Henryk Pietrzkowski
prof. Maria Rogacka-Rzewnicka
prof. Jerzy Skorupka
prof. Dariusz Świecki
prof. Magdalena Wilejczyk
prof. Karol Weitz
prof. Marcin Wiącek
prof. Kazimierz Zawada

Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Przeglądu Sądowego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Archiwum

  
 • Przegląd Sądowy 4/2018

  Maciej Giaro w artykule „Zarys koncepcji posłannictwa biernego” przybliża germańską koncepcję posłannictwa biernego w odniesieniu do polskiego prawa cywilnego. Autor zwraca uwagę, że mimo jej dostrzeżenia w polskim piśmiennictwie prawniczym, pozostaje ona nienaświetlona nawet w jej głównych zrębach.

 • 
 • Przegląd Sądowy 3/2018

  Grzegorz Tylec w artykule „Zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego w postaci więzi rodzinnej. Uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwa sądów polskich” omawia i porównuje orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące ochrony życia rodzinnego oraz orzeczenia sądów polskich dotyczące ochrony dobra osobistego w postaci więzi rodzinnych.

 • 
 • Przegląd Sądowy 2/2018

  Bartosz Kucharski w artykule Odpowiedzialność ubezpieczyciela za czynności agenta szczegółowo omawia zakres art. 11 ust. 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, na mocy którego zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez agenta w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych.

 • 
 • IX edycja Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” rozstrzygnięta

  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu IX edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego”na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2016 roku

Please publish modules in offcanvas position.