Miesięcznik


Samorząd Terytorialny

Slider
Samorząd Terytorialny

Miesięcznik „Samorząd Terytorialny”, wydawany od 1991 r. z inicjatywy prof. Michała Kuleszy, redaktora naczelnego do Jego śmierci w 2013 r., jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym i profesjonalnym.
Podejmuje, opisuje i analizuje różne, w szczególności prawne, organizacyjne, ekonomiczne, społeczne i polityczne aspekty samorządu terytorialnego w Polsce i zagranicą, traktując samorząd terytorialny jako wyraz realizacji konstytucyjnej zasady pomocniczości oraz demokracji lokalnej i regionalnej, podstawową formę decentralizacji administracji publicznej.

Za publikację na łamach „Samorządu Terytorialnego” Autor otrzymuje 20 pkt.
(poz. 30320 w załączniku do komunikatu Ministra Nauki  i Szkolnictwa Wyższego z 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, wydanego na podstawie na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.).

Czasopismo jest ujęte w w międzynarodowej bazie European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH+).

ISSN 0867-4973

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Zasady etyczne dotyczące publikacji w czasopismach naukowych

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będące częścią międzynarodowego wydawnictwa Wolters Kluwer, które jest członkiem Committee on Publication Ethics (COPE), https://publicationethics.org, stosuje standardy i zalecenia tej organizacji w procesie publikacji.

 

Zasady etyczne obowiązujące autorów

Do druku przyjmujemy wyłącznie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane. Zgłaszanie tych samych prac do więcej niż jednego czasopisma uznawane jest za niestosowne. Autor oświadcza, że nie wyraził ani nie wyrazi zgody na opublikowanie tekstu przez inne czasopismo. W przypadku gdy ww. oświadczenie okaże się nieprawdziwe, redakcja ma prawo odmówić opublikowania tekstu.

Autorzy mogą zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne teksty. Plagiat czy fabrykowanie danych są niedopuszczalne.
Prosimy o podawanie (w przypisie) informacji o źródłach finansowania danej publikacji, takich jak na przykład granty krajowe, międzynarodowe, dotacje fundacji, stowarzyszeń lub instytucji komercyjnych. 
W wypadku współautorstwa prosimy o wskazanie procentowego wkładu w publikację poszczególnych autorów.
Autor ponosi odpowiedzialność za aktualny stan prawny treści utworu, przywoływanych przepisów, orzecznictwa i doktryny. W przypadku gdy po złożeniu utworu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.
Autor powinien powoływać publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy w formie cytatu oraz w bibliografii załącznikowej.
Autor zapewnia, że przekazane wydawcy prawa autorskie do utworu w dacie jego przyjęcia przez redakcję nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawcę nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie autorskich umów wydawniczych, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.
Ghostwriting - aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship” autorzy mają obowiązek ujawnienia i powiadomienia redakcji o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), za co główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst. Autorzy są zobowiązani do przekazania redakcji informacji o wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. Redakcja informuje, że „ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

Obowiązki redakcji

Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.
Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich. 
W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z tematyką czasopisma.
Żadnemu członkowi zespołu redakcyjnego nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom lub wydawcy. 
Redakcja nie ujawnia danych o recenzentach autorom.
Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.
Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych czy zawodowych mogących powodować konflikt interesów.

Obowiązki recenzentów

Przed publikacją artykuły są poddawane procedurze recenzji. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród członków rady naukowej, kolegium redakcyjnego lub innych specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja. 
Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom. Listę recenzentów współpracujących z czasopismem, bez wskazywania osoby recenzenta konkretnej publikacji, publikuje się na stronie internetowej czasopisma i w jego wersji drukowanej.
Recenzent wspiera redaktora naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym sekretarza redakcji.
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważniony do tego sekretarz redakcji.
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Recenzent powinien również poinformować sekretarza redakcji o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach miesięcznika „Samorząd Terytorialny” w 2019 r. byli:

 • dr Katarzyna Antolak-Szymanski
 • dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
 • dr hab. Paweł Borszowski, prof. UWr
 • dr Renata Cybulska
 • dr hab. Paweł Daniel, prof. SWPS
 • dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr inż. Dariusz Felcenloben
 • dr hab. Stanisław Faliński
 • dr Anna Fogel
 • dr Mirosław Gdesz
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • dr hab. Wojciech Gonet, prof. UPH
 • mec. Krzysztof Gruszecki
 • dr hab. Krzysztof Horubski
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • dr hab. Joanna Jagoda, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Maria Jastrzębska
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • prof. dr hab. Dariusz R. Kijowski
 • dr hab. Zbigniew R. Kmiecik, prof. UMSC
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • dr hab. Jerzy Korczak, prof. UWr
 • dr hab. Piotr Lisowski, prof. UWr
 • dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska
 • prof. dr hab. Wiesława Miemiec
 • dr Alina Muzioł-Węcławowicz
 • dr hab. Maciej Nowak
 • dr hab. Bogumił Pahl, prof. UWM
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Parteka
 • dr hab. Stefan Płażek
 • prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
 • prof. dr hab. Bartosz Rakoczy
 • prof. dr hab. Joanna Salachna
 • dr hab. Iwona Sierpowska, prof. SWPS
 • prof. dr hab. Iwona Skrzydło-Niżnik
 • prof. dr hab. Jerzy Supernat
 • dr hab. Robert Suwaj, prof. PW
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • prof. dr hab. Marek Szewczyk
 • dr Jakub Szlachetko
 • dr hab. Przemysław Szustakiewicz, prof. UŁa
 • dr hab. Przemysław Śleszyński, prof. IGiPZ
 • prof. dr hab. Marek Szydło
 • dr hab. Anna Wierzbica, prof. UŚ
 • prof. dr hab. Elżbieta Ura
 • dr hab. Jakub J. Zięty, prof. UWM
 

Rada naukowo-programowa

W skład Rady naukowo-programowej miesięcznika „Samorząd Terytorialny” wchodzą:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • prof. dr hab. Teresa Dębowska-Romanowska
 • prof. dr hab. Bogdan Dolnicki
 • dr hab. Jan Jeżewski, prof. UWr
 • prof. dr hab. Leon Kieres
 • prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski
 • prof. dr hab. Stanisław Prutis
 • Joanna Regulska
 • prof. dr hab. Czesława Rudzka-Lorentz
 • prof. dr hab. Mirosław Stec
 • Jerzy Stępień
 • prof. dr hab. Andrzej Wasilewski
 • dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW
 
Zasady zgłaszania materiałów

Zasady zgłaszania materiałów

Poniższy dokument przedstawia szczegółowe wymogi, jakie powinny spełniać teksty nadsyłane do redakcji "Samorządu Terytorialnego", a także zasady ich publikacji.

Pobierz

Archiwum

  
 • Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

  W XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską, dotyczące ustroju i działalności samorządu terytorialnego, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. i Redakcję „Samorządu Terytorialnego” zostały nagrodzone:

 • 
 • Samorząd Terytorialny 10/2017

  „Samorząd Terytorialny” w numerze październikowym przygotował dla Czytelników dość zróżnicowane tematycznie teksty naukowe. Całość otwiera artykuł Magdaleny Florek, Marty Hereźniak i Anny Augustyn pt. Obszary pomiaru skuteczności strategii marek miejskich – wnioski z analizy dokumentów strategicznych, w którym autorki proponują kategoryzację wskaźników pomiaru skuteczności strategii marki na wskaźniki produktu, rezultatu i…

 • 
 • Ogłoszenie o XV edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz pracę magisterską

  Wydawca i Redakcja Miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XV doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.Zobacz…

 • 
 • Samorząd Terytorialny 9/2017

  Numer 9 z 2017 r. „Samorządu Terytorialnego” otwiera artykuł Aleksandra Panasiuka pt. Fundusze europejskie w regionalnej gospodarce turystycznej – doświadczenia 2007–2013, w którym autor przeprowadza analizę wpływu funduszy unijnych w turystyce na poziom atrakcyjności turystycznej oraz wielkości ruchu turystycznego, prezentując ogólne miejsce gospodarki turystycznej w regionalnych programach operacyjnych.

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Please publish modules in offcanvas position.