Dwumiesięcznik


Zeszyty Naukowe Sądownictwa
Administracyjnego

Slider
Zeszyty naukowe sądownictwa administracyjnego
Dwumiesięcznik wydawany przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego. Czytając czasopismo, zyskują Państwo dostęp do: artykułów prezentujących istotne zagadnienia prawa i sądownictwa administracyjnego, ważnych merytorycznie wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych wzbogaconych glosami i komentarzami, orzecznictwa: Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, kronikę: kalendarium najważniejszych wydarzeń z działalności sądownictwa administracyjnego.

ISSN 1734-803X
Liczba punktów

Liczba punktów

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych oraz informacją Departamentu Nauki w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w związku z § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych (Dz. U. poz. 2154), za każdą publikację naukową w dwumiesięczniku „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.
Autor otrzymuje 8 punktów.

Wskaźnik Index Copernicus Value 2016 (53,70).

Aktualności

  
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2018

  Numer 1(76)/2018 ZNSA otwiera artykuł prof. dr. hab. Wojciecha Chróścielewskiego zatytułowany Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich. W opracowaniu tym dokonana została analiza charakteru prawnego Komisji, w tym zagadnień związanych z jej powołaniem i funkcjonowaniem.

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 3/2017

  Numer 3/2017 ZNSA otwiera wystąpienie Prezesa NSA profesora Marka Zirk-Sadowskiego, które zostało wygłoszone podczas Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, dnia 8 maja 2017 r. w Warszawie. Dokonując analizy działalności sądownictwa administracyjnego w 2016 r. Prezes NSA zwrócił uwagę na podejmowane wysiłki zmierzające do poprawy efektywności kontroli sądowej, pozytywnie oceniając…

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2/2017

  Numer 2(71) 2017 ZNSA otwiera artykuł dr. hab. Wojciecha Piątka na temat Wyroku reformatoryjnego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Autor dokonuje w nim analizy nowego brzmienia art. 188 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi argumentując, że z uwagi na szybkość oraz efektywność postępowania sądowego powinien on znajdować częste zastosowanie w praktyce…

 • 
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1/2017

  W pierwszym numerze ZNSA, który ukazał się w 2017 r., została przedstawiona problematyka z zakresu szeroko pojmowanego prawa konstytucyjnego oraz administracyjnego, zarówno w ujęciu prawnomaterialnym, jak i procesowym.

Komitet redakcyjny

W skład Komitetu redakcyjnego dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” wchodzą:

 • Barbara Adamiak
 • Stefan Babiarz
 • Stanisław Biernat
 • Jacek Chlebny
 • Irena Chojnacka
 • Jan Filip
 • Andrzej Gomułowicz (zastępca redaktora naczelnego)
 • Roman Hauser
 • Andrzej Kisielewicz
 • Małgorzata Sawicka-Jezierczuk (sekretarz redakcji)
 • Andrzej Skoczylas
 • Janusz Trzciński (redaktor naczelny)
 • Maria Wiśniewska
 • Andrzej Wróbel
 • Marek Zirk-Sadowski
 

Recenzenci

W gronie recenzentów artykułów publikowanych na łamach dwumiesięcznika „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” w 2015 r. byli:

 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • dr Stefan Babiarz
 • prof. dr hab. Stanisław Biernat
 • dr hab. Jacek Chlebny
 • dr Agnieszka Choduń
 • członek BO NSA Irena Chojnacka
 • sędzia NSA Bogusław Dauter
 • sędzia NSA Janusz Drachal
 • prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
 • prof. dr hab. Jan Filip
 • prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic
 • prof. dr hab. Andrzej Gomułowicz
 • sędzia NSA w st. spocz. Bogusław Gruszczyński
 • prof. dr hab. Roman Hauser
 • prof. dr hab. Hubert Izdebski
 • prof. dr hab. Mariusz Jabłoński
 • dr hab. Małgorzata Jaśkowska
 • dr hab. Gabriela Jyż
 • dr hab. Maciej Kaliński
 • dr Andrzej Kisielewicz
 • prof. dr hab. Zbigniew Kmieciak
 • prof. dr hab. Wojciech Kocot
 • dr hab. Piotr Korzeniowski
 • dr Adam Krzywoń
 • prof. dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki
 • prof. dr hab. Leszek Leszczyński
 • dr hab. Wojciech Piątek
 • dr Piotr Pietrasz
 • dr hab. Nina Półtorak
 • dr hab. Piotr Przybysz
 • sędzia NSA Włodzimierz Ryms
 • dr hab. Wojciech Sawczyn
 • prof. dr hab. Andrzej Skoczylas
 • prof. dr hab. Małgorzata Stahl
 • prof. dr hab. Tomasz Stawecki
 • prof. dr hab. Robert Stefanicki
 • dr hab. Jerzy Stelmasiak
 • prof. dr hab. Janusz Trzciński
 • prof. dr hab. Tadeusz Widła
 • sędzia NSA Maria Wiśniewska
 • prof. dr hab. Mirosław Wyrzykowski
 • dr hab. Kamil Zeidler
 • prof. dr hab. Marek Zubik
 

Pojedyncze numery

wersja papierowa

ebook / PDF czasopisma


Zamów

Prenumerata

wersja papierowa  

wersja elektroniczna on-line 


Zamów

Spis treści/Archiwum

Zobacz spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów w wersji polskiej i anglojęzycznej.

 

Wszystko to znajdziesz w Księgarni Internetowej Profinfo.pl

Archiwum dostępne w Czytelni czasopism on-line

 
 
 
 
 
 
 

Please publish modules in offcanvas position.